תמונות בעמוד
PDF
ePub

ואחרי כל אלה אֵחַר בווארשויא עוד שלשת ימים עודפים על ימי מנוחתו הקצובים לו, עד אשר הספיקה העת לרעגניער להמלט מפני הרוסים דרך שלשת ימים, ובכל זאת לא נמלט מידם, כי הדביקוהו הרוסים אצל קאָליש ויכוהו .. . .

ויהי כשמוע מוראט השוכן בעת ההיא בקעניגסבערג כי בגדו בו שני קרנותיו אשר היה בהם כח עוד לדבר את אויבים בשער , ויפול לבבו, ובראותו עוד את אנשי העיר מחזקים פניהם לעומת פניו ונכונים להניף ידיהם עליו לא קם עוד רוח בו, מהר עזב את עשרת אלפים החולים אשר באו אתו מרוסיא לוחמים לפני אויביהם, והוא מהר וימלט עלבינגה . ואחר שמה מג' עד י"א יאנואר , עד אשר התחבר עם מאקרינאל ועם היירעל עט שרי צבאות צרפת, וירא כי עוד לא תם כחו, אז מצא את לבבו אשר נפל בקעניגסבערג, ויחדש את רותו לשוב ולפקד צבא מלחמה, אולם את יתר שרי הצבא היתה רוח אחרת, ולא אמרו להתחזק לפני אויב עוד, כי ראו כי אין לבב האשכנזים אליהם,, ונפשם עגמה לשוב צרפתה איש אל ביתו ואל נכסיו , ובעצתם אסף מוראט מעיי המחנה הגדולה כל איש שמן וכל איש חיל, כשלשים וחמשה אלף איש מכל לשונות עמי איראפה, וישלחם אל המבצר דאנציג, ואת יתר הפלטה צוה להתלקט לאחד אחר בפאָזען, ועל יד הָאָדער , ואחרי עשותו את כל אלה, התפטר ממשמרתו גם הוא בט"ז יאנואר, ויסוב ויעבור למלכותו לנעאפאל, ופקודתו היתה לאיישען .

« הקודםהמשך »