תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים ברוסיא

* ה ו א

דברי ימי שנת תקע"ב, תקע"ג,

על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים

בכתב אמת, זכרון לדור אחרון

מ א ת

מרדכי אהרן גינצבורג

ווילנא

תריג

1. e.

ГАЦАРФАТимъ БЕРУСІЯ

французы въ России Iar Heropia BoiiHbI 1812, I0aa Iro A0070вѣрнѣйшимъ

составленная. сочиненіе Маркуса Гинцберга.

источникамъ

ВИЛЬНО B; Tumorpabix M. PowTM a w 3. Tunorpa+a.

[ocr errors]

напе

ІІечатать позволяется сь тѣмъ что бы по чатаніи представлено было въ Цензуру узаконенное число Экземпляровъ Вильно 22 Октября 1842 года.

Ценсор. Иванъ ВАШКЕВичь.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

הקדמה

[ocr errors]

הפרקים החלה קפס עוללות לטל פוננתי לקלי 3לילי הגדול לסל סתי לבני עמי נסנולי קולות גני ה 6 נס הכולל 6ת קולות כל ממלכות קלרן מלסטית סימיס על ימי סלול הזה קול חני כל קסנוליס 6סר חברתי מיוס ליוסי לחים נין סופרי ישללל , ולסל 65 זכיתי לסוליס ללולס ממכו על קיוס כלתי לס חלקו הרלטון הגרפס נווילכל נפנת תקל"ה , וסלסת חלקיו הכותריס טמוניס נגכזי מכסני כלולר גלוס, כי כמעטו וכלמלו לוקני לסון סקלס נלול יקוס קזס, ולין מחזק חת ידי המחבר ספר על טסלת הלשון הקול עד 6סל יעלק עלינו כוס ממלוס .

מתוך התנול קלן סקול הוכחתי לחת הפרקיס סמעטיס קללת המכלכליס 6ת דנר מלחמת שנת תקע"ג קקע"ג

קיק קמלקמת הכוללת 6פר לחינו בעינינו וסכסכתי 6ת קרנריס לכל פרטיקס ולפניקס וסגני טס לוקס לפני הקולחיס לסל כגעת לפנק לפון

יקרט כלכס

[ocr errors]
[ocr errors]

ווילג א יום א' ערב סוכות תר"ג

מרדכי א הון גינצבור

צבורג

« הקודםהמשך »