תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים ברוסיא

הוא

-

דברי ימי שנת תקע"ב, תקע"ג, על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים

בכתב אמת, זכרון לדור אחרון •

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Нев 261 09. 25

.

ІІечатать позволяется сь тѣмъ что бы по напе

Тело. чатаніи представлено было въ Цензуру узаконенное число Экземпляровъ Вильно 22 Октября 1842 года.

Ценсора Иванъ ВАШКЕВичь.

[merged small][ocr errors]

הקדמה

הפרקים סחלק ספת כוללות לסל עוללתי לסלי גלילי סגדול לטי פתי נגני עמי נקנולי תולדות גני ה 6וס הכולל 6ת קולות כל ממלכות החרן מרלטית סימיס על ימי סלול סזק, קול חני כל הקנוליס לסל הנרתי מיוס סיותי לחים בין סופרי ישלתל , וחסר לה זכיתי להוכיח לסולק ממנו עד סיוס ננתי לס סנקו קרלטון קנדפס נווילנה נסנת תקל"ה , סלסת חלקיו סגותליס כמוניס נגנזי מכפני כחוכר גלוס, כי כמעטו וכללו חוסני לסון לקדם נלול יקוס קזס, ולין מחזק חת ידי המקנל ספר על מסכת קלפון הקול, עד 6סר יעלק עלינו לוס ממלוס .

מתוך הסנול קרן סהול הוכחתי 6ס ספרקיס סמעטיס קחלת המכלכליס לת ונל מלחמת שנת תקע"ג, תקע"ג , קיס סמלקמת הכוללת 6פר לליכו בעינינו - והלחנתי 6ת קלנריס לכל פרטיקס , לפניקס, וסככי סס לוקס לפני סקולליס לסל נגעת לפנק לפון הקלס נלכס .

אחלי ! תללס לי לעולל לת 6קנת נני עמי 6ל סספס קעזונס קסיל, ויחסלו קילי להוכיח 6ת קנולי הגדול לחולל, ותסי fלת כסמתי נעליי .

ווילג א יום א' ערב סוכות תר"ג

מורבי אהרן גינצבורג

« הקודםהמשך »