תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים ברוסיא

: הוא

דברי ימי שנת תקע"ב, תקע"ג, על פי סופרי אמונים, אשר רשמו את הדברים

בכתב אמת, זכרון לדור אחרון .

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

3. Tunarpasa.

вильно B1 TnTorpapia M. PoMa

18423

[ocr errors][merged small][ocr errors]

ІІечатать позволяется сь тѣмъ что бы по напечатаніи представлено было въ Цензуру узаконенное число Экземпляровъ Вильно 22 Октября 1842 года.

Ценсора Иванъ ВАШКЕВичь.

po to ARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
JAN 1958

57* 87

הקדמה

הפרקים החלה קצת עוללות לסל :כוללתי לסלי גלילי הגדול לסל סתי לבני עמי נסנולי תולדות גני ילוס הכולל 6ת קולות כל ממלכות סחרן מרקסית סימיס על ימי סלול הזה, קול חני כל קסנוליס 6סר הכרתי מיוס סיותי לחיס נין סופרי יפרחל, וחסר לה זכיתי לסוליס לfולס ממכו על סיוס כלתי לס סנקו קרלטון קנדפס נווילכל נפנת תקל"ה , ופלסת חלקיו הנותריס טמוניס נגנזי מכסני כלולל גלוס, כי כמעטו וכלמלו לוסני לסון לקדם גדול יקוס קזס, ולין מחזק חת ידי המקנר ספר על טסלת סלסון סקול, עד 6סר יעלק עלינו לוס ממלוס .

מתוך הקנול קרן קתוס סוכחתי 6ס ספרקיס סמעטיס קלנס המכלכליס 6ת דנל מלחמת שנת תקע"ג, תקע"ג, סיס סמלקמס הכוללת 6סר לסיכו בעינינו - וסכסכתי 6ת סרכריס לכל פלטיקס , ולפניסס, וסככי סס לוקס לפני סקולליס לסל נגעס 6קנת לפון לקרס נלכס .

אחלי ! תכלת לי לעולל לס לפנת בני עמי חן פספס קמזונס ססיל, ויחפלו קילי (קוליק 6ת סגולי הגדול לחולה, ותהי זלת כסמתי בעניי .

ווילנא יום א' ערב סוכות תר"ג

מורבי אהרן גינצבורג

« הקודםהמשך »