תמונות בעמוד
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small]

מבוא

את ראשי

רבות פעלה ההצלחה עם ידידה עם נ א פ א ל ע א ן Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש נגידי אירא פה; בני חורי צרפת היו לו לעברים, ועמי הארצות תוכו לרגליו, את מלך פ א רטוג אל הבריח למרינת הים ואת מלך ספרו Spanien האכיל לחם חסד בארצו בצרפת איט אליה הקים מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייס ען נְחַת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתג העדינה אשר נתן לו לאשה , לשונו הלכה בכל הארץ , מנחל טאָיאַ Taja אשר בפ ארטוגאל עד נחל ניעמען Niemen קצה גבול רוסיא לא התיצב איש עמו בלתי אם קיסר

רוסיא לבדו

1807

ואת הקיסר הזה כרת נאפ אלע אן ברית אחים בטילזיט Tilsit' בשנת

ויחרש בריתו אתו בעופורט בשנה האחרת, ושניזם יחד החזיקו בְּשִׁיטת המדינה (קונטינענטל-ויסטעp) להחרים את ענגלאנו שרתי גַיָס ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי לא בקרוב תופר האחוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה ובכל זאת לא חש נ א פ א ל ע אן לקיים בירו את אהבת אוהבו זה כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע בו תמיד, ועוד בימי

3

השלום אשר השלים עם קיסר עסטרייך נווין בשנת 1809 עשת נ א פ א ל ע אן דברים להכעיס את לב אלכסנדר, ואחריו עכר את שאר אלכסנדר את נשיא א לד ענבורג oldenburg בקחתו את ארצו מידו בלי דין ודברים , ויספחֶהָ לגבול צרפת - וישב ויתעבר על קיסר רוסיא על דבר אשר לא בְּעֶר את מסחר ענגלאנו מארצו ביד חזקה, כי ראת אלכסנדר כי לא תוכל ארצו להכיל את הגזרה הקשה ההיא, וַתֵּר בשנת 1810 להביא לגבולו סחורות האיים הרחוקים, ואף סחורות ענגלאנד באניות אשר לא לבני עגגל אני הֲנָה, ורבים מסחורות צרפת אסר להביא לארצו ויחשוב לו נ א פ אלע אן את הדבר הזה להפרת הברית אשר כרת אתו בטילזיט, ולעומתו חשב אלכסנדר לנ א פ א ל ע אן לאוון את אשר ספה לגבולו את כל הערים העומדות על חוף הים, כי הרחיב את גבול צרפת עד הים המזרחי , ויתווכחו שני האיתנים האלה בחזקה כל ימי שנת 1811

אפס כי לא אָץ נ א פ א לע אן בפעם הזאת לכלות את המלחמה על רוסיא, טרם יביא את סגניו ואת אנשי עצתו בסורו כי ידע כי לא כמלחמת איטאליה ואשכנז הקרובות אליו מלחמת רוסיא הרחוקה; והסגנים נבהלו לשמוע את המחשבה הזרא אשר אדוניהם חושב, ויחזיקו דבריהם עליו לבל יפיח אש בצפון טרם תשקע האש בדרום, כי נכוו בני צרפת בגחלת מלחמת ספרך אשר לא נכנעה לפניו עוד בקצה מזה, ועתה הנה הוא בא לְלַהֵט אש גם בקצה מזה פן תַּחַר צרפת באש האוכלת משני קצותיה - סגן המלחמה (קריגס-מינימטער) הורה אותו כי כל עם הארץ המה רק אנשים אשר זרקה שָׂבָה בם ונערים אשר לא מלאו ימיהם לעבודת הצבא, כי את כל הגברים אכלה החרב, וכל נשי הארץ שכולות ואלמנות, סגן האוצר (פֿיכחכ]-6ניסטער) הציע לפניו כי לא יוכל

[ocr errors]

כי איש גדל

1

אוצרו להכיל את הוצאת המלחמה ההיא, כי בהיות כל הארץמצרפת ער רוסיא ארץ מלכי בריתו, אשר לא יכל לשום עליהם מס ותרומת מלחמה כמשפטו עד היום כי עתה יחולו כל הוצאות צבאיו וצבאות מלכי בריתו על אוצר צרפת, וגם בעד כל פת לחם אשר יאכלו במאָסקויא

שלם ישלם בפאריז, ומה יאכל ומה יחוש משלל רוסיא יותר מקנבוס ומזפת וּמִמָּרְנֵי אניות! ואחד השרים הגדולים אשר עמד

לפני קיסר רוסיא במלאכות אדוניו שנים רבות העיר בנ א פ א לעאן לבל ישלה את נפשו לנצח את קיסר רוסיא בגבורת מלחמה אחת כאשר נצח את מלכי אשכנז ואיטליה לבב וכביר כח הוא, אשר לא ישלים אתו כל עוד רגל צרפתי אחת עומדת על אדמת רוסיא ומלאכת המלחמה ההיא לא לשנה ולא לשנתיים; גם פאָניאַטאָווסקיא הפולאני אשר הציצה לו מתוך המלחמה ההיא נזר מלוכת פולין - - גם הוא לא פנה אל אהבת נפשו , ויער בנאפאלעאן לְהִנְזֵר מן המלחמה ההיא אשר לא יוכלו הצרפתים לעמוד בה, כי ארמתה אדמת חול ובצה אשר יטבעו בם רגלי אנשי הצבא ופרסות סוסיהם, ואוירה עז מאוד בשלשת רבעי השנה, לא יוכלו הצרפתים עמוד בקרירותיה וּבְלַחוּתָיהָ בלתי אם רבע שנה אחת לבדה, והעם היושב עליה עזי נפש ואבירי לבב המה; אבל כל הדברים הישרים האלה לא הכריעו את דעת נ א פ אלעאן הקשה כי שטת היבשה אשר החזיק בה היתה תקועה בלבו כיתר במקום נאמן, ותמשכהו בחבלי קסם למשול בכל מקום אשר מסתר ענגל אנו מגיע שם. ויותר מזה היתה עינו מלאה קנאה בראותו את קיסר רוסיא בתור ימי העלומים מלא כח וגבורה, ואת נפשו בתור ימי הירידה הולך ודל מיום אל יום ; ונפשו יודעת מאוד כי אחרי מותו יעוזו מלכי איראפה במעוז האדיר הזה להרוס את אשר בנה ולפרוץ את אשר גדר, על כן התעודד להצעיר את כח רוסיא בהקימו את ממלכת פולין לשטן לה.

[ocr errors]

ובהיות ממלכת רוסיא רובצת גִלְבִיָא בין תוגרמה היא , טירקייא ובין שוועדען, פרייסען לפניה ועסטרייך לצרה , חשב

נ א פ אלע אן מחשבה גדולה להסית את כל שכניה אלה בה ולסמוך את קרן מחנהו הימיני במחיצת תוגרמה ואת הקרן השמאלי אל חוף הים המזרחי – כי דמה כי אם ינופף תנופת יד אחת אל שלטון תוגרמה יכרות ברית אתו על רוסיא אויבתו משנות דור דור ומה גם אל ממלכת שווערען אשר עתותיה בידי בעונ א ו אָטטע Bernadotte שר צבאו קרובו ומקבל טובתו; ובדבר הזה נכזבה תוחלתו, כי השלטון זכר את אשר משך ידו מתוגרמה בשלום טילזיט ולא בטח בדברו עוד , גם בערנאָראָטטע יורש עצר בשווערען לא מצא טוב לארצו בברית צרפת, כי לטש בעת ההיא את עינו על נאָרוועגען Norwegen אשר למלך דענעמאַרק בעל ברית צרפת, וידע בנפשו כי לא יִאות קיסר צרפת לקנות אוהב חדש ברעת האוהב הישן הזה - על כן נטה אחרי קיסר רוסיא אשר התיר ידו לספוח את נאָרוועגען לגבולו תחת פינ לא נד Finland אשר נקרעה מגבול שווערדען ותספח לגבול רוסיא -

אולם קיסר עסטרייך ומלך פרייסען לא מרו את פיו, כי ידעו כי אם לא ימָשכו אחריו ברצון נפשם יתן רסנו בפיהם למשוך אותם להפצו ביד חזקה, זיט מלך פרייסען את ידו אליו בכ"ד מערץ 1812 לתת בידו עשרים אלף איש למלחמה ההיא, תחת ההבטחה אשר הבטיחו לא בפה מלא להרחיב את גבול פרייסען במחוזי רוסיא המדברות שפת אשכנז ({יפֿ וקור• (לנד), וקיסר אשכנז גם הוא בא במסורת בריתו בי"ד מערץ לשלח שלשים אלף איש חיל לעומת רוסיא, אחרי אשר קיים נאפאלעאן בידו את ישיבת גאליציען Galizien, ויבטיח לבל יקח אותה מידו כאשר ישיב את ממלכת פולין על משפטה, או לתת לו את מחוזי איל ליריען Illirien במהירה

« הקודםהמשך »