תמונות בעמוד
PDF
ePub

על כן לא מסר את נפשו להתחבר עמו, והשלישית איכה עשה הקיסר בנפשו שקר לחשוב בדרך כלל, כי יעצרו כ"ח אלף אשכנזים כח נגד טשיטשאקאף װאָקען ראשי פקודות ששים אלף רוסים, במקום פרוץ אשר כל מעצור טבעי אָיִן ? ובכל אלה לא היו האשכנזים כאנשים נדהמים, כי לא חתו להתרחק מגבול גאליציען ארץ מכורתם, מאפמיהם ומאוצר כל צרכי מלחמתם, ולנסות דבר אל ההמון הרב הזה, אבל הרוסים שמו להם שני ראשים, הראש האחד תחת פקודת זאקען עמד נגד האשכנזים, והראש השני עשה לו ידים לרגלי טשטשאקאָף נוכח מינסק ובאריסאָוו, ובכל זאת לא הפיל שווארצענבערג את עוז לבבו, ויחץ את עמו גם הוא לשני גדודים את האהד תחת יד רעגנִיער העמיד נגד גאַקען, והוא ויתר העם מהרו אחרי טשטשאקאָף, להציל את מינסק מידו, אבל הוא בדרך ומלאכים באו מאת רעגינער ויקראו אליו בחזקה להציל אותו מידי זאקען הלוחץ אותו מאוד, על כן . נטש את דבר מינסק אל יד וויקטאָר אָודינאָט אשר ידע כי קרובים המה אליה, וישב אחור להציל את רענניער מרעתו, אף גבורתו עמדה לו להכות את זאַקען ולהבריחהו עד שפת הבוג, אבל הוא עושה הנה והנה וטשטשאקאַף הגיח בט"ז נאוועמבר ער מינסק . ופקיד העיר ההיא לא הודיע דבר לאחר משרי צבאות הצרפתים , כי מהר לעזוב את העיר ואת שני מילליאן הסעודות הצבורות בה , ויסג אחור עד באריסאוו, וגם שמה לא התנער לקרוא אל אודינאָט אשר לא היה רחוק ממנו בלתי אם דרך שני ימים, ואל דאמבראווסקיא השב מבאברואיסק להושיע לו, כי אם עטר כאיש נדהם עד אשר באו הרוסים גם אל העיר ההיא ואל הגשר אשר על ידה כמבוא עיר מבוקעה, ואך בליל כ"א לחדש בא דאמבראווסקיא לתומו, ויך את חלוצי הרוסים אחור, ואת הגשר לקח מידם , ויתחזק לקראתם כל היום ההוא , ער הערב השני , אשר אז גברו

עליו הרוסיס , ויכוהו וירדפוהו מחוץ לעיר ער הדרך העולה למאסקויא, הצרפתים העוו דרכם ועל האשכנזים יזעף לבם! ויקש דבר שווארצענבערג מדבר הקיסר .

במסבות האלה עשה אודינאָט דרכו לעומת מינסק, ויחן בכ"א לחדש בין באָבער ובין קרופקיא, והוא לא ידע דבר מכל אשר נעשה, עד בוא אליו בלילה ההוא אחד משרי פולין ויודיעהו את המגפה אשר נגף דאמבראווסקיא, ואת דבר באָריסאָוו אשר נלכדה לפני הרוסים הקרובים אליו מאור, אז התעודד אודינאָט וימשוך אליו את שארית חיל ראמבראווסקיא וילך לקראת הרוסים. ויפגשם בכ"ג לחודש קרוב לבאריסאוו, ויתגר אתם מלחמה וילחצם אחור עד הבערעזינאה, והמה במנוסתם הציתו את גשר הבערעזינאה באש

אז היתה עת צרה לנאפאלעאן אשר כמוה לא נהייתה מיום בואו בגבול רוסיא, קוטוזאון לוחץ אותו מאחור, וויטטנענשטיין נוגש אותו מצדו הימיני לעומת הבערעזינאה, וטישטשאקאָף עומר נוכח פניו מעבר הבערעזינאה מערבה, ושלשת המחנות האלה נכונים להתחבר יחדיו ולהקיף אותו סביב, וגשר אין לעבור עליו את הנהר ההוא, והוא יושב בטאָלאָטשין בתוך שרי עצתו, וספרי מפות הארץ פתוחים לפניהם לבקש מקום מעבר , וכל מקום אשר נתן עיניו בו לעבור, שם בא אליו דבר אחר השרים להודיעו כי סוגר לפניו הררך במקום ההוא, אם מחמת רוחב הנהר, או מחזקת יד הרוסים אשר קבעו יתרם שמה, ויהי נאפאלעאן פוסח באצבעו על מפת הארץ ממקום למקום, עד קרוב אל הדנעפער קצה גבול מושב הקאזאקין, ויזכור את דבר קארל י"ב מלך שוועדען אשר בא קץ גבורתו במקום ההוא, ויקרא ויאמר הה פולטאָוואָ ! בדרך המלך הזה הלכנו, והזמן נתן את כוסו בידינו, •

ויהיו כל שרי הצבא מתעתדים למסור את נפשם לשביה ; הם נאפאלעאן נואש כמעט להמלט, ויצו לשרוף את אוצר כתביו , ואת נשרי דגליו, גם את כל המרכבות היתרות צוה לבער באש , ולמסור את סוסיהן לידי הרוכבים, ואחרי עשותו את כל אלה שם נפשו בכפו , ויחזק בדרך העולה לבאריסאוו דרך היער הגדול והעמום, ואתו כהמשים אלף נפש, אנשים ונשים וטף , וילכו חשכים ובלי סדרים, אין פקיד ומצוה, ואין מקבל מצוה מפי פקידו, כולם תועים כצאן, איש איש פונה לדרכו, ורק פחד וויטטגענשטיין הבא עליהם מצפון החזיק אותם יחד, וכאשר החרידן הרוסים את היער בכלי תותחיהם, מהרו הפלטים האלה על ידיהם ועל רגליהם עד בואם קרוב לבאריסאוו, המה קרובים אל העיר והנה קול המולה כקול מלהמה נוכח פניהם גם מפאת באריסאָוו, וירוצו רבים לראות את האויב אשר הקדימם במקום הזה, והנה מחנה וויקטאָר שר צבא צרפת הוא, הבאים להציל את מלכם מרעתו, והמה אנשי חיל גבורי כח , אשר לא ראו את הרב הרוסים, ורעב וקרה לא שלטו עליהם עוד, בולם למורי נצחון וששים למלחמה, וישמח נאפאלעאן לראות, אבל המה ראו את מלכם ואת שרידי המחנה הגדולה ויפול לבבם עליהם, כי הביטו בפניהם ויראו כי דומים המה למתים, בגדיהם בגדי עֲרִים ובגדי נשים, רגליהם עטופים בבלואי סחבות, ראשיהם עטופים בשקים ובעורות, אין חרב ואין מגן בידיהם, עד כי התנודרו מהם ויאמרו הזאת מחנה צרפת !.

גם אודונט וצבאו נלוה אל מלכו ביום ההוא, ויחזקו ידים רפות, פרסו להפליטים מלחמם ויחלקו בגדיהם אתם, ויהי וויקטאר מתייצב לקראת וויטטגענשטיין ביד חזקה, ואודינאָט מתחזק לקראת טשטשאַקאָף , ולא נתנו את שני שרי צבאות רוסיא אלה להתחבר איש את אחיו, אז רָוַוח לנאפאלעאן וירא כי לא הגיעה עתו עוד

[ocr errors][ocr errors]

זיקוו לעבור את הבערעזינאה בשלום . .. אבל לא בכח שני שרי צבאיו אלה לבדו צלחה לנאפאלעאן לעבור את המעבר המסוכן ההוא, כי גם בערמה שם מבטחו ; ובשמור טשטשאָקאָף את שלשת המעברות אשר להבערעזינאה במעלה העיר באריסאוו ובמורדה, משך נאפאלעאן את עיניו אל אוק אֵה אָלדא ukaholda אשר במורד הבערעזינאה, על ידי המון האנשים אשר שלח שמה להבין עצים לגשרים בקול המולה רבה, ונם בלעדי זאת שערו כל יודעי מלחמה כי את המקום ההוא יבחר נאפאלעאן לעבור בו, ומשם יאחז דרכו למינסק להתחבר עם חיל שווארצענבערג החונה בקרבת העיר ההיא , על כן משך טשטשאקאף את חילו אל מורד הבערעזינאה לשמור את המקום ההוא, והצרפתים מהרו ויבנו שני גשרים קלים אצל שטורציאַנק א Studzianka במעלה באריסאוו, ויעברו את הבערעזינאה בכ"ה ובכ"ו נאוועמבער, בראשונה עברו אודינאט ודאמבראווסקיא בשלום וילכדו את הדרך העולה לזעמבין Sembin, ואחריהם עבר הקיסר וששת אלפים שומרי ראשו , ואחריו נייא ושש מאות אנשיו אתו, פיקטאָר עמד תחתיו בבאָריסאון לשמור את עקב המחנה מחרב וויטטגענשטיין .

... המשך , אולם כמעט רגע היתה תחנה על העוברים הראשונים האלה לעבור את יובל המים בסדרים ובשלום, והנה שבו יתר העם אל קיאם להרוס אל הגשרים, למהר איש לפני אחיו ולהקדים איש את רעהו , אף כי היו שאננים מפחד אויב, בהיות מחנה וויקטאָר העומדים בבאריסאוו כחומה עליהם מאחריהם, כי היה לבבם הרך על שללם ועל בזתם אשר אספו במאסקוי, על כן אצו איש באחיו וישקרן להקדים לעבור איש לפני רעהו, חשו אצו לחצו ודחו איש את החלש

ממנו, הרוכבים דחפו את הרגלים וכלי התותח את הפרשים, ער כי לא יכלו הגשרים הקצרים לכלכלם - והקיסר ושרי צבאו עומרים בעבר הנהר ורואים את המבוכה ואת המבוסה ההיא, ואין לאל ידם להשיב סדרים על מכונם, כי כבר ודלו הצרפתים לשמוע קול פקיד, ולא למדו אותם אלופים לראשיהם עוד , ואיש איש אשר מצאה ידו לעשות בכחו עשה, לשוא צוה הקיסר את שומרי ראשו אשר אתו לירות כדורי מָוֶת על ראשי הנמהרים האלה, כי גם. זאת לא הועילה להם, עד אשר העלים גם הוא גם שרי צבאו את עיניהם מאת המראה האיומה ההיא, ויתנו את שארית עמס בירי המקרה . .

- אז היתה מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפת, וחרב איש ברעהו, איש איש מהם ראה את פני אחיו העומד על ידו כראות פני אויבו ומבקש נפשו, וישקוד לדחות את חיי אחיו מפני חייו . וכל אשר גבר בכחו דחה את רעהו החלש ממנו מן הגשר למען מצוא מקום לעבור, רבים נדחפו מן הגשר אל יובל המים ויטבעו, ורבים נרמסו מרגלי הסוסים וַיֵרָצֶצו מגלגלי העגלות, אשר נסה לשחות במי הנהר גברו עליו בצעי הקרח וימיתוהו, ואשר נסה לעבור את הנהר רגלי, במקום היותו מהופה בקרח, נשברה חופת הקרח תחתיו וַיָצָל, בכל מקום אשר העין צופה ראתה המון מיני מיתות משונות, ובכל מקום אשר האוזן מגיעה שמעה אנקת מטים למות ואנחות בני תמותה, שבעת אלפים נפש מתו מיתות שונות ומשונות על המעבר ההוא, ובאלה לא היה איש אשר נפל בחרב אויב כי היו הרוסים רחוקים ממקום המעבר עוד , ורק פחזותם לברו עשה להם את המות הזה, ער אשר ראה וויקטאָר כי שוא ישקוד שומר מאחריהם, בהיות האויב והמות בקרב המחנה פנימה, ויעזוב את מקומו אשר הָפקד עליו ויתערב גם הוא עם קצה מחנהו עם הפלֶטים, ואת פאָרטאָנע Partonneaux שר גדודו

« הקודםהמשך »