תמונות בעמוד
PDF

האלה לארבעה גדודים, ויצאו מסמאלענסק גדודים גדודים תחת יד נאפאלעאן מלכם, איישען, דאוואוסט, ונייא, ביום הראשון הוא יום י"ד נאוועמבער יצא נאפאלעאן וגדודו, ואותם צוה לשום רוח בין גדוד לגדוד דרך יום אחד, עד כי יצא הגורל על נייא לאחר בסמאלענסק עד י"ז לחודש ההוא, ובמשך ימי שבתו בעיר אגד את כלי הנשק אשר לא יוכלו הצרפתים שאתם , ויהרוס את חומת העיר ואת מגדליה, ויהי נאפאלעאן מחלק את חילו הקטן לארבעה גדודים, וקוטוזאוו הקדימו בהילו הגדול ויארוב עליו בקראסנא

להשמיד את הגדודים האלה אחד אחד .

יציאת הצרפתים מסמאלענסק

בי"ד נאוועמבר בשעה החמשית בבוקר יצא נאפאלעאן לרגלי

שומרי ראשו מסמאלענסק ויבואו בשלום עד קארי טניא Roritinia, ומקצת אנשיו הלכו לפנות דרך לפניו עד קראס גא Rrassn0, ומהם מהרו מקצתם ויבואו ער ל י א דיא Liadi עיר קצה גבול רוסיא הישנה, אבל עוד בלילה ההוא באו גם הרוסים גדודים גדודים ויפוצו בכל הדרכים אשר פליטי הצרפתים עולים בהם, ואת כל הבא בידם לקחו בשבי , וילחצו את הצרפתים אבל לא בחזקה, והצרפתים אשר טוב להם היות חללי אש מחללי קרח, שמו נפשם בכפם וילכו לעומת הכדורים ומלכם אתם בתווך, עד אשר נפתחה להם הדרך ויבואו לקראסנא, ובהחפזם להמלט על נפשם גתנו למשסה נשק, כלי תותח, עגלה וכבודה, כל דבר המתנהג בכבדות וכל איש אשר צרו צעדיו ללכת לרגלי אנשי המגן נפל שבי בידי הרוסים העומדים על ראשי ההרים ורואים את ערות הצרפתים, ואחרי אשר התמלט נאפאלעאן וגדודו בעור שניו, ירדו הרוסים מהרריהם ויעמדו על הדרך ביד חזקה, להבדיל בין גדוד נאפאלעאן

- .ובין גדודי שרי צבאיו הבאים אחריו בט"ו נאוועמבר הסיע גם איישען את שמונת אלפים בני גדודו מסמאלענסק, וינהלם בכבדות וברפיון יד , ועמל הדרך חזקה עליהם מאוד, רבים עזבו את פקידיהם וירוצו בלי סדרים לפני המחנה איש לנפשו, ובכל מקום אשר עמדו לנוח הניהו אחריהם אנשים אשר פגרו ללכת לרגלי המחנה, כי נרפו מוסרות מוסר המלחמה, איש הישר בעיניו עשה וכטוב בעיניו התהלך, ואיישען ומרעהו רוכבים על סוסים קלים תפושים במחשבות לבבם בין הנפוצים האלה, ולא התבוננו כי הקרימו את בני חולם דרך הצי פרסה , עד אשר ראו כי קרובים המה לגדוד הרוסים, וער אשר שמעו את דברי הציר אשר שלח מילאראדאוויטש לעורר אותם לתת את נפשם לשבי, וכמעט השיב איישען את פני הציר ריקם, רעמו כלי התותח מראשי ההרים ויפיצו כדורי מות על הדרך אשר הצרפתים הולכים עליו, אז התלקטו הנפוצים אחד אל אחד וישימו להם ראש אחד, ואיישען מהר לשוב אחור ויאץ באנשי חילו למהר אל מקום המלחמה, לשוא העידו

בם הרוסים לבל יאבדו את נפשותיהם לדעת, כי כאנשים אשר לא נתן להם השם לב להבין את סכנת המות המקפת אותם סביב חשו רצו לעומת פיות כלי התותח, והכדורים אוכלים לימינם ולשמאלם עד כי ספו מחציתם, ובכל אלה חזקו יתרם פניהם מסלע ולא קבלו את חיי החסד אשר אמרו הרוסים להחיותם, ותקצר נפש מילאראדאוויטש בעמל האומללים האלה, וירף מהם לפנות ערב, כי אמר אולי ינחמו מחר וחסו בצל הרוסים וחיו, והמה לא כן דמו,

ובראותם את הרוסים הוזים שוכבים, התגנבו ויצאו דרך פרצות

מחיצת הרוסים במסתרים, וחשכת הלילה ההוא היתה להם

לסתרה, ואך אחד מאנשי המשמר שמע קול צעדי המתגנבים האלה,

ויקרא ויאמר מי אתם ויגש אליו ? קל יסקי א Rlisky אחר - M 42

השרים הפולאנים העומדים לפני איישען, ויאמר אליו בשפת רוסיא לאמר הס אומלל! האינך רואה כי מצבא אווואראוואנחנו, ואנחנו הולכים לנסות דבר אל הצרפתים במסתרים, ובדברים האלה גנב את לבב השומר, ויתן אותם לעבור בשלום, ואחרי אשר עברו את מחיצת הרוסים החזיקו דרכם ויבואו בי"ז לחודש

אל קראסנא, כל אשר נמלט מכדורי הרוסים.

ולמחר באה הפקודה על הגדוד השלישי ההולך לרגלי דאוואוסט פקידם, גם המה הקשו לקבל את חיי החסד אשר אמרו

הרוסים לתת להם, וגם המהנגפו מגפה לא ידעו שחרה, עד כי בא

דאוואוסט אל מלכו בגפו כמעט, ובהיות פני המלחמה חזקה עליו התנער נאפאלעאן להפוך פניו אל ארץ רוסיא להכות מאחור את הרוסים המבדילים בינו ובין דאוואסט, ותהי גם אחריתו מכות חדרי בטן, אז נואש נאפאלעאן להציל את הגדוד הרביעי הוא גדוד המאספים אשר התמהמהו בסמאלענסק תחת פקודת נייא ער י"ז נאוועמבער וימהר להמלט לליאדיא, ומשם נסע ויבוא עם אנשיו היעפים והרעבים לדובראוונא, שמה היתה רוח הצרפתים עד ארגיעה, כי ראו בה אשר לא ראו מימי צאתם מליטא, עיר נושבה, בתים חמים ולחם אנשים, וגם האויר הקר הרפה ידו מהם ביום ההוא, עד כי אורו עיניהם כמעט קט, אך נאפאלעאן לא ידע נחת, כי מרה נפשו על זרוע עוזו על נ י י א אשר היה לפי השערתו לשבי בידי הרוסים, ועוד ביום ההוא באה אליו שמועת מינסק אשר נלכדה לפני טשיטשאקאף בט"ז לחודש ההוא, והמקום ההוא נכבד מאוד: כי עליו ועל אוצרותיו הרבות שם נאפאלעאן את עיניו לנוח בו ולחרש את שארית כח חילו, עד כי התחלחל בשמעו ויאמר, עתה אך אל

ההרב עינינו לפתוח לנו את הדרך לשוב לצרפת .

ויחשוב נאפאלעאן דרכו ולא מצא טוב לו כי אם לעבור את

הבערעזינא אצל העיר באריס או ו Borisoft, ועוד ביום ההוא – הוא י"ט נאוועמבער – שלח דברים אל דאמבראווסקיא המתגרה את ערטעל שר גדוד רוסיא במסבי באבראוסק, ויצוהו

לתקוע יתדו בבאריסאוו, גם את אודינאט צוה למהר אל המקום

ההוא טרם יקדימוהו הרוסים ולשוב וללכוד את מינסק, ואת וויקטאר צוה להגן עליו בלכתו בדרך, ואחרי עשותו את כל אלה העתיק את מחנהו מדובראוונא עד ארשא, וימצאיה משופעה במזון בכלי תותח ובצרכי מלחמה לרוב , ויאכלו ויותירו וישימו בכליהם, את כלי התותח חלקו לגדודיהם, ואת יתר צרכי המלחמה בערו באש, כי לא יכלו הצרפתים שאתם, כי נמעטו ונצערו במלחמה ובתלאות הדרך, עד כי לא נשאר לנאפ אל עאן מחמשה ושלשים אלף שומרי ראשו בלתי אם ששת אלפים נפש , ל א י י ש ען אלף ושמונה מאות נפש יתר פלטת שנים וארבעים אלף בני חילו , לדאו ו א ו סט ארבעת אלפים נפש שירי שבעים אלף איש, ספו תמומן בלהות בחרב, ברעב, ובקרה, וגם שרי צבאיהם דלו מאנוש וינגעו עם בני חילם בלחץ השפטים הרעים האלה, וזה האיש דאוואוסט אשר ראהו מלכים וקמו, בא בדובראוונע עטוף ברעב ובשלג, כפור שמים כסה פניו, ותלתלי קרח עוטרים את ראשו ואת זקנו, וכראותו ככר לחם מרחוק עט עליו כארי על טרפו , ויבלעהו בעודו בכפו, ויאמר לאמור לאנשי ברזל ולא לאנשי בשר, הכח לשאת תלאות כאלה , כי גבול שמה הטבע לכח אנוש ואנחנו פרצנו עברנו את הגבול ההוא, .

ולא מעון ומחיה חום ושובע לבדם מצאו הצרפתים בארשא

להשיב נפשם, כי גם נ י י א מעוזם אשר נואשו ממנו נמצא להם בעיר ההיא למנוחת לבבם, כי בעזוב נייא את סטאלענסק בי"ז נאוועמבער, הלכו אתו ששת אלפים אנשים מזוינים ושנים עשר

בלי תותח, ועליהם כשבעת אלפים נפש אדם מנופצים הולכים בלי סדרים איש לדרכו, עמוסים בשלל מאסקויא משא לעיפה, וילכו בעקבי ההולכים לפניהם בדרך העולה לקראסנא, עד בואם אל המקום אשר הרוסים אורבים עליהם, ופתאום ראו את ההרים סביב להם עטופים בכלי תותח, ועם רב ערוך למלחמה, ואחד מפקידי הרוסים ירד אליהם בתור ציר, ויעורר את נייא בדברים נחומים ובדברי כבוד לתת לשבי עוזו, פן ירא ברע אשר ימצא את בני עמו אלה , אבל עוד הוא מהפך בדבריו וארבעים כלי תותח פתחו פיותיהם כאחד ויקיאו אש ומות על הצרפתים ועל הפקיד הרוסי הדובר אתם, עד כי היה הציר בעיני נייא כמתעתע הדובר דברים מלבו אשר לא שלחו שר צבאו, וישפטהו למות או לשבי, וגם הציר בנפשו עמד משמים ויצדק עליו את הדין לקבל שביה על נפשו, ואף כי לא נבצרה ממנו להמלט פעמים רבות, כי נטרדו הצרפתים בצרת נפשם, ולא שמו עליו משמר, בכל זאת לא שקר בדברו, ויתגלגל אתם בתלאות הדרך, ויתענה בכל אשר התענו המה עד בואם אל קאוונע מקץ עשרים יום לשביתו .

פעמים אחדים נסה נייא לפרוץ את מחיצת הרוסים ויפול

ממנו רב, אף כי גם בפעם הזאת החזיקו הרוסים בשטתם להלחם את אויביהם רק מרחוק ולא מקרוב, עד אשר עבר הרוח על נייא לעת ערב, ויצו את עמו להפוך פניהם לעומת סמאלענסק ולשוב בדרך אשר באו בו, המה שבים אל אחר הנקיקים העמוקים , ונייאכבד את השלג ממקום רגליו ויבקע את הקרח תחתיו וימצא כי נחל קטן הוא, אז עבר עליו הרוח לשפוט מישרים כי הנהל הזה משתפך אל הנהר הגדול הוא נהר דנעפער, ויאמר אל עמו לאמור הבה נלכה בעקבי הנחל הזה עד בואנו אל הדנעפער ועברנוהו בשלום, ויתהלכו באשר התהלכו דרך שדות ויערים,

« הקודםהמשך »