תמונות בעמוד
PDF

ערלי לבב אשר אחרו בדרך מעט עד עבור המחנה על פניהם, ואחר התאכזרו וישליכו את חוליהם על פני השדה, וימהרו ויעבורו, וימותו כולם בקרח , לא נמלט מהם בלתי אם שר גדוד אחד אשר מצאוהו מאספי המחנות ויביאוהו לספר לנאפאלעאן את מעשי

האנשים ההמה .

בערב היום באה כל המחנה עד גיאטץ, וישתוממו למצוא בה

גופת רוסים הרוגים ביום ההוא, וכולם רצוצי גלגולת, והמה היו שבויי חרב אשר לא מצאה יד הצרפתים לתת עליהם משמר ולפרוס להם משארית לחמם, אף יראו לשלח אותם לנפשם, פן יגלו לאחיהם את מעמד הצרפתים הרע, על כן לקחו את נפשם, ראו הצרפתים ויפול לבבם, כי זכרו את אחיהם אשר נפלו שבי בידי הרוסים, וקאלינקארט הוציא רוחו ויאמר,זאת תורת החסד אשר הבאנו לארץ רוסיא,! ובכל זאת היה נבחר להשבוים המות הזה מחיי הצער אשר החיו אותם אחרי כן, כי מהיום ההוא והלאה לא המיתו אותם בפועל ידים, כי אם כלאום במקומות אשר לא יכלו לצאת מהם, ויאסרום למות תחתם ברעב, זה חסדם אשר עשו עמהם!

עוד שני ימים ענהנאפאלעאן בדרך כחו עד בואו לוויאומא,

ויוחל בה עד בוא איישען ודאוואוסט לשמור את דרך מעדין ויוקנאוו המתחבר בעיר ההיא עם הדרך העולה לסמאלענסק, כי בו הרוסים באים ממאלא-יארעסלאוויטש, ויהי כאשר הוחיל שלשים ושש שעות ועקבי הרוסים לא נודעו, וישב ויסתפק בהשערתו את דעת קוטוזאוו אם רודף הוא אחריו בעצלתים ועודנו מאחר בדרך, או מהר לפניו בדרך העולה לימין וויאזמאלגדור ארחו בדאראגא בוסץ? -Doro gabusz על כן הניח את נייא בעיר ההיא, וימלא את ידו להיות המאסף למחנה צרפת תחת דאוואוסט אשר עיפה נפשו בדרך, ואשר היתה תלונה רבה מאת העם עליו, כי דקדק בסדרי הצבא יתר על

המדה הדרושה לחפץ שעת הסכנה כזו, ולא נתן את בני צבאו לפסוח על סדרי הקרב אשר יתר שרי הצבא מדחים אותם בעת ההיא, ובעוד הוא משתעשע ומתמהמה בסדריו , הדביקו פלא ט א ו ו Platoft וגדודי הקאזאקין , ויורו עליהם בכלי תותחיהם הקטנים אשר המה מוליכים אתם בעגלות החורף, וישחיתו מהם רב , עד כי נצערו אנשי המלחמה בדרך ההוא כעשרת אלפים איש, על כן השיבו נאפאלעאן, ויקם את נייא תחתיו בעקב המחנה.

ויאחרו איישען ודאוואוסט לבוא בקרבת וויאזמא עד ב' נאוועמבער, וביום ההוא באו גם חלוצי הרוסים תחת יר מילאראדאוויטץ ויתייצבו לפני העיר, ויעמדו תחתם כל הלילה , ובבוקר התגרו בם מלחמה עזה מאוד , הרוסים העבירו את האיטאלקים ויגדרו בעדם את הדרך, ונייא יצא מאת העיר ויהי על הרוסים מאחריהם, ויאכפם להקלידם מעל איישען, ודאוואוסטגם הוא מלא לבבו תחבולות מלחמה, ויסוב ויבא גם הוא מאחוריהם , ויבוא ויעמוד בין הרוסים ובין העיר, ותהי המלחמה חזקה ביום ההוא מאוד, וכדורי הרוסים אכלו בשר צרפתים לשובע, ובכל אלה התחזקו שלשת שרי צבאות צרפת אלה לפרוץ את הגדר אשר גדרו הרוסים בעדם, ויפתחו להם את הדרך ויעברו את וויאזמא, ואותה שלחו באש, ויפקדו מהם ביום ההוא כארבעת אלפי איש.

תשובתם לסמאלענסק

עד כה לא מלאה סאת הצרפתים האומללים, כי זרחה להם

עוד שמש אורה וחומ בכנפיה , ויקוו לבוא שלום סמאלענסקה האוצרת בקרבה מזון ומחיה וצרכי מלחמה בהמון , אולם בו' נאוועמבער לבשו השמים קדרות, וערפל קר התל את הארץ, והשלג ירד בשפערב ויכס את פני האדמה, לא נכר דרך לפני שדה,

ונקיקים לפני מישור, ותהיינה עיני הצרפתים מלאות שלג וכפור שמים, ובידיהם גששו על כל מדרך כף רגל את האדמה אשר הם עליה, כי אשר נפלו בנקיקים נקברו בערמות השלג, הקור בקע דרך בגדיהם הקלים ונעליהם הקרועים ויסמר את בשרם, הסער עצר את נשימתם, ורוח פיהם נקפא ויהי לקרח על שפמם ועל זקנם, ברגליהם דבקו גלגלי שלג ויכבידו את מצעדי רגלם, ואשר נוקשה רגלו ויפול שכב ולא יסף קום, ויכס עליו השלג, כלי זייניהם נמוטו מידיהם ודגלי עוזם מזרועיהם, לא הביטו על פקידיהם ולא שמעו לקול נוגשיהם, איש איש הולך לבדו ומתנודד בצרת נפשו , רבים נפוצו בדרכים צדדים ובמשעולי הכפרים לבקש אוכל לנפשם ומחסה בקרה, ויפלו בידי הקאזאקין אשר ארבו בצדי הדרכים להכרית את פליטיהם, ואשר החזיקו בדרך המלך עמדו כל הלילה בערמות שלג רעבים וסמרים, כי התלחלחו עצי היער ויעמדו בפני האש, עד כי תם לריק כחם לצלות את בשר המוסים ולבשל במי שלג נמס את מלאכף הקמח אשר בשולי כליהם רבים ישנו בשלג שנת

עולם ולא הקיצו עוד, שמה הטביעו הצרפתים את יתר בנת מאסקויא כדברים אשר אין חפץ בם.

ביום ההוא פגש נאפאלעאן ציר שלוח אליו מביתו מפאריז וישמח לקראתו, כי לא שמע מהם דבר זה עשרת ימים, אבל השמועה הבאה על ידו מארץ מרחק היתה כמים קרים על נפש סמרה מקרה, כי הודיעו את דבר הקשר אשר קשר מאל לעט Mallet להדיח את יושבי פאריז מאחרי מלכם , ואף כי לא קמה עצת הקושרים ויכפרו את חטאתם בנפשם, בכל זאת זרקה הבשורה ההיא מרה בלב נאפאלעאן, כי ראה את שני קצותיו אוכלת אש המלחמה ברוסיא ובספרד, וגם תוכו נחר בקרב ממלכתו פנימה

ופקידי המחיה בסמאלענסק שמעו כי קרבו הרעבים לבוא

[ocr errors]

וישלחו לקראתם המון עגלות נושאות בר ולחם ומזון, זיפגשו את

הקיסר ואת שומרי ראשו ויעטו עליהם לבלעם בעודם בכפם, אבל את נאפאלעאן היתה רוח אחרת, כי כלכל דברו במשפט, וישלח את כל המזון אל חיל נייא מאםפי המחנה , כי אמר הקרובים אל האויב ואל המלחמה המה יקרבו אל שולחני ראשונה, ויעורר את נייא לעצור את האויב בכל כחו , עד אשר ישיבו העם את נפשם בסמאלענסקיום תמים, והוא בגודל נפשו עמד בפרץ ויעמוד להלחם עם הרוסים כאשר ילחמו עבדי המלחמה הקטנים ויעצרם עד בוא כל הצבא אל מקומם, ואחר נסג אחור גם הוא ויבוא בקרבת סמאלענסק בי"גנאוועמבער, עשרת ימים הגין על עקב תצבא הנסוגים אחור

מוויאומא עד בואם סמאלענסקה. * אי י

הוא בקרבת העיר, והנה כל ההרים אשר קרגו השמאלי נשען עליהם מלאים נסים ופלטים הנדחפים ונחלקים בחלקלקות הקרח מראשי הצוקים ארצה ואבריהם מתפרקים, וגדודי הקאזאקין משחיתים בם, ותושע לנייא זרועו לגרש את הרודף גם בפעם הזאת, לא נתן את הקאזאקין לכלות את חמתם בם.

והאומללים האלה היו שארית צבא איישען אשר עזב

בדאראג אבו סץ את דרך המלך וישם פניו לבוא וויטעפסקה בדרך אשר בא בו בלכתם למאסקויא, לא זכר את השנוים אשר שנה ההורף בדרך ההוא , כי הנחל וואפה Woph אשר עברו בו בקיץ ברגל, הקוה מי גשמים רבים בחורף ויהי לנחל שוטף, בשפתו גומא ובצה רבה והרים תלולים משני עבריו, ובצוות איישען להרוס את הבתים הקרובים אליו ולבנות מקורותיהם גשר לעבור בו, היתה תלונה רבה עליו ממקצת העם הצמאים אל המנוחה בבתים ההמה, והמה רבו אתו כל הלילה ולא נתנו לנגוע

במקום מנוחתם, עד בוא היום והקאזאקין לוחציהם כאחד, אז - I 14 י

היתה מהומה רבה על שפת הנחל ההוא, כי נלחצו שמה כששת אלפים אנשים מזוינים, וכפלים כהם חולים ופצועים, מאה כלי תותח, עגלות וצבים וכבודה רבה, אויב מאחריהם ונחל שוטף לפניהם, ויהיכלי התותח הראשונים עוברים את מיכל המים בין בצעי קרת בשלום, והבאים אחריהם נוקשו ויפלו, ובנפלם עצרו את הבאים באחרונה עד אפס מקום לעבור, עד כי הפקיר איישען את כל הנשק והכבודה לשלל בידי אויב, דבר יצא מפיו ואנשי המלחמה התגוללו על הכבודה העשירה ויגזלו ויחטפו איש אשר מצאה ידו, מרביתם בזו למחמדי פאריז ומאסקויא ולא בזזו בלתי אם כל דבר מאכל, ואיישען ובחירי בני צבאו הפכו פניהם אל האויב , ויתר העם חצו בנחל ויעברו כל אשר עוד כח בו לעמוד לפני קרתו , ואשר פגרו מעבור הלכו שבי בידי צר , והעוברים באו אל אחד הכפרים ויהרסו את הבתים אשר דמו שרי גדודיהם לנוח בם , ויעשו מדורות לחום וליבש את בגדיהם כל הלילה ההוא, וביום השני באו אל אחת הערים העומדות על תלם, והנה הקדימום הקאזאקין ויאחזו בה, אפס כי לא היה את לבבם להלחם פנים בפנים עם הצרפתים מרי הנפש הנואשים מחייהם, על כן פנו להם ויעזבו את העיר להצרפתים, שמה נואש איישען לכלות את דרכו אשר בחר ויאמר לשוב ולהתחבר עם חיל נאפלעאן בסמאלענסקאפס כי לא בכל העם אשר אתו היה כח לשוב ללכת בדרך, והמונים המונים מהם התגלגלו באפר החם אשר הכינו להם, ולא קמו ולא זעו מפני הפקידים המאיצים בס להמלט ממוקשות הקאזאקין, ויאמרו לאמור טוב לנו נמות פה, ולא נענה בדרך שארית היינו , עד כי נואש. איישען מהם ויאחז דרכו לסמאלענסק עם שארית האנשים אשר נגע רוח גבורה בלבם, ואשר אחרו בדרך נרדפו על צוואריהם ער כי נמלטו אל מאספי מחנות צרפת הבאים סמאלענסקה לרגלי

נייא קצינם, נינצלו. . .

« הקודםהמשך »