תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]

וניצוצים פורחים מגג אל גג, לא מצאו כל אנשי החיל את ידיהם לטאטא במטאטאותיהם את שפע הזיקים הנופלים על גג ארמון מלכם, וכל העם עומדים מרעידים במצוקת לבב ורואים את האויב הנלחם אתם בסדרי מלחמה אשר לא נסו לעמוד בם - כי כלה רוח י אפם בעשן, ואפר חם להט את מעיהם מדי יפתחו פיהם לתת רוחה ללבם, עד כי נואשו מהשקיע את האש, ויכלאו ידיהם בהיקם וידמו י לראות מה יעשה השם בם, וראשיהם אצו בבהלה ובחפזון למלט את הקיסר ממקום המהפכה , כי עמודי אש מכתירים את המצודה , ושמועה אחת בפי הרוסים הנשארים בעיר כי בקרקע הקרעמלין חלולים חלולים מלאים אבק שרפה, המה אצים בו והקול נשמע כי נגע אש בקירות קרעמלין , אז נער נאפאלעאן כפיו מתמוך בארמון מלכי רוסיא הקדמונים, ויצו לפנות מקום לו מחוץ לעיר בדרך העולה לפטרסבורג, רחוק פרסה אחת מן העיר, ולא נקלה היתה לצאת * מן המקום הזה בשלום, כי הקיפוהו פלגי אש מכל עבריו מסביב, - כל שעריו נעולים במנעולי אש, ועמודי להבה נצבים עליהם כשומרי צ אמונים, ורק אחרי יגיעה רבה זכו למצוא מעבר צר בין הסלעים בפלג - . . המשתפך אל נחל מאסקווא, ויצאו בו

- . המשך

אבל ממקום סכנה יצאו ואל מקום סכנה רבה ממנו באו, כי נסגרו לבוא במקום אשר חומת אש להם מסביב, אל כל מקום אשר שמו עיניהם זרמו זרמי אש לקראתם ולפניהם אכלה אש ואחריהם להטה להבה, כתפתה הארץ לפניהם, ואחריהם כנחל זפת בוערה, י אין דרך אין שוק ואין רחוב נכר בעת ההיא, כי הציף ים אש את גליוויכס את כל פני הארץ, ואך רחוב עקומה אחת אשר לא נמוגה . באש עוד משכה את עיניהם עליה, ותהי למקלט מעט אל מלך כל

[ocr errors]

ו

הארץ, וגם בה הלכו בלא חמרה כהולך בגיצלמות, כי היו מוקדי אש לימינם ולשמאלם, השמים התקדרו עבי עשן וימטירו רשפים על ראשיהם, הארץ התלהטה ותבער ברגליהם, הבנינים המפרפרים השליכו קורות ואבנים להצר את צעדיהם, עיניהם מלאו עשן ואפר לוהט גרונם, עד אשר הכירום בין עמודי עשן אחדים מאנשי המלחמה אשר עטו אחרי השלל במקום ההוא, ויוציאום דרך אחד השווקים העשנים ויניחום מחוץ לעיר, ומשם נסע נאפאלעאן אל היכל

פא ט ר א ווס ק י א Patrowsky, וילן שם בלילה ההוא,

וכאור הבוקר בי"ז זעפטעמבר השקיף נאפאלעאן על פני מאסקויא, וירא את המראה הנוראה בע: תומה, כי היתה כל

העיר כמדורה גדולה אחת, אז הביט עליה בעין מלאה צער ויאמר רעה רבה תפתח לנו מזאת, ויצו לתת לאנשי הצבא לשלל את כל

אשר יותיר האש,

וישב נאפאלעאן בפעטראווסקיא כל ימי אכול האש את

שלשת רבעי העיר, ורוחו מרחפת על נהרי נחלי דמיונות, כי אסף האש את שלומו אשר חשב למצוא במאסקויא, ואת המנוחה בחורף הבא אשר בני חילו נוהים אחריה , רגע אמר לחדש את מלחמת התנופה ולבקוע אל פטרסבורג, ורגע הטה אזנו אל שרי צבאיו אשר יעצו לפרוץ בקאלוגאה, כי ממנה תוצאת לחם הרוסים וכלי זייניהם, ולסנת דרך הארץ המיושבה ההיא אחור עד ליטא, ויש אשר אמרו לפרוץ את מחיצת וויטטגענשטיין ולקחת דרכם לוויטעפסק, אבל הוא בגודל לבבו לא הלך אחרי עצת הנסוגים אהור , והמה הוכיחו

- ש בדברים אשר לא יכול לסתרם כי לא עת לחשוב מחשבה על

פטרסבורג, ובין כה וכה עמדו תחתם אסורים ברהטים על הרבות

מאסקויא עד עבור מועד, ובצפיתו צפה נאפאלעאן על המכתב אשר הרוץ לאלכסנדר כי ממנותחי תוצאות השלום אשר הוא מתרפק

ו

עליו, וישב למאסקויא אל מקומו הראשון אשר נתן משכנו בו בקרעמלין, כי היא נמלטה מתוך ההפכה .

וקוטוזאוו אשר מסר את עוזו ואת תפארתו ביד צר, משך את מוראט אחריו בדרך העולה לקא לא מנא Rolomna עד המקום אשר יפסיק נהר מאסקווא את הדרך, ופתאום הפך פניו תימנה ויחזק בדרך העולה פאד אל ה Podol לקבוע מקומו בין מאסקויא ובין קאלוג א ה Raluga , וילכו חשכים כל הלילה לאור מאסקויאהבוערה באש, זעם בלבם עשן באפם ואפר בעיניהם, הלוך ודמום, אין דובר דבר כי גדול כאבם מאוד, ורק קוטוזאוו לא אבד גצהו, ויכתוב להקיסר אלכסנדר ברוח נכון כי משך ידו ממאסקויא להגן על נפות הנגב אשר מהן תוצאת לחם רוסיא, ולחזק את ההתחברות עם טשיטשאקאף ועם טארמאסאף, וינחם את אדונו בדברים האלה לאמור הן רק מאסקויא המתה ולא החיה נפלה בידי צר, כי העם הנותנים נשמה עליה ורוח באפה עזבוה ויטשוה, ובכל מקום אשר העם הזה נמצא, שם מאסקויא ושם ארץ רוסיא, וזאת העיר מאסקויא היא רק עיר פרטית אחת מערי המלוכה, והמשפט לקנות את טובת הכלל ברעת הפרט, ובסוף דבריו ראה את הנולד וינבא כי לא יארכו להצרפתים הימים במאסקויא.

שמע אלכסנדר את הדבר הרע הזה וירגז, אפס כי לא הפיל אור פניו, ויתנשא בנפשו הגדולה על הרעה אשר מצאה את עיר תהלתו, וידבר אל עמו דברים היוצאים מן הלב ובאים אל הלב, ויחזק את לבבם להחזק מלחמתם על הצרפתים אשר הצבו להם בחייהם קבר עולם במאסקויא, שמעו עמי רוסיא את דבר מלכם ויתנחמו, ורובם מריצים את כספם את תבואתם ואת בניהם אל הצבא, כי התקוממה כל הארץ על הצרפתים.

וקוטוזאוו רמה את מוראט בשנותו את דרכו בלילה ההוא, עד כי חפש מוראט אותו ולא מצאו שלשת ימים, ובמשך העת ההיא בקשו הרוסים וימצאו מקוס בטוח כלבבם ויתבצרו בו, ויהי כאשר הגיעו חלוציהם. עד וואראנאווא אחד ממבחרי הנכסים אשר לראשטאפטשין נגיד מאסקויא, והוא אתם במחנה , וימהר ראשטאפטשין לפניהם אל טירתו ויצת אותה באש לעיניהם, לא השאיר שריד לנכסו זה בלתי אם את בית התפלה לבדו, ויתו על פתחו בהרט אנוש לאמור שמונה שנים הרביתי בתפארת הנכס הזה, ואחי בו חיים נעימים עם משפחתי, ועתה רחקו ממנו שמונת אלפים גרי נכסי כי קרבתם אתם לבוא, ואני הנני מצית את נכסי זה בידי לבל יחולל בידכם, ואתם צרפתים! בידכם נתתי את שני ארמנותי במאסקוי, ואת כל אשר בהם, אשר היו שנים במחירם כדי מילליאן רובעל, וגם במקום הזה לא תמצאו בלתי אם עפר ואפר, - ! הגדיל האיש הזה לעשות

ובקרבת המקום הזה שב מוראט ומצא את הרוסים בכ"ט זעפטעמבר ויתגר בם מלחמה, ולא יכלו הצרפתים קום לפני הרוסים ביום ההוא, ותפרץ בם מגפה, ולולא מסר פאניאטאווסקי ובני הפולין את נפשותיהם להציל את מוראט מידי מכיו כי עתה לא היתה לו שארית במלחמה ההיא .

גם אצל ווינק א ו ו א winkowa היתה מהומת השם

רבה בהצרפתים בד' אקטאבער, כי השתער מילאראדאוויטש בראש שנים עשר אלף רוכבים על זעבאסטיאניא, וירעץ וירוצץ את הצרפתים, עד כי סר מעל מוראט רוח המלחמה אשר הוא מלובש בו תמיד, ויכנע בלבבו לבקש מאת קוטוזאוו ברית מנוחה, אבל גם במקום הזה בא פאניאטאווסקיא בעתו, ויהי להצרפתים למלאך מושיע, ובכל אלה לא היה נאפאלעאן את עמו במחנה, כי ישב

[ocr errors]

כבוד בהיכלו בקרעמלין, ויעש את משפט צרפת ארצו ומשפט עמי איראפה בדברים הנוגעים אל המדינה, כי טוב בעיני כבודו להראות כן הוא היתד אשר הכל תלוי בו, ובכל מקום אשר הוא שם כל כבוד - . איראפה בידו ויהי כאשר נשלמה מלאכת המרינה בידו, וירא כי אין מענה מפיקיסר רוסיא על מכתב שלומו אשר שלח אליו ממאסקויא, וישב לחרוש מחשבות מלחמה. ובג' אקטאבער אסף את שרי צבאיו ויגד להם כי נוסד למשוך אליו את חיל מאקדינאל הקופאים על שמריהם לפני ריגא ולא הריחו את ריה המלחמה עד כה , ולבקוע דרך טווער Twer אל פטרסבורג, אבל המה שמעו כן תמהו ויוכיחוהו על פניו כי נפלאות הוא מבקש , ואיך יעוז לעבוד את העבודה הגדולה הזאת, והמה חסרים כל ? לחם לאכולכסות בקרה, עזרה בצרה, הדרכים מקולקלים, החולים מתגלגלים, וקוטוזאוו כרוב אורב מאחוריהם והחורף רובץ על פתחו, אז שנה נאפאלעאן . את טעמו ויתןדברי' בפי קאלינק ארט Caulincourt שר הארווה (טטמlמייסטער) ללכת אל אלכסנדר ולהטות את לבבו לבקש שלום, כי את קאלינקארט אהב אלכסנדר מאוד, ונאפאלעאן רחק לבו ממנו על דבר אשר העיד בו פעמים רבות כי מרה תהיה אחרית המלחמה הזאת, והוא איש אמת אשר לא ידע חונף ויגד למלכו בפניו כי עז אלכסנדר כנמר ועומד על דעתו הישרה כארז, לא ידבר דבר שלום לצרפת כל הימים אשר פרסת סוס צרפתי אחד דורכת על אדמת רוסיא, ומה גם עתה כי קרב אליו בעל ברית ארצו הטבעי הוא החורף העז, וירף נאפאלעאן ממנו וימלא את יד ל ו יריס טאן Lauriston אל העבודה הזאת. בה' אקטאבער בא לויריסטאן אל מחנה רוסיא ויציע לפני קוטוזאוו את פרשת דבר מסעו, ויבקש ממנו לתת משמר ובטחון בידו לעשות דרכו לעיר המלוכה, והנה לא מצא בפי קוטוזאוו את

[ocr errors]
« הקודםהמשך »