תמונות בעמוד
PDF
ePub

הצרפתים דרכה לתגר את האויב העומר כדוב אורב מאתריה ומקצתם נשארו בעיר לחפור אוכל , והנה אין בה איש חי ורבו מחיה, כי אם מתים וחולים קרובים למות , והמה מהפנים בבתי העיר לבקש מזון לנפשם, ויורו עליהם הרוסים במחי קבליהם ויהפכו גם את העיר ההיא להֶל אפר

ויהי כאשר הגיעו הצרפתים אל פרשת הדרכים וישובו ויפסחו על שני השעיפים, כי היה דרך הרוסים במנוסתם כדרך אניה בלב ים, לא השאירו רושם אחריהם אשר בו יכירו אויביהם את הדרך הלכו בו, ואיש אין בארץ אשר יודיע דרכם להצרפתים , עד אשר אחז מוראט ומאָרטיער Martier לתוכם את הדרך העולה למאסקויא וילכו הצרפתים דרך שני ימים במדבר הזה, לא מצאו איש ולא שמעו קול טקנה, בשר סוסים היה בשרם, וגרגרי דגן כתושים היה לחמם ויחיו חיי צער וחיי דאגה עד בואם אל קוימס קאָי, Krimskoi שמה שבו מצאו את הרוסים במערכה

עד כי נוכח מאָרטיער כי אין בכחו לנסות אליהם דבר אולם מוראט אשר בהריחו ריח אבק מורה, היה כגבר עברו יין חמה לא שער ולא דרש עד מה כח הרוסים גדול, ויטביע את נפשו ואת נפש חילו במקום סכנה רבה מרצון נפשו, ואחריו נמשכו יתר שרי הצבא בחבלי האונס אל המקום ההוא

ויד הרוסים חזקה עליהס וישחיתו מהם ארצה כאלפַּיִם איש, כולם אנשים שומרי ראש הקיסר המה, אשר הסה עין נאפאלעאן להוציאם אל הורג ביום המלחמה הגדולה, אז התמרמר מאָרטיער ויכתוב אל הקיסר כי לא יקבל כל פקודה עוד מפי מוראט המנהיג בשגעון, גם דאוואוסט אשר לא נרפאו פצעיו עוד הפגיע בהקיסר להעביר את הפקודה מאת מוראט ולתת את החלוץ בידו, ויבטח את הקיסר כי רדוף ירדוף אוזרי הרוסים והשג ישיג אותם והדיח עליהם מלחמה רבה, אך לא בלי החבולה ומזמה במוראט, ושומע לא היה לו מאתו, כי לא אבה לשנות סדרי צבאו

בצורה מאור

אשר הוא מתנהג בהם מיום בואו בקצה גבול רוסיא, בהיותו עור אך דרך שני ימים ממאסקויא

הצרפתים על שערי מאסקויא

[ocr errors]

1

ומאסקויא מקדש רוסיא תַּל אשר כל פיות הרוסים פונים בו ראתה נכרים באים שערי הארץ ותתנדב להיות למופת לרבים באהבה אל מלכה ואל עמה, עוד בהיות הצרפתים בליטא התחרו יושביה לעשות דברים רבים לטובת כללה האפרתים התנדבו באַכָּרֵיִהֶם והסוחרים בכספם, עַשֶׁר עָשְׁרוּ האפרתים את כל אבריהם ויתנו אחד אחוז מעשרה לעבורת הצבא , והאזרחים החזיקו בכיסס ויתנו רב יותר מאשר ישערו מפזרי הון, את כל אלה עשתה העיר ההיא, אף כי לא רמתה כי יביא צר ואויב בשעריה

אולם בנפול טמאלענסק מנעול רוסיא בידי צר , ומצהלות אבירי הצרפתים נשמעו בוויאזמא, אז היתה חלחלה במאסקויא, ורבים מבני העיר שמו פניהם לברוח ממנה, לולא שסע ראש ט א פט שין Itostopschin פקיד העיר את הנחפזים בדברים ולא נתן לצאת ממנה בלתי אם את הנשים אשר לא ידעו דרך מלחמה ואת האנשים עורר בדברים לשנס מתנם עד כדי מאת אלף איש לדבר את אויביהם בשער, והמה האמינו בדברו בטחו בגבורתו כל הימים אשר ראו את אוצרות בית המלכות אצורים בחומותיהם כי היה זה האיש ראשטאפטשין כביר בח לבב ואיש אמונים מאוד, אולם אתרי המלחמה הגדולה כאשר ראו אותו מפנה את אוצרות המלך ואת גנזי הכתבים ממאסקויא וכראותם עוד את שפע העגלות המלאות מוכי חרב במלחמה עוברות דרך עירם אז הלך לבם ולא בטחו במקדשם עוד וגם ראשטאפטשין לא כהה בס לפנות גם המה את אוצרותיהם ואת שכיות המרתם, ויעוררם להציג את העיר ההיא על גחליה

קרשי בתי אלהיה

ריקה - עד כי היו כל וַרְכֵי מאסקויא מלאים פליטים נוררים וגולים, בכל זאת לא חרל הנגיד לדרוש את כל אשר כח בידו לשאת כלי זיין

להתגבר ולשבת בבתיהם, עד אשר ידעו מה יעשה. השם בעיר, כי כלה ונחרצה היתה ממנו להגן עליה בחייו ובחיי יושביה ויעוררם לְהָגֶן להם כלי קרב , ואת דלת העם צוה להוריין בשלש קלשון, כי אמר כי קלים הצרפתים כאלומי דגן - ואת קוטוזאור השביע לבל ימסור את עטרת רוסיא ביד אויב בלי מלחמה - ותצא ממאסקויא בעת ההיא כל הדרה, אזרחיה שריה וְכהֲנֶיהָ עם כל

,ואחריהם נמשבו כל עם הארץ הולכים הלוך ובכה על כבודם היוצאים כמוצאי נולה, הפעמונים מצלצלים, והכומרים מקוננים על צלמי קרשיהם , והמון נשים אחריהם מבכות ומתופפות על לבביהן , לא היתה כבכיה הזאת במאסקויא משנות דור דור

בכל אלה החזיק ראשטאפטשין בתקותו, כי יתנצח קוטװאָווּ עוד הפעם להלחם בער עמו ובער עיר קדשו, והוא ויתר יושבי מאסקויא התעתדו לכפר עירם בדמם , ופתאום באה השמועה הנוראה לאזניו, כי נוסד קוטוזאוו ושרי גדודיו בסוד מלחמה לפתוח את שערי מאסקויא לאויבה בלי כל מלחמה שמע ראשטאפטשין ויתרוק שניו מכעס .

בלילה ההוא שלח הפקיד לבשר את הדבר הרע הזה בכל פתחי הבתים ובכל חלוניה, ואת שארית יושביה האומללים עורר לצאת מן העיר אשר התעתרה להיות מעון פריצים , ותהי עת צרה למאסקויא אשר כמוה לא נהייתה מיום שבות פריצי הקדרים חילה אלה חרקו שניהם, אלה התגודדו ואלה היו כחולמים ער אשר ראו את חיל קוטוזאור מעוזם עוברים דרך העיר , אז התאבקו באבק רגליהם וינערו חצנם לעזוב את עיר תהלתם כאיש אחר

[ocr errors]

(

H3

כמעט, ומקצת האנשים אשר לא היה להם בהמות משא אסרו את נפשם בעגלות הטעונות באבותיהם הזקנים בנשיהם הענוגות ובילדיהם הרכים, וימשכוס בחבלי האהבה אל ערי גלותם , ויושבי הכפרים קדמו את הנורדים האלה בלחמם , ויכלכלום כל ימי היותם נודדים ביניהם

ביום המר ההוא פתח הנגיד את כל בתי האסורים ויוצא לחפשי את כל האסירים אשר בהם והוכיח אותם בדברים לכפר את חטאיהם במעשים טובים ונרצים לארץ מולדתם - ואך שנים מהם הביא במשפט לעיני כל ההמון העומדים עליו , האהר היה צרפתי והשני איש רוסיא אשר התמכר לדחות את בני עמו אתרי הצרפתים, והנה אבי האסיר הזה בא בתוך הרואים לראות במות פרי בטנו ! ויהי כצוות אותו הנגיד לברך את בנו לפני מותו ויתמרמר ויאמר בנפש מרה מה לעוכר רוסיא זה ולברכה ? ויפן אל בנו בחמה שפוכה ויקללהו קללה נמרצה, וההמון מלאו אחריו וימיתו את האומלל הזה בחרב'.

והצרפתי עומד, נדהם ונכון לשתות גם הוא את כוס ההמה הזה, והנה שנה ראשטאפטשין את טעמו ויאמר אליו בנחת לאמר ,לא עליך יסוב כוס חמתי, כי צרפתי אתה והנך שמה בשמחת גייךְ, לֵךְ לשלום, אך הגד תניד לבני עמך כי לא נמצא יותר מבוגר אחד בכל המון הרוסים, והאחר הזה קבל עָנשו בפלילים, .

ומן השעה ההיא והלאה היתה העיר רבתי עם כאלמנה אין יושבים ואין ארוגים לה, ואך האסירים אשר שלח ראשטאפטשין להפשי היו בעלי מאָסקויא ובידיהם היו עתותי העיר בעת ההיא ,

[ocr errors]

הצרפתים במאסקויא עוד ביום ההוא הוא יום י"ד זעפטעמבער קרבו הצרפתים ויאתיו לפני מאסקויא, ואנשי התרים אשר לפניהם הולכים ותרים את היערים ואת הנקיקים, ויעלו על ראשי ההרים לראות איה הרוסים נחתים, כי לא האמינו כל שרי צרפת כי ימסרו הרוסים את עיר קרשם ביד אויב בלי מלחמה, והנה אין צבא ואין מלחמה! ויפסעו התרים מהר להר ומגבעה לגבעה עד ראש. ההר הצופה על פני מאסקויא, הוא הראש אשר שם ישתחוו הרוסים לאלהים מרי יראו את עיר קדשם הלזו ובעקבי התרים עלו המורים . אל הראש ההוא ויעטרוהו בכלי נשקם, ואין מנופף יד ואין פוצה פה עליהם

והשמש הכה על ראשי המגדלים ועל גגות המקדשים הנופים בזהב בכסף ובכל צבע, ותוציא מהם קרני אור ניצוצי זהב וויקי אש לעיני הצרפתים המשתאים על הדר העיר עד אשר הוציאו כל רוחם ויקראו מרעידים ומשתוממים מאסקויא! מאסקויא! ולקול הקריאה הזאת מהרו כל עם המלחמה, ויעלו על ידיהם ועל רגליהם בלי סדרים על ההרים, ופתאום נשמע קול תקיעת כפים עזה בכל המחנה ויקראו גם המה מאסקויא ! מאסקויא !

למראה הכבוד הזה שכחו הצרפתים את תלאות הדרך ואת עמל המלחמה את אהיהם ואת קרוביהם אשר מתו ממותי תחלואיס מזי רעב ומוכי חרב , נשכחו כל הצרות העוברות האלה מפני הכבוד הקיים אשר קנו להם, ומפני תהלתם אשר תעמוד לעד ובלבם דמו לשמוע את כל עמי הארץ ממחאים כף

להם

ובחצרות כל מלכי האדמה בולו אומר כבוד ! ואחרים אשר לא לָהַטו אחרי הכבוד שמחו על הקץ הבא אל כל עמל נפשם, כי דמו כי במאסקויא ימצאו את המנוחה, את השלום, ואת התשובה אל בתיהם, אשר המה

מתרפקים עליהם

« הקודםהמשך »