תמונות בעמוד
PDF
ePub

נצערו המוניהם ונסחפו אביריהם במטר הכדורים אשר הרוסים ממטירים עליהם , עד כי נפל לבב אחד הפקידים ויצו את צבאו לסגת

אחור , והנה מוראט לקראתו וישאלהו בעזות נפש לאמר מה המעשה . אשר אתה עושה ? והפקיד הורה אותו על צבורי המתים אשר נצברו

לרגליו ויאמר לאמור, הנך רואה כי טבענו בגיא צלמות עד צוואר ואין מעמד , ויען מוראט ויאמר אם כן איפוא סוב לך אל אחוריך ואני פה אעמוד בראש חילך, לדברים האלה שנה הפקיד טעמו גם הוא ויאמר ,טוב הדבר ! הפכו פניכם אל האויב ! פה נמות כולנו, !

והרוסים שקדו על נצחונם וישובו ויעלו אל קצה המרומים אשר נדחו מהם, ומשם שלחו את כדוריהם בכל קצות מחנה צרפת. ואחדים מהם הרחיקו לעוף עד מקום מעמד נאפאלעאן ויתגוללו לרגליו , עד אשר ראה כי צר לעמו ויצו להוליך את צבא התשלומים לעומת חמרומים אשר הרוסים רועשים עליהם, אולם את שומרי ראשו אשר המה מבקשים בחזקה לא נתן להתערב במלחמה הזאת, כי היה לבו חרר על פאניטאווסקיא ועל איישען אשר לא יכלו לנצח את שני קרנות הרוסים עד כה, על כן דחה אותם בְּקָש .

ושרי כלי התותח מהרו עלו אל המרומים כמעט התיר נאפאלעאן את ידיהם ויכתירום בכלי נשק , ועד מהרה ירקו שמונים

כלי תותח כאחד אֵשׁ ומות על ראשי הרוסים, עד כי לא יכלו הרוכבים , לעמוד בהם ויסוגו אחור ויסתרו אחרי הרגלים, והרגלים שמו נפשם

בכפם לגזול את כלי התותח המשחיתים בהם, והצרפתים התחזקו בכל עוז להבעיתם ולהומם בכלי התותח, רבות המטירו על ראשיהם פחים ונחלי בליעל, והמה חצו ער צוואר, איש את רעהו תמכו ולאחיו נתן

ידו , את פצועיהם הגו מן המסלה ואת מתיהם הרחיקו הצדה, וילכו . הלוך וקרוב, אבל פתאום עמדו לא העתיקו ממקומם , כי ראו את

מעוזם את באגראטיאן מתבוסס בדמו , על כן עמדו בתוך המהפכה

ההיא כאבנים דוממים, לא שמעו קול רעם ולא ראו את ברקי הברורים המשחיתים בהם, עד אשר כלו הצרפתים לירות את האבק והברורים אשר בכליהם, אז ירד נייא אל המישור, ומוראט ודאוואוסט תמכו בידיו ויעזרוהו . .

אבל גם הצרפתים אבדו נצחם ותצר כחם להשלים את הנצחון אף כי נפתחה להם הצי המעגלה ויראו את צבא הרוסים העומדים בקו האחרון, ואת הדרך אשר המה נסוגים בו אחור, וכאשר הוסיפו לשאול מאת הקיסר את שומרי ראשו לכלות בהם את מלאכת היום הגדול ההוא, ענה אותם לאמר במי אחדש את המלחמה מחר, ? כי ראה כי לא במלחמה אחת ינצח את הגוי הגדול הזה, וגם אם יפלו הרוסים לא יוטלו, על כן צוה את איישען למרק את שארית כחו על המרומים אשר בערקלאי עומד נצב עליהם, וכמעט כרגע צלחה הפצו בידו, כי באָנאָמְי וגרודו הערו למות נפשם ויחצו באש ובדם עד צואר עד בואם. אל קצה הסוללה, אבל לא כל עם המלחמה היו אבירי לב כערכם ולא מלאו אחריהם ברגע ההוא, ובעוד המה מתמהמהים שבו קוט איז אָוו Ihutaisoff ויערטעלאַ וו Jermeloff שרי גדודי רוסיא כרובים שכולים ויקיפו את הנלבבים האלה ויכלו את חמתם בם, וימותו מרביתם ושר גדודם אתם במקום ההוא, ואיישען בראותו כזאת, מהר בנפשו : אחריהם עם כל החיל אשר אתו אל הסוללה, והנה תרועת מלחמה : חדשה באזניו מצד שמאלו, כי התנפל אוואַראָוו בראש רוכבים

וקאזאקין על עקבו ויתגרו בו, וימהר איישען ויהפוך פניו אליהם ויפיצם על נקלה, ואחר שב אל הסוללה ויחזק את מלחמתו עליה , והנה מהרו הרוסים נשענו אל המקומות הבצורות אשר לא שלטה עין הצרפתים עליהם עד העת ההיא ויחרשו את המלחמה, ופרשיהם שבו פרצו במישור וישטפו במלחמה, ומוראט מהר גם הוא לשלוח רוכבים לקראתם תחת יד מאָנט בנין Montbrun ויבוא כדור מאת

הרוסים ויקח את נפשו , וישב מוראט וישלח את קאָלענקאָרט Caulaincourt למלא את מקומו, ויצוהו לבקוע בתוך רוכבי הרוסים ער הסוללה, ולגזול מידי הרוסים את כלי התותח הרוצצים את גלגלתי איישען וצבאו, ויען קאַלענק ארט בגורל נפשו לאמור בעור רגעים אחרים תראני בתוך הסוללה אם חי ואם מת אף שמר את הברית הכרותה לשפתים, כי בקע ועבר עד הסוללה ושמה נפל שדור ארצה וימת , , וגם במות הגבור הזה לא עברה תשועת הצרפתים במקום הזה, כי עשה ידים לאיישען לחצות במבול אש ער קצה הסוללה , והפרשים שות שתו אל המרומים ויפרשו את דגלי צרפת עליה, עד כי היתה כל שדה המלחמה כמעט בידי הצרפתים, ובכל אלה לא אברה תוחלת הרוסים וישובו וירעשו עליהם, פעמים רבות הוכו אחור והמה שנו שלשו וירבעו מלחמותיהם כל היום, ואך לפנות ערב נואשו מאת הסוללה ההיא, ויסוגו אחור עד המרומים העומרים באחרונה, ומשם שלחו כרוריהם לבלע ולהשחית את הסוללות הראשונות ואת הצרפתים אשר עליהן, עד כי נאנסו הצרפתים לרדת מעליהן ולהסתתר במהמורות בנקיקים ובבורות, אלה כרעו ואלה. שחו להנצל מחבלי המות אשר הרוסים מקלעים לראשיהם, ויתגלגלו בצער ההוא ער וו היום ולא התעצמו, להשיב מכה אל חיק מכיהם, כי תם כח כל עם המלחמה, צוואר הפקידים נְחַר בצעקתם כל היום, וצרכי המלחמה אזל מכליהם; על כן אספו ידיהם ולא יספו להלחם עור , ויסבלו במנוחה את הרוגז אשר הרוסים מרגיזים אותם בתרועת מלחמה ובכרורי מות , ער אשר כסה החושך את הצרפתים ואת הארץ אשר הם עליה.

ויהי הנצחון במחנה צרפת לאבל, כי רבו חללי צרפת ביום ההוא, אין אוהל אשר אין בו מספר, כל העם מְבַכְּים איש את אחיו

את רעהו ואת קרובו אשר נפלו ביום ההוא , כי מספר המתים והנפצעים רבו למעלה משלשים אלף, ובתוכם שלשה וארבעים שרי גדודים, כולם אישים ראשי גבורי צרפת המה, ובכל הדם הרב הזה לא קנו בלתי אם את מקום המלהמה לבדו .

גם מאת הרוסים נפלו רב מחמשה ועשרים אלף ובתוכם שמונה שרי גדודים ובאגראטיאן זרוע עוזם, אבל מה נחשבה להם האבדה הזאת בשבתם בתוך עמם ? המתנדבים בעם השלימו את מספר המתים, עריהם הספיקו להם את צרכי המלחמה וכל מחסוריהם אשר המה חסרים, וחוליהם מצאו מנוחה ומזור בבתי אחיהם וקרוביהם , לא כן הצרפתים הרחוקים אשר חסרו כל, על כן לא נחלו הרוסים על שברם אשר הָשברו ביום ההוא , כי ידעו כי כזה וכזה תאכל החרב , ויריעו בלילה ההוא במחנה כאשר יריעו העם המנצחים במלחמה , והצרפתים שמעו את קול התרועה ויצא לבם, כי ראוכי לא נכנעו הרוסים בלבם, ומה בצע בנצחון כזה אשר כל רגלים אין לו! אף היתה עצת מוראָט אמונה אשר יעץ לנאפאלעאן לסגת אחור ער ליטא, להתרפא מן המבות אשר הכם הנצחון ההוא, כי מחרת היום ההוא התנשאו הרוסים כאריות ויעוררו קול תרועה גדולה עד כי נשמע קולם באוהל נאפאלעאן , שמעו הצרפתים הנטושים בשדה המלחמה וירגזו , ושומרי ראש הקיסר מהרו אל הנשק , והרוסים אחרי אשר הראו להצרפתים כי עוד לגבס אתם, נסוגו אחור כמשפטם לפני המלחמה, לא הניחו לשלל בידי אויביהם דגלים ונשק וכלי תותח, גם שבי בירי צר לא נפלו יותר משבע מאות איש, זה הנצחון וזה שכרו . • .

הצרפתים בדרך מאסקויא ויהי באשר החזיקו הרוסים בדרך וירכב נאפאלעאן לראות את שדה המלחמה אשר קנה בדמי בני עמו, שמה נוכח למראה

עיניו כי לא שלמה מגפת הרוסים עד כה, ובכל מקום אשר ראתה עינו לא מצא צרי למחלת לבו, הביט השמימה והנה התקדרו עביס וימטירו על ראשו אנלי מים קרים, רוח קרה נשבה בו ויבשרהו כי החורף קרב לבוא , ראה על הארץ והנה עלה קיטור הבתים השרופים בקיטור הכבשן, הסוללות הרוסות, הארץ מלאה בקיעים, אנשי המלחמה נודדים בין ההרוגים, מבקשים בכלי המתים אוכל בעד החיים, בגדיהם קרועים ופניהם כשולי פארור מעשן אבק השרפה , וידיהם נגאלות בדם , דממה בכל המישור ההוא , אין אומר אין דברים ואין שיר מלחמה ושיר נצחון נפרץ במקום ההוא, וגם הברכה אשר ברכו את הקיסר הבא אליהם היתה אך ברכת שפתים ולבם בל עמה - הסוללות מחופים בפגרים רבים מאוד, מרביתם פגרי צרפתים, עד כי עליהם ימשול כל מושל ואמר כי להצרפתים המתים ולא להחיים נלכדה הארץ הזאת ! ראה נאפאלעאן וְתֵבָה רוחו .

אחר הדברים האלה שבו כל דברי המלחמה לקדמותם , הרוסים נזורו אחור בסררים מעולים, ומוראט שר רוכבי הצרפתים רודף אחריהם עד מאָזאָיסק, ויהי כאשר דמו הצרפתים לבוא העירה ללון בה, ולא נתנום הרוסים לבוא, כי נצבו מאספי מחנות רוסיא לפני חומת העיר, ומאחריה עמדו כל עם המלחמה וישמרו את שני הדרכים אשר אחת מהן עולה מאָסקויא ואחת לקאָלוג אָה haluga ויראו הצרפתים את הרוסים כי חזקים הם, ככחם אז ככחם עתה , ואת מצב רגלם כי בטוח הוא , ויעמדו מרחוק לא קרבו לנסות אליהם דבר, אף כי התלהב לבב מוראט הלהוט אחרי המלחמה כאש לא נופח, ויצו את פרשיו בקול עוז לתתגרות בם, בכל זאת השיאוהו שלשיו ויוכלו לו להעבירו מדעתו בפעם הזאת, וילינו הצרפתים בקרבת העיר ולמחרתו הוא ט' זעפטעמבר באו העירה כמבוא עיר מבוקעה, כי מצאו שעריה פתוחים ובתיה שוממים, ויעברו מקצת

« הקודםהמשך »