תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

1

ואת כל כח ארצו וארצות בני בריתו אסף נאפאלעאן לערור בלא לב ולב במלחמה הרבה ההיא, צרפתים, איטלקים, אשכנזים ושווייצערים, גס ספרדים אשר הונה מארצם היו בחילו האדיר עד כדֵי חמש מאות אלף איש, לא נראה כמחנה הזה בשערי איראפה מיום היותה לקהל גוים

ומשרתיו עושי רצונו התחרו לעבוד את אדוניהם יותר מאשר הוא מבקש מידם, וימודו אל חיק רוסיא במרה אשר מדדה ענגלאנד לצרפת בראשית ימי השנוים - כי הכינו לו המון שַׁטְרֵי רוסיא (לטיגגחטטן) מזויפות לדלדל את אוצר רוסיא בהם, ואף כי לא נחה דעת נאפאלעאן בהם בכל זאת לא הסיר אותם מעל פניו ויהיו נכונים באוצר המלחמה עד עת מצוא

ובכל אלה לא מלאה כוס הסכסוכים עד חודש אפריל 1812 כי בעת ההיא שאל מלאך רוסיא מאת קיסר צרפת באחרונה להשיב את בני צבאו אחור מפרייסען ומפאמערן , ולהצעיר את צבא המשמר העומדים בדאנציג Danzig, כי רק על פי האפנים האלה יֵרָצֶה אליו קיסר רוסיא לקבל את הפצוי אשר אמר קיסר צרפת לפצות את נשיא אלדענבורג, ולחדש ברית משא ומתן עם צרפת אז נוקשה גאוות נאָפאלעאָן בתנאים הקשים האלה, ובהאוסף אשר אסף קיסר רוסיא את בני צבאו סמוך לגבול פרייסען ופולין , ויבשר בכל מקום אשר דברו מגיע, כי קרובה המלחמה להגלות,

הצרפתים על גבול רוסיא בתשיעי לחודש מאי 1812 עזב קיסר צרפת את היכלו בפאריז ויאחז בדרך לבוא אל מחנהו ההולכת וקרבת לגבול רוסיא;וכל הארץ צהלה לקראתו לקבלהו ולשלחהו בתרועת שמחה עד בואו וועזענה Dresden עיר מלוכת מלך זאָכסען אוהבו;שמה נאספן

1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אליו רבים מנגידי אשכנז ובראשיהם גם קיסר עסטרייך חותנו; ומלך פרייסען, לשאול בשלום לו ולברכו, ובני הערים הקרובות והרחוקות נהרו ררעזענה המונים המונים, לראות בכבוד איש המופת הזה, ואת המון המלכים המקרימים לפתחו, כי לא נחשבו בימים ההם המלכים למאומה, לא נכר שוע לפני דל ושר לפני עבד, ואך קיסר צרפת לבדו משך את עיני כל הארץ עליו

משם שלח את וופראטה Duprath ראש חשמני מעכעלן לוואַרשוי ויעורר את לבב הפולין לעשות דבר לטובת ממלכתם, ואת נאָרנאָנע Narbona שלישו שלח אל הקיסר אלכסנדר לווילנא, להגיד לו כי נוכח השלום דרכו

כי דמה כי יפול קיסר רוסיא בעיניו כשמעו את כל כבודו בררעזען ויתן לו את כל אשר הוא שואל ממנו בשלום, אבל גם בזאת נכזבה תוחלתו, כי שב נאַרבאָנע ויודיעהו בי דעת אלכסנדר שוה עליו, כרוחו אז כרוחו עתה, איננו מתחרה למלחמה ואיננו ירא ממנה , אף זאת הגיד לו קיסר רוסיא, כי יודע הוא את גבורת קיסר הצרפתים, ובכל זאת לא ופול לבו עליו.

ונאפאלעאן הקריב את חילו הגדול אל הפרק ויעמידם מנגב צפונה על הדרך הזה , בראש הקרן הימיני עמר שווארצען בערג Schwarzenberg ואתו ארבעה ושלשים אלף בניע סטרייך אשר יצאו מגאליציען על יד װראָגאָצין, ועל יד שמאלו נצב היואָ• נימוס Hironimus אחי הקיסר אשר פרץ מוואַרשוי וילטוש עינו על גלילי ביאַליסטאָק, וגראָדנא, ופקודיו שמונים אלף וועסטפאלים, זאכסים , ובני פולין, ועליו איישען Eugen נציב איטאָליה בראש שבעים אלף בייערים, איטאַלקים, וצרפתים, נכון לנטות ירו ממאריענפֿאָלל , ומפילאָני, ואחריו רכב הקיסר במרכבות כבודו נאזר בגבורת מאתים ועשרים אלף איש גבור חיל הבאים מטהאָרען ממאָריענוועדער ומעלבינג, ועל צבאיהם מור אַט Alarath מלך

נעאפאל, דאַוו או'סט Davust וגבורי מלחמה זולתו, ויציבו להם יד בכ"ג יוליא אצל נאַגאָריסקא דרך פרסה אחת מקאָוונא עיר קצה גבול רוסיא – ובקצה הקרן השמאלי עמר מאקוינאל Makdinal בטיל זיט, בראש שנים ושלשים אלף איש מבני פרייסען, בייערן, ופולין ; כל עם המלחמה הבאים לרגלי נאפאלעאן לבקש להם מקום קבר ברוסיא, ארבע מאות אלף איש רגלי ושמונים אלף רוכבים, ואתם אלף ושלש מאות ושבעים כלי תותח (קלכלוכסן) , סוללות ודיק, כלי מצור, וגשרים, ויתר צרכי מלחמה בהמון, בר ומזון ועדרי בקר לרוב

וראשי כל האנשים האלה היו גבורים משכילים אשר נצרפו במלחמת כל הארץ מנעוריהם

עד כי היתה להם

המלהמה כלחם הוקם .

פני הקרן הימיני צופה על וואליניען Volin, המחנה התיכונה מָפנה אל ליטהויען Litwa ואל זאַמאַניטה Samagita, ויד הקרן השמאלי נטויה על קורלאַנד, וליפלאנד, ונשען לגבול הים המזרחי, אולם מחיצת הקרן הימיני היתה פרוצה, כי ממלכת תוגרמה אשר סמך נאפאלעאן עליה השלימה עם הרוסים , ער כי נאנסו לעשות להם מחיצת אנשים, ויעמידו להם כארבעים אלף אנשי חיל לשמור את המחנה לבל יעברוה הרוסים לבוא עליהם מאחריהם, זאת תבנית מערכת הצרפתים.

ולעומתם עמדו שלש מאות אלף בני רוסיא על שערי ארצס על המעמד הזה, הצבא התיכון תחת יד בעיקל אידע טאָלי Berclay deToli סגן המלחמה נמשכו מווילנא, ומקאָוונע, עד לידא, וגראָדנא, נשענים בימינס על הוויליאה ובשמאלם על הניעמען, והנהר הזה היה להם חומה מפאת פניהם;מנגב לגראָדנא הציב לו באַגראַטיאָן יד אצל װאָלקאָוויסק בראש חמשה וששים אלף איש, מצפון לעיר ההיא סביב ראסיין, וקייִדאן, תקע וויטטגענשטיין וששה ועשרים אלף איש את יתרו, סוככים בחרביהם על פניהם

וצבא התשלומין Reserva עמדה בװאָלין תחת יד טאָרמאַסאָף לעצור בעד שווארצענבערג, עד אשר התחבר עמו טשטשאָקאָף השב ממאָלדויא אחרי השלימס עם התוגרמים ויחזק את ידו, ואלכסנדר ובערקלאָי סגן מלחמתו הוציאו והביאו את החיל הזה איש על מקומו ואיש על מחנהו, ויהיו באַרקלאי ובאַגראַטיאָן שרי צבאות בראשי המחנות הנלחמות ; (טאָרמאַסאָף מפקד את צבא התשלומים, מלבד שני הצבאות העומדים סביב לבאברויסק לריגא, ולדינצבורג, ועל יד דניס א Drissa התבצרו הרוסים באורך הדינא בריק ובסוללות

)

מורה מאוד .

1812

וידים עשה לו אלכסנדר לערות את כל גבורת הרוסים על האויב הבא על ידי הברית אשר כרת עם מלך שוועדען בכ"ד מערץ

כי הבטח היטיה בערנאראָטטע בסתר לשלוח שלשים אלף איש חיל אל חוף ארץ אשכנז לקצות בהצרפתים, ואלכסנדר הבטיח לו לעזור את מלך שווערען בכח המשא והמתן, או בכח המלחמה לרשת את ממלכת נאָרװעגען ; ובכ"ה מאיי השלים גם עם שלטון תוגרמה ויעשו לגבול בין שתי הממלכות האלה את נהר פרוטה Pruth מן המקום אשר הוא משתפך אי נחל מאָלדוי א . Moldlau עד המקום אשר הוא מתחבר עם הדאנוי א Donau ועד המקום אשר בו ישתפך הנהר הזה אל הים השחור - אולם עם מלך ענגלאנד ראש לכל אויבי צרפת, לא אָץ אלכסנדר להשלים עד ח"י יוליא, כי שלט אלכסנדר ברוחו, ולא הפר את הברית אשר כרת עס נאפאלעאן בטילזיט להלחם בענגלאנד עד אשר פגעו הצרפתים בגבול רוסיא - ורק אחרי אשר הפר נאפאלעאן את בריתו אתו ראשונה כלכל אלכסנדר דברו במשפט לקרוא מלחמה על צרפת ולדרוש את שלום ענגלאנד אויבתו ושלום שררת ספרד הנלחמים אתה, בוויליקיאלוקיא בכ' יוליא, ויקיים בידי הספרדים את סדרי ממשלותיהם אשר בננו להם בימי מלחמותיהם עם הצרפתים .

[ocr errors]
[ocr errors]

ונאפאלעאן כשמעו כי צבא הרוסים נפוצים בשטח ארץ בת עשרים פרסה שנס מתניו להשתער על קאָוונע, ועל ווילנא, בכח גדול ובמהירות רבה ולדחות את המחנה התיכונה להלאה ממחיצתה וימהר וְיַחַץ את העם אשר ברגליו לממש מחנות, ויצו את שווארצענבערג ואת שלשים אלף אנשיו לתגור עם טאָרמאָסאָף ולמשוך את עיני באָגראַטיאָן אליו הנגבה, והיראָנימוס ושמונים אלף אנשיו יהיו לבאגראַטיאָן אל מול פניו ויטרידהו במלחמה קלה במחֲבֵי גראָדנא, ובמשך העת ההיא יעשה לו איישען ידים לבקוע אצל פילאָני ויתנפל וְיָהְצָה בין באגראַטיאָן ובין בארקלאי , ומאקרינאל יפרוץ מטילזיט ויבקע בצפון ליטא לסוב את קרן וויטטגענשטיין הימיני-ובעוד המה לוחצים את הרוסים איש ממקומו יעבור נאפאלעאן בראש ארבע מאות אלף איש את הניעמען ויפרוץ בווילנא להכות את ראש צבא הרוסים פעם אחת ולא ישנה להם

ולא אֲחַר מאקרינאל לעשות את דבר מלכו, ויפרוץ בליטא ובקורלאנד ויעבור להלאה מקרן הרוסים הימיני, וקל כנשר בא וירבץ על שערי ניגא Riga הבצורה, ועינו היתה נטושה על רעוואָל Reval ועל כל ערי חוף הים המזרחי בואכה פעטערסבורג עיר המלוכה - אפס כי אצל חומת העיר ההיא ננעלו לפניו כל שערי פעולתו, שמה כרע, שמה רבץ, כל ימי היות הצרפתים ברוסיא, עד בוא אליו שמועת המחנה הגדולה ממאָסקויא וישב אחור עם יתר פליטיה

אולם הקרן הימיני אשר ל:: היה לו כל מחיצה להשען עליה לא רבץ בטח כקר השמאלי, כי נאנס שווארצענבערג לעשות לו מחיצת אנשים סוככים עליו בחרביהם, ובכל אלה היתה מנוחתו נגזלה, כי לא היה פל מעצור טבעי לפני הרוסים לסוב אותו דרך עֲרָבות הארץ ההיא ולהלחם אתם מאחריהם, ואף כי באחת המלחמות האלה נגף

1

B :

« הקודםהמשך »