תמונות בעמוד
PDF
ePub

ו

קצין הרגלים היה איש מתון ויחשוף את ידי בני חילו עד עת מצוא וגם כבוא מחנה צרפת בכ"א אגוסט אל

דאָר אַ גאָבוס ץ Dorogobusz ויראו את כל מערכות רוסיא חלוצים למלחמה

לא נתן דאוואוסט את בני צבאו לעשות הפץ מוראט להחל את המלחמה, כי אם שלח מלאכים קלים בראשונה אל נאפאלעאן לקרוא לו, ואף כי מחר נאפאלעאן לקול הקריאה ההיא וילך בראש שומרי ראשו ביום אחד דרך שתים עשרה פרסה , בכל זאת העביר את המועד, כי עוד בלילה ההוא נדדו הרוסים כדרכם, ולא נודע מקומו איס, וגם בעיר ההיא לא מצאו הצרפתים מקום מנוחה , כי נהפכה גם היא כסמאָלענסק לערמות אֵפֶר כמעט הציגו הצרפתים כף רגלם עליה, על כן שבו עזבוה בכ"ד לחודש ההוא וילכו במערכות מלחמה לבקש את הרוסים, ופני מאסקויא אבן רוסיא מרחפת על פני נאפאלעאן בכל הדרך ההוא, כי דמה כי לפני שערי העיר ההוא ימצא את המלחמה אשר הוא רודף אחריה; ובתוכה ימצא את כל אשר הוא מבקש מזון לשובע כבור למרבה, מנוחה ושלום, וזה סדר מהלכם בדרך הזה, מוראט ונייא הלכו בתווך ומלכם אתם הלוך ואחוז ברוך ההולך למאסקויא, פאניטאווסקיא הלך בקרן הימיני, ואיישען בראש צבא איטאליה בקרן השמאלי, ואת וויקטאָר שר צבא צרפת אשר עבר את הניעמען בעת ההיא צוה נאפאלעאן לקבוע מקומו בסמאלענסק, ולסמוך את קרנו הימיני במאהילעף ואת קרנו השמאלי בוויטעפסק, למען יהי קרוב לתמוך את ידי זיענט סיר העומד בפאלאצק, ולמשען אל המחנה הגדולה מאחוריה, ולהחזיק את התחברותה עם ליטא, ואחרי אשר סכך את אחוריו ואת קרנו השמאלי בכח ההיל החדש הזה שם פניו אל מאסקויא, וישטוף ויעבור בכ"ח אגוסט את המישור הגדול במחוז וויאַמאַ, ובא' זעפטמבר בא מוראט וחלוציו אל העיר גיאָטץ ויאחזו בה

[ocr errors]
[ocr errors]

בערקלאי מתפטר מפקודתו והצרפתים נמשכים אחרי חפץ מלכם בלב ארץ רוסיא וילכו אחריו בלא חמדה, כי ראו את הרשת מזורה לרגליהם מאת בערקלאי העושה אתם מלחמה בתחבולה, כי במרה אשר הרוסים נסוגים אחור וקרובים אל עזרתם ואל מַעַיְנֵי ישועתם נמשכים הצרפתים משוך ורחוק ממנה על כן הלכו שרי צבאות צרפת במעמקי רוסיא כהולך בגיא צלמות כי הבינו את מחשבות בערקלאי המקבץ אותם בלב רוסיא בעמיר גורנה - וידעו כי נכונים להם במאָסקויא ימי חושך

אבל לא כדעת אויבי רוסיא אלה היתה דעת רבים מבני הרוסים על דברת שר צבאם, כי המה לא ירדו לסוף דעתו ולא בָנוּ את עצתו הטובה, וישפטו למראה עיניהם כי מרוך לב פתח לאויבם את שערי ארצם וימסור את ערי מעוזם ביד צר בלי מלחמה, על כן התלוננו עליו תלונה לא יכלו כפרה, ויפצרו במלכם להעביר את שר הצבא אשר לא מצא עוז לדבר את אויבו בשער

ולתת את פקודתו לקוטוזאור kutusoff הזקן , כי זקן רוסיא הוא , ובידו יתן השם תשועה לארץ רוסיא - ואף כי ידע הקיסר אלכסנדר ערוך את חכמת בערקלאי, וידע כי כל מעשיו טובים לארץ רוסיא מאוד, בכל זאת פלל כי השעה צריכה לבטל. דעתו מפני דעת עמו בפעם הזאת , ובערקלאי גם הוא הצדיק את הדין על נפשו לבלי השתרר בחזקה על העם אשר לא האמינו בו ולא בטחו בגבורתו ויתפטר מפקודתו בטוב לבב לפני קוטװזאָוו זקן רוסיא אשר ראה כי לב כל העם עליו, ויוסף להראות את ענות לבבו במקום גדולתו, ויקבל את מרות קוטוזאָוו עליו בהתמכרו לפקד גדוד מלחמה תחת ידו כאחר משרי הגדודים אשר עמדו לפניו בימי היותו נגיד מְצַוֶה על עם רוסיא כולה, וכאשר התחרה בראשונה לצוות את כל העם, ככה התחרה עתה לקבל מצוה מפי קוטװאָוו, אלה עלילות איש המופת הוה !

[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

והקול נשמע בארץ, ותהי תרועת שמחה בעם הארץ ובאנשי המלחמה אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, והזקן הזה קבל את שבט המשרה מידי מלכו בענות לב ויתנצח, להתחרות את הצרפתים במלחמת תנופה על יד באָיאָלִינאָ Borodina אשר בקצה גבול מחוז מאָסקויא אבן רוסיא , ואת מילאָי אַראָוויטש Miloradowitsell שלח לפניו ואתו יר גדולה מאנשי צבא ומהמתנדבים בעם לישע ארצס ויבואו אל מישור באָראָדינא ויקימו בו דיק וסוללות ויבצרו אותו על פי חוקי הבסיסי המלחמה חזק מאוד

וגם הצרפתים נוכחו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם, כי נוכח המלחמה פני הרוסים בפעם הזאת, כי כאשר שאל אחד משרי גדודיהם את פי אחר מפקידי הרוסים הבא במלאכות שר צבאו אל מחנה צרפת לאמור, מה שֵׁם העיר אשר נבוא אליה במסענו למאָסקויא ראשונה ? ענה אותו עזות לאמור פולט אָוואַ Pultawa ובדבר הזה רמז לו כי נכונים הרוסים להשקנתם את כוס קאַרל י"ב מלך שווערען אשר שהה בעיר ההיא

ברביעי לחודש זעפטעמבר עזבו הצרפתים את גיאַטץ tsiatzומסביה וילכו כאיש אחד ערוכים למלהמה, ומיראַט בראשם הלוך ולחוץ את הקאזאקין המעופפים כערת דבורים לפני הלוצי צרפת מיום היות המשרה בידי קוטוזאון ער בואו אל אהד הנקיקים אשר על הדרך בין גיאטץ ובין באָראָרינא, כי שם עמד קאָנאָווניטצין honownitzin שר גדוד הרוסים בזרוע רמה ולא נתנו לעבור, וזרועו היא סְמָכַתו להדוף את הצרפתים אחור עד אשר נאספו עליו כל צבאות צרפת וירחיבו את מערכתם עד עברם את שני קרנות הרוסים בומין ובשמאל, אז נסג קאָנאָווניטצין אחור, והצרפתים חשו אחריו לא מצאו מעצור גם במקלט (קליסטער) קאָלאָט סקאי holotzkoy

1

[ocr errors]

הבצורה, גם בכפר גאָלאָווינא אשר על הדרך, אולם בצאתם מאת הכפר הזה ראו את כל המישור ואת היער. אשר על ידו מלאים קאזאקין משחיתים את הכפרים וכובשים את השדות הזרועות, אז ידעו כי זה מקום המלחמה אשר יעד קוטוזאוו - פני הקאזאקין האלה היו אל הצרפתים, ואחוריהם אל שלשה כפרים העומדים בקו ישר בשטח ארץ בת חצי פרסה, וביניהם יערים ונקיקים מלאים אנשים מורים בקנה רובה , ופרשי הצרפתים אשר התחרו אתם ראשונה מצאו מות במקום ההוא

אז יעלה נאפאלעאן אל אחד המקומות הנשאים לבקר את מקום המלחמה, ואחרי אשר נגלו לעינו החדה כל תעלומות המקום ההוא, מעלותיו ומורדיו גבעיו נקיקיו ובצאותיו, צוה לתפוש את הכפרים ואת היער, ויעמיד את צבא איטאליה בקרן הימיני ובתווך ואת פאניטאָווסקי בקרן השמאלי והמה מהרו התגרו עם מאספי מחנות הרוסים בשני קצותם ויתגרו אתם עד באָראָרינא, עד כי התלקטו צבאות הרוסים ויתקרבו אל המחנה התיכונה ויהיו פני המלחמה צופים אל

מקום אחר

ובהיות היער בידי הצרפתים תרו ויגלו את סוללת הרוסים הראשונה, והיא רחוקה מעט ממצב רגלי הרוסים בעלי הקרן השמאלי עד כי היתה היא עליהם לסתרה והמה לא יכלו להיות לה למשגב, בהיותם רחוקים ממנה יתר על המרה הדרושה, על כן דמו הצרפתים כי ילכדו את הסוללה ההיא על נקלה, וירוצו אליה בשטף אפם ויציגו כף רגלם עליה, והנה באו הרוסים הרחוקים קלים כנשרים זיהדפום אחור, והצרפתים מאנו להוציא בלעם מפיהם, וימסרו נפשם עליה וילכדוה שנית, אבל גם הפעם לא השתקעו בה, כי שבו הרוסים בגבורה ויגרשום שנית , ובכל אלה לא רפתה רותם וישובו וירעשו עליה בשלישית, אבל גם גבורת הרוסים לא נשתה וינשלום ממנה גם בפעם הזאת, ותחזק המלחמה ושפך הדם במקום ההוא מאוד

[ocr errors]

1

וגם אחרי כן לא שבתה המלחמה במקום ההוא, כי היער הסמוך אל הסוללה היה מלא מורי הרוסים, והמה יצאו מרגע לרגע ממחבואיהם להחרים את הצרפתים בכדוריהם

עד אשר לכך פאניטאווסקיא את היער , והפרשים שות שתו אל המישור, אז השיבו הרוסים צור חרבם, ולא יספו להרגיז את הסוללה עוד

: עד כה וכה שקדו כל צבאות צרפת לבוא איש איש על מקומו אשר רשם מלכם לפניהם, וילכו הלוך וירה איש איש בקנה אשר בירו עד וַד היום, ומקצת כלי התותח הרעיפו גם המה בקול גאונם עד אשר זכו איש איש במקומו המיועד לו, אך להקח אחת מצבא דאָוואוסט עקמה דרכה מהקו אשר משך נאפאלעאן לה, ער אשר פגעה בגבול רוכבי הרוסים, והמה התגוללו עליה כארי על טרפו וימיתו וישבו ממנה כשלש מאות נפש ואת כלי תותחיה בזזו, לא נמלטו ממנה כי אם פלטים, וילינו הצרפתים ומלכם אתם שם בלילה ההוא

מלחמה אצל מאָזאַיסק Mojaisk

בלילה ההוא נדדה שנת כל אנשי החיל, אנשי המלחמה מרקו בלי זייניהם, והפקידים חשבו את מחשבת מלחמתם, מקצתם יראים מפחד היום הבא, ומקצתם שמחים על המלחמה אשר תשים קץ לכל עמל נפשם אשר עמלו ואשר ענן כהם בדרך עד כה, וכולם מקוים כי אחרי המלחמה ההיא יתענגו על טוב כל ארץ רוסיא וישובו בשלום אל ארץ מולדתם, אך נאפאלעאן לבדו לא החזיק בתקותו, כי ירא פן יסוגו הרוסים אחור גם הפעם, וגם מוראט גיסו הסיתו בספק ההוא כל הלילה, ועל כל מוקד הרוסים אשר שקע ועל כל נר אשר נכבה אמר כי נסים המה לפניו כאשר בתחלה, עד כי עלה השחר בו' זעפטעמבער ויראו את צבאות רוסיא נטושים על ההרים כחצי גורן עגולה מהופך, מנחל מאָסקוואַ Moshwa עד הדרך הישן

« הקודםהמשך »