תמונות בעמוד
PDF

r

קצין הרגלים היה איש מתון ויחשוך את ידי בני חילו עד עת מצוא, וגם כבוא מחנה צרפת בכ"א אגוסט אל דאראג אבו סץ Dorogobusz ויראו את כל מערכות רוסיא חלוצים למלחמה, לא נתן דאוואוסט את בני צבאו לעשות חפץ מוראט להחל את המלחמה, כי אם שלח מלאכים קלים בראשונה אל נאפאלעאן לקרוא לו, ואף כי מחר נאפאלעאן לקול הקריאה ההיא וילך בראש שומרי ראשו ביום אחד דרך שתים עשרה פרסה , בכל זאת העביר את המועד, כי עוד בלילה ההוא נדדו הרוסים כדרכם, ולא נודע מקומו אים, וגם בעיר ההיא לא מצאו הצרפתים מקום מנוחה, כי נהפכה

גם היא כסמאלענסק לערמות אפר כמעט הציגו הצרפתים כף רגלם עליה, על כן שבו עזבוה בכ"ד לחודש ההוא וילכו במערכות

מלחמה לבקש את הרוסים, ופני מאסקויא אבן רוסיא מרחפת על פני נאפאלעאן בכל הדרך ההוא, כי דמה כי לפני שערי העיר ההוא ימצא את המלה מה אשר הוא רודף אחריה; ובתוכה ימצא את כל אשר הוא מבקש, מזון לשובע כבור למרבה, מנוחה ושלום, וזה סדר מהלכם בדרך הזה, מוראט ונייא הלכו בתווך ומלכם אתם הלוך ואחוז בירך ההולך למאסקויא, פאניטאווסקיא הלך בקרן הימיני, ואיישען בראש צבא איטאליה בקרן השמאלי, ואת וויקטאר שר צבא צרפת אשר עבר את הניעמען בעת ההיא צוה נאפאלעאן לקבוע מקומו בסמאלענסק, ולסמוך את קרנו הימיני במאהילעף ואת קרנו השמאלי בוויטעפסק, למען יהי קרוב לתמוך את ידי ז י ע נ ט ס י ר העומד בפאלאצק, ולמשען אל המחנה הגדולה מאחוריה, ולהחזיק את התחברותה עם ליטא, ואחרי אשר סכך את אחוריו ואת קרנו השמאלי בכח החיל החדש הזה, שם פניו אל מאסקויא, וישטוף ויעבור בכ"ח אגוסט את המישור הגדול במחוז וויאומא, ובא' זעפטמבר בא

מוראט וחלוציו אל העיר גיאטץ ויאחזו בה .

בערקלאי מתפטר מפקודתו

והצרפתים נמשכים אחרי חפץ מלכם בלב ארץ רוסיא וילכו אחריו בלא חמדה, כי ראו את הרשת מזורה לרגליהם מאת בערקלאי העושה אתם מלחמה בתחבולה, כי במדה אשר הרוסים נסוגים אחור וקרובים אל עזרתם ואל מעיני ישועתם נמשכים הצרפתים משוך ורחוק ממנה – על כן הלכו שרי צבאות צרפת במעמקי רוסיא כהולך בגיא צלמות, כי הבינו את מחשבות בערקלאי המקבץ אותם בלב רוסיא כעמיר גורנה – וידעו כי נכונים להם במאסקויא ימי חושך .

אבל לא כדעת אויבי רוסיא אלה היתה דעת רבים מבני הרוסים על דברת שר צבאם, כי המה לא ירדו לסוף דעתו ולא בנו

את עצתו הטובה, וישפטו למראה עיניהם כי מרוך לב פתח לאויבם את שערי ארצם וימסור את ערי מעוזם ביד צר בלי מלחמה, על כן התלוננו עליו תלונה לא יכלו כפרה, ויפצרו במלכם , להעביר את שר הצבא אשר לא מצא עוז לדבר את אויבו בשער , ולתת את פקודתו לקו טוז או ו kutusoft הזקן , כי זקן רוסיא הוא , ובידו יתן השם תשועה לארץ רוסיא – ואף כי ידע הקיסר אלכסנדר ערוך את חכמת בערקלאי, וידע כי כל מעשיו טובים לארץ רוסיא מאוד, בכל זאת פלל כי השעה צריכה לבטל דעתו מפני דעת עמו בפעם הזאת, ובערקלאי גם הוא הצדיק את הדין על נפשו לבלי השתרר בחזקה על העם אשר לא האמינו בו ולא בטחו בגבורתו , ויתפטר מפקודתו בטוב לבב לפני קוטוזאווזקן רוסיא אשר ראה כי לב כל העם עליו, ויוסף להראות את ענות לבבו במקום גדולתו, ויקבל את מרות קוטוזאוו עליו בהתמכרו לפקד גדוד מלחמה תחת ידו כאחד משרי הגדודים אשר עמדו לפניו בימי היותו נגיד מציה על עם רוסיא כולה, וכאשר התחרה בראשונה לצוות את כל העם, ככה התחרה

עתה לקבל מצוה מפי קוטוזאוו, אלה עלילות איש המופת הזה!

[ocr errors]

והקול נשמע בארץ, ותהי תרועת שמחה בעם הארץ

ובאנשי המלחמה אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול |

רוסיא, והזקן הזה קבל את שבט המשרה מידי מלכו בענות לב,

ויתנצח להתחרות את הצרפתים במלחמת תנופה על יד ב א ר א ד י נ א Borodina אשר בקצה גבול מחוז מאסקויא אבן רוסיא , ואת מי לא ר א ר א ו ו י טש Miloradowitsch שלח לפניו ואתו יד גדולה מאנשי צבא ומהמתנדבים בעם לישע ארצם, ויבואו אל מישור באראדינא ויקימו בו דיק וסוללות ויבצרו אותו על

פי חוקי תכסיסי המלחמה חזק מאוד.

וגם הצרפתים נוכחו למראה עיניהם ולמשמע אזניהם, כי נוכח המלחמה פני הרוסים בפעם הזאת, כי כאשר שאל אחד משרי גדודיהם את פי אחד מפקידי הרוסים הבא במלאכות שר צבאו אל מחנה צרפת לאמור, מה שם העיר אשר נבוא אליה במסענו למאסקויא ראשונה ? ענה אותו עזות לאמור פולט א ו ו א Pultawa , ובדבר הזה רמז לו כי נכונים הרוסים להשקותם את כוס קארל י"ב מלך שוועדען אשר שתה בעיר ההיא.

ברביעי לחודש זעפטעמבר עזבו הצרפתים את גיא טץ

tiatzומסביה וילכו כאיש אחד ערוכים למלהמהומוראט בראשם הלוך ולחוץ את הקאזאקין המעופפים כעדת דבורים לפני הלוצי צרפת מיום היות המשרה בידי קוטוזאוו, ער בואו אל אחד הנקיקים אשר על הדרך בין גיאטץ ובין באראדינא , כי שם עמד קאנא ו ו נ י טצין Ronownitzin שר גדוד הרוסים בזרוע רמה ולא נתנו לעבור, וזרועו היא סמכתו להדוף את הצרפתים אחור , עד אשר נאספו עליו כל צבאות צרפת וירחיבו את מערכתם עד עברם את שני קרנות הרוסים בומין ובשמאל, אז נסג קאנאווניטצין אחור, והצרפתים חשו אחריו לא מצאו מעצור גם במקלט (קוקסטער) קאל א טס קאי Rolotzkoy

[ocr errors]

(43)

הבצורה, גם בכפר גאלאווי נא אשר על הדרך, אולם בצאתם מאת הכפר הזה ראו את כל המישור ואת היער אשד על ידו מלאים קאזאקין משחיתים את הכפרים וכובשים את השדות הזרועות, אז ידעו כי זה מקום המלחמה אשר יעד קוטוזאוו – פני הקאזאקין האלה היו אל הצרפתים, ואחוריהם אל שלשה כפרים העומדים בקו ישר בשטח ארץ בת חצי פרסה, וביניהם יערים ונקיקים מלאים אנשים מורים בקנה רובה, ופרשי הצרפתים אשר התחרו אתם ראשונה. ." .מצאו מות במקום ההוא

אז יעלה נאפאלעאן אל אחד המקומות הנשאים לבקר את מקום המלחמה, ואחרי אשר נגלו לעינו החדה כל תעלומות המקום ההוא, מעלותיו ומורדיו גבעיו נקיקיו ובצאותיו, צוה לתפוש את הכפרים ואת היער, ויעמיד את צבא איטאליה בקרן הימיני ובתווך, ואת פאניטאווסקי בקרן השמאלי, והמה מהרו התגרו עם מאספי מחנות הרוסים בשני קצותם ויתגרו אתם עד באראדינא, עד כי התלקטו צבאות הרוסים ויתקרבו אל המחנה התיכונה ויהיו פני המלחמה צופים אל מקום אחד – ובהיות היער בידי הצרפתים תרו ויגלו את סוללת הרוסים הראשונה, והיא רחוקה מעט ממצב רגלי . הרוסים בעלי הקרן השמאלי , עד כי היתה היא עליהם לסתרה והמה לא יכלו להיות לה למשגב, בהיותם רחוקים ממנה יתר על * המדה הדרושה, על כן דמו הצרפתים כי ילכדו את הסוללה ההיא על נקלה, וירוצו אליה בשטף אפם ויציגו כף רגלם עליה, והנה באו הרוסים הרחוקים קלים כנשרים ויהדפום אחור, והצרפתים מאנו להוציא בלעם מפיהם, וימסרו נפשם עליה וילכדוה שנית, אבל גם הפעם לא השתקעו בה, כי שבו הרוסים בגבורה ויגרשום שנית, ובכל אלה לא רפתה רוחם וישובו וירעשו עליה בשלישית, אבל גם גבורת הרוסים לא נשתה וינשלום ממנה גם בפעם הזאת, ותחזק המלחמה ושפך הדם במקום ההוא מאוד.

(44) וגם אחרי כן לא שבתה המלחמה במקום ההוא, כי היער הסמוך אל הסוללה היה מלא מורי הרוסים, והמה, יצאו מרגע לרגע ממחבואיהם להחריר את הצרפתים בכדוריהם, עד אשר לכד פאניטאווסקיא את היער , והפרשים שות שתו אל המישור, אז השיבו הרוסים צור חרבם, ולא יספו להרגיז את הסוללה עוד.

- עד כה וכה שקדו כל צבאות צרפת לבוא איש איש על מקומו אשר רשם מלכם לפניהם, וילכו הלוך וירה איש איש בקנה אשר בירו עד רד היום, ומקצת כלי התותח הרעימו גם המה בקול גאונם , עד אשר זכו איש איש במקומו המיועד לו, אך להקה אחת מצבא דאוואוסט עקמה דרכה מהקו אשר משך נאפאלעאן לה, עד אשר פגעה בגבול רוכבי הרוסים, והמה חתגוללו עליה כארי על טרפו וימיתו וישבו ממנה כשלש מאות נפש ואת כלי תותחיה בזזו, לא נמלטו ממנה כי אם פלטים, וילינו הצרפתים ומלכם אתם שם בלילה ההוא,

מלחמה אצל מאז איסק Mojaisk

בלילה ההוא נדדה שנת כל אנשי החיל,אנשי המלחמה מרקו

כלי זייניהם, והפקידים חשבו את מחשבת מלחמתם, מקצתם יראים מפחר היום הבא, ומקצתם שמחים על המלחמה אשר תשים קץ לכל עמל נפשם אשר עמלו ואשר ענו כחם בדרך עד כה, וכולם מקוים כי אחרי המלחמה ההיא יתענגו על טוב כל ארץ רוסיא וישובו בשלום אל ארץ מולדתם, אך נאפאלעאן לבדו לא החזיק בתקותו, כי ירא פן יסוגו הרוסים אחור גם הפעם, וגם מוראט גיסו הסיתו בספק ההוא כל הלילה, ועל כל מוקד הרוסים אשר שקע ועל כל נר אשר נכבה אמר כי נסים המה לפניו כאשר בתחלה, עד כי עלה השחר בו' זעפטעמבער ויראו את צבאות רוסיא נטושים על ההרים כחצי גורן עגולה מהופך, מנחל מ אס ק ו ו א Moskwa עד הדרך הישן

« הקודםהמשך »