תמונות בעמוד
PDF
ePub

לקראת המנצחים האלה, וזה היה שכר לעבודתם הגדולה אשר עבדו על סמאָלענסק מנעול רוסיא

וגם נאפאלעאן בא העירה וימהר ויצא ממנה מלא דאגה ופחד עתידות, כי נכזבה תוחלתו גם הפעם לגבור על הרוסים במערכה בשרה, ויעמוד בקצה העיר במקהלות שרי צבאיו ויחרף את מערכות הרוסים היראים להתראות פנים אתו, והמה שמעו את דבריו וירמו באבנים, ובלבם הצדיקו את בערקלאי המכשיל את כח הצרפתים במנוסתו יותר מבמלחמת תנופה - כי המה נשאו את מספר אנשי הצבא אשר בידיהם וידעו כי כבר נגרע בדרך הקשה הזה רוּבַע ממספר הצרפתים ומחצה מחיל מלכי בריתו, כי מעשרים ושנים אלף בני בייערןאשר עברו את האָדער לא הגיעו עד הדינאָ יותר, מאחד עשר אלף איש, ויתרם אכל הרעב והדרך הקשה , ועוד לא ראו קץ לעמלם והמלחמה לא הֵחֵלָה עוד, וזאת העיר סמאָלענסק אשר אמרו כי בצלה יחיו בחורף המתעתד לבוא , נהפכה לתלי אפר ולערמות אבן, עד כי לא שמו אנשי הצבא מחסום לפיהם ויצעקו בקול לאמור ,למה הניענו הקיסר דרך ארבע מאות פרסה לשתות מֵי בְּעֶה ולנוח על ערֶמות אפר ? הארץ אשר אנחנו באים אליה חסרה כל טוב, ואנחנו אין אתנו בלתי אם רכושנו וצרכי חייתנו אשר הבאנו אתנו מצרפת , ולמה זה הבל ניגע לשאת על שכמנו את צרפת ואת כל מותרותיה לארץ רוסיא ? הלא טוב לנו שוב צרפתה לאכול פריה על אדמתה בנחת, וגם שרי הצבא נלאו ויתלוננו על המלחמות הרצופות אשר נאפאלעאן נלחם מיום עשותו מלוכה בצרפת, כי מה בצע בעושר אשר הוא מעשירם אחרי אשר לא ישליטם לאכול ממנו ? בתיהם בנוים לתלפיות בצרפת והמה מתגוללים. על תלי עפר וסלעים צחיחים בקצוי ליטא, בתיהם מלאים כל טוב ונשיהם עדינות, והמה חיים היי צער וחיי אלמון בקצוי ארץ, את כל התלונה הזאת שמע

נאפאלעאן ויכהו לבבו, עד כי כמעט רגע היתה תחנה ממנו ויאמר לנוח את מנוחת החורף בחומות סמאלענסק השוממה, אבל כמעט התבונן על העיר הנצורה ההיא אשר אין בה מכל המחסורים אשר תחסר נפש האדם, היתה אתו רוח אחרת ויאמר לפרוץ במאסקוי ..

תגרת מלחמה בקרנות מחנה צרפת ובעוד הרוסים נסוגים אחור עד מעבר לסמאלענסק והלאה לפני מחנה צרפת התיכונה, נלחמו שרי צבאיהם מלחמת תגרה עם שני קרנותיה, טארמאסאף עזב ככפיר את רבצו ויפרוץ דרך בצפון בין מינסק ובין ווארשויא, את הקו אשר משכו צבאות צרפת לגבול מלחמה הרס, את צבא הזאקסים העומדים בקאברין לקח בשבי, ואת וואָרשויא החריד ויאמר להבקיעה אליו , וירעץ וירוצץ את חיל מלכי ברית צרפת, עד בוא עליו שווארצענבערג בעם כבד וביד חזקה, אז :שב אחור עד גראָדעצנאָ, ויתקע אהלו בי"ב אגוסט באחד המעברות הצרים בסתר יער וּבְצָה משני קצותיו, אשר אין דרך לבקוע אליו בלתי אם במישור קטן אחד בעקב קרנו השמאלי , ורעשניער Reynier שר צבא הצרפתים הממהרים אחריו היה איש חכם ובעל מחשבות חרוצים, וַיָתָר וימצא בהרף עין את ערוַת מחנה הרוסים בפרצה אשר הניחה תכונת הארץ ההיא פתוחה לפניו, ויבקע אליה, אבל לא בחיל גדול ובעם רב פעם אחת, כי אם מעט מעט בלהקות להקות נפרדות, עד כי הספיקה העת לטארמאסאף לשלוח להקות לקראת להקות וגדודים לקראת גדודים, ויתחזקו ויעמדו על נפשם ער וָד היום, ובלילה נהג טארמאסאף את מחנהו מעבר לנהר שטיר, ויתחבר עם טשיטשאַקאָף השב מפאת הדאָנייִא בראש ההיל אשר נלחמה בתוגרמה •

ובקרן השמאלי במקום אשר נגפו גם הרוסים גם הצרפתים

חליפות בראשית ימי החודש הזה , היו הרוסים מבקשים מלחמה תמיד והצרפתים מבקשים מנוחה, לא נלחמו בלתי אם להגן על נפשם מחרב וויטטגענשטיין העומר כדוב אורב על מערכות צרפת , ואורינאָט שר צבאם שב להתרפאות מן הפצעים אשר נפצע בי"ז לחודש ההוא במלחמה אצל סלאָוונא, ותהי פקודתו לסיענטסיר Saint eyr משנהו, והוא איש מזמות ובעל תחבולה, ויחשוב מחשבה להשיב על בני הרוסים את האופן, ואחרי אשר רמה אותם בדברי שלום אשר שלח אליהם כל היום ההוא, התנפל עליהם פתאום ויאמר להומם ולאבדם ; ואך הקרן הימיני הנשען אל הוינא החזיק במעוזו וישיבו את כל פני תגרת הצרפתים ריקם ער עבור הבהלה הראשונה, ואחרי אשר שב רוח הרוסים אל קרבם נהפך הגלגל ברגע, כי השתערו רוכבי הרוסים על סוללות סיענט סיר וילכדוה ביד חזקה, והצרפתים אשר חשו להצילה הפנו עורף וינוסו מנוסת חרב אל המקום אשר כלי התותח ערוכים בו, על כן לא יכלו המורים לירות על הרוסים הרודפים פן יפגעו בנפשות הצרפתים הנרדפים על צוואריהם, עד כי לא היה מעצור להרודפים להתערב עם הנרדפים ולהגיע אל כלי התותח, שמה המיתו את המורים, את כלי התותח נִאֲצו , ואת רוכבי הצרפתים החרידו ובריחום בשטף אפם, עד כי הרסו את מקום רגלי שר צבאם, וינוסו איש אל נפשו ואין מקבץ לנסים, וזיענט סיר נס ברגליו ויתחבא באחת הפחתים עד עבור זעם, והרוסים פרצו ויעבורו ער שערי פאָלאָצק , שמה שבו הצרפתים ויתחזקו במלחמה, וירפו הרוסים מהם וישובו אחור, אז ידע זיענט סיו ערוך את גבורת הרוסים וישמור את מספר צערם , ויחזק את ההתחברות אשר לו עם מאקרינאל, עם וויטפעסק, ועם סמאָלענסק, ואת פאָלאָצק בְּצֵר ויקיפה בדיק ובסוללות , ויצבור בה בר ומזון למרבה . .

המחנה התיכונה מעבר הרנעפער והלאה

והרוסים הנסונים אחור מאת סמאָלענסק התחזקו עוד זמן מה במגרשי העיר אשר מעבר הדנעפער מזרחה, בעוד הצרפתים עמלים כל היום י"ח אגוסט להשיב את הגשרים ההרוסים על מכונם. ובי"ט בו לפני אור הבוקר עבר נייא וחילו את מעבר הרנעפער לאור מגרשי העיר העולים כליל אש השמימה, ותכבר יד הדרך עליהם מאוד , כי סגר האש עליהם את כל דרכי העיר ואת כל משעוליה וילכו בין מוקדי אש הלוך ובַקֶש מדרך כף רגל ופחד הרוסים עליהם , ער בואם אל פרשת הדרכים אשר אחת הולכת למאסקויא ואתת לפטרסבורג, : שמה שבו עמרו כמסתפקים ויפסחו על שני הדרכים האלה עד אחר הצהרים, כי לא נפלו שבויי מלחמה בידיהם, ומרגלים לא היו להם להודיעם איזה דרך אחזו הרוסים הנזורים אחור, ואך לפנות ערב שבו החלוצים ההולכים לתור את הדרך ויודיעו כי הדביקו את הרוסים בדרך ההולך למאָסקוי וירדוף נייא אחריהם וישיגם במורד וואָ לוטינ אַ Valutina על שפת נחל קאָלאָוֶודְנִיאָ, והנה הפכו הרוסים את פניהם ויעמדו כנגדו במערכת מלחמה ! כי בעזוב בערקלאי את סמאָלענסק לא הלך בדרך הישר למאסקויא, כי באורך הדנעפער הולך הדרך ההוא ונקל היה להצרפתים להרגיזם בכלי תותחיהם מעבר הדנעפער מערבה, על כן אחז את דרך פטרסבורג הפונה לו מאת הנהר ההוא, ומשם פנה לו בשני דרכים צדדים המתעקמים ושבים אל דרך מאסקויא, ויתנהג בכבָדֶות עם כל הכבודה אשר ברגליו בשני הדרכים העקומים האלה החולפים במעגל כחצי קשת, וְיֶתֶר הקשתות האלה הוא הדרך הישר ההולך למאסקויא אשר החזיקו הצרפתים בו, עד כי כמעט קדמו הצרפתים בדרך הישר את הרוסים המעקמים עליהם את הדרך, ורק אחרי יגיעה רבה זכו הרוסים לשוב אל הדרך הגדול בעור היות הצרפתים בוואָלוטינא, ורק הנחל קאָלאָוורניא מבדיל בינם ובין

- - -

הדרך ; על כן הפכו הרוסים את פניהם למלחמה נצרת למען הציל את הכבודה הגדולה אשר ברגליהם, את חוליהם את כלי תותחיהם ואת אסמיהם , והצרפתים עטו אל השלל הגדול הזה ויתגרו אתם מלחמה רבה במערכה בשדה, אשר כמוה לא נהייתה מיום בוא הצרפתים בגבול רוסיא, ונאפאלעאן הצמא למלחמה שמע את קול התרועה ולא שת לבו לזאת, כי דמה כי אך תגרה קלה היא אשר חלוצי צרפת מתגרים עם מאספי מחנות רוסיא כמשפטם כל הימים . וישב עָם עם המלחמה אשר ברגליו סמאָלענסקה , אבל קל מהרה נהפכה התגרה ההיא למלחמה הבה, כי על יד על יד נקבצו המונים המונים אל עמק החרוץ ההוא עד כְּדֵי ששים אלף איש, וילחמו עבדים ושרים פקידים ושרי גדודים פנים בפנים מלחמת מרי נפש, ויהי שפך דמים מורה מאוד כל היום, וגם הלילה לא אמר למלאכי המות אספו ידיכם, כי הצרפתים לא חשכו את ידיהם ממלחמה עד אשר חשכו עיניהם מאישון לילה, והרוסים לא העתיקו ממקומם עד אשר מלטו את הכבודה אשר ברגליהם, לא השאירו על פני השדה דבר אשר ישתבחו אויביהם בו לאמור זה שלל רוסיא, ואחרי כן אחזו בשטתם ויסוגו אחור כגבורים, והצרפתים לא יספו להרגיזם, כי נמקו גם המה בחבורות המלחמה ההיא מאוד, עד כי לא מצא נייא ומחנהו כח עוד ללכת לפני מחנה צרפת במשפטס מאז, וישובו ויעמדו מאחריה להנפש ולהחליף כח, ודאוואוסט ומחנהו עמדו במקומם בראש חלוצי צרפת, והוא איש אשר איננו נבהל למלחמה כניי א. ודעתו לא היתה שה לדעת מוראט שר הרוכבים אשר היה כסוס שוטף במלחמה, ומעת ההיא והלאה היו בראש חלוצי צרפת שני קצינים אשר לא היה גם לבבם גם דעתם שלמה איש את אחיו, מוראט שר הפרשים היה איש הוט על המלחמה, וכמעט ראה קאזאקין אחדים מרחוק הִיה כגבר עברו יין שוקק להתגרות בם, וראוואוסט

« הקודםהמשך »