תמונות בעמוד
PDF
ePub

לא רפו ידיהם ויתחלקו לחצי , חֶצְיָם הרסו את המשוכה ; וחצים הפכו פניהם אל האויבים וימטירו על ראשיהם כדורי אש וגאות עשן אשר הכו את סוסיהם בשגעון, וישתגעו וינוסו ואת רוכביהם הפילו אחור ויהרסו את משטרם גם בפעם הזאת, והרוסים מהרו עברו בפרצות אשר פרצו וישובו ויסתמו אותן להבדיל ביניהם ובין רודפיהם, עד כי נואשו הצרפתים ללכוד את האריות האלה בכח יריהם, ויוחילו ער בוא כלי התותח הגדולים לפרוץ פרץ בחומת האנשים האלה בכלי משחית כאשר יפרצו חומת עיר בצורה ,

בכל אלה לא התרפה נעוועראווסקיא בעת צרה כי ראה כי בידו עתותי סמאלענסק מעוז רוסיא ביום ההוא, ואם לא יחרוף את נפשו ואת נפש אנשיו לעצור את הצרפתים עד אשר יהי עת לבערקלאי לשוב ולהגן על העיר, כי עתה לא תְמָלֵט סמאלענסק מיריהם, על כן מרק שארית כחו להלחם עם הצרפתים בחזקה, מהר שגב את חילו אל אחר המעברות הצרים ויער את רוחו על הצרפתים בגבורה נצחת ובחמה שפוכה, עד כי נלאו ונכשלו עליו, גם הרגלים גם הרוכבים, גם כלי התותח ולא יכלו לו, ויסג אחור בגבורה ובתחבולה עד בואו אל אחר היערים וישגב בו, ואחר שוב חמת המלהמה נסגרו לבוא סמאָלענסקה לשמרה ולהגן עליה.

- ובעוד הצרפתים שוטפים ועוברים ברוסיא ער שערי סמאָלענסק הגיעו, קפאו צבאות רוסיא על שמריהם בין הדנעפער ובין היאור קאַ ספליא kasplia , ופניהם לעומת אינקאָוואַ , היא הפרצה אשר פרצו במחיצת צרפת אחרי הכותם את זעבאסטיאָניא, כי אל המקום הזה היו עיניהם צופות לשבור את מחיצת הצרפתים שבר אשר לא יוכל הרפא, בעצת באגראטיאן זקן רוסיא אשר גם בליטא לא היה לבו שלם עם סררי המלחמה אשר

בערקלאי מתנהג בהם, ומה גם כאשר הגיעו הצרפתים עד הרגעפער חרק הזקן הזה את שנין מכעס בראותו את בערקלאי נכון לפתוח להצרפתים גם את שערי רוסיא הישנה בלי מלחמה, ורבים מראשי הארץ ומרבי החיל נותנים קטורה באפו ויפצרו ויאיצו בבערקלאי לצאת למלחמת תגרה על הצרפתים , עד כי נעתר להם גם הוא , אבל עור עינו צופה על הצרפתים העומדים לדעתו מול פניו או מול קרנו הימיני, (כי קרנו השמאלי היה בטוח בעיניו בכח מי הדנעפער) הנה שמעו אזניו מאחוריו את קול שועת נעוועראַווסקיא כי עברו הצרפתים את קרנו השמאלי והנם נטושים על שערי סמאַלענסק ! עד כי נערו הרוסים חצנם ממלחמת התגרה אשר דמו להצרפתים , וימהרו וירוצו על ידיהם ועל רגליהם להגן על סמאלענסק מעוזם, אבל עוד לא הספיקו לבוא ונחרת סוסי הצרפתים נשמעו על שערי סמאלענסק, ומוראט הציב לרוכביו יד במקום אשר יחצה הדנעפער את חומת העיר ; ונייא קבע מקום להרגלים במקום אשר יפנה הרנעפער מאת פני העיר, וקרנו השמאלי וקרן מוראט הימיני היו נשענים על הנהר ההוא , וגם פאניטאווסקי הבא ממאהילעף נלווה .אל מחנה מוראט ביום ההואי.

כמעט ראה נייא את העיר מרחוק וְיִפּעם מרוח מלחמה עזה ויקרב אליה ללכדה על נקלה, כי זכר את דבר מבצרי פרייסען אשר נלכדו לפני הצרפתים בשנת 1807 באפס יד, והנה יצא כדור אש מאת פני המבצר ויפגע בצווארו ויזכירהו כי עם גבורי רוסיא הוא מדבר בשער עירם, אבל גם בזאת לא נוּסַר, ונהפוך הוא כי בראותו. כי כפשע בינו ובין המות לא חשך ממות את נפש הגדוד הקרוב אליו וינריבם אל מקום כדורי הרוסים, והנה קל מהרה התקררו השמים עָבֵי עשן וכדורי אש נפלו כבוד על ראשי שני שלישי הגדור ההוא וימיתום, לא שבו אחור בלתי אם פלטים לספר בצרפת את מעשי שר

צבאם הנמהרים. אז רפתה רוח נייא וירא כי לא בהשכל היתה מעשהו, ויסג אחור אל אחד ההרי' הנשעני' אל הנהר לתור את ערות העיר איזה דרך נוחה היא להכבש, ופתאום ראה עננים עולים מעֵבר הדנעפער ואבק רגלי עם רב הולכים הלוך וקרב אל העיר , וימהר ויקרא את נאפאלעאן להראותו את המראה החדשה ההיא, וההמון הולך וקרב עד כי הכירם כיכל צבא הרוסים המה כמאה ועשרים אלף איש , ובערקלאי ובאגראטיאן בראשם, אז עבר רוח שמחה על נאפאלעאן ויתקע כף ויאמר הנה באה הנה באה המלחמה אשר אני מבקש מיום עברנו את הניעמען, ! מהר צוה את מוראט ואת נייא הצרים על העיר לסגת אחור, ולהניח מקום פנוי למערכת הרוסים במישור אשר בין הרנעפער ובין היער , אבל המח מהרו קבעו מסמרתם במרום ההרים אשר בעבר הנהר מערבה, וינוחו , לשוא שלח נאפאלעאן את גדודי רַבָּיו לירות עליהם ולמשוך אותם למלחמה אל עבר הדנעפער מזרחה, כי החזיק בערקלאי בשטתו לבלי הלחם את הצרפתים עוד ולא הרפה ממנה, ואת באגראטיאן אשר היה צמא למלחמה שלח ל ע לניא HJnia לשמור את המקום ההוא, כי ירא פן יחזיקו הצרפתים בדרך המסוכן ההוא ויבדילו בין מחנה הרוסים ובין מאסקויא - ויותר בערקלאי לבדו להגן על סמאָלענסק •

המשך

סמאָלענסק Smolensk ובי"ז לחודש אגוסט קרמו עיני נאפאלעאן אשמורות, ויצא לראות את הרוסים עומדים חלוצים בשדה המלחמה אשר פנה להם , והנה המישור ריק אין איש מתיצב נגדו, ואחד משרי הגדוד במחנה דאוואוסט בא ויודיעהו כי שבו הרוסים אל קיאם והנם נזורים אחור בדרך מאסקוי , לא הניחו בלתי אם מקצתם לשמור את העיר .

אז התחמץ לבבנאפאלעאן ויצו לרעוש על העיר וללכוד אותה כרגע . אבל את מוראט העז בשרי צבאיו היתה רוח אחרת, ויאמר אל הקיסר לאמר אחרי אשר אין חפץ להרוסים במלחמה , רב לנו גם אנחנו לרדוף אחריהם, ויפל את תחנתו לרגלי מלכו לבל יביא את כל הקהל הזה אל מאָסקויא למות בה ברעב ובקרח, ובכל זאת עמד נאפאלעאן על דעתו ויצו להכין מצור על העיר •

ויתגרו הצרפתים את הרוסים השומרים את העיר תגרה עזה מאוד, והרוסים השיבו מלחמתם אל חיקם ברוח משחית וברוח בער, כי נִפְּצו את כלי תותחם ואת אסמיהם המלאים אבק שרפה שלחו באש . ותהי מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפת ביום ההוא, עשן אש וכרורי מָוֶת אוכלים בכל קצותם, ומוראט עומר נצב בתוך מבול האש ההוא בנחת וחובק את ידיו, ויותר אשר הרבו פקידי החיל לפצור בו לסור מתוך מוקשי מות אלה כן הרחיק ללכת בגיא צלמות, כי בקש לאבד נפשו לדעת ביום ההוא, ואף כאשר שתו נגד עיניו כי אם איננו• חָס על נפשו יחוס על נפשות בני לוויתו העוטרים אותו, ענה אותם בנחת לאמור ישובו המה למקימם ואני פה אעמוד, אפס כי עוד לא באה פקידתו, רבים נפלו לימינו ולשמאלו והוא לא מצא את המות אשר הוא מבקש, וישב סר וזעף לאהלו •

אז התגעשו כל שרי צבאות צרפת יחד להחזיק מלחמתם על העיר איש איש מקצו, נייא צָר על העופל, דאוואוסט נלחם במגרשי העיר הסמוכים אל החומה, ופאניאטאווסקיא התעצם להרוס את הגשרים לבלתי נתָן להרוסים מקום להמָלֵט , ושומרי ראש הקיסר מתחזקים להשחית את החומה במחי קבליהם, ולא יכלו, כי הין החומות בצורות מאוד, והרוסים עמדו על ארצם בזרוע חשופה וימלאו

את ידם למלכם בכח לבב, את כל מדרך כף רגל מחצו בדם אויביהם, על כל צעד וצער אשר קנו הצרפתים רבו חלליהם, דרכם היה נסמן אחריהם בדם, ופגריהם כסו את כל פני מגרשי העיר, עד כי נלאה נאפאלעאָן לנפץ את ראשי חילו על החומות הבצורות האלה, ויאמר לסור ממנה לעת ערב, אך דאוואוסט לבדו הסית אותו להוק מלחמתו על העיר עד רדתה, ותהי הטאת נאפאלעאן ביום ההוא רבה מהטאת נייא ביום העבר, כי זה בא בגדודו לבדו וַיְאַבֵּד ממנו כארבע מאות איש, וזה בא בכל המון צרפת , ויוציא אל הורג כששת אלפים נפש

וגם בלילה לא רפתה יד המלחמה , הרוסים המטירו מות ואבדון על ראשי אויביהם הקרובים אל החומה, והצרפתים השליכו מחי קבליהם אל תוך העיר פנימה, וער מהרה נראו לעיניהם גאות עשן מתאבכים ורשפי אש מעופפים, ונחלי להבה פורצים בכל קצות העיר, עוד רגע וזרמי האש האלה קרבן אחד אל אחד ויתחברו ויהיו למבול להבת שלהבת, עד כי היתה כל העיר הרבה ההיא כמדורה גדולה אחת , והצרפתים ומלכם אתם עומדים מְזִיָנִים כל הלילה נבהלים למראה עיניהם, מחרישים לדעת מה יעשה השם בעיר .

עוד לא האיר השחר , ואחר הצרפתים אמֶץ לבו לעלות על החומה ולררת ממנה אל תוך העיר, והנה אין בה איש וקול אדם , • ויתחרש וילך בה וכה בין מוקדי אש ותמרות עשן , ופתאום צללו

אזניו לקול דברת אנשי מלהמה המדברים במבטא הסלאווים , עד כי נפל לבב הצרפתי הזה ויכון לקראת הַמָוֶת והשבי , והנה עלה השחר ויראהו כי בין בני הפולין מצבא פאניאטאווסקיא הוא עומד , כי המה באו אל העיר ראשונה אחרי אשר יצאו הרוסים ממנה, אז נפתחו שערי סמאָלענסק אל הצרפתים, ויבואו בטח אל העיר הפרוצה והשרופה העזובה והשוממה, אין בית לנוח בו ואין איש מקרס פניהם בלחם ובמים, ואך ענני עשן וזיקי אש אשר לא עוממו צוהלים

« הקודםהמשך »