תמונות בעמוד
PDF

את מסתרי מעמד הרוסי'לאורה על כןהניח בכ"א אגוסט את מקצת בני הילו עליד נחל ד ר יסא לשמור את הנשק ואת הכבורה, ומקצתם הוליך לשעבעס, ויעמידם על אם הדרך לזרות עפד בעיני הרוסים לבל יראו מוצאו ומבואו , והוא ויתר החיל פנו לשמאלם ויפרצו עד יאקובאווע בואכה אסווייא, וגם וויטטגענשטיין עזב לתומו ביום ההוא את אסווייא וילך בטח להציב לו יד ביאקובאווע, והנה צרפתים לקראתו! וקל מחרהפרצה ביניהם מלחמה כבדה מאוד, והצרפתים היו כלואים במקום צר, הרים ויערים סביבם, ואין מקום לנטות מכדורי הרוסים אשר אכלו בשר צרפתים לשובע ביום ההוא, ובכל זאת עמדו תחתם לא ערבו לצאת ממקום סכנה ההוא, עד אשר נפל על פי קרה אחד מפקידי חיל רוסיא שבי בידם, ומתוך הכתבים הנמצאים

בחיקו התברר כי הולך וויטטגענשטיין בכח כל צבאו להרוס את כל הגשרים אשר בנו הצרפתים על הדינא, אז נוכח אודינאט כי חובה רובצת עליו לשוב אחור ויעבור עליו מה! מהר מלט את צבאו אחור

ויניה את הכבודה ורבים מבחירי אנשיו למשסה ולשבי בידי אויב , ויחפז לשוב אל מקומו כבראשונה, וויטטגענשטיין לא הסתפק בנצחון הזה אשר נצחם וישלח את ק ו ל נ י עף Rulnieff שר גדודו לעבור את הדריסא ולהרבות מכה בצרפתים, והמה התגאו בגבורתם ויזיהו את חוקי הבטחון מנגד עיניהם, לא הביטו אחריהם וירדפו מלא עיניהם אחרי הצרפתים אשר נשענו באחת הגבעות ויארבו עד אשר נסגרו הרוסים לבוא ביניהם ובין הנהר ההוא, אז התנפלו עליהם ויהרסו את משטרם רבים המיתו וכלי תותח בזזו, וגם קולינעף שר הגדוד ההוא נפצע ויפול שדוד ארצה.

וימת קולגיעף ביום ההוא מות גבורים, כי כאשר פצפצו כדורי הצרפתים את שתי רגליו לא נחלה על שברו ולא התאבל על

נפשו, כי אם על כליתותחו הנופלים בידי אויב, ובראותו כי קרב קצו

הודה על פשעו אשר פשע ברדפו אחרי הצרפתים יתר על המדה הראויה לפי חוקי הבטחון, ויצדק עליו את הדין למות על כלי התותח אשר נתנו באשמתו למשסה, אחרי אשר התנצל את עדיו ואת חותמי

המלכות אשר נשא על לבו לכבוד, כי אמר כי אין איש כמוהו שנה בהם

וכאשר לא כלכלו הרוסים בראשונה את דבר נצחונם במשפט; ככה לא מדו הצרפתים באחרונה את פעולתם במרת אמת, . וכמעט ראו את הרוסים נגפים לפניהם הרחיקו לרדוף אחריהם גם המה הרחק מאוד עד בואם בכף הרוסים, לא זכרו את דבר הרוסים ויחטאו גם המה את החטאה ההיא – ויהי המה רודפים ושמחים בנצחונם והנה כל צבא הרוסים עליהם ויחלו להכות בם, ככה פסחה המגפה על שני השעיפים ביום ההוא ותהי פעם בהרוסים ופעם בהצרפתים עד אשר מהר אודינאט אחריהם להצילם מרעתם, וישיבם אחור מעבר. לנהר דריסא אל המקום אשר היה בה מחניהם בתחלה, וגם הרוסים שבו אל מקומם הראשון ויתקעו את יתדם באסווייא.

וגם במחנה התיכונה לא היתה מנוחת הצרפתים שלמה בימים

ההם, חלוציאיישען התגרו מלחמה עם הרוסים אצל זוראי , אבל לעומתו כבדה יד הרוסים מאוד על ז עבאס ט י א נ י Sebastiani שר צבא צרפת אצל אינקאווא הסמוכה אל הדגעפער ויכהו מכות

חדרי בטן, ויפרצו פרץ גדול במחיצת הצרפתים ביום ההוא.

בכל אלה לא נתקו כפות רגלי הצרפתים ממקום מנוחתם עד

אשר הגיעה לאזני נאפאלעאן שמועת השלום אשר השלים שלטון תוגרמה עם קיסר רוסיא ב ב וקא רעסט Bueharest בעת ההיא, כי עד העת ההיא השלה את נפשו עוד כי תקצר נפש אלכסנדר בעמל המלחמה הבוערת בארצו משני קצותיה ויכנע לשחרהו שלום – ויהי

כאשר נודע לו כי הניח השם לקיסר רוסיא מאויבו משלטון תוגרמה, ויחרץ לדעת כי אין לו על מי להשען בלתי אם על חרבו הקשה לבדה, אז אסף את כל כח לבבו הגדול, לחשוב מחשבות מלחמה, גדולות

ועזות מאוד.

בראשונה חזק את ידי אודינאט המתחזק בפאלאצק בחיל חדש, ויצוהו להתחבר עם חיל מאקדינאל הרובץ בטח על שערי ריג א ומצודתו פרושה עד ד י נאבורג, עד כי היה כח שני שרי צבאית צרפת אלה רב להם להתחרות את וויטטגענשטיין האורב" . עליהם, ולא ירא נאפאלעאן עוד להרחיק את הצבא התיכון מאת אודינאט , ואחר נוסד לזרות אפר בעיני הרוסים לבל יראו בשנות הצרפתים את סדרי מעמדם - ולהטות במחשך ובסוד כמוס את מאה ושמונים אלף איש אשר אתו מעל פני הרוסים ולבוא עליהם במשך ארבעה ימים מאחריהם ועל קרנם השמאלי בעבר הדנעפער מזרחה, והיה כי תצלח לו להוציא את המחשבה הזאת לפעלה, כי עתה ינתקו הרוסים ממאסקויא ומדרום אדץ רוסיא כולה - ויהיו נודדים בצפון, והצרפתים יקדימו לבוא לפניהם סמאלענסקה ויהיו בין הרוסים ובין דרום ארצם

נפלאה היתה מחשבת נאפאלעאן בפעם הזאת! כי התחרה

לשנות ברגע קטן פעם אחת את מצב רגלי מאתים אלף איש הנפוצים בשטח ארץ בת עשרים וחמש פרסה, לפרוש מסך על עיני בארקלאי ובאגראטיאן אשר בידיהם עתותי רוסיא לבל יראו את ההמון הגדול הזה מתגנב מפניהם לבוא על קרנם השמאלי ולהיות להם מאחריהם! וקשה עוד מזה בהיות כל המחנה הגדולה חסרה מזון ומחיה, ובכל מקום אשר המה עומדים והולכים חייהם תלואים להם מנגד, כי לא הצטידו כל ימי לכתם ברוסיא בלתי אם מדי יום ביומו, ובכל בוקר

ובוקר היו עיניהם נשואות אל הערים ואל הכפרים לראות מאין יבוא

טרף חוקם ? זאת פרי מחשבתנאפאלעאן!

ואחרי אשר נקבעה המחשבה העזה הזאת בלבו ויתן לה רגלים וידים, פקד בעשירי לחודש אגוסט את חילו הגדול ויצום לאחוז בדרך - כולם כאיש אחד, ושלשה ימים אחרי כן עזב גם הוא ככפיר את וויטעפסק אשר רבץ בה ארבעה עשר יום, ויעט כנשר על פנימיות ארץ רוסיא .

המשך

והצרפתים יצאו הצץ כולם בקו ישר מארשא עד ליאדיא אשר בעבר הדנעפער מזרחה – ודבר מלכם חזק עליהם למהר לבוא בעתו אל המקום אשר יעד להם, עד כי הגדודים אשר לא כלו ללכת דרך יום ביומו, נאנסו לשקוד ללכת ביום המחר דרך משנה על אשר ילכו יום יום, על כן תקפה עמל הדרך על הנחשלים וירבצו תחת משא דרכם, ותכבד יד הדרך ההוא ביחוד על הגדוד העומד תחת יד גודין עד כי נצער מספרם בשלש מאות איש אשר מתו ואשר פגרו מבוא אל מקומם, וגם נאפאלעאן לא חשך רגליו מלכת ביום אחד את רכסי ההרים והיערים אשר בין הרינא ובין הדגעפער , עד עברו את מעבר הנהר ההוא אצל ראסאנא, ומחרת היום ההוא הלכו כל אנשי המלחמה חלוצים ומלכם רוכב על סוס בתווך - הלוך בסדרי מלחמה ורדוף אחרי גדוד קאזאקין המשחיתים את הדרכים, מקלקלים את הגשרים, ושורפים את כל האסמים, האוצרים בקרבם מזון ומספוא לסוסים, והצרפתים השים רצים בלי סדרים אחריהם ושוסים בעברם את הערים והכפרים אשר המה עוברים בהם , מגמת פני כולם קדימה, אין מביט אחריו ואין מאסף לאנשים אשר פגרו מלכת לרגלי אחיהם, אף אין עומד על פרשת הדרכים להודיע להבאים באחרונה את הדרך אשר אחזו ההולכים לפניהם - עד כי היה כל הדרך מלא

7

נכשלים חולים ונפוצים אשד הנורו מהאנשים הצובאים לשלול שלל

ולבוזבז, ויהי במחנה צרפת ביום ההוא צלמות ולא סדרים.

בחמשה עשר לחודש ההוא באו הצרפתים אל קראסנאע

וילכדוה על נקלה כנטות נ י י א את ידו עליה, והרוסים אשר עמדו בתוכה למשמרת תחת יד נאוועראווסקאי קצינם עזבוה ויסוגו אחור, והמה כששת אלפים איש רגלי במספר - ושתי להקות רוכבים שומרים את אחוריהם, ויפלא מאת מוראט לרדוף אחדיהם כראותו אותם ,

כי היו המעברות הרוסות, עד אשר בקש וימצא בשמאל העיר דרך לעבור בו, וגם אחרי אשר עברו וידביקו את הרוסים, חתו לנסות דבר אליהם, כי הביטו בפני הרוסים ויראו כי אנשים המה אשר לא יבשו לדבר את אויביהם בשער - ויבלו שעות אחדות בהליכות מלחמה עד

שוב רוחם אל קרבם, ואחר התגרו עם רוכבי הרוסים ויוכלו להם

ויהי כראות נעוועראווסקאי כי נפוצו רוכביו השומרים את

עקבו, וימהר ויהפוך פניו אל האויב, ואת אנשיו העמיד בתבנית מרובע איש על יד אחיו ואיש אחורי רעהו, אין פרץ ואין חלל חוצץ ביניהם, ויעמדו כחומה נשגבה נגד רוכבי צרפת אשר בקעו בכח גדול פעמים רבות ולא יכלו לפרוץ את גדרי הגבורים האלה, וישובו אחור בהרפה מוכים ונגפים, והרוסים החזיקו בדרכם בטוחים בזרועם וילכו בפסיעות מדודות, ומדי ראותם כי קרובים רוכבי צרפת להם

הפכו פניהם אל הרודפים בגבורה נמרצה ויכום ויהרסו את משטרם ,.

ובעוד הצרפתים מתמהמהים לחדש את משטרם אחזו המה דרכם ויסוגו

אחור כאריות, כן יעשו תמיד. המה נזורים אחור והנה משוכת קנים עזה המקפת שדה זרע

סוגרת עליהם את הדרך, ורוכבי הצרפתים הדביקום ויריקו חרבותם עליהם, ותהי עת צרה אשר כמוה לא נהיתה ביום ההוא, ובכל זאת

י

« הקודםהמשך »