תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors]

את מסתרי מעמד הרוסי לאורה על כוהניח בכ"א אגוסט את מקצת בני חילו על יד נחל דויסאַ לשמור את הנשק ואת הכבורה, ומקצתם הוליך לשעבעס, ויעמידם על אם הדרך לזרות עפר בעיני הרוסים לבל יראו מוצאו ומבואו', והוא ויתר החיל פנו לשמאלם ויפרצו עד יאקובאָווע בואכה אסווייץ וגם וויטטגענשטיין עזב לתומו ביום ההוא את אסווייא וילך בטח להציב לו יד ביאקובאָווע, והנה צרפתים לקראתו! וקל מהרה פרצה ביניהם מלחמה כבדה מאוד , היו כלואים במקום צר

,הרים ויערים סביבם ואין מקום לנטות מכדורי הרוסים אשר אכלו בשר צרפתים לשובע ביום ההוא, ובכל זאת עמדו תחתם לא ערבו לצאת ממקום סבנה ההוא, עד אשר נפל על פי מקרה אחד מפקידי חיל רוסיא שבי בידם, ומתוך הכתבים הנמצאים בחיקו התברר כי הולך וויטטגענשטיין בכח כל צבאו להרוס את כל הגשרים אשר בנו הצרפתים על הרינא, אז נוכח אָודינאָט כי חובה רובצת עליו לשוב אחור ויעבור עליו מה! מהר מָלֵט את צבאו אחור ויניח את הכבודה ורבים מבחירי אנשיו למשסה ולשבי בידי אויב ויחפז לשוב אל מקומו כבראשונה, וויטטגענשטיין לא הסתפק בנצחון הזה אשר נצחם וישלח את קולני עף hulnieff שר גדודו לעבור את הדריסא ולהרבות מכה בצרפתים, והמה התגאו בגבורתם ויזיחו את חוקי הבטחון מנגד עיניהם, לא הביטו אחריהם וירדפו מלא עיניהם אחרי הצרפתים אשר נשענו באחת הגבעות ויארבו עד אשר נסגרו הרוסים לבוא ביניהם ובין הנהר ההוא , אז התנפלו עליהם ויהרסו את משטרם רבים המיתו וכלי תותח בוזו וגם קולינעף שר הגדוד ההוא נפצע ויפול שדוד ארצה

וימת קולניעף ביום ההוא מות גבורים כי כאשר פצפצו כדורי הצרפתים את שתי רגליו לא נָחְלָה על שברו ולא התאבל על נפשו, כי אם על כלי תותחו הנופלים בידי אויב, ובראותו כי קרב קצו

7

[ocr errors]

הודה על פשעו אשר פשע ברדפו אחרי הצרפתים יתר על המרה הראויה לפי חוקי הבטחון, ויצדק עליו את הדין למות על כלי התותח אשר נִתְנו

באשמתו למשסה, אחרי אשר התנצל את עדיו ואת חותמי המלכות אשר נשא על לבו לכבוד , כי אמר כי אין איש כמוהו שוה בהם

[ocr errors]

וכאשר לא כלכלו הרוסים בראשונה את דבר נצחונם במשפט ; ככה לא מרו הצרפתים באחרונה את פעולתם במרת אמת וכמעט ראו את הרוסים נגפים לפניהם הרחיקו לרדוף אחריהם גם המה הרחק מאוד עד בואם בכף הרוסים, לא זכרו את דבר הרוסים ויחטאו גם המה את החטאה ההיא ויהי המה רודפים ושמחים בנצחונם והנה כל צבא הרוסים עליהם ויחלו להכות בם, ככה פסחה המגפה על שני השעיפים ביום ההוא ותהי פעם בהרוסים ופעם בהצרפתים עד אשר מהר אָורינאָט אחריהם להצילם מרעתם וישיבם אחור מעבר לנהר דריסא אל המקום אשר היה בה מחניהם בתחלה, וגם הרוסים שבו אל מקומם הראשון ויתקעו את יתרם באסווייא .

וגם במחנה התיכונה לא היתה מנוחת הצרפתים שלֵמה בימים ההם, חלוצי איישען התגרו מלחמה עם הרוסים אצל זוראי , אבל לעומתו כבדה יד הרוסים מאוד על זעב אס טיאני Sebastiani שר צבא צרפת אצל אינקאָוואָ הסמוכה אל הדנעפער ויכהו מכות חדרי בטן, ויפרצו פרץ גדול במחיצת הצרפתים ביום ההוא .

בכל אלה לא נתקו כפות רגלי הצרפתים ממקום מנוחתם ער אשר הגיעה לאזני נאפאלעאן שמועת השלום אשר השלים שלטון תוגרמה עם קיסר רוסיאנבוק אָרעסט Bucharest בעת ההיא, כי עד העת ההיא השלה את נפשו עוד כי תקצר נפש אלכסנדר בעמל המלחמה הבוערת בארצו משני קצותיה ויכנע

לשחרהו שלום ויהי

1

[ocr errors]
[ocr errors]

כאשר נודע לו כי הניח השם לקיסר רוסיא מאויבו משלטון תוגרמה ויחרץ לדעת כי אין לו על מי להשען בלתי אם על חרבו הקשה לבדה אז אסף את כל כח לבבו הגדול, לחשוב מחשבות מלחמה, גדולות ועזות מאוד

בראשונה חזק את ידי אורינאָט המתחזק בפאָלאָצק בחיל

, ויצוהו להתחבר עם חיל מאקרינאל הרובץ בטח על שערי ויג א ומצודתו פרושה ער וינא בורג, עד כי היה כח שני שרי צבאית צרפת אלה רב להם להתחרות את וויטטגענשטיין האורב עליהם ולא ירא נאפאלעאן עוד להרחיק את הצבא התיכון מאת אודינאָט, ואחר נוסד לזרות אפר בעיני הרוסים לבל יראו בשנות הצרפתים את סדרי מעמרם

ולהטות במחשך ובסוד

כמוס את מאה ושמונים אלף איש אשר אתו מעל פני הרוסים ולבוא עליהם במשך ארבעה ימים מאחריהם ועל קרנם השמאלי בְּעֵבֶר הדנעפער מזרחה, והיה כי תצלח לו להוציא את המחשבה הזאת לפעלה, כי עתה יָנָתקו הרוסים ממאסקויא ומדרום ארץ רוסיא כולה • ויהיו נודדים בצפון, והצרפתים יקדימו לבוא לפניהם סמאלענסקה ויהיו בין הרוסים ובין דרום ארצם

נפלאה היתה מחשבת נאפאלעאן בפעם הזאת ! כי התחרה לשנות ברגע קטן פעם אחת את מצב רגלי מאתים אלף איש הנפוצים בשטח ארץ בת עשרים וחמש פרסה, לפרוש מסך על עיני בארקלאי ובאנראָטיאן אשר בידיהם עתותי רוסיא לבל יראו את ההמון הגרול הזה מתגנב מפניהם לבוא על קרנם השמאלי ולהיות להם מאחריהם ! וקשה עוד מזה בהיות כל המחנה הגדולה חסרה מזון ומחיה, ובכל מקום אשר המה עומדים והולכים חייהם תלואים להם מנגד, כי לא הצטיָדו כל ימי לכתם ברוסיא בלתי אם מדי יום ביומו , ובכל ובוקר היו עיניהם נשואית אל הערים ואל הכפרים לראות מאין יבוא

ובכל בוקר

טרף חוקם ? זאת פרי מחשבת נאפאלעאן !

ואחרי אשר נקבעה המחשבה העזה הזאת בלבו ויתן לה רגלים וירים, פקר בעשירי לחודש אגוסט את חילו הגדול ויצום לאחוז בדרך כולם כאיש אחד, ושלשה ימים אחרי כן עזב גם הוא ככפיר את וויטעפסק אשר רבץ בה ארבעה עשר יום, ויעט כנשר על פנימיות ארץ רוסיא

המשך

והצרפתים יצאו הצץ כולם בקו ישר מאָרשא ער ליאריא אשר בעבר הדנעפער מזרחה - ורבר מלכם חזק עליהם למהר לבוא בעתו אל המקום אשר יעד להם, עד כי הגרודים אשר לא כלו ללכת דרך יום ביומו, נאנסו לשקוד ללכת ביום המחר דרך משנה על אשר ילכו יום יום, על כן תקפה עמל הדרך על הנחשלים וירבצו תחת משא דרכם, ותכבד יד הדרך ההוא ביחוד על הגדוד העומד תחת יד גודין עד כי נצער מספרם בשלש מאות איש אשר מתו ואשר פגרו מבוא אל מקומם, וגם נאפאלעאן לא חשך רגליו מלכת ביום אחד את רכסי ההרים והיערים אשר בין הרינא ובין הדנעפער , עד עברו את מעבר הנהר ההוא אצל ראַסאַנאַ, ומחרת היום ההוא הלכו כל אנשי המלחמה חלוצים ומלכם רוכב על סוס בתווך • הלוך בסדרי מלחמה ורדוף אחרי גדוד קאזאקין המשחיתים את הדרכים, מקלקלים את הגשרים, ושורפים את כל האסמים, האוצרים בקרבם מזון ומספוא לסוסים, והצרפתים השים רצים בלי סדרים אחריהם ושוסים בעברם את הערים והכפרים אשר המה עוברים בהם , מגמת פני כולם קדימה, אין מביט אחריו ואין מאסף לאנשים אשר פגרו מלכת לרגלי אחיהם, אף אין עומד על פרשת הדרכים להודיע להבאים באחרונה את הדרך אשר אחזו ההולכים לפניהם - עד כי היה כל הדרך מלא

[ocr errors]

נכשלים חולים ונפוצים אשר הִנְקְרְוּ מהאנשים הצובאים לשלול שלל ולבוז בז, ויהי במחנה צרפת ביום ההוא צלמות ולא סדרים

בחמשה עשר לחודש ההוא באו הצרפתים אל קראסנאע וילכדוה על נקלה כנטות ניי א את ידו עליה, והרוסים אשר עמדו בתוכה למשמרת תחת יד נאַוועראַווטקאָי קצינם עזבוה ויסוגו אחור והמה כששת אלפים איש רגלי במספר * ושתי להקות רוכבים שומרים את אחוריהם , ויפְלֶא מאת מוראט לרדוף אחריהם כראותו אותם כי היו המעברות הרוסות, עד אשר בקש וימצא בשמאל העיר דרך לעבור בו, וגם אחרי אשר עברו וידביקו את הרוסים, חתו לנסות דבר אליהם, כי הביטו בפני הרוסים ויראו כי אנשים המה אשר לא יבשו לדבר את אויביהם בשער • ויבלו שעות אחדות בהליכות מלחמה ער שוב רוחם אל

קרבם ואחר התגרו עם רוכבי הרוסים ויוכלו להם • ויהי כראות נעוועראווסקאי כי נפוצו רוכביו השומרים את עקבו, וימהר ויהפוך פניו אל האויב, ואת אנשיו העמיד בתבנית מרובע איש על יד אחיו ואיש אחורי רעהו, אין פרץ ואין חלל חוצץ ביניהם, ויעמדו כחומה נשגבה נגד רוכבי צרפת אשר בקעו בכח גדול פעמים רבות ולא יכלו לפרוץ את גדרי הגבורים האלה, וישובו אהור בחרפה מוכים ונגפים, והרוסים החזיקו בדרכם בטוחים בזרועם וילכו בפסיעות מדודות, וּמִדֵי ראותם כי קרובים רוכבי צרפת להם הפכו פניהם אל הרורפים בגבורה נמרצה ויכום ויהרסו את משטרם ובעוד הצרפתים מתמהמהים לחדש את משטרם אהזו המה דרכם ויסוגו אחור כאריות, כן יעשו תמיד

המה נזורים אחור והנה משוכת קנים עזה המקפת שְׂדֵה זֶרַע סוגרת עליהם את הדרך , ורוכבי הצרפתים הדביקום ויריקו חרבותם עליהם, ותהי עת צרה אשר כמוה לא נהיתה ביום ההוא, ובכל זאת

[ocr errors]
« הקודםהמשך »