תמונות בעמוד
PDF

בתווך מראשית התגרה וישתערו עליהם, וכל הצבא רואים מרחוק את הסכנה המרחפת על ראשי האנשים האלה ויואשו מעזרתם , אפס כי המה בנפשם היו גבורי היל וגדלי נפש ויעמדו על נפשם בגבורה נמרצה, ויובישו את רוכבי הסוסים לשמחת לבב כל הצבא.

עד כה וכה התגרו יתר אנשי המלחמה עם הרוסים העומדים על

דרך חמלך ועם בעלי הקרן השמאלי אשר נלוו עליהם, ותהי המלהמה עזה קצרה ונמרצה, ויסוגו חלוצי הרוסים אחור עד מעבר לנהר לוסיצא להתחבר עם יתר הצבא – וירא נאפאלעאן את מספר הרוסים העומדים מעבר הנהר כי רב הוא ואת מחניהם כי בצורה היא מאוד, וידע כי לא בכח היום הזה יגבר עליהם, על כן השיב את עמו מן המלחמה לפני הצהרים, ויצים לנוח ביום ההוא ולהחליף כח למלחמה אשר התעתדה לבוא מהר, כי דמה כי זה מקום המלחמה אשר הוא מבקש, ולא יוסיפו הרוסים לענות בדרך כחו ולהניעו במעמקי רוסיא עוד כאשר בתחלה, אבל מוראט אשר השלו הרוסים אותו בתוחלת ממושכה כזאת פעמים רבות לא האמין גם הפעם כדי מלחמה,ויאמר בפה מלא כי יזורו הרוסים אחור גם בלילה הזאת כפעם בפעם – ובעזות נפשו תקע את אהלו על שפת ה ל ו ס י צא מקום אשר כדורי הרוסים מגיעים שם, לשמוע ראשונה את שעטת פרסות אבירי הרוסים הנסוגים אחור, וגם נאפאלעאן מלכו לא חש מעמוד במקום סכנה, וירכב ער מקום כדורי הרוסים לתור את שדה המלחמה,

עד כי בא כדור ויפצע את אחד העומדים על ידו - ואחר שב אל בני צבאו ויאמר לאמור מחר תזרח השמש אשר זרחה לנו באויסטערליץ")

בא היום אשר קווה נאפאלעאן עליו והנה שגה ברואה אף כי היה משפטו אמת – ומוראט הטיב לראות את הנולד אף כי היה

[ocr errors]

," C ") הוא המקום אשר נגפו הרוסים לפניו בעסטרייך בשנת 1805

משפטו שוא -כי באמת היה את לבב בערקלאי להלחם עם הצרפתים מלחמה נצחת בפעם הזאת כי דמה כי באגראטיאן עודנו עצור בארשא מוקף מאת הצרפתים מסביב, על כן חתר אל המלחמה לעשות ידים לו להמלט, אבל כמעט נודע לו בלילה ההוא כי מצא באגראטיאן מקום להמלט דרך ב י ק אף החדשה נהם ממחשבת המלחמה וישב אל סדרי מהלכיו כאשר בתחלה . י

- ונאפאלעאן אחז במשפטו ולא הרפה ממנו וימאן לתת את מוראט לרדוף אחרי הנסים, כי דמה כי הסתתרו הרוסים לטמון מוקשים לרגליו, ויצו לבקר בראשונה את המחנה העזובה, וגם הוא בנפשו הלך בעקבי המבקרים, ובעוד הוא מכבד מקום רגליהם הרחיקו הרוסים ללכת, ולא יכלו אויביהם להדביקם עוד .

וגם במחנה הרוסים לא מצא הקיסר צרי למכאוב לבבו, כי

ראה על פי תבנית המחנה ועל פי נקיותיה וסדריה הטובים כי רבה הכמת שרי צבאיהם בתכסיסי מלחמה – וכי נזורו אחור כגבורים ולא כפלטים, לא השאירו בהחפזם כלי מלחמה בגדים וכלים כדרך פליטי

הרב, את הכל לקחו אתם, גם בדרך אשר המה הולכים התראו כאנשים אשר רוח הסררים נוססה בם, ער כי היו סדרי הנסים האלה

טובים מסדרי רודפיהם , ואך איש מלחמה אחד נפל שבי בידי הצרפתים, כי מצאוהו הוזה שוכב ביער לבדו ואין מקיץ אותו, וזה היה כל פרי היום ההוא אשר דמה נאפאלעאן כי בו יכניע את גאון רוסיא . והצרפתים באווויטעפסקה עיר קצה גבול ליטא כמבוא עיר מבוקעה, לא מצאו בה בלתי אם יהודים וכמרים מכת היוספטים Jesuiten, וגם בפיהם לא מצאו נכונה על דבר הדרך אשר אחזו בו הרוסים, עד כי פסחו הצרפתים על שני השעיפים אם לרדוף אחריהם בדרך סמאלענסק או בדרך ההולך באורך שפת הדינא, עד אשר פגעו בקאזאקין אחדים נסים על שפת הדינא וימשכו גם חמה אחריהם בדרך

, ורק נייא ומחנהו אחז בדרך ההולך סמאלענסקה. ויהי כאשר הדביקו הצרפתים את הרוסים ויעטו עליהם לכלות את מלחמתם בם, אז הפכו הרוסים את פניהם אל הרודפים, ויראוס כי לא פליטי חרב המה, ופתאום נהפכו הרודפים לנרדפים , - ורוכבי הצרפתים לא בטחו בסוסיהם הרעבים והעייפים וירדו לארץ לנוס ברגליהם, אפס כי הרוסים לא רדפו אחריהם להשיגם בלתי אם להראותם כי לא מרפיון ידים המה נסוגים אחור – וישובו ויאחזו בדרכם כמצות שר צבאיהם עליהם. אז היה דבר כל שרי הצרפתים פה אחד לבלתי לכת עוד בעקבי הרוסים כבהמה בבקעה – כי תם לריק כח אנשי המלחמה וסוסיהם ספותמומן בלהות, ותלאות דרך הרחוקה הזאת הצעיר את אנשי המלחמה יותר מעשר מלחמות – והארץ אשר בתוכה המה חסרה כל טוב ואיננה משלמת את מהסוריהם, וישמע נאפאלעאן את דבריהם כי טובים ונכוחים המה ויט קו על מפת הארץ באורך מרוצת נהרי ה ד י נ א ו ה ד נע פער ובשטח הארץ אשר ביניהם להרביץ את חילו הגדול על שפת הנהרות האלה ועל הארץ ההיא: על הדרך הזה, את פאניטאווסקי והפולין אשראתו שכן במאה יל עף Mohileff , את דאוואוסט ב א רשע , ב ד ו ב ר א ו ו גע, וב ל ו ב א ו ו י טץ – את נ י י א את מוראט ואת שומרי ראשו הרביץ מדובראוונא עד וויטעפסק ועד ז ו י ר א י Sauray, וחלוצי מחניהם פשטו עד ליאדיא ועד אינקאווא וער וועליא ויתחזקו, נגר ' בערקלאי אשר התחבר עם באגראטיאן למחנה אחת בין שני הנהרות הנזכרים, זאת תבנית הצבא התיכון. ולימין המחנה הזאת עמד דאמבראווסקי -Dombro wsky וישמור את המבצר באברואיסק ואת ה ע ר טע ל IHertel שר גדוד רוסיא העומר נכחו , ולשמאל המחנה עמד אודינאט בפאלאצק על הדרך ההולך לפטרסבורג שומר את מספר צעדי

ההוא

וויטטגענשטיין הסוגר עליו את הדרך ההוא.

ובקצה הקרן השמאלי רבץ מאקדינאל בראש שמונה ושלשים אלף בני פרייסען ופולין על שערי ריגא,ומושל בכל הארץ אשר על חוף נחל א ה בואכה דינאבורגה,נכון גם הוא לנטות על וויטטגענשטיין ידו.

ושווארצענבערג שר צבא הקרן הימיני לכד בעת ההיא את חבל הארץ אשר בין הניעמען ובין הבוג, ויגן על ווארשויא ועל המחנה הגדולה מפחד טארמאסאף אשר היה להם כדוב אורב מאחריהם – ועל כל אלה נהג ו ו י ק טאר Victor ארבעים אלף איש מפאת הווייכסעל לחזק ידי מלכו, ואש ע ר אAugereati אסף ב ש טע טין Stettin חיל חדש להשלים את הצבא

ואחרי אשר קיים נאפאלעאן את הסדרים האלה שב בכ"ח

יוליא וויטעפסקה, ויפתח את חרבו מעל מתניו ויאמר לאמור זאת

מנוחתי בשנה הזאת, פה אשלים את צבאי ואסדר את ממשלת פולין , כי תמה מלחמת שנת 1812. ,

המשך

אך חכמישרי עצתו בנו כי לא יחבק נאפאלען את ידיו בארץ

כבול זאת עד שוב אביב שנת 4813, כי איך יתרפה רוחו הכביר בארץ נשיה שמונה חדשים ויגרם את עצמות ליטא היבשות, בעוד כח בידו לעלות בעשרים יום על גפי מרומי מאסקויא ולאכול את הלב ארץ רוסיא? אף לא שבה השערתם ריקם, כי עוד לא מלאו לו בוויטעפסק ימים אחדים ויראו אותו מתנודד והולך מתא אל תא ומחדר אל חדר, כאיש אשר נפעם מרוח הבטלה ומבקש עבודה להשיב נפשו, עור מעט וישאל את רואי פניו לאמור מה נעשה היום? האם נעמוד תהתנו או נרחיק ללכת? עוד מעט ויפקח את עיניהם כי המקום אשר התבצרו בו על שפת הדינא והדנעפער הוא מקום פרוץ מאוד , יען

החורף הקרוב לבוא מהפך בארץ הזאת ים ליבשה ונהר לחרבה – ומה איפוא הבטחון הזה אשר המה בוטחים בבקעה פרוצה אשר כל מחיצה טבעית אין לה? אין טוב ואין בטחון לצבא צרפת בלתי אם העתקיעתיקוסמעלענסקה הבצורה, כי הוא מנעול ארץ רוסיא, ובה פרשת הדרכים למאסקויא ולפטרסבורג , והיה כי יראו הרוסים את

ש,

שתי ערי ממלכתם פתוחות לפני אויב, אז יכנעו בלבבם וישחרו את השלום .

והמה לא חשכו את פיהם להוכיחו א) כי גם בסמאלענסק גם במאסקויא לא ימצא את המלחמה ואת השלום אשר הוא רודף אחריו, ב) כי לא יהפכו הרוסים את פניהם להתראות עמו עד בוא החורף הקשה בעל ברית הארץ הזאת ונוסף גם הוא על שונאי הצרפתים , ג) כי לא עם אנשים הוא נלחם בפעם הזאת כי אם עם הטבע העזה אשר אין איש שליט עליה לנצחה בחכמת מלחמה , ד) וכי כאשר יוסיף להניע את הצבא התיכון במרחקי רוסיא כן ירבה להתרחק משני קרנותיו, ויניח מקום פרוץ בינו וביניהם וממלכת פרייסן אויבתו בסתר מפסקת כקיר ברזל בינו ובין צרפת – את כל אלה הרצו לפניו בדברים נוקבים ויורדים חדרי לבב, והוא לא חת לקולם ולא נענה מהמונם, כי לא קצרה רוחו להמציא על כל שאלה ושאלה תשובה בצדה, ובעוד המה מתווכחים אתו שב וקרב את אנשי המלחמה אשר הרחיק למקומות מנוחתם, להיותם נכונים בידו - - לעת מצוא

ובקרן השמאלי עמדו הרוסים תחת יד וויטטגענשטיין אצל

שעבעס, על פרשת הדרכים אשר אחת מהן הולכת לפאלאצק והשנית לדינאבורג, ולעומתו עמדו אורינאט ומאקרינאל שני שרי צבאות צרפת נכונים לנטות ידיהם עליו איש ממקומו , ובכל זאת נפלאה

מהם לעשות לו דבר, כי הסתיר דרכו מהם במומה ולא יכלו לתור מקום עמדתו, עד אשר התנצח אודינאט לחפש בנפשו ולהוציא את

« הקודםהמשך »