תמונות בעמוד
PDF
ePub

בתווך מראשית התגרה וישתערו עליהם, וכל הצבא רואים מרחוק את הסכנה המרחפת על ראשי האנשים האלה ויואשו מעזרתם , אפס כי המה בנפשם היו גבורי היל וְגִדְלֵי נפש ויעמדו על נפשם בגבורה נמרצה, ויובישו את רוכבי הסוסים לשמחת לבב כל הצבא

עד כה וכה התגרו יתר אנשי המלחמה עם הרוסים העומדים על דרך המלך ועם בעלי הקרן השמאלי אשר נלוו עליהם, ותהי המלהמה עזה קצרה ונמרצה ויסוגו חלוצי הרוסים אחור עד מעבר לנהר לוסיצא להתחבר עם יתר הצבא - וירא נאפאלעאן את מספר הרוסים העומדים מעבר הנהר כי רב הוא ואת מחניהם כי בצורה היא מאוד, וידע כי לא בכח היום הזה יגבר עליהם, על כן השיב את עמו מן המלחמה לפני הצהרים , ויצום לנוח ביום ההוא ולהחליף כח למלחמה אשר התעתדה לבוא מהר, כי דמה כי זה מקום המלחמה אשר הוא מבקש, ולא יוסיפו הרוסים לענות בדרך כחו ולהניעו במעמקי רוסיא עוד כאשר בתחלה, אבל מוראט אשר השלו הרוסים אותו בתוחלת ממושכת כזאת פעמים רבות לא האמין גם הפעם בְּדִי מלחמה, ויאמר בפה מלא כי יזורו הרוסים אחור גם בלילה הזאת בפעם בפעם – ובעזות נפשו תקע את אהלו על שפת הלוסי צאַ מקום אשר כדורי הרוסים מגיעים שם, לשמוע ראשונה את שעטת פרסות אבירי הרוסים הנסוגים אחור, וגם נאפאלעאן מלכו לא חש מעמור במקום סכנה, וירכב עד מקום כדוּרֵי הרוסים לתור את שדה המלחמה עד כי בא כדור ויפצע את אחד העומדים על ידו ואחר שב אל בני צכאו ויאמר לאמור מחר תזרה

זרחה לנו באויסטערליץ *)

בא היום אשר קווה נאפאלעאן עליו והנה שגה ברואה אף כי היתה טשפטו אמת ומוראט הטיב לראות את הנולד אף כי היה

השמש אשר

(

*) הוא המקום אשר נגפו הרוסים לפניו בעסטרייך בשנת 1805

כן תתר

[ocr errors]

1

משפטו שוא -כי באמת היה את לבב בערקלאי להלחם עם הצרפתים מלחמה נצרת בפעם הזאת כי רמה כי באגראטיאן עודנו עצור באָרשא מוקף מאת הצרפתים מ מסביב

על אל המלחמה לעשות ידים לו להמָּלֵט, אבל כמעט נודע לו בלילה ההוא כי מצא באגראטיאן מקום להמלט דרך ביק אָף החדשה נחם ממחשבת המלחמה וישב אל סדרי מהלכיו כאשר בתחלה

ונאפאלעאן אחז במשפטו ולא הרפה ממנו וימאן לתת את מוראט לרדוף אחרי הנסים , כי דמה כי הסתתרו הרוסים לטמון מוקשים לרגליו, ויצו לבקר בראשונה את המחנה העזובה, וגם הוא בנפשו הלך בעקבי המבקרים, ובעוד הוא מכבר מקום רגליהם הרחיקו הרוסים ללכת, ולא יבלו אויביהם להדביקס עוד

וגם במחנה הרוסים לא מצא הקיסר צרי למכאוב לבבו ראה על פי הבנית המחנה ועל פי נקיותיה וסוריה הטובים כי רבה הכמת שרי צבאיהם בתכסיסי מלחמה - וכי נזורו אחור כגבורים ולא כפלטים, לא השאירו בהחפזם כלי מלחמה בגדים וכלים כדרך פליטי חרב את הכל לקחו אתם, גם בדרך אשר המה הולכים התראו כאנשים אשר רוח הסררים נוססה בס, ער כי היו סדרי הנסים האלה טובים מסדרי רודפיהם, ואך איש מלחמה אחד נפל שבי בידי הצרפתים, כי מצאוהו הוזה שוכב ביער לבדו ואין מקיץ אותו, וזה היה כל פרי היום ההוא אשר רמה נאפאלעאן כי בו יכניע את גאון רוסיא .

והצרפתים באו וויטעפסקה עיר קצה גבול ליטא כמבוא עיר מבוקעה, לא מצאו בה בלתי אם יהודים וכמרים מכת היוספטים Jesuiten, וגם בפיהם לא מצאו נכונה על דבר הדרך אשר אחזו בו הרוסים, עד כי פסחו הצרפתים על שני השעיפים אם לרדוף אחריהם בדרך סמאָלענסק או בדרך ההולך באורך שפת הדינא, עד אשר פגעו בקאזאקין אחדים נסים על שפת הדינא וימשכו גם חמה אחריהם בדרך

1

[ocr errors]

ההוא ורק ניי א ומחנהו אחז בדרך ההולך סמאָלענסקה

ויהי כאשר הדביקו הצרפתים את הרוסים ויעטו עליהם לכלות את מלחמתם בם, אז הפבו הרוסים את פניהם אל הרודפים; ויראוס כי לא פליטי חרב המה, ופתאום נהפכו הרודפים לנרדפים ורוכבי הצרפתים לא בטחו בסוסיהם הרעבים והעייפים וירדו לארץ לנוס ברגליהם, אפס כי הרוסים לא רדפו אחריהם להשיגם בלתי אם להראותם כי לא כ

מרפיון ידים המה נסוגים אחור וישובו ויאחזו בדרכם כמצות שר צבאיהם עליהם

אז היה דבר כל שרי הצרפתים פה אחד לבלתי לכת עוד בעקבי הרוסים כבהמה בבקעה - כי תם לריק כח אנשי המלחמה וסוסיהם ספו תמו מן בלהות, ותלאות דרך הרחוקה הזאת הצעיר את אנשי המלחמה יותר מעשר מלחמות - והארץ אשר בתוכה המה חסרה כל טוב ואיננה משלמת את מהסוריהם, וישמע נאפאלעאן את דבריהם כי טובים ונכוחים המה ויט קו על מפת הארץ באורך מרוצת נהרי הוינא והונעפער ובשטח הארץ אשר ביניהם להרביץ את חילו הגדול על שפת הנהרות האלה ועל הארץ ההיא; על הדרך הזה, את פאניטאווסקי והפולין אשר אתו שְׁכֵּן במאהיל עף

את דאוואוסט ב אָרשע, בוובראָוונע ובלוב אָוויטץ - את נייא את מוראט ואת שומרי ראשו הרביץ מדובראָוונא ער וויטעפסק ועד זויראי Sauray, והלוצי מחניהם פשטו עד ליאדיא וער אינקאָװאָ וער וועליא ויתחזקו, נגר בערקלאי אשר התחבר עם באַגראַטיאָן למחנה אחת בין שני הנהרות הנזכרים, זאת תבנית הצבא התיכון

ולימין המחנה הזאת עמר דאָמבאָווסקי -Dombro wsky וישמור את המבצר באָנרואיסק ואת העיט על IIertel שר גדוד רוסיא העומר נכחו

ולשמאל המחנה עמד אודינאָט בפאָלאָצק על הדרך ההולך לפטרסבורג שוכר את מספר צערי

Mohileff

[ocr errors]

{

וויטטגענשטיין הסוגר עליו את הדרך ההוא

ובקצה הקרן השמאלי רבץ מאקרינאל בראש שמונה ושלשים אלף בני פרייסען ופולין על שערי ריגא ומושל בכל הארץ אשר על חוף נחל א ה בואכה דינאָבורגה, נכון גם הוא לנטות על וויטטגענשטיין ידו,

ושווארצענבערג שר צבא הקרן הימיני לכו בעת ההיא את חבל הארץ אשר בין הניעמען ובין הבוג, ויגן על ווארשויא ועל המחנה הגדולה מפחר טאָרמאַסאָף אשר היה להם כרוב אורב

ועל כל אלה נהג וויקטאָר Victor ארבעים אלף איש מפאת הווייכסעל לחזק ידי מלכו, וּאָ שעין Augereau אסף בשטעטין Stettin חיל החדש להשלים את הצבא •

ואחרי אשר קיים נאפאלעאן את הסדרים האלה שב בכ"ח יוליא וויטעפסקה, ויפַתַּח את חרבו מעל מתניו ויאמר לאמור זאת מנוחתי בשנה הזאת פה אשלים את צבאי ואסדר את ממשלת פולין , כי תמה מלחמת שנת 1812 .

מאחריהם

המשך אך חכמי שרי עצתו בנו כי לא יחבק נאפאלען את ידיו בארץ כבול זאת עד שוב אביב שנת 1813 כי איך יתרפה רוחו הכביר בארץ נשיה שמונה חדשים ויגרם את עצמות ליטא היבשות, בעוד כח בידו לעלות בעשרים יום על גפי מרומי מאָסקויא ולאכול את חלב ארץ רוסיא ? אף לא שבה השערתם ריקם, כי עוד לא מלאו לו בוויטעפסק ימים אחדים ויראו אותו מתנודד והולך מתא אל תא ומחדר אל חדר, כאיש אשר נפעם מרוח הבטלה ומבקש עבודה להשיב נפשו עוד מעט וישאל את רואי פניו לאמור מה נעשה היום ? האם נעמור תחתנו או נרחיק ללכת ? עוד מעט ויפקח את עיניהם כי המקום אשר התבצרו בו על שפת הדינא והרנעפער הוא מקום פרוץ מאוד, יען

[ocr errors]

1

1

ד) וכי

1

החורף הקרוב לבוא מהפך בארץ הזאת ים ליבשה ונהר לחרבה ומה איפוא הבטחון הזה אשר המה בוטחים בבקעה פרוצה אשר כל מחיצה טבעית אין לה ? אין טוב ואין בטחון לצבא צרפת בלתי אם העתק יעתיקו סמעלענסקה הבצורה, כי הוא מנעול ארץ רוסיא פרשת הדרכים למאסקויא ולפטרסבורג , והיה כי יראו הרוסים את שתי ערי ממלכתם פתוחות לפני אויב אז יִכָּנְעו בלבבם וישחרו את השלום

והמה לא חשכו את פיהם להוכיחו א) כי גם בסמאלענסק גם במאסקויא לא ימצא את המלחמה ואת השלום אשר הוא רודף אחריו ב) כי לא יהפכו הרוסים את פניהם להתראות עמו עד בוא החורף הקשה בעל ברית הארץ הזאת ונוסף גם הוא על שונאי הצרפתים ג) כי לא עם אנשים הוא נלחם בפעם הזאת כי אם עם הטבע העזה אשר אין איש שליט עליה לנצחה בחכמת מלחמה כאשר יוסיף להניע את הצבא התיכון במרחקי רוסיא כן ירבה להתרחק משני קרנותיו ויניח מקום פרוץ בינו וביניהם וממלכת פרייסן אויבתו בסתר מפסקת כקיר ברזל בינו ובין צרפת - את כל אלה הרצו לפניו בדברים נוקבים ויורדים חדרי לבב, והוא לא חָת לקולם ולא נענה מהמונם, כי לא קצרה רוחו להמציא על כל שאלה נשאלה תשובה בצדה, ובעוד המה מתווכחים אתו שב וקרב את אנשי המלחמה אשר הרחיק למקומות מנוחתם , להיותם נכונים בידו לעת מצוא

ובקרן השמאלי עמדו הרוסים תחת יד וויטטגענשטיין אצל שעבעס, על פרשת הדרכים אשר אחת מהן הולכת לפאָלאָצק והשנית לדינאבורג, ולעומתו עמדו אורינאָט ומאקרינאל שני שרי צבאות צרפת נכונים לנטות ידיהם עליו איש ממקומו , ובכל זאת נפלאה מהם לעשות לו דבר, כי הסתיר דרכו מהם במזמה ולא יכלו לתור מקום עמדתו, עד אשר התנצח אודינאָט לחפש בנפשו ולהוציא את

« הקודםהמשך »