תמונות בעמוד
PDF

טארמאסף לפניו בכל זאת לא הרפה מהם, כי התחבר עם החיל השב ממאלדווא אחרי השלימם עם תוגרמה, וישב וילחוץ את שווארצענבערג, וגם את וואר ש ו יא החריד, אפס כי גם במקום הזה לא היתה פני המלחמה הזקה, והתגרות הקטנות אשר התגרו זה בזה כל ימי היות הצרפתים ברוסיא לא הוכיחו רבר מי יקום, זאת פעולת

- . הצרפתים בשני קרנותיהם

המחנה הגדולה

י ובין מעוז שני הקרנות האלה הגיחה המחנה התיכונה ומלכה בראשה ותפגע בגבול דוסיא בכ"ג יוניא, וילינו שם טרם יעבורו את הניע מען, ואך נאפאלעאן ובני לוויתורכבו לתור את הנהר בלילה ההוא, ופתאום נוקשופרסות סוסו בחול אשר על שפת הנהר ההוא ויפל את רוכבו אחור; כאלו דחפו מלאכו ההולך לפניו לאמור שוב אחור כי אינני בקרבך ובני לוויתו גם המה נחשו ויתלחשו לאמור סימן רע הוא. אך הוא לא הלך לקראת נחשים ולא שמע לקול מלחשים, ויצו מחרת היום ההוא לצלוח את הניעמען בשלשה מקומות נסמנים אצל הכפר פאניעמען – ותשלם מלאכת הגשרים ביום אחד, ומקצת אנשיו עברו במעברה את הניעמען ויביטו לימינם ולשמאלם והנה אין איש מתייצב לנגדם; ורק קאזאקין אחדים באו וישאלו אותם לאמור מי אתם? ומה אתם מבקשים ? והמה ענו אותם עזות לאמור צרפתים אנחנו, ולמלהמה אנחנו באים עליכם, לרברים האלה הפכו . הקאזאקין את פניהם ויפוצו ביער , והצרפתים הצמאים למלחמה מלאו ידיהם בקנה רובה ויורו כדורי מות אחרי הנסים האלה, אז ידעו הצרפתים אשר בעבר הניעמען כי החלה המלחמה, וימהרו ויחלצו ויגיחו לעומת הניעמען, ושלש מאות איש עברו את מעבר הנהר ההוא להגן על הגשרים אשר הקימו, ויתר העם עמדו מזוינים תחתם

כל הלילהמלאים רוח גבורה ומריחים את ריח המלחמה מרחוק; וכמעט

עלה השחר דחקו איש את אחיו לעבור את הנהר לעשות את אויביהם כלה ולשוב לשלום איש אל ארצו, והנה בארץ שלום המה באים! אין אויב ואין מלחמה, ואך מרחוקדמו לשמוע קול כלי תותח, וגם בזאת שגו למשמע אזניהם, כי השמים ולא האויב הרעים עליהם בקול גאונו, ובעוד המה מציגים כפות רגליהם על אדמת רוסיא ראשונה התקדרו השמים עבים, ויתן קולות וברקים ורעמים, ורוח סועה, ומטר סוחף על ראשי האורחים הבאים לרשת משכנות לא להם – כל פלגי מים נהפכו למצולות, הדרכים התקלקלו, זרמי מים צפו על ראשי אנשי המלחמה, רוחות קרים סמרו את בשרם, חצי ברק מלאו את עיניהם, וקול רעמים דקרו את אזניהם, עד כי לא מצאו כל אנשי חיל את ידיהם, כעשרת אלפיס סוסים מתו ביום ההוא, והמון עגלות נתקעו בחול, וגם אנשים רבים נפגעו וימותו , זאת הברכה אשר ברכה ארץ רוסיא את הצרפתים ראשונה !

ואחרי אשר כלה השמים את הציו ביום ההוא שבה רוח גבורת הצרפתים ותחיים, ויחזיקו מקצת העם אשר עברו את הניעמען בדרך ההולך לווילנא, ומקצתם תהת יד או די נאט 0udinot שר צבאם פנו להם קיידאנה, ויתר העם עוברים את מעבר הנהר ההוא איש אחרי אחיו שלשת ימים רצופים, וילכו איש איש בדרך אשר רשם אדוניהם לפניהם, ובלי לחודש ההוא תקע היראנימוס אחי -" הקיסר את יתדו בגראדנא .

ונאפאלעאן אחז דרכו לווילנא מלא דאגהופחד עתידות, כי

דאגפן לא תקום עצתו אשר דמה לו להכניע את אויבו במלחמה אחת, אבל עוד החזיק בתוחלתו כי יתייצב אלכסנדר לקראתו להלחם בעד . ווילנא עיר תפארתו, על כן הוחיל לפני העיר ההיא עד בוא אליו דבר החלוצים ההולכים לפניו כי גם אותה מסרו הרוסים בידו בלי מלחמה, אז הלך לבבו ויפול בעיניו מאוד, ובצר לו שפך זעמו חנם על שריגדודיו על אשר נתנו ידים להרוסים לברוח ולא הדביקום,

ויעבור דרך ווילנא ויצו לשוב ולבנות את הגשרים אשר הרסו הרוסים בנוסם, ולהציל את יתר האסמים אשר שלחו באש, את מוראט שר הרוכבים שלה לרדוף אחרי הרוסים הנסים בדרך ההולך ל ד ר יסא, ואת נייא Ney שלח לתמוך את ידי אודינאט אשר להץ ביום ההוא את קרן הרוסים השמאלי מ ד ע ו ו על טאו וע עד וויל קאמיר, ואחר שב סר וזעף לווילנא להנפש בה.

וכצאת חילו הגדול מפרייסען לא הצטידו בלתי אם על עשרים

יום, כי רמה נאפאלעאן כי במשך הימים האלה יכה את הרוסים מכהנצחת ויכניעם לשחרו שלום, ויהי כאשר נורו הרוסים אחור הם הלחם מכליו והמלחמה לא החלה עוד, ואסמיו המלאים ברומזון מרבה להכיל צבורים ב ד א נציג רחוק מן המחנה מאוד, על כן עמד נאפאלעאן בווילנא כאיש נדהם באין דעת לכלכל דברו במשפט, כי אם יוחיל בווילנא עד בוא אליו בר ומזון מד א נציג בעגלות וברפסורות יהי' עת לב אגראט יאן ו ל ב ע ר ק ל א י שרי צבאות רוסיא לשוב ולהתחבר איש את אחיו ואבדה להצרפתים כחם אשר יפו בהפרידם את שתי המחנות האלה אשה מעל אחותה– ואם יעמוד על זכותו אשר קנה וירדוף אחרי הרוסים הנחצים לשתי מחנות יחסר לחם לבני צבאו – כי זכר את דבר קארל י"ב מלך שוועדען אשר רזה בארץ ל י טא את עשרים אלף אנשיו באותו עם פטר א' קיסר רוסיא – ואף כי הוא הבא וארבע מאות אלף איש אתו , ומדינת וואלין העשירה בלחם לא הביאה את צווארו בעולו, כי הגין עליה טארמאסאף ולא גסג אחור מפני, שווארצענבערג כאשר נסוגו צבאות רוסיא הנותרים - : גיא עוד בעת ההיא היו הצרפתים רעבים ללחם, וכמעט יצאו מווילנא שלחו בבז את ידיהם ויקחו אוכל לנפשם מכל אשר מצאו, ולסוסיהם מצאו מרעה בשדות הזרועות אשר עוד לא הגיע עת הקציר להם – והאוכל הזה אשר לא נסו בו

[graphic]
[graphic]
[graphic]

נהפך במעיהם לחלי רע וימותו לעשרים ולמאות ואנשי ליטא אספו את רוח אהבתם מאת הצרפתים השוללים את יגיע כפיהם ולא נהרו אליהם המונים המונים כאשר שערו בראשונה – אז החלו דברי הצרפתים להיות יגעים, ונאפאלעאן אשר כל דבריו היו כמשפט האורים החל לפסוח על שתי השעיפים, כי ראה חשבנותיו מקולקלים ועשתנותיו אובדות בסדרי המלחמה החדשים אשר דמה לו קיסר רוסיא.

- בעת ההיא באו מלאכי ווארשויא לברך את הקיסר על הארץ

החדשה אשר נכבשה לפניו בלי כובד מלחמה, ויציקו לרגליו את שאלת בני הפולין להשיב את מלוכת פולין על מכונה, ולחבר את נשיאות ליטא עם נשיאות פולין למדינה אחת – אבל נאפאלעאן ידע בנפשו כי עתותי המלחמה ההיא לא בידו עודנה, על כן לא ענה אותם משפטים חרוצים במלים מעטים כדרכו מעולם, כי אם דברים טובים ודברים נהומים ודברי תקוה טובה לבדם, ובמרוצת דבריו לא הכחיד מהם כי על כל פנים לא יוכל להשיב את גבול פולין כבתחלה, אחרי אשר ערב לקיסר עסטרייך את גאל יציען ארצו, עד כי יצאו המלאכים מאת פניו בפחי נפש כמעט , וירפו ידי הפולין

גם המה . <

ומוראט רודף אחרי הרוסים וידביקום אצל ש ו ו ע נציאן . Schwinzian, אבל הוא עושה הנה והנה וישובו וימלטו לדר ויע Druie, וישב וירדוף אחריהם וישיגם בערב, כן היה תמיד ,

. בבוקר נדדו הרוסים ולא נודע מקומם איה, וירדפו הצרפתים אחריהם

"כל היום וישיגום בערב בערב אבל במחנה בצורה אשר לא נועזו להלחם בה בהשתם עיפים ורעבים, וכמעט החליפו כחבלחם חמסים אשר חטפו ברדך ובמנוחה מעטה ויכונו למל מה, והנה נמלטו גם בדרכים אחרים

הרוסים, וגם יתר שרי הצבא המבקשים את הרו

ן

הרשו את ההליכה הזאת, כי לא הפכו הרוסים את פניהם בכל מקום - אשר עקבי הצרפתים אחריהם, עד כי בט"ו יוליא היתה מלא רוהב

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

נהר דינא מדיס נא, עד דינאבורג, ירשה בידי הצרפתיםותכון תחבולת נאפאלעאן אשר פלל להרחיק את שני מחנות הרוסים אשה מעל אחותה, כי הרחיק את בארקלאי מעבר לנהר ד י נ א והלאה , ובאגראטגאן מבקש עוד את ידיו ואת רגליו על שפת - - הניעמען

ויהי כאשר פלל נאפאלעאן כי עשה יעשה לו באגראטיאן ידים מג ר א דנא דרך א ש מ י ע נא, מינסק, ובאריס אוו, להמלט וויט עפסקה, וימהר לסגור עליו את הדרך בשלחו את דאו ואוסט וצבאו למינסק, ואת הריאנימוס צוה ללחוץ את באגראטיאן על המקום אשר דאוואוסט עומד עליו, ויתר שרי צבאיו יטרידו את הקרן השמאלי אשר לבארקלאי לבל יחיש לעזרתו, והוא והגבורים אשר אתו יפרצו דרכם ל ו ו י טע פסק , ויהיו בין שני צבאות רוסיא בתווך ולא יתנום להתחבר עוד, זאת העצה היעוצה מאת נאפאלעאן.

המשך

אפס כי לא להיראנימוס המלחמה עם באגראטיאן גבור רוסיא! והארץ אשר הוא נלחם עליה היתה מלאה מעקשים ומכשולים ולא נקלה להטות בה את אנשי המלחמה על פי חפץ שרי הצבא, כי מרום ליטא היא, מקור כל נהליה המשתפכים אל הים המזרחי ואל הים השחור ומרוצת הנחלים האלה לאטה על פי טבע אדמתה ושפתיהם רחבות מאוד, דרכי הארץ ההיא צרים, יעריה ובציה רבים, עד כי קלה להרוסים להגן על הדרכים, והיראנימוס התגר אתם מלחמה בלי כח שלש פעמים, אצל נאוואגראדאק, מיר, וראמאנאף, ותהי בפעם הראשון תבוסת הצרפתים שלמה, וגם בשתים האחרונות לא מצאו עוז וילחצו אבל לא בחזקה .

ל

« הקודםהמשך »