תמונות בעמוד
PDF

עם הרוסים, להניח את הפרייסים על אדמתם משך שני הדשים, והמה יהיו במעמד הבינים (נייטרמ) משך העת ההיא אף אם לא יסכים מלכם על הברית ההוא, ואחרי כן הרשיון בידם לשוב

ולהתחבר עם הצרפתים בחפץ מלכם , בכל אלה כלכלו.

הפרייסים דרכם במשפט ולא נפרדו מאת מאקרינאל ומתשעת אלפים בני צבאו , עד אשר היה לו ידים לסגת אחור במנוחה עד קעניגס ב ע ר ג Roenigsberg , עד אשר התחבר בג'

יאנואר 1813 עם מארטיער שר צבא צרפת, ושניהם יחד הגינו על העיר ההיא.

ומלך פרייסען כשמעו את אשר נועז יארק לעשות על דעתו, מלא את יד קלייסט שר גדודו לפקד את הצבא ההוא במקום יארק, ואותו ואת מאסענבאך צוה להביא אליו בערל ינה Berlins , ולהעמידם לפני בית וין מלחמה למשפט . ובכל אלה לא נדחה יארק ממקומו, כי ידעו פקידי הצבא כי אך מיראת הצרפתים פקד מלכם את הפקודה ההיא.

הקרן הימיני

ושווארצענבערג בעל פקודת הקרן הימיני לא ידע דבר מכל אשר נעשה , ויקבע יתדו בס ל א נ י ם Slonim בי' דעצעמבער, ומשם שלח גדודים לעומת מינסק, נאוועגאראד , וביעליטצא, כי דמה כי נגפים הרוסים לפני נאפאלעאן והוא רודפס ופתאום באה אליו השמועה כי ברח הקיסר מעל הארץ , ומחנהו הגדולה חצבה לה קבר ברוסיא . אז היה כאיש נדהם ולא ידע מה לעשות, ובמצוקת לבבו שאל בעצת סגן הקיסר היושב בווארשויא איזה דרך יבחר לו, והסגן ההוא כיד היושר הטובה עליו ענהו, כי לדעתו אל יסכן אף לא נפש אחת עוד במלחמה

ש

ובבה העצה ההיא נסוגו העסטרייכים אחור בי"ר דעצעמבער עד ביאליסטאק , המה בדרך ההוא ומלאכים באו מאת מוראט לצוות את שווארצענבערג גם בשמו למשוך ידו מן המלחמה.

בכ"א דעצעמבער צוה קיסר רוסיא את עמו לבל יצורו את העסטרייכים ולבל יתגרו בם מלחמה, אך הלוך ילכו אחריהם בסדרי מלחמה, והעסטרייכים יזורו אחור לפניהם, כי פשר התפשרו ביניהם להחזיק את סדר המלחמה על כנה למראית העין , הרוסים יהיו נבונים תמיד למלחמת תגרה, וכל מעשי העסטרייכים יהיו אך להגן על עצמם, ומעשי ידי שניהם יהיו אך למראית העין, לא ירעו ולא ישחיתו איש את אחיו באמת – וגם מוראט כשמעו את דבר הפשר הסכים עליו, אולם רעג נער ועשרת אלפים הצרפתים והזאקסים אשר אתו לא נכללו בברית הזאת, ובכל זאת לא יכלו הרוסים לגעת בם , כי עשה שווארצענבערג כחכמתו ויכלכל דרכו ומעמד אנשי חילו להבדיל בין הרוסים ובין צבא רעגניער , אף לא נשא את פני הרוסים ולא נסג אחור לפניהם, עד אשר נוכח למראה עיניו כי הזקים המה ממנו באמת , וזאת היתה חוקת פשרם – על הדרך הזה נתקו רגלי העסטרייכים בשלום עד הבוג ועד הנארעוו, מן נור לאסטראלענקא , ובדרכו זה היה גם על ווארשויא כחומה ולא נתן את הרוסים לבקוע אליה . אולם בכ"ב יאנואר 1813 שלח אליו קיסר עסטרייך אדונו פקודה נמרצה למשוך את הילו מגבול פולין , ואת ידו עזרת רעגניער וצבאו, ולשוב לגאליציען ארץ מכורתו, אבל גם אחרי הפקודה הזאת התנהל שווארצענבערג לאטו ובפסיעות מדודות דרך ווארשויא, לא נעתר אל הרוסים אשר הפגיעו בו למהר דרכו , ואת העיר מסר בידי הרוסים על פי תנאים טובים ,

יץ ואחרי כל אלה אחר בווארשויא עוד שלשת ימים עודפים על ימי י מנוחתו הקצובים לו, עד אשר הספיקה העת לרעגניער להמלט מפני ן הרוסים דרך שלשת ימים, ובכל זאת לא נמלט מידם, כי הדביקוהו ו הרוסים אצל קאליש ויכוהו. . י ויהי כשמוע מוראט השוכן בעת ההיא בקעניגסבערג כי בגדו בו שני קרנותיו אשר היה בהם כח עוד לדבר את ו אויבים בשער , ויפול לבבו, וכראותו עוד את אנשי העיר ו מחזקים פניהם לעומת פניו ונכונים להניף ידיהם עליו לא קם עוד רוח י בו, מהר עזב את עשרת אלפים החולים אשר באו אתו מרוסיא לרחמים לפני אויביהם , והוא מהר וימלט על בינגה ויאחר שמה מג' עד י"א יאנואר , עד אשר התחבר עם מאקדינאל ועם ה י י ר על עט שרי צבאות צרפת, וירא כי עוד גן לא תם כחו, אז מצא את לבבו אשר נפל בקעניגסבערג, ויחדש את רוחו לשוב ולפקד צבא מלחמה, אולם את יתר שרי : הצבא היתה רוח אחרת, ולא אמרו להתחזק לפני אויב עוד, כי / ו ראו כי אין לבב האשכנזים אליהם, ונפשם עגמה לשוב צרפתה, איש אל ביתו ואל נכסיו, ובעצתם אסף מוראט מעיי המחנה הגדולה כל איש שמן וכל איש חיל , כשלשים וחמשה אלף איש מכל לשונות עמי איראפה, וישלחם אל המבצר דאנציג , ואת יתר הפלטה צוה להתלקט לאחד אחד בפאזען, ועל יד האדער, ואחרי עשותו את כל אלה, התפטר ממשמרתו גם הוא בט"ז אנואר, ויסוב ויעבור למלכותו לנעאפאל, ופקודתו היתה לאיישען , - * י"

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »