תמונות בעמוד
PDF

- - א לשבור את דלתות האוצרות ולקחת אוכל בחזקה, עד אשר באו איישען ודאווסט גם המה העירה ויפתחו להם את שערי הבתים והאוצרות, אז מצאו האומללים האלה את אשר המה מבקשים , לחם אנשים, בתים חמים, כסא למושב, ומטה לנוח, ותחי רוחם עד ארגיעה, אבל רבים גוועו בעת אשר בא האוכל אל מעיהם החמרמרים, ורבים אשר התלהטו אבריהם הסמרים בקרח מחום האש וימותו, אין בית אשר אין בו מתים וחולים מטים למות , וגם הבריאים בהם לא ששו על סיר הבשר בלתי אם שעות מספר , כי עוד ביום ההוא נשמעו דהרות אבירי הרוסים לפני שערי העיר , חלוצי קוטוזאוו באו מאחור וחיל וויטטגענשטיין מצדם מפאת קא מען Ramen ו ו י ל י י ק א ה Wileika הלוך וררוף את וורעדא אשר לא נשארו לו מכל צבא הבייערים בלתי אם כאלפים

איש, ופתאום נשמע בעיר לאמור הנה הקאזאקין באים,, וגם וורעדא מהר העירה ויבשר למוראט כי הרוסים באים מאחור וכח אין בידו לעמוד לפניהם, לקול ההמולה הזאת עזבו הצרפתים אשר היה עוד כח בם להחזיק בדרך את מנוחתם וינוסו בדרך העולה לקאו ונא Rowna, אך כעשרים אלף איש מהם קצו בעמל הדרך, ויתמכרו לעמוד תחתם בעיר אם למות ואם לחיים, עד אשר ידעו מה יעשה השם בם – גם מוראט היה נחפז לברוח עד כי לא הספיק לאסור מרכבתו, וינס רגלי דרך העיר בין המון הפלטים, ואחריו נמשכו כל המרכבות וכל העגלות ואוצר רב בכסף ובזהב אשר היה אצור בווילנא, ותהי הכבודה רבה מאוד, עד כי אץ להם הדרך, והרוסים באו תחתם בעשירי להודש ויירשו את ווילנא ואת אוצרותיה המשופעים במזון ובצרכי מלחמה לרוב , ואת הצרפתים הנשארים בה לקחו בשבי , אפס כי מרביתם מתו ממתי תחלואים קשים, ומהם יצאה המחלה ותדבק ביושבי העיר , וימותו גם המה המונים המונים .

הצרפתים יצאו מאת פני העיר לא הרחיקו ללכת, והנה : הררי פאנ א ר י Ponary המחופים בקפאון עוצרים את הנכשלים במנוסתם, לשוא נלאו העגלונים ובעלי הרכב להביא את הכבודה אל ראשי ההרים, כי נחלקו רגלי הסוסים בחלקלקות הקרח ולא יכלו למוש ממקומם, עד אשר תם לריק כחם ויראו כי אין דרך להמלט , עוד מעט ויבואו הרוסים ויאספו את השלל הגדול הזה כאסוף בצים עזובות, אז עבר עליהם הרוח ויפללו כי להם משפט הבכורה בבזה הזאת, וכי טוב תת אותה להצרפתים מתת אותה בידי אויב, מהרו שברו את דלתות האוצר המכלכל בתוכו כעשרה : מילליאן בכסף ובזהב, וימלאו את אמתחותיהם במזומנים כאשר יכלו שאת , ויתר אנשי המלחמה אשר היו מזוינים עוד השליכו את כלי מלחמתם גם המה ויעטו אל השלל, אבל עוד יריהם באמתחותיהם והקאזאקין באו ויקחו את שארית האוצר ואת כל כלי התותח העגלות והכבודה בשבי, לא נשאר כלי תותח ועגלת מלחמה אחת בכל מחנה צרפת , ומעת ההיא והלאה לא היו הצרפתים הנשארים ברוסיא כאנשי מלחמה הנסים מפני אויב, כי אם כגנבי לילה הבורחים מפני אדוני הבית, כי לא נמצאו אנשים מזוינים במחנה צרפת, בלתי אם כששים איש ההולכים לרנלי וורעדע ונייא לשמור את עקב הפליטים, וגם המה ראו להם מועד בהיות פקידיהם אלה הוזים שוכבים בוועו ו י ע Evie ויעזבו אותם ואת כלי זייניהם וימלטו לנפשם ערכי באו וורעדע ונייא בגפם אל קאוונע עיר קצה גבול רוסיא, גם הרוסים לא שקדו עוד לרדוף אחרי הצרפתים בחזקה, ויתנו ירים להם לברוח, ולמקצתם הושיטו עוד מזון ובגדים וייטיבו אתם

טובת אמת, כי לא נחשבו בעיניהם כאויבים עוד .

כעשרים אלף פליטים רעבים ועיפים ערומים וסמורי קרח

עברו את הניעמן אל גבול פולין, מקצתם על הגשר ומקצתם על הקרח, וזאת היתה שארית ארבע מאות אלף הגברים אשר עברו את הנהר הזה להפוך את כסא רוסיא , ובי"ד דעצעמבער באו הרוסים לקאוונע עיר קצה גבולם, ולא יספו לרדוף אחרי הצרפתים בעת ההיא, כי לא ידעו עוד את הדרך אשר יבואו בו בגבול פרייסען

אם בתור אויבים או אוהבים.

הקרן השמאלי נסג אחור .

ומאקדינאל שר צבא הקרן השמאלי ומחנהו, אשר מרביתם היו בני פרייסען קפאו על שמריהם ויאכלו את חלב ארץ קורלאנד כל ימי היות הצרפתים בריגא, כי קו מלחמתם היה נמשך ממוצא הנהל אה עד דינאבורג, והארץ רחבת ידים לפניהם ורבת מזון, והרוסים בריגא ובמסביה היו מעטים ולא הרגיזו את אויביהם במלחמה גדולה, בלתי אם בתגרות קטנות לבדן, ואלה הנה התגרות הקטנות אשר התגרו זה בזה, בראשונה התגרו בין הנחל אה ובין הריגא, שמה שגבו הפרייסים לקחת את עקקאוי מידי לע וויז שר גדוד רוסיא המתחזק בתוכה , ומאקדינאל כראותו כי נחה רוח גבורה על הפרייסים והמה נלחמים בלב שלם, השב מחשבה על ריגא, ויפרוש מצודתו על דינאבורג וילכדה , וכלי מצור גדולים הביא מדאנציג להבקיע את ריגא.

ויהי כאשר נודע להרוסים כי כלי המצור באים, ויעשו להם

שלשה ראשים, שנים מהם פרשו מצודות שוא על שפת הים המזרחי ועל מיטאוי, והשלישי תחת יד לעוויז לטש עינו באמת על עקקאוי, לגרש את הפרייסים עד מעבר לנהל אה, ולקחת את כלי המצור מידם, בראשונה היתה יד הרוסים רוממה , ויוציאו את מחשבתם לפעלה עד מעבר לנחל אה, אבל שמה התעודדו הפרייסים תחת

[ocr errors]

יד גראווערט שר גדודם , וקלייסט סמך את ידו, וישובו וידחו את הרוסים עד מעבר לנחל דינא, ומאקדינאל בראותו את התחרה אשר הפרייסים מתחרים לטובת הצרפתים, השיב אהבתם אל חיקם על ידי הכלכלה הטובה אשר כלכלם, ויהיו מעשיהם זה

- .לזה אך טוב

אבל לא לעולם חוסן, כי אחד הצרפתים אשר בידו הפקודה

על המחיה הוציא דבה על ממוני המחיה אשר להפרייסים לאמור לוקחים המה ביד חזקה את רוב הבהמות הנמצאות בקורלאנד ושולחים אותם לארצם לפרייסען, ובמרוצת הימים יחסר בשר לכלכלת עם המלחמה" ומאקדינאל קבל את לשון הרע הזה, ויעבר את פקיד המחיה אשר להפרייסים ממקומו, ואת פקודתו נתן להצרפתי לבעל

הדבה ההיא, אז רפתה רוח האהבה בין מאקדינאל ובין יארק שר

צבא פרייסן.

בכל זאת לא חטא יארק להצרפתים בפועל ידים ויחזק

מלחמתו על הרוסים כקדם, ובכ"ט זעפטעמבער כאשר יצאו הרוסים מריגא כאריות ויגיחו עד מיטאוי, ויוסיפו וילטשו עיניהם על כלי המצור, שלח את קלייסטשר גדודו ויכם ויכתם אחור, אפס כי בהיות הפרייסים שמחים בנצחונם זה, ומצפים בציפיתם על התהלה אשר ימיד מאקדינאל אל חיקם, היתה את מאקדינאל רוה אחרת וידבר את יארק קשות על דבר אשר לא הרבה מכה בהרוסים – אז היתה תלונה רבה בצבא הפרייסים על דבר החרפה אשר מדד מאקדינאל אל חיקשר צבאם, ולא יספו אהבתו עוד, ובכל אלה לא חשכו כחם להלחם את מלחמת הצרפתים גם בט"ו נאוועמבער, ובכחם בקע מאקדינאל את מחנה הרוסים על יד דאהלקירכען, ויסגור על הקרן השמאלי את כל הדרכים לשוב אחור, לא נשאר להם מפלט אחר בלתי אם דרך הדינא אשר היתה בעת ההיא מחופה בקרח דק, עד

כי דמה מאקדינאל כי בני שביה המהבידו , אפס כי נועז לעוויז לתת על פני הקרח הדקרצפת תבן, ואת פני התבן כסה בקרשים, ויעבר את חילו על פני הרצפה ההיא את מעבר הדינא בשלום, ומן העת ההיא והלאה לא יסף מאקדינאל לנסות דבר אל הרוסים, כי הבהילוהו השמועות אשר שמע כי נסג מלכו אחור עד סמאלענסק, וכי לכדו הרוסים את מינסק, וידע כי לא עת מלחמה היא לו, וישב

ויתרצה גם עם יארק .

בט' דעצעמבער צוה אותו מוראט מווילנא לסגת אחור עד טילויט, אפס כי אחרה המצוה הזאת בדרך תשעה ימים, ויחזק מאקדינאל בדרך העולה בין שאוועל ובין טעלז על פי הסדרים האלה, חלוצי המחנה היה גדוד פרייסים תחת יד מאסענבאך, ואתו היה אחד משרי גדודי הצרפתים, ובתווך הלך מאקדינאל בראש הצרפתים הפולין והביערים, ויארק היה המאסף לשלשת המחנות האלה, וילך דרך יום אחריו קרוב אל הלוצי הרוסים הרודפים אחריהם, שכל מאקדינאל לחלק את הפרייסים לשתי מחנות , ויסעו הלוך ונסוע לעומת גבול פרייסען , והרוסים היו לה מפניהם, מאחריהם, ומצדם , ויפגעו בם בשלשה מקומות, בראשונה אצל קעלעם, ואחריה על יד פיקליפענע ובאחרונה אצל טילזיט, ובשלשת המקומות האלה נפלאה מאת הרוסים לעשות להפרייסים דבר, וישובו וידחו לפניהם, כה עשו הפרייסים וזה משפטם כל ימי היותם על ארמת רוסיא.

אולם כמעט הגיעו בגבול ארצם היתה אתם רוח אחרת ולא מלאו אחרי הצרפתים, בראשונה החלו לעשות את דבר מאקדינאל בעצלתים, ואחרי כן בל"א דעצעמבער נפרד ממנו מאסענבאך בסתר ויארק אחר לבוא אחריו, ושניהם הודיעו למאקדינאל בכתב, כי כרתו בלי דעצעמבער ברית בטויראגגען

« הקודםהמשך »