תמונות בעמוד
PDF
ePub

טארמאַסף לפניו בכל זאת לא הרפה מהם, כי התחבר עם החיל השב ממאָלדויא אחרי השלימם עם תוגרמה, וישב וילחוץ את שווארצענבערג, וגם את וו או שויא החריד אפס כי גם במקום הזה לא היתה פני המלחמה הוקה, והתגרות הקטנות אשר התגרו זה בזה כל ימי היות הצרפתים ברוסיא לא הוכיחו דבר מי יקום, זאת פעולת הצרפתים בשני קרנותיהם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המחנה הגדולה * ובין מעוז שני הקרנות האלה הגיחה המחנה התיכונה ומלכה בראשה ותפגע בגבול דוסיא בכ"ג יוניא. וילינו שם טרם יעבורו את הניעמען, ואך נאפאלעאן ובני לוויתו רכבו לתור את הנהר בלילה ההוא, ופתאום נוקשו פרסות סוסו בחול אשר על שפת הנהר ההוא וַיֵפל את רוכבו אחור; כאלו דחפו מלאכו ההולך לפניו לאמור שוב אחור כי אינני בקרבך ובני לוויתו גם המה נחשו ויתלחשו לאמור ,סימן רע הוא, אך הוא לא הלך לקראת נחשים ולא שמע לקול מלחשים, ויצו מחרת היום ההוא לצלוח את הניעמען בשלשה מקומות נסמנים אצל הכפר פאָניעמען

ותשלם מלאכת הגשרים ביום אחד, ומקצת אנשיו עברו במעברה את הניעמען ויביטו לימינם ולשמאלם והנה אין איש מתייצב לנגרם ; ורק קאזאקין אחרים באו וישאלו אותם לאמור מי אתם ? ומה אתם מבקשים ? והמה ענו אותם עזות לאמור צרפתים אנחנו, ולמלהמה אנחנו באים עליכם, לרברים האלה הפכו הקאזאקין את פניהם ויפוצו ביער , והצרפתים הצמאים למלחמה מלאו ידיהם בקנה רובה ויורו כדורי מות אחרי הנסים האלה, אז ידעו הצרפתים אשר בעבר הניעמען כי החלה המלחמה, וימהרו ויחלצו ויגיחו לעומת הניעמען, ושלש מאות איש עברו את מעבר הנהר ההוא להגן על הגשרים אשר הקימו, ויתר העם עמדו מזוינים תחתם כל הלילה מלאים רוח גבורה ומריחים את ריה המלחמה מרחוק; וכמעט

עלה השחר דחקו איש את אחיו לעבור את הנהר לעשות את אויביהם כלה ולשוב לשלום איש אל ארצו, והנה בארץ שלום המה באים ! אין אויב ואין מלחמה, ואך מרחוק דמו לשמוע קול כלי תותח, וגם בזאת שגו למשמע אזניהם, כי השמים ולא האויב הרעים עליהם בקול גאונו, ובעוד המה מציגים כפות רגליהם על אדמת רוסיא ראשונה התקדרו השמים עבים, ויתן קולות וברקים ורעמים ורוח סועה, ומטר סוחף על ראשי האורחים הבאים לרשת משכנות לא להם - כל פלגי מים נהפכו למצולות, הדרכים התקלקלו, זרמי מים צפו על ראשי אנשי המלחמה, רוחות קרים סמרו את בשרם, חצי ברק מלאו את עיניהם, וקול רעמים דקרו את אזניהם, עד כי לא מצאו כל אנשי חיל את ידיהם, כעשרת אלפים סוסים מתו ביום ההוא, והמון עגלות נתקעו בחול, וגם אנשים רבים נפגעו וימותו , זאת הברכה אשר ברכה ארץ רוסיא את הצרפתים ראשונה !

ואחרי אשר כלה השמים את הציו ביום ההוא שבה רוח גבורת הצרפתים ותחיים, ויחזיקו מקצת העם אשר עברו את הניעמען בדרך ההולך לווילנא, ומקצתם תהת יד אודינאָט Oudinot שר צבאם פנו להם קיידאנה, ויתר העם עוברים את מעבר הנהר ההוא איש אתרי אחיו שלשת ימים רצופים, וילכו איש איש בדרך אשר רשם אדוניהם לפניהם, ובלי לחודש ההוא תקע היראָנימוס אחי הקיסר את יתרו בגראדנא

ונאפאלעאן אחז דרכו לווילנא מלא דאגה ופחד עתידות, כי דאג פן לא תקום עצתו אשר דמה לו להכניע את אויבו במלחמה אחת, אבל עוד החזיק בתוחלתו כי יתייצב אלכסנדר לקראתו להלחם בעד ווילנא עיר תפארתו, על כן הוחיל לפני העיר ההיא עד בוא אליו דבר החלוצים ההולכים לפניו כי גם אותה מסרו הרוסים בידו בלי מלחמה, אז הלך לבבו ויפול בעיניו מאוד, ובצר לו שפך זעמו חנם על שריגדוריו על אשר נתנו ידים להרוסים לברוח ולא הדביקום

לוויסא

קיסר רוסיא - ואף כי הוא הבא וארבע אותו עם פטר א' ויעבור דרך ווילנא ויצו לשוב ולבנות את הגשרים אשר הרסו הרוסים בנוסם, ולהציל את יתר האסמים אשר שלחו באש, את מוראט שר הרוכבים שלח לרדוף אחרי הרוסים הנסים בדרך ההולך.

ואת נייא Ney שלח לתמוך את ידי אודינאָט אשר לחץ ביום ההוא את קרן הרוסים השמאלי מיעוועלט אָווע ער ווילקא מיי, ואחר שב סר וזעף לווילנא להנָפש בה

וכצאת חילו הגדול מפרייסען לא הצטילו בלתי אם על עשרים יום, כי רמה נאפאלעאן כי במשך הימים האלה יכה את הרוסים מכה נצחת וכניעם לשחרו שלום ויהי כאשר נזרו הרוסים אחור הם הלחם מכליו והמלהמה לא הֵחֵלָה עוד, ואסמיו המלאים בר ומזון מרבה להכיל צבורים נד א נציג רחוק מן המחנה מאוד, על כן עמד נאפאלעאן בווילנא כאיש נדהם באין דעת לכלכל דברו במשפט, כי אם יוחיל בווילנא עד בוא אליו בר ומזון מדא נציג בעגלות וברפסורות יהי' עת לב א גר אטיאן ולבעוקל אי שרי צבאות רוסיא לשוב ולהתחבר איש את אחיו ואבדה להצרפתים כחם אשר יפו בהפרידם את שתי המחנות האלה אשה מעל אחותה- ואם יעמוד על זכותו אשר קנה וירדוף אחרי הרוסים הנחצים לשתי מחנות יחסר לחם לבני צבאו - כי זכר את דבר קאַרל י"ב מלך שווערען אשר רָזָה בארץ ליטא את עשרים אלף אנשיו בהצותו עם פטר א'

מאות אלף איש אתו ומדינת וואָלין העשירה בלחם לא הביאה את צווארו בעולו, כי הגין

ולא נסג אחור מפני שווארצענבערג כאשר נסוגו צבאות רוסיא הנותרים יעוד בעת ההיא היו הצרפתים רעבים ללהט, וכמעט יצאו מווילנא שלחו בבז את ידיהם ויקחו אוכל לנפשם מכל אשר מצאו ולסוסיהם מצאו מרעה בשדות הזרועות אשר עוד לא הגיע עת הקציר להם והאוכל הזה אשר לא נסו בו

עליה טארמאסאָף

[ocr errors]
[ocr errors]

נהפך במעיהם לחלי רע וימותו לעשרים ולמאות, ואנשי ליטא אספו את רוח אהבתם מאת הצרפתים השוללים את יגיע כפיהם ולא נהרו אליהם המונים המונים כאשר שערו בראשונה - אז החלו דברי הצרפתים להיות יגעים, ונאפאלעאן אשר כל דבריו היו כמשפט האורים הֵחֵל לפסוח על שתי השעיפים, כי ראה חשבנותיו מקולקלים ועשתנותיו אובדות בסדרי המלחמה החדשים אשר דמה לו קיסר רוסיא

בעת ההיא באו מלאכי ווארשויא לברך את הקיסר על הארץ החדשה אשר נכבשה לפניו בלי בובר מלחמה, יציקו לרגליו את שאלת בני הפולין להשיב את מלוכת פולין על מכונה, ולחבר את נשיאות ליטא עם נשיאות פולין למדינה אחת - - אבל נאפאלעאן ידע בנפשו כי עתותי המלחמה ההיא לא בידו עודנה, על כן לא ענה אותם משפטים חרוצים במלים מעטים כררכו מעולם, כי אם דברים טובים ודברים נהומים ודברי תקוה טובה לבדם, ובמרוצת דבריו לא הכחיד מָהֶם כי על כל פנים לא יוכל להשיב את גבול פולין כבתחלה אחרי אשר ערב לקיסר עסטרייך את גאליציען ארצו, עד כי יצאו המלאכים מאת פניו בפחי נפש כמעט וירפו ידי הפולין

[ocr errors]

גם המה

ומוראט רודף אחרי הרוסים וידביקום אצל שווע נציאָן Schwinzian, אבל הוא עושה הנה והנה וישובו וימלטולדוויע Druie, וישב וירדוף אחריהם וישיגם בערב, כן היה תמיר בבוקר נדדו הרוסים ולא נודע מקומם איה, וירדפו הצרפתים אחריהם כל היום וישיגום בערב בערב אבל במחנה בצורה אשר לא נועדו להלחם בה בהעתם עיפים ורעבים, וכמעט החליפו כח בלחם חמסים אשר הטפו ברוך ובמנוחה מעטה ויכונו למלחמה, והנה נמלטו הרוסים, וגם יתר שרי הצבא המבקשים את הרופגם בדרבים אחרים הרשו את ההליכה הזאת כי לא הפכו הרוסים את פניהם בכל מקום אשר עקבי הצרפתים אחריהם, עד כי בט"ו יוליא היתה מלא רוהב

[ocr errors]

נהר דינא מויס נ א עד וינ אבורג, ירשה בידי הצרפתיםותבון תחבולת נאפאלעאן אשר פלל להרחיק את שני מחנות הרוסים אשה מעל אחותה, כי הרחיק את באַרקלאי מעבר לנהר וינא והלאה

, ובאָגראַטיאָן מבקש עוד את ידיו ואת רגליו על שפת הניעמען

ויהי כאשר פלל נאפאלעאן כי עשה יעשה לו באַגראַטיאָן ידים מגראָדנאָ דרך א ש םיענ א מינסק, וב אויס אוו להמלט וויטעפסקה

וימהר לסגור עליו את הדרך בשלחו את דאוואוסט וצבאו למינסק, ואת הריאָנימוס צוה ללחוץ את באגראטיאן על המקום אשר דאוואוסט עומד עליו, ויתר שרי צבאיו יטרידו את הקרן השמאלי אשר לבאַרקלאי לבל יחיש לעזרתו, והוא והגבורים אשר אתו יפרצו דרכם לוויטעפסק, ויהיו בין שני צבאות רוסיא בתווך ולא יתנום להתחבר עוד, זאת העצה היעוצה מאת נאפאלעאן

1

המשך

אפס כי לא להיראָנימוס המלחמה עם באַגראַטיאָן גבור רוסיא! והארץ אשר הוא נלחם עליה היתה מלאה מעקשים ומכשולים ולא נקלה להטות בה את אנשי המלחמה על פי חפץ שרי הצבא, כי מרום ליטא היא, מקור כל נהליה המשתפכים אל הים המזרחי ואל הים השחור ומרוצת הנחלים האלה לְאַטְה על פי טבע אדמתה ושפָתיהם רחבות מאוד, דרכי הארץ ההיא צרים, יעריה ובציה רבים, עד כי קלה להרוסים להגן על הדרכים , והיראנימוס התגר אתם מלחמה בלי כח שלש פעמים, אצל נאָוואַגראָדאָק, מיר, וּראָמאָנאָף , ותהי בפעם הראשון תבוסת הצרפתים שלמה, וגם בשתים האחרונות לא מצאו עוז וילחצו אבל לא בחזקה

« הקודםהמשך »