תמונות בעמוד
PDF

ויקוו לעבור את הבערעזינאה בשלום .

אבל לא בכח שני שרי צבאיו אלה לבדו צלחה לנאפאלעאן לעבור את המעבר המסוכן ההוא, כי גם בערמה שם מבטחו , ובשמור טשיטשאקאף את שלשת המעברות אשר להבערעוינאה במעלה העיר באריסאוו ובמורדה, משך נאפאלעאן את עיניו אל או ק אה אל דא ukaholda אשר במורד הבערעוינאה, על ידי המון האנשים אשד שלח שמה להבין עצים לגשרים בקול המולה רבה, וגם בלעדי זאת שערוכל יודעי מלחמה כי את המקום ההוא יבחר נאפאלעאן לעבור בו, ומשם יאחז דרכו למינסק להתחבר עם חיל שווארצענבערג החונה בקרבת העיר ההיא , על כן משך טשיטשאקאף את חילו אל מורר הבערעזינאה לשמור את המקום ההוא , והצרפתים מהרו ויבנו שני גשרים קלים אצל שט ו ד ציא נקא Studzianka במעלה באריסאוו, ויעברו י את הבערעזינאה בכ"ה ובכ"ו נאוועמבער, בראשונה עברו אודינאט ודאמבראווסקיא בשלום וילכדו את הדרך העולה לזע מבין Sembin , ואחריהם עבר הקיסר וששת אלפים שומרי ראשו , ואחריו נייא ושש מאות אנשיו אתו, ופיקטאר עמד תחתיו בבאריסאוו לשמור את עקב המחנה מהרב וויטטגענשטיין.

- המשך

. אולם כמעט רגע היתה תחנה על העוברים הראשונים האלה

לעבור את יובל המים בסדרים ובשלום, והנה שבו יתר העם אל קיאם להרוס אל הגשרים, למהר איש לפני אחיו ולהקדים איש את רעהו , אף כי היו שאננים מפחד אויב, בהיות מחנה וויקטאר העומדים - בבאריסאוו כחומה עליהם מאחריהם, כי היה לבבם הרד על שללם ועל בזתם אשר אספו במאסקוי , על כן אצו איש באחיו וישקדו להקדים לעבור איש לפני רעהו, חשו אצולחצו ודחו איש את החלש

ממנו, הרוכבים דחפו את הרגלים וכלי התותח את הפרשים, עד כי לא יכלו הגשרים הקצרים לכלכלם – והקיסר ושרי צבאו עומדים בעבר הנהר ורואים את המבוכה ואת המבוסה ההיא, ואין לאל ידם להשיב סדרים על מכונם, כי כבר חדלו הצרפתים לשמוע קול פקיד, ולא למדו אותם אלופים לראשיהם עוד , ואיש איש אשר מצאה ידו לעשות בכחו עשה, לשואצוה הקיסד את שומרי ראשו אשר אתו לירות כדורי מות על ראשי הנמהרים האלה, כי גם זאת לא הועילה להם, עד אשר העלים גם הוא גם שרי צבאו את עיניהם

מאת המראה האיומה ההיא, ויתנו את שארית עמם בירי המקרה .

- אז היתה מהומת מות רבה מאוד במחנה צרפת, וחרב איש

ברעהו, איש איש מהם ראה את פני אחיו העומד על ידו כראות פני אויבו ומבקש נפשו, וישקוד לדחות את חיי אחיו מפני חייו, וכל אשר גבר בכחו דחה את רעהו החלש ממנו מן הגשר למען

מצוא מקום לעבור, רבים נדחפו מן הגשר אל יובל המים ויטבעו,

[ocr errors]

ורבים נרמסו מרגלי הסוסים וירצצו מגלגלי העגלות, אשר נסה

לשחות במי הנהר גברו עליו בצעי הקרח וימיתוהו, ואשר נסה

לעבור את הנהר רגלי, במקום היותו מחופה בקרח, נשברה חופת הקרה תחתיו ויצל, בכל מקום אשר העין צופה ראתה המון מיני מיתות משונות, ובכל מקום אשר האוזן מגיעה שמעה אנקת מטים למות ואנחות בני תמותה, שבעת אלפים נפש מתו מיתות שונות ומשונות על המעבר ההוא, ובאלה לא היה איש אשר נפל בחרב אויב כי היו הרוסים רחוקים ממקום המעבר עוד , ורק פחזותם לברו עשה להם את המות הזה, עד אשר ראה וויקטאר כי שוא ישקוד שומר מאחריהם, בהיות האויב והמות בקרב המחנה פנימה, ויעזוב את מקומו אשר הפקד עליו ויתערב גם הוא עם קצה מחנהו עם הפלטים, ואת פאר טאנע Partonneaux שר גדודו

[ocr errors]

חניח אחריו לשמור את עקבו , אולם כמעט עברה קצה טחנה וויקטאר את המעברה, והנה וויטטגענשטיין פרץ לו דרך צדדי אל כפר קאסטריץ אשר על הדרך העולה לטאלאטשין, ויבדל בין מחנה וויקטאר ובין מחנה פארטאנע מאספיו , בראשונה התגר אתם מלחמה וימת רבים מהם, ואלף איש ושלשים מפקידי החיל לקח בשבי, אבל קל מהרה נהם וויטטגענשטיין על שפכו דם חגם, וישלח ציר להודיע לפארטאנע כי מוקף הוא מסביב , חיל וויטטגענשטיין מקדם ופלאטאוו מאחור, וגם העיר באריסאוו בידי הקאזאקין, וכח אין בירו לפרוץ דרך בין המון הצרים אותו , אז כלכל פארטאנע דרכו במשפט גם הוא לבלי שפוך דם חנם, ויתן את נפשו ונפש בני חילו לשבי בירי הרוסים , שבעת אלפים המונים ורבים משרי הגרוד ומפקידי החיל , וכלי תותח וכבודה רבה, ויתר בזת מאסקויאנפלו בידי הרוסים ביום ההוא

ולמחרתו .

- 3 ביום ההוא נשברה זרוע נאפאלעאן האחרון – הוא מחנה וויקטאר אשר היתה בעצם תומה עד העת ההיא - כי אשר לא נשבו עם פארטאנע ואשר לא מתו במלחמה ועל הגשר , התערבו עם שרידי המחנה הגדולה, ויהיו גם המה ככל המון פליטי צרפת אשר לא צלחו למלחמה עוד , לא נשאר לו משש מאות אלף האנשים הבאים לרגליו על אדמת רוסיא, בלתי אם מחנה שווארצענבערג ומחנה מאקדינאל שרי פקורות הקרן הימיני והקרן השמאלי, והמה היו אשכנזים אשר לא בטח בהם נאפאלעאן, על כן לא נתן את שרידי החיל לברוח דרך מינסק ולחסות בצל שווארצענבערג, כי אם נתנם אבוד בענים בדרך העולה לווילנא, כי ידע את לב צבאות מלכי בריתו , כי אך מראה המה עוברים אותו, ולא מאהבה, והוא נער כפיו מאת

מחנהו כמעט עבר את הבערעוינא, וימלך לברוח בגפו ובהחבא לארצו צרפתה, טרם תגלה רעתו וחרפתו למלך פרייסען .

אז קרבו הרוסים אל מקום המעברה, במקום אשר הצרפתים לוחצים ממיתים ועוצרים איש את אחיו, וישלחו את כדוריהם בם , ויוסיפו מהומה מבוכה ומות על מיני מיתות הראשונים, ויהי כאשר ירא אחד השרים הצרפתים השומר את משמרת הגשר פן ידבקו הרוסים אותם ויעברו גם המה את מעבר הבערעזינא וידיחו את הרעה גם על יתר הפלטה אשר בעבר הבערעזינא מערבה , וימהר וישלח את הגשר באש, והצרפתים אשר לא ראו איש את מעשה אחיו מהרו גם על הגשר הבוער, ולא יכלו לשוב ממנו, כי הממהרים אחריהם דחקו אותם להלאה להלאה, וימותו רבים מהם גם באש גם במים, אולם ההמון הגדול וכל הכבודה אשר לא הספיקו לבוא עד הגשר, היו לשבי בידי הרוסים ותהי להם נפשם לשלל .

וביום ההוא הוא יום כ"ח לחודש הגיח גם טשיטשאקאף

ממורד באריסאוו בעבר הבערעוינא מערבה, ויתגר מלחמה עם יתר פליטת הצרפתים אשר נמלטו ממעבר הבערעוינאה ומחרב וויטטגענשטיין, ולא יכול להם, כי מרק אודינאט שארית כחו ללחוץ אותו אחור , ולא נתנו להתחבר עם וויטטגענשטיין עד מחרת היום ההוא, וגם אחרי אשר התחברו שני צבאות רוסיא אלה לאחדים בכ"ט לחודש, לא שקדו לרדוף אחרי הצרפתים בחזקה, כי היו גם המה עיפים מאוד, על כן נתנו להצרפתים מקום לנוס ולפול ביד הקור אשר חדש כחו בעת ההיא ויגאה למעלה מעשרים ושתים מעלות, על הדרך הזה עמדה לנאפאלעאן הצלחתו לקלקל את החשבון הישר אשר חשבו שרי צבאות רוסיא לקחת אותו ואת שארית עמו בשבי על יד הבערעוינאה , נימלט גם

בפעם הזאת .

[ocr errors]

בכ"ט לחודש עבר נאפאלעאן מאת פני הבערעוינאה

ויסע למסעיו לעומת ווילנא, ולפניו ולאחריו היו עוד כששים אלף איש, אבל רבים מהם היו בלי חרב ובלי מגן, וגם המזוינים בהם, לא הלכו בסדרי מלחמה, כי אם מעורבים ומבולבלים, רגלים, רוכבים, וכלי תותח באגודה אחת, אין קרנות ואין מחנה תיכונה, צרפתים אשכנזים ופולאנים יחד, אין פקיד ואין שומע קול פקודה, איש כטוב בעיניו וככה בקרבו הלך, וכולם חורקים שניהם מקרח וממהרים לרוץ עד מ א ל א ד ע צ נא Malodezna , כי הוא היה המקום האחרון אשר היה ביד טשיטשאקאף להקדימם בו, ומן העיר ההיא שבו נפתחו להם כל הדרכים אשר אין הרוסים

- שליטים עליהם עוד, ויבואו למאלאדעצנא בג' דעצעמבער בבוקר,

שמה רווח להם מעט מפחד הרוסים, אף מצאו בה מזון מעט ומספוא

לרוב , והיום ההוא היה יום צח , השמש זרחה להם בעצם תקפה ותחלש את כח הקור מעט, וגם נאפאלעאן מצא נחת מעט

בעיר ההיא, כי מצא בה אגרות לרוב מצרפת ומכל מקום אשר

הוא עודנו שליט עליו, אשר נעצרו במקום ההוא מפחד הרוסים, שמה שב ויפקד את עמו ויחלקם ללכת בדרכים שונים , את בני הפולין שלה דרך אל יטא 0lita לווארשויא עיר מלכותם, את הרוכבים אשר אבדו להם סוסיהם בדרך שלה דרך מער עץ Merez לעומת הניעמען, ואת יתר העם צוה להחזיק בדרך המלך

- . העולה לווילנא

המשך . נאפאלעאן עוזב את מחנהו

ובחצות היום ההוא גבר הקור מאוד ויגאה פתאום ארבע מעלות, עד היות בד' דעצעמבער בבוקר עשרים ושש מעלות קור, ולא יכלו הצרפתים שאתו, ובכל זאת החזיקו בדרך ויתענו עד

[ocr errors]
« הקודםהמשך »