תמונות בעמוד
PDF
ePub

(

וְאַתָּה אָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ • הַשָּׁמַיִם אֲעֶלֶה מִמַּעַל לְכָוֹכְבֵי אֵל אָרִים כִּסְאִי וְאֵשֵׁב בְּהַר־מועד. בְּיַרְכְּתֵי צָפון

( ישעיה י"ד, י"ג.)

מבוא

: רבות פעלה ההצלחה עם ידידה עם נ א פ א ל ע א ן . Napoleon אשר אהבה, הרימה אותו מן העפר ותושיבהו בראש

נגידי אירא פה : בני חורי צרפת היו לו לעברים, ועמי הארצות תוכו לרגליו, את מלך פ א רטוג אל הבריח למרינת הים , ואת מלך ספרו Spanien האכיל לחם חסר בארצו בצרפת , את ראשי איטליה הקים מכסאותיהם, ושרי אשכנז השתחוו לו , מלך פרייסען נִחַת מפני שמו, וקיסר אשכנז התרצה אליו בבתן העדינה אשר נתן לו לאשה , לשונו הלכה בכל הארץ , מנחל ט אָיאָ Taja אשר בפ ארטוגאל עד נחל ניעמען Nienmen קצה גבול רוסיא, לא התיצב איש עמו בלתי אם קיסר

[ocr errors]

ואת הקיסר. הזה כרת נ א פ א ל ע אן ברית אחים בטילזיט Tilsit' בשנת 1807, ויחרש בריתו אתו בערפֿורט בשנה האחרת, ושניזם יחד החזיקו בְּשִׁיטת המדינה (קלנטינענטל-ויסטעp) להחרים את ענגלאנו שרתי גַיָס ואת מסחרה מעל פני האדמה, עד כי דמו כל יודעי דבר מדינה, כי לא בקרוב תופר האחוה בין שני האתנים מצוקי אירא פה אלה , ובכל זאת לא חש נ א פ אלע אן לקיים בידו את אהבת אוהבו זה, כי היתה לו המלחמה לחם אשר רעב לו כל ימי צבאו . והנצחון ילד שעשועיו אשר השתעשע בו תמיד, ועוד בימי

השלום אשר השלים עם קיסר עסטרייך גווין בשנת 1809 עשת נ א פ א ל ע אן דברים להכעיס את לב אלכסנדר, ואחריו עבר את שאר אלכסנדר את נשיא א לד ענבורג oldenburg בקחתו את ארצו מידו בלי דין ודברים , ויספחֶהָ לגבול צרפת - וישב ויתעבר על קיסר רוסיא על דבר אשר לא בְּעֶר את מסחר ענגלאנו מארצו ביד חזקה, כי ראת אלכסנדר כי לא תוכל ארצו להכיל את הגזרה הקשה ההיא, ויתר בשנת 1810 להביא לגבולו סחורות האיים הרחוקים, ואף סחורות ענגל אנד באניות אשר לא לבני עגגל אני הֲנָה, ורבים מסחורות צרפת אסר להביא לארצו : ויחשוב לו נ א פ א ל ע אן את הדבר הזה להפרת הברית אשר כרת אתו בטילזיט, ולעומתו חשב אלכסנדר לנ א פ אל עאן לאוון את אשר ספח לגבולו את כל הערים העומדות על חוף הים, כי הרחיב את גבול צרפת עד הים המזרחי , ויתווכחו שני האיתנים האלה בחזקה כל ימי שנת 1811.

אפס כי לא אָץ נאפ אלע אן בפעם הזאת לכלות את המלחמה על רוסיא, טרם יביא את סגניו ואת אנשי עצתו בסורו , כי ידע כי לא כמלחמת אי טאליה ואשכנז הקרובות אליו מלחמת רוסיא הרחוקה; והסגנים נבהלו לשמוע את המחשבה הזרא אשר אדוניהם חושב, ויחזיקו דבריהם עליו לבל יפיח אש בצפון טרם תשקע האש בדרום, כי נכון בני צרפת בגחלת מלחמת ספרד אשר לא נכנעה לפניו עוד בקצה מזה, ועתה הנה הוא בא לְלַהֵט אש גם בקצה מזה פן תִּחַר צרפת באש האוכלת משני קצותיה – סגן המלחמה (קריגס-מינימטער) הורה אותו כי כל עם הארץ המה רק אנשים אשר זרקה שָׂבָה בם ונערים אשר לא מלאו ימיהם לעבודת הצבא, כי את כל הגברים אכלה החרב, וכל נשי הארץ שכולות ואלמנות סגן האוצר (פיגלג)-יניסטער) הציע לפניו כי לא יוכל

אוצרו להכיל את הוצאת המלחמה ההיא, כי בהיות כל הארץמצרפת ער רוסיא ארץ מלכי בריתו, אשר לא יכל לשום עליהם מס ותרומת מלחמה כמשפטו עד היום, כי עתה יחולו כל הוצאות צבאיו וצבאות מלכי בריתו על אוצר צרפת, וגם בעד כל פת לחם אשר יאכלו במאָסקויא שלם ישלם בפאריז, ומה יאכל ומה יחוש משלל רוסיא יותר מקנבוס ומזפת וּמִתַּרנִי אניות! ואחד השרים הגדולים אשר עמר לפני קיסר רוסיא במלאכות אדוניו שנים רבות העיר בנ א פ א לעאן לבל ישלה את נפשו לנצח את קיסר רוסיא בגבורת מלחמה אחת כאשר נצח את מלכי אשכנז ואיטליה , כי איש גדל לבב וכביר כח הוא, אשר לא ישלים אתו כל עוד רגל צרפתי אחת עומדת על ארמת רוסיא, ומלאכת המלחמה ההיא לא לשנה ולא לשנתיים; גם פאָניאַטאָווסקיא הפולאני אשר הציצה לו מתוך המלחמה ההיא נזר מלוכת פולין - גם הוא לא פנה אל אהבת נפשו , ויער בנאפאלעאן לְהַנָזֶר מן המלחמה ההיא אשר לא יוכלו הצרפתים לעמוד בה, כי אדמתה אדמת חול ובצה אשר יטבעו בם רגלי אנשי הצבא ופרסות סוסיהם, ואוירה עז מאוד בשלשת רבעי השנה, לא יוכלו הצרפתים עמוד בקרירותיה וּבָלַחוּתָיה בלתי אם רבע שנה אחת לבדה, והעם היושב עליה עזי נפש ואבירי לבב המה; אבל כל הדברים הישרים האלה לא הכריעו את דעת נ א פ א ל ע א ן הקשה כי שטת היבשה אשר החזיק בה היתה תקועה בלבו כיתך במקום נאמן. ותמשכהו בחבלי קסם למשול בכל מקום אשר מסחר ענגל אנו מגיע שם. ויותר מזה היתה עינו מלאה קנאה בראותו את קיסר רוסיא בתור ימי העלומים מלא כח וגבורה, ואת נפשו בתור ימי הירידה הולך ודל מיום אל יום ; ונפשו יודעת מאוד כי אחרי מותו יעוזו מלכי איראפה במעוז האדיר הזה להרוס את אשר בנה , ולפרוץ את אשר גדר, על כן התעודד להצעיר את כח רוסיא בהקיפו את ממלכת פולין לשטן לה. .

ובהיות ממלכת רוסיא רובצת כְלְבִיָא בין תוגרמה היא , טירקייא ובין שווערען, פרייסען לפניה ועסטרייך לצדה ,.חשב

נ א פ אלע אן מחשבה גדולה להסית את כל שכניה אלה בה , ולסמוך את קרן מחנהו הימיני במחיצת תוגרמה; ואת הקרן השמאלי אל חוף הים המזרחי – כי דמה כי אם ינופף תנופת יד אחת אל שלטון תוגרמה יכרות ברית אתו על רוסיא אויבתו משנות דור דור , ומה גם אל ממלכת שווערען אשר עתותיה בידי בעונ א ו אַ ט ט ע Bernadotte שר צבאו קרובו ומקבל טובתו ; ובדבר הזה נכזבה תוחלתו, כי השלטון זכר את אשר משך ידו מתוגרמה בשלום טילזיט ולא בטח בדברו עוד , גם בערנאַדאָטטע יורש עצר , בשווערען לא מצא טוב לארצו בברית צרפת, כי לטש בעת ההיא את עינו על נאָרוועגען Norwegen אשר למלך דענעמאַרק בעל ברית צרפת, וידע בנפשו כי לא יִאות קיסר צרפת לקנות אוהב חדש ברעת האוהב הישן הזה - על כן נטה אחרי קיסר רוסיא אשר התיר ידו לספוח את נאָרוועגען לגבולו תחת פינ ל א נד Finland אשר נקרעה מגבול שוועדען ותספח לגבול רוסיא -- ." : אולם קיסר עסטרייך ומלך פרייסען לא מרו את פיו, כי ידעו כי אם לא ימָשכו אחריו ברצון נפשם יתן רסנו בפיהם למשוך אותם להפצו ביד חזקה, זיט מלך פרייסען את ידו אליו בכ"ד מערץ 1812 לתת בידו עשרים אלף איש למלחמה ההיא , תחת ההבטחה אשר הבטיחו לא בפה מלא להרחיב את גבול פרייסען במחוזי רוסיא המדברות שפת אשכנז (ליפֿ• זקור= {מנד), וקיסר אשכנז גם הוא בא במסורת בריתו בי"ד מערץ לשלח שלשים אלף איש חיל לעומת רוסיא, אחרי אשר קיים נאפאלעאן בידו את ישיבת גאליציען Galizien, ויבטיח לבל יקח אותה מידו כאשר ישיב את ממלכת פולין על משפטה, או לתת לו את מחוזי איל ליריען .Illirieu במהירה.

« הקודםהמשך »