Adam Bede in two volumes

כריכה קדמית
Merrill and Baker, 1999

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

continued
3
The Dance
15
Book IV
30

25 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי