תמונות בעמוד
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed]

LONDON:
PRINTED FOR W. PLANT PIERCY, HOLBORN-HILL.

BY J. MʻCREERY, FLEET-STREET.

[graphic][subsumed][subsumed]

Afrod 24..

VOL. III.

DESCRIPTIVE AND SACRED

POETRY.

VOL. III.

« הקודםהמשך »