תמונות בעמוד
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

J. Haddon, Printer, Castle Street, London.

THE

LONDON ENCYCLOPÆDIA,

OR

UNIVERSAL DICTIONARY

OF

SCIENCE, ART, LITERATURE, AND PRACTICAL MECHANICS,

COMPRISING A

POPULAR VIEW OF THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE.

ILLUSTRATED BY

NUMEROUS ENGRAVINGS, A GENERAL ATLAS,

AND APPROPRIATE DIAGRAMS.

Ske oportet af brum, presertim miscellanei generis, legendum accedere lectorem, ut soli ad convivium conrina emis.
Convivator annititur omnibus satisfacere; et tadieu si ytled apponitur, quod hujus aut illius palato nou respondeat, et hic et ille
irtane dissimulani, et alia fercula probant, ne quid contristent convivatorem.

Erasmus.
A reader should át down to a book, especialy of the miscellaneous kind, as a well-behaved visitor does to a banquet. The
meter of the feast exerts nimself to satisfy his guests ; but ff. after a! his care and pains, something should appear on the table
that does not suit this or that person's taste, they politely pass it over without notice, and commend over dishes, that they may not
des a kind hot.

Translation.

BY THE ORIGINAL EDITOR OF THE ENCYCLOPÆDIA METROPOLITANA,

ASSISTED BY EMINENT PROFESSIONAL AND OTHER GENTLEMEN.

IN TWENTY-TWO VOLUMES,

VOL. VI.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG, 73, CHEAPSIDE;

SOLD BY N. HAILES, PICCADILLY; E. WILSON, ROYAL EXCHANGE ; J. MASON, CITY ROAD;

BOWDERY & KERBY, OXFORD STREET:
GRIFFIX & CO. GLASGOW: J. CUMMING, DUBLIN: M. BAUDRY, PARIS: F. FLEISCHER, LEIPSIC :
AND WHIPPLE & LAWRENCE, SALEM, NORTH AMERICA.

1829.

« הקודםהמשך »