תמונות בעמוד
PDF

א אלה המשפטים אשר תשים לפניהם 3:# 2=%====4 - וה:== י

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:

"ב : בשנת ולהודות את בני ישראל את החוקים ואת המשפטיםלפ"ק:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

בכניסתו מהו אומר ביציאתו מהו אומר יהי : ה אהי שלא יארע דבר מורה אני לפניך ה' אהי ששמת חלקי תק

על ידי - ולא אכשל בדבר הלכה. מיושבי בית המדרש - ולאשמת וישמחובי חברי - שלא אומר על טמא טהור. חלקי מיושבי קרנות אני משכים - והם ולא על טהור טמא - ולא על מותר אסור . משכימים - אני משכים לרברי תורה . והם ולא על אסור מיתר • ולא יכשלו חברי ברבר משכימים לדברים בטלים - אני עמל - והם הלכה - ואשמח בהם : עמלים - אני עמל ומקבל שכר - והם עמלים - ואינם מקבלים שכר 'אני רץ - והם רצים . אני רץ לחיי העולם הבא - והם רצים לבאר שחת שנאמרואתה אלהים תולירם לבאר שחת . . - אנשי דמים ומרמה לאיחצו ימיהם - ואני אבטח בך

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

פרק א ארבעה יינות מיקין "לל ידי

[ocr errors]

פרק א ארבעה מכות מיקין משוסלמיכ"לכל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כהריהאש שאין בו רוח חיים "ולא זה וזה שררכן לילךולרז כהרי הבירשאיררכולילדולהוי הצל השוה שבהן שדרכולהזיקושמירתןעליך וכשהזי

[ocr errors]

חב המזיק לשלם תשלו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »