תמונות בעמוד
PDF

.

..

.

: (cc6 - וכfפס תלוי כתיב נתי מכל מלות ה' ו' oz6 פס הטסיות ולתת לו כטמלתי עתה נסעת תסמי מכות ענין וכ"כ סר"נ כמסנקכ' פ"ת לכריתות • וספיר"נ וטוכלת לפרוטוכ6 יפרוס כניר. ססוכילת הגלר סיס לו כניסתו לכל הקרם הוליל וסין חייבין על מנגתן חטחת • ר' קכועס 6כל נועז לפרניו כקרקע וממתן ער סיכות הסבר ופורס כלל קיפי • עונת ויורן נס קרינ6 חט6ת סתמס : פרוש מן הגדס וזסו עסס סכנרס • (fס מגגן כית לין נסורת זו • ותורו סיפרו נפגטמ6ת כסעת תסמיס מיד קייכין פר סעלס דכר גרפי' סר"כ וכמשנס ד'פ"ג פרוש מן הגדה • אמצות לא תעשה. לא תבא אל, לפי שיקים חיים על פנגתת ופגועות כתבתי מכף יניף הנרה : ה אין חייבין על שמיעת הקול • ועל מטלת : ה סין חייבין על נס ורס"י ספירס ככלן פרוס ביטוי שפתים • יעל טומאת מקרש וקדשיו והנשיא שמיע הקו • סססכיעו קברו מן הגדס כלומר כסמיך כיוצא בהם • דברי ר' יוסי הגלילי ועקיבא אוט' 6ס יודע לו עלות ולח העיר נופתסלח דק • לססיל מנת הנשיא חייבבכולן חוין משמיעת הקול שהמלךלא לו כדכתיב ונפש כי תחטת חסרית התס נגרייתח ולח דן ולא

דנין יפעת קול !ת ותוח ער וגו': קחי למתני' : ומצות 65

ועל כיטוי ספתיס סכועס קצפת 69 תכח 6לקנות פי'כסנטמfסכסעת תפתים ויניף ס65 6וכל ולכל fו לfוכל ולf fכל וכן סכנתי וכח לכל כו) נס כגמ פ"נר]כויות ר**ס. דכתיב !! 6פת כנות טומ6ת' כלתי וכל

: ועל טומלת פיקוס וקרסי! הנכנס למקום על תקרב וכל תקוע נמי 55 תכרות:f כתכיסעיס ס"ס ס' כטוכfס fי סfכל קלס 6ס סגנו נתורס כfחת מכל 6לן סין בחומריס יונחניך 6ל תנפני כי ק־פיך פירטי לילכי תדור חייבין קיכן כח ג'ו • ולס סתפיס לפי סלין סיסיליס קייכין

היו חותריס לגכיס עמוך כעלמך חן ת.שני • f5c 5טאלך על סגנון חטfת קנועת : וסכסיל כיוכח כסס מלך ccגג סfתס קדום ופני טמל קרסתיך טמחפין כלתו הן יפfות כפר

בחקר מכן חלו חיכו מכיf סעיר ופטר ממיס קרכן ככל כן קלס וכמו כן תקלם: ה אין חייכיס וכו' פי' הרגל). כתיב ולס (6 תגיע ידי'. וfס לו תזין ידו כני פכויס לידי ג'ו • ולf סמפות וכן פירש"י . ולפי כלי רפי כמתני' דלעיל עניות : יכ6 תלך וכ"ג פסיכן כלין לידי עניות : ר"ע חומר גנ"ר ולח כנפיק מפוס ירע פליג בסוף פרקין • ק"כ 55*5 כנפיס קייב הננסיל כתיס וכפר עליו הכהן מרט6תו וכקרכן לפרט f56 נגנוככולן פּליג : על סמיעת הקול וכן על עונת ויורל החמור כtמיעת קיל. • כביטוי ספייס • וכסומלת טגלחת מיקרס וקרסין (כרין סוס הלל חכעי למתני רקח תכח . מקוס כתיכ וכפר עליו הכהן מסטחתו לנמרן סנפיח חיים נתן לעיל חין חייבין כל עת ועל 5סככנקדוטעמו מסוס דתות ותקי וכהן מסיח פטור מקרכן כסמנר כסמיעת קול ונטוי כעולה ויורד ות"ת על סמיעת קול ועל כטוי שפתיס רנ"ו שפתיס - נטוגנחת מקדם לדברי ר"ט • פול מסוס דכתיב זה פטור וכל דקתני הכח מפוס רגעי ספוגי רבי יוסי הגלילי קיכן 6סון כנין וגו' עמיריק רחיפה • זית מעט כוח נומר ורט-רש"י: ועל כטוי שפתיס יינן טומלת וכו' !ר": נתי עפירית קלפה סל מנחת חביתין - כל פונה לכהן כמפיס וחין במשנת רפנדכריתות ניכרות כי טענתה f6:"נגנבתוך קדיס עסילית חיפה חסר 65 לו הינה •

למעוטי שפירית קליפת טותחת מקרם הוליל :ין סמיןרם קייס • ונטוי סיין בכל זמן החמיר בסמיעת קול וכו' סלין תכהן המפית מכיס 6ותו וכין ערכי חקרתית : והנשיא כיונ6 נסס פי' כר"נ מלך סמגן

מתעטי הכתוב מעפירית קליפת נתמעט כתי משתי תוריס וכו' ונ6 ניגן סרור סחין שגגתו תלויית נסורת! • וחייב על ונוכל קרכן תלמול נענין דכתיככסין 6ותס פרסה וכפר עליו פגנת מטר כלכר דנח ככ"נ זכריניל כנת גריס פירקין • הכתן על הטלת: 6סר סטס מחר מחעס המתכפר כססת וכנ"ס תרנינכן תנן כתיס ולס כן תגיע יגו' יכל כולך וכ"נ מהנת מזככר ככונן f6Cין מתכפר כחית מחלת הזין מתכפר וכו'סכי סיתה נגנית: כנמרח ובינונ"ס יקדיס וכתס - וכן ככולן וfין סלכס כר"ט • ונס כר' יוסי

חנה כהן מסיס כ'נכדעת רבי יוסי פטור וכן לפי סכfמר וכו'. וכ"ס סר"כ

!נסיה תייסין קרכן :

עונה מליכן גלין לידי עניות. • מסויס נגרייתז נח דכתיכועסת חקת מכל מכות ר' 6תיו מי fsין על גכן 6לf ת סנסיו פירס"י רסינג מגן • ותלך לעולס טפיר הוח - ינפיס דכתיב וסכין הגדול בנחמין. ככוי ככת כסכנס ונביסרוכו' - כת'סר נכוסגת ג' פ"ק דיומס : רבי עקיכח חומר הגמיח קיין ככולן כתנסר נוסחי הכהן מפיס פטור וכו (דכריו"ט וכו נח לייק כניסנית הלכתי גח סמכנו דס"ל רפטיל וכתוב וכחי וכו'. דחי מסוס דנ6 נקט 6 כפיי). ה6ר'יוסי סנליני כמי 65 נקט 6נסיס - וסניקס פויס לרירית • ולין לומר דלר"יופיטר ננסי) . כי פירוק תי? מסית מינהוי לקומרס. וסf ניתח דפי מהמרינן נקיונית קח מייתי קולין נעדרת. ולפין סרמנ"ס ור"ע חומר כפית היין (כי סגל וכ'. סמנס כ"נתינו קייכ וכו'כלעת וכוכויות : סר"נ וכיון סגעטו הכתוב מעירית חיפה נתניעט כמי וכו וכתיגבו תת פרזת וכו'מbחת מנהלת וכו'. מרכתיככסוף ולח כתנית ברננת • חי ביי כעסירות דייקינן • חלל מליסגל רחקת ניהול לית לן לגוידק • ד”כ קל לכתיב וסיס כיילcס לתת תחנת חיתס ס"ג כל התחייב כ6חת מתחננכולן •

ופין מתחייב ברקת סין מסייע ככולן • וfמחיר"פ לתייג קנס) זין מפתיעת קול - נח : שהמלך 65 לן לס רנין ליתן • קכי אכן כמגר ג'פרק 3' וסנסלרין • ויסיפס סלין דתני סיפח 65 מטיך ונח מצידן

.

.

.

.

עולס ויוכר ע. סמיעת קול

וע. בטוי ספתיס ועל טומלס 6ותו וים ספריס רגרסי קכח פסיפס כמי - ולע"נ ומוקמינן מקדם כדמוכח לקמן כמתני' וסל רתנינן חין קייני'על סמיע' לת סתס כמלכי יסרסל כדפי'סר"נ סס סרי כתכתי גס זס הקול וכו' דמפתע 65נו ולל כתן מפית היינן 6ינו קיין פר דלח 6:!עוטי מלכי בית רור מן לנf מעיר • חלה כעילי כפפות סכf על fcר כלות לכל סיכ קרכן עולס וינרו; ו וכע"6 דקת כי לכל ;foר עדות ין מן דין כפי מנכי כית רול מו" ריקיף וסנסיס וסתחיק

בניינים לעמל וכתי: סוס מצילין סגירת כפ'פלת לך דנין אותוכני°°ג)(לא מעיר ולא מעידין אותו):ן קסיס ינו וסבירנית גר"ע כקרין ע"ח כתיס וסס נפס כל המצוה שבתורה שחייבין על ורונן כרת ועל דכיון דfין סכbt ככלל עלו' לתת פקט' כסגנה נגו'

וגו' שגגתן חטאת היחיד מביא כשנה ושעירה והנעי' רונן לf מיין כסו טריעת וסקרינת עז וכתיב בתריס שעיר ומשיח ובו מביאין פר ובע א היחיד • קול ספינן בעלות יכולין קורת וfתתיסית לכס קc' , והנשִׁיא והמשיח מביאין שעירה ובוגר ושעיר לעיר וסתס 6תי ספיר 6ת כנן לקרכן זס : ז tfס פרלעולה ושעיר לחטאת : ז אשים תלוי היריד דסר"נ וסרמנס כסקו דלf נוי טנירו סחייכין על זרוקן והנשיא חייבין ומשיח ובית דין פטוריס אשם כר"ע וע"נרטעת קתר כרת ועל שגגתן חטחת

וראי • היחיד והנשיא והמשית חייבין ובית דין, תcו דסחי טעמלה מכרעח. קייט הייכין על 65 הודע פטורין על שמיעת הקול ועל כטוי שפתים ועל כעל למעוטי מלך מפתיעת פנסן ctסקנו כנין (כסני) טומאת מקדש וקדשיו ניפטורין והיחיר

קול קיכf ופייך גנית • זקיס הן של חלב וחסר סל והנשיא והמשיות . חייבין אלא שאין כהן גדול וסכ"מ כפרק י' כסל' סנגות אותן ולכל 6'מסן וסיכן יודע חייב על טומאת מקדש וקדשיו דברי ר' שמעון •

כתר דל6 מכרע6 מסוס חיזת (נתן יוכלגותמסיס ו:'ו

ומה .לבנייתו לר'עקיכח:כתנכי פטורין דכתיב כקרכן ככור

סרן קיח ע"כ וסי fפסר ונודעת סקט6ת וסקריכן 6ין חייבין קרכן !6 על סודע ולאפיס יתסני לן כסf °67כתי 6לר' עקיכס ללחן רלית הינה כלS נכ"ו: לופס וללי חופס cf6מותקן סכלין על קודfי tfס דס6 קרח כתיב דיכו ככקר משפט אח כדכתכתי 556 מ"מ מעינות 6סס גצינות חמס נזיר חפס מכור 6פס ססקת קפי6 לי לסכל פסקו סר"נוסרמכ"ס כפירופו וכן כפי'ימס חרוסת : סיתיך ותגסי CICיס קייכין פכל או מעסס יסיף גגות דל כר"ע והגננך קיין : זכרים.פ*ו הסכועות רתכן יס לס פנל סדיוט ולf פנח מסית וכפיס : וכ"ו פטורי' פלין סכועות העלות לחינה נותנת :6 כרחין העיר ממעטינן מלך נהוללת נ"ר עסק בתס ;fין לסס כל על הורחת כ"ו: 6 כמו סכתכתי סס

וכן כתב גרין פ"ו מסל' סכועות וכריך פלין כסן גדול חייב על טומלfת מקום וקרפיו רכרי רני סמפון מיין ומס סכתב סר"ג וסל רקנינן לין חייכיס וכו' וכן כתל טעס לר"ס רפתיעכטומ6 מקל ולי6ר יטמס ולח יתחכר

סרמנ"סנסוף פרקין ככותר (תקשר סתמס 6סתתס : ונכרתה הנפת התיל כתוך סקת מי סחטלו סוס נקס יכס י מביא כסכס וסטירת : חו חו קתני כדכתיכי קרלי כהן גדול סלין חטfו סוס נקסג ססקה. כל מי שנכנס מהן

כסליס כפרס ויקלס וכן וסנסיס סעילסס ככתוב : למקום מיגג מי עבר עבירת נטונג חייב על פגנת מעסה כלכר ומשיח (בית דין מכילחין פר כלפירס סר"נכמסנסנ' : וכהן מפיק fיכו קייס 6ל6 על סעלס וער עס סננת מטטה

ובית

דין פרוסעיר כרכתיב נפרס' שנח לך ולמר פעיל כדמוכק לעיל כפרקין • • וfין סנכס כרני, סכעון 656

מתנס ג'כפי קר3°) יליף מפיני מעיני מס נתן כהן גדול מכיל קרכן כונס ניגרר 6ף על טומfת ג'וסף כלן כ"ו

רס"י : ז ומשית ונופטורין • תקלס פי' הרינדכתיב כקרכן לקור ונודעת וכו'. נמסיס ככית לין

קלין חכוחו וסגנתו סוס כמו סכית לין דלקין • 6כל נסיח 5ין סנגתו תלוי מופחתו כגור שכתבתי במפנה :' : אשס ודחי סיחיל (סנסיס וסנסיס קייכיס לכתיב נחסמות וfס נפt 6חת וכסס וכנפית • נכלל נפס 6קת סן וסח דתנן לעיל כטעס ג' 6ין חייכיס 6% על לכר פורוכן כרת וסגגתן חטfת וקן קמטיס tfס ודחי bין פגנתו קטfת הכי מפוט וכן קלסית • לגבי oc6 ודתי פר קולז רלח יכיס 6כל 6ס ולחי יכין פסליוט ו:"י: ובית דין נטורין פי' סר"ג bcין נסיכת ג'ו עסק נסן וfין cf6ס כלf וכו כמו סכתכתי כתפנתה

דין תייכיס :) על לכר סזדוכן כית וכו': והיחיד והגיל הממיס קייכיס דכולן ככלל כפס 6קת סן רס"י: אלא סחין כ"גקיינוס:' : כנין סכתג תר"נ וכהן משיח לינן קייכ וכו' כדמוכח לעיל כפרקין כמסגסג'כמו סכתכתי פס דברי ר' סגנון כתב סר"כפלין הלכה כמותו וכן כתב הרמב"ס וחכיתמית לסס סתס לן רבי כותית כמסנס ד'פרק כתר6

:רפרים וכל שכן לסדר טסכות סקרין ועיין מס סכתכתי כרים פרק כתרלס דסוטס נענין מחלוקת ואחר כך סתם וקרחנ"וכפרק י' מסלכו פגגות קטיג על סרנג"ס וכתנ רנסיס ליכן סיים בטומנת מקוס וקרסין ונרלס כעיני סמפות זוינר לו אמס פוטר רגלך מפגיעת קיל כרכי עקיכל דלעיל ומסקנקין מעליו כזס כל קופיות קנ"מ :

מק

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

ומה הן מכילין נרות רי ררברי תנח קמח קן רמסדר פל מקלסוקרפיו: ר"6 fות סנפח מכיל צעיר על טות'מקדם

סמיכת סקול ולעמית • וקלי סיחיל נסי ומפיק • וקרטי לפי הייכין על זדוגו כרת כלן פרוס מכיס סעיר על 65 הכינותי רכרי רס"י כות :

פ6ר ככות שחייכין על זלוגו כרת וחין סנכס כר"ח • דכיון רסין פרק ג והנשיא מכילה זעיר פי' הר"נ דכתיכ על חטחתו קייכין על שגגת מקלס וקרסין חטחת קבועס לין סכפיל מכיל ספר קטל

f56 כדרן מקימיך מכיח : וכן לשון סרמכ"ס כפירוטל. ומה הן מביאין קרבן עולה ויורר רבי איעזר אומר פרק ג כהן מסיח סחט6 הנשיא מביא שעיר :

(6ק"כ כבר משיח שחטא ול הספים נסכיס ליק נגריית גגמנטלין כהן ואח"בעבר מנרולתו כהן משיח מביא פר והנשיא כסןמפיח מכי פר ולפי עכר לי קמיס קכתו כפרט פרק ג כהן משיחתוכן נשיא שחטא קרבנו ער סעכר מכהונתו : משיח סעכר וח"כ חטל : מכי שעיר:בנהמשיח שעבר ממשירותו ואח"כ fחר פסעכייוסו ממסירותו המכיל חטחתו מפענ"דכתים חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואח"כ חטא כהן 6מרינן לקמן כלנתני' ומכיה על הטלתו וכןסיס גס כתור' משיח מביא פרוהנשי כהריוט : ג חטאו ער שלא פר ולי נקט לית 6לס מפיס כהני . ולפטר רחגכריסט" נתמנו ואח"כ נתמנו הרי או כהריוט: יש אומר ריכטריך לתתני רכסי'ככים נסלי (סלי קרח וכוכתס אס נודע להם ער שלא נתמנו חייכין • ומשנתמנו פעי' כסחט קיר ססעכירוסו קיתר חי: רכתיב גכי כסיס פטורין. ואיזהו הנשיא זה המלך • שנאמר ועשה תני נמי נכסן משיח מכי 6ו סולט חליו מטלתן 6טר אחת מכל מצות ה'אהין נשיא שאיןעל גביו אא ה' פר : זנס*6. מכיל צעיר חטח והכיל 6ת קרככו ודרסי היו : ו ואיזהו המשיח המשות בשמן המשחה וכתיב על הטחתו ספר חט כ6סר קטל . מכיל 6ת לא המרובה כבנריס • אין בין כהן המשיח בשמן

מכתר סמכי חט6'כמו פתית קונגו • 62 סלח רחיתי כגמ' המשח' למרובה כגרים א פר הבא על כל המצוחייכנטער פסטל : נתן וכת"כ דדריס נס כלל ונסכי ואיןכין כהן משמש לכהןשעבראא פריו הכפורי' מטייז סעכר ממפיקותו וכן' מסתגרי 67"כ קרח לכפקט" ועשירית האיפה זה וזה שוין בעכורת יום הכפורי' 6ע"פ סbינו עוכר כקדושתו ולח"כ עבר סיכיf כפכט): ומצווין על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן קוח עומד • סחין כין כקן בכהן מפיק מכיל פר ככר מטמאיןבקרוביהן ולא פורעיןולא פורמיןומחזירין עוכר (כון מעבר חלל כתבתי לעיל מתיל' את הרוצח :

ה בהן

עגולה • ופר יוס סכפוריס יניף נס (נגתיות"כ) ומ"ס

ועשירית החיפtמקרין ככל קר"נ סלין בין כסן המוכר לכסן סעכר 6נה עבור וכו' .כן יוס כדלקמן לכל נסיס כיין העבירותו הרי הוה כתריוט : כתב הרמב"ס כפירום! ותימס למתני' ר' תנן לזה וזה פיין ג סרי לי כסליוט סכ'כנפיס 6סר נפיס יקטס • פיטל כססוס כעכולו'ית"כ וכ"פ עכודת סחר הימי ודלס רנק כ"ג תקרי כסיס וכן ככהן מסיס כחמר לס הכסן המסים יחטר פחטק מקרים כרתנן כמסנס נפ"ק דיומה • והכי תניח נסריס כנמ' כסקוס מפיק : ו כמרוכס ככגריס ל6חר סנטה ללוחית רפון כסקרכת כל יוס (כמפנק ט' פ"ק דמגינת כתכו לנכל של סמן סמפחת תיק כהן נרול נכנס לכהונת נרונס כככיסת סלר כדברי פין קון סופר יר'כ וכפירי קליפ וכ"כ סרמכ"ס סמכס כגריס כרכתיב ומלח 6ת ילו ללכוס 6ת סכנריס : fלס נס* סנגות וכפ"ק דיומ6 דף י"נפסקי'יוקכן הלכ'כר'יוסי פר קכח על כל סמכות • סלין מרוכס כענייס מכיל פר על רחמר ר6סון חוזר לעגורקן פני חינו בלוי (כ"ג מסוס חיכת סגנתו • וכהן המשיח כתיכ: כעכודת יוס סכפוריס • וכל נכקן סליוט ממו מעלין בקוס ולין מורידין • ומיסו מפיק סלין עבודת חותו היוס כסרת חלל ככקן נדול כלבן וכסן

סקס רמודס ר'יוסי סfס עכר וענר ככולתו כפרת : קטסמס וכקן פעכר טיין כה : ולח פורעין ולח פורמין והנשיא כסליוט וכייפי כסי ספיר מק"י ומס מפיס סלין כדכתיכככסן גדול חק רcfלח יפרע וכנריו 65 יפרוס :

מכיל קטנות כסננת מעפס מכיל קט6תו מפעכר ומחזירין לת הרונס • 6ס תת לסו מקס חוזר ברונק מעיר כסיס פמביי) קטלת כעגנת מטס חיכו דין שמכיל מטחתו מקנטן • כדכתיב עד מוק ןגדול : מסענר תחסר כסס יסטל כוסו6 כסיס לין כסיום הדין'

ק כהן 65 גמר6: ג עד סלח נתמכו חייכין כסליוט ומחנתמנו פטורין ומפגע הנגמר פטרינקו ולרש"י ור"ס חטbס וידיעה כפי • וס"ס דפליג וו כר6 דקתני כטיל פחט6 ו6ח"כעכר מגוונתו מכיס ספיר דר"ס קלמר נמי דחס נודע לו מעבר ללין מכיל סעיר • דחטחת וידיעס כעי כסמסנסיס ע"כ ו ואין כין כסן מcnc • היינו ר6סון סקו גטבורתו לכסן סעבר היינו סני סתינו תחתיז רלחקר סער (פסין )סרחסוןמעכירי קפניו:"יוכ"כסר"נכמסנס טפ"ק דמגינס : זה וזה פזיס וכן כפ"ק דמגילס כתכ לר"נ ותקריבין לונגין •

קע

.

ה ג'ג פורס מלמטס לס מת מחייב לקרוע פליז קורע והכי תניחכח בגמ':ו כל קתריר מסבירו קידס 6ת קברו

נכנסת נכנף בגדו הסמוך (רגניו • וסלי לכתיכ וכנליו לס פי' סר"נרfמר קרח מוכר עוגת הבוקר וכו'. עיין עוד מזה יפרוס fsינו פורס כ6ר כל 6דס : מלמעלת כנגד החזת כריס פ"י רזכחיס : וכל הקורס מחכרו וכו' כתכסר"; סמוך (כתף כפר העס: סוכן מי סמת לו ל'מסכעת קרוס' דסכי 6סכין ככהן וכו'לפתוח ר6סון פירס"י נהרות כתירה • מחיי (התסכל עליון ין סמית'

עיין משנת ה'פ"ס רגטין כמו כן נקבר המת כין ל ה כהן גדול פורס מלמטה וההדיוט מלמעל'כ': ונכרך רלסון פירס"י כזוין : מקנר קול סוכן דלוריית מקריב אונן וּלְא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא זהאיש קודס לcf. נתחין" וייס התיק ולילך כל זמן אוכל : ו כל התדיר מדברו קורם את חברו וכל וכו ותחת קרנות פנס נקכר הלנת קול סוכן המקורש מחברו קורס את חברו בר המליחובר לכסות פי הר"ן סניץ דרכנן ויוס סקנור'הול סוכן הערה עומרים פר המשיח קורס לפי הערה ככל שרוכס יכו' (תהיות לוטק ירקון כל מותו סיוס ולפינן מעשיו : ז האיש קייס לאשה להחיות, ולהשב כ"יטור י"ו סי' רנ6° והכי לחקר קנור' ומפנקכר המת אברה והאישה קורמת לאיש לכסות ולהוציאה פירוטו (סנילס 6ס ססי ניוס רלסון על מיתת כל מבית השבי בזמן ששניתס עומרי לקלקלה האיש טוכעיס כנור וכיוכח כזה קלינת שלמחריו קול חוכן קורס לאשה : ח כהן קודס ללוי לוי לישר) ונקט כסות ות"ת (חכינת דרבנן : וכן מקרים חוסן ישראל לממזר וממזר לנתין - ונתין לגר וגו רסד טענה הו) וכח חוכגמן הקרסיס • מכן לעבר משוחרר אימתי בזמן שכולן שוין אבל אם ה כהן קורס לנוי גת מלינו בחירן כיוס שמתו נדר היה מטור תלמי חכס וכהן גדול עם הארץממור מנחת גני עמרם לכיתות סגר ולכנתי חטחת תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ :

חזון ומסת זיכר. חסון האוס קייטב בעיני ה' על נשלמה מסכת הוריות' להקדיפו קרט קרפיס ר"ס תלכיכס סית מקפיד 65 על

חג'גי'ג ועיין מ"סהר"ן קרקרכס ולוקח קרן פסול כהן גדול 6:ל בנין סרין כהניס כמסנס ס' פ"ק דנטין. וסרמנ"ס כפירוסו מגל נור מעלות סדיוטיס קין וסוריס fותו היום כין נסקרים בין לאכול : ו

ע"ס וכחכורסוף פ"ומתנכות כלי סמקוס : קתריר מסגרן קוס קודס דלמר קרת מלבד עונתרכקר fמר ישראל (ממעזר (סרמכ"ס כפירוסו וכן כתכירן סוף פ"ח פעולת התמיד מכרי כתיב עונת סכקר ספרנטולת התמיד נמס

קהל מתנות ענייס כתב יסר6ל נסלל דגת העל לי ללח למכרסמכס קלי מסוס דתדיר קדיס לריס : וכן פסולס לכסונס וסלל c2תוקי ומתוקי נלסופי (סופי המקורם מחכרן וכו' דהכי fסכחן ככסן דכתיב כיס וקלסתר•

לממזר. סהממזר (דוי ומחקריס ספק : (6תרי נפתות רלfסון ונכרן ר6סון ונטול מכס יפי ר6סון : וממזר נכין • כתב סר"כ זה כל מטפה כפרית וכו'נמר' ער מסיס קורס קולfיל ומסיק מכפר וען מתכפרק כלין

וחפי' ממורת פינות מנכרי ועבר סהולך תמור כוח פיקדי מכפר (מכפר וכן סול לונגר וכפר בעדו וכער כרמכס ממתני'דסוף פ"ג דקלומין וכ"כ סרמב"ס פט"י כיתו וחח"כ וכעך כל קהל יסר! : ז כלים קורס משק פתוח מס. 6סורי כיחס וטור 6"ס סימן ו' מ"מ יפנו לוקלת כשרות מקורם ממנו ססליס חייכ ככל סמכות. וה6טס לינס מייג', מסלס. וסל fמריכן בסוף פרק סמפלת שלסס פוינפּיס בזכות עשה שהזמן גרמה : והופי קירות לליס ככסוע .' כחרס סקנ"ס חכיו נחמו וכו' : גר קורס לעגל פייר 3 פנו תת מרובת מכופתו של חיים : לקלקות לבית ולמסכן זה לס סית נכנע לרור וזה היה נכלר 6רור •

גת וכתר זכור: קליפ.קורס סזו דרכק ככך יfר bין דרכו ככן:ח נוי קרמכ"סו* סמס סכתוכ כתורי; 6רור כנען ועיין מ"ס קיס ניסרחל דכתיב כעת הרי הגליל תחת סכט הלוי מתוך כסס רס"י ריס מתני' נפ"ק דקדושין : בני יפרfל : טרייל קורס (ממזר • תנזי מיוחס והחי לחו וכהן גדול עס סחרן. אזמן בית שני פלח דקיקי נייס מיוחס : ממזר קילס לנתין זה כל מטכת כפרי וזת נח

וסכסן סגרול 69חין מיתf גדול בחכמת וכן כמ"ס מטפס פסולס : נתין קורס נגר זת נדל ממנו נקיות פינתסגת ה' כרפיי"נ כתפנסג פ"ק דיו :ל : וזס לf נדל טלנו כירופה: גר קורס לעכו זס לל יסית נכנע

קורס לכסן נלול פס הליין • ועיין כס' י"ג כמסכת פרור וזית קיר נכלל סיור : תזר קלמי סכס קודס לכ"ג ה' פרק ו' דגטין : עם כסרן וכתיב יקרה ריס מפגיניס יקרה ייf מכהן גלול סנכנס לפני ולפניס

סליק מסכת הוריות כליקאלה מסכת הוריות • וכולהסדר נזיקין בסייעתא דשמיא אנא מדודה לעתיקא דעתיקין - שזיכני להשלים גס סדר נזיקין - וכן סיפר בני לחשים •

זיס :

.

:

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »