תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

סליק בבא מציעא אמר רבי שמעון כל שהעליון יכול לפשוט את ידו סליק בבא מציעא ולטולהרי הוא שלו - והשאר של תחתון :

סליק מסכת בבא מציעא בבא בתרא ענינה ניכר כחלוקסקרקפת וסדינין בענין סדירות המשותפות - וססגונית, ולטעמקי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- י . ממרכע ממות: זה ניתן ג' לבנים כינים - הכל כמנהג המדינה בנויל - זה טפחיס שכותל סגול נריך נותן שלשה טפחים - וזה נותןשלשה טפחים - טפח יותר מכותל סגזית בגזית - זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים כשכיל רbשיסbכני שכולטו' ומחצה בכפיסין זה ניתן טפחיים וזה נותן טפחיים - לחוז שאינן חלק". וככפיסין לבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה זס נותן טפתיס . שעוכי פיכ כיקל סכפיסיס טפח יותר

[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

אם נפל הכותל . המקום : של וכן בננה - מקיס שנהגו לגדור

מחייבין אותו - אבל בבקעה מקים שנהגו שלא לגרור אין מחייבין אותו איא אם רצהכונס: לתוך

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתןעד שיביא ראיה שנתן:ה כופין אותו לבנות בית שער ; ודלת לחצר. רבן שמעון בן גמליא אומר לא כל החצרות ראויו לבית שערכופין אותו לבנו לעיר חומה דלהים ובריח רבן שמעון בן גמליא) אומר אכל העיירות ראויות לחומה" כמה יהא בעיר י

ויהא כאנשי העיר שנים עשר חדש קנה בה בית דירה הרי היא כאנשי העיר מיד : ואין חולקין את החצר ערשיהאד"אמות לזה. וד' אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה . יתשע קביןלזה ד'יהוד'אומ"עד שיהא בה תשעת חצאי קבין לזה. ותשעת חצאי קבין לזה - ולא את הגגהער שיהא בה חצי קבלה וחצי קבלזה

ר עקיבא אומר בית

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »