תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

שלוחי או ביר בנו ביד עברו ביר שלוחו של שיא) . ומתה פטור אמר לו השוא שלחה לי ביד בני ביד עברי ביר שלוחי או ביר בנך - כיד עברך ביר שלוחךאו שאמר לו המשאל הריני משלתהלך ביד בניבי עברי ביד שלוחי אוביה בנךביר עברך בירשלוחך - ואמר לו השוא שלח ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה : ר המחליף פרה בחמור וילרה וכן המוכר שפחתו וילרה זה איטר ער שלא מכרתי וזה אימ משלקחתי יחלוקו היו לו שני עברם אחר גרול ואחר קטן וכן שתי שרות . אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גרול לקחתי והלה אמר איני יורע זכה בגדול המוכר אומר קטן

מכרתי והלה אומר איני יורע אין לו אאקטן :

זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג וער הפסח בימות החמה שלשי יום ובכרכיס אחרימוי החמה ואחרימות הגשמי"שנים עשר חדש ובחניו אחר עיירות . ואחד כרכים שנים עשר חרש רכן שב"ג אומר חנות של נחתומים - ושל צבעים שלש שנים:; המשכיר בית לחברו המשכיר חייב בדלת בנגר ובמנעול ובכל דבר שמעשה אומן אבל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עשהו הזבל של בע

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הבית ואין לשיכר אלא היוצא מן התנור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

12 2

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »