תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן הלכה קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו ולא קיימת וגם את המתיחצון ואיזה . שור שוה מאתים שנגח שור שוהמאתים והנכלה יפה המשים זון שזה נוטלחצי החי והחצי המת וזה המת : י יש חייבעל מעשה שורו - ופטור על מעשה עצמו פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו - שורו שבילש פטור. והוא שבייש חיי שוויו שסימא את עין עברו והפו את שינו פטו והוא שסימא את עיןעברו והפיל את שינו הייבשורו שחבל באביו ואמו חייב שחבל באביו ואמו פטו"שורו שהדליק את הגדיש בשבת הייב - והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור מפני שהוא מתחייב בנפשו : אחר שור אחר אומר שורך הזיק - וזה אומר לא כי תשלומיוחדלתסוחד למוע') עלקה המוציא מחברו עליו הראיה.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

היו שנים רודפים אחר אחר זה אומר שורך הזיק.
וזה אומר שורךהזיק שניהן פטורין אם היו שניהן
של איש אחר שניהן חייבים היה אחד גדול ואח'
קטן הניזק אומר גדולהזיק - והמזיקאימר לא כי
אקטן הזיק - אחרתם ואחד מוער הניזק אומר
מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק .
המוציא מחברו עליו הראיה היו(ס 6) הניזוקין
שניס אחד גדול. ואחר קטן והמזיקים שנים : א
גדול וא"קטן הניזק אומר גרול הזיק את הגדול .
וקטן את הקטן - והמזיק אומר לא כי אא קטןאת
הגדול ונדול את הקטן ., א"תםוא מועד הניזק
אומר נוער הזיקאת הגדול - ותם את הקטן :
והמזיק אומר לאכי - sא התם את הנרול ומועד
2. את הקטן - המוציא מחברו עליו הראיה :
פרקר שור שנגח ארבעה והמשה שוורים.
- אי זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

זה אחר זה ישלם לאחרון שבהם ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו והאחרון אחרון נשכר דבריר"מר"ש אוטר שור שוהמאתים - שנגח שור שוהמאתים ואין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה וזה ניטל מנה הזר וננת שור אחר שוה טאתים האחרון נוטל מנה . ושלפניו זה נוטל חמשים זוז. וזה נוטל חמשים זוז חזרונגח שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים זוז ושנים הראשונים דינר זהב: בשור שהוא מועד למינוי ואינו מוערלשאינו : מועד לארם - ואינו שוער לבהמה מוער קטנים - ואינו טוער לגדולים את שהוא מוער לו משלם נזק שלם ואת שאינו מועד לו משלם חצי נזק . אמרו לפני רבי יהודה הרן שהיה מוער לשבתות • ואינו : לחול אמר להם לשבתות

משלם נזק שלם לימות החול משלם חצי נזק .

אימתי הוא תם • משיחזור *

[ocr errors]

| מותו כנזקיו יחזיר למלפניו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

סbין לעת לקטן כמו לגלול

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »