תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ואו שאיןאיכלין העושה במחוב לקרס'בשע'שאין גמר מלאכה. ובתלוש מן הקרקע מאחר שנגמרה מלאכתו וברכר שאיןגרולו מן הארץ :ג הי"עוש' ביריו אבל לא ברגליו ברגליו אכל לא בידיו אפילו בכתפו הרי זה אוכלר יוסי בר' יהודה אומר ער שיעשה ביריו וברגליו : ד היה עוש בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים אבל מיג' את עצמו עד שמגיע למקו היפות ואוכל וכולןלא אמרו אלא בשעת מלאכה. אבל משום השבאכר" לבעלים אמרו פועלין אוכלין כהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מן הנתוכחמור כשהיא פורקת : ה אוכל פיעל קישות אפי ברינר וכותבת אפילו כרינר ר' אלעזר בן חסמ אומר, לא יאכל פועל יתר על שכרו וחכמים מתיריןאבל מלמדין את האדם שלא יהא רעכתן ויהא סותם את הפתח בפניו : ו קוצץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א

והשיכר נשבעים על השבירה ועל השבויה ועל המתהומשלמין את האבדה ואת הגנבה: ט זאב אחד אינו אונס שני ואבים אינס - ר"יהירה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב א'אינס - שני כלבים אינו אינסידוע הבבלי)ירו ל"ג)אומר משו' ר"מ(ס C6מרוח אחת אינו אונס משתי רוחות אונס הליסטי ה"זאונס הארי והרוב והנמר והברדלס. והנחשה"ז אינס - אימתי בזמן שבאו מאיהן אבל אם הולכין למקום גדודי חיות ולסטיס אינו אינס : י מתה כררכה ה"ז אינס סגפה ומתה אינו אינס עלתה לראשי צוקיזינפלה הרי זה אונס העלה לראשי צוקין . ונפלה ומתה אינו אונס , מתנה שומר חנם להיות פטור משכועה - והשואו להיות טור מלשלם • נושא שכר • והשוכר - להיות פטורין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »