תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

פרק ו השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת. שכר את החמור - ואת הקרר (ירו ל"ג) הביאפריפרין וחלילים לכלה אולמת ופועלין העלו פשתנו מן המשרה וכל דבר שאבר וחזרו בהן מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען;

[ocr errors]
[ocr errors]

ב השוכר את האומנין - וחזרו בהן ידן ע ולbרנו ללכת לעשו' מלbכתו התחתונה אם בעל הבית חוזר בו ירו על התחתוג של כס"כ כמו ששכרו עמו כי bו כס"כ חזר כו כגון שbמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

על התחתונה - פירס סר"כ מססוולס וכו'.. רש"י יוני רכס לפרש כשסוקרו פועליס ויתן לסט סלע וחני - על חני

[ocr errors][merged small]

:

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כל המשנה ידו על התחתונ'. וכל החיזל בו ירו על. התחתונה: ג השוכר את החמור להוליכה בהר . והוליכהבכקעה בבקעה והוליכה בהר. אפי' זו עשר מילין וזו עשר מילין ומתה. חייב. השוכ את החמור והכריקה או שנעשית אנגריא אומר לו. הרי שלך לפניך: מתה אינשברה חייב להעמיד וחמור. השוכר את החמור להוליכה בהר . והוליכה בבקעה אם החליקה פטור ואם הוהמה חייב להוליכה בבקעה והוליכה בהר אם החליקה

[ocr errors]
[ocr errors]

לומר לו סינך מעותיך רנס לומר לו סינך קרקע כנגד

[ocr errors]

חייבואם הוחמהפטוראפ מחמת המעלה חייב :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פוחמניה.

י

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ר השוכר את הפרה לחרוש בהר וחרש בבקעה אם נשבר הקנקן פטור בבקעה וחרש בהרי אם נשבר הקנקן חייב לרוש בקטנית - ודש בתבואה פטור. לדוש בתביאה נודש בקטנית חייב מפני שהקטנית מחלקת : ה השוכר את החמור להביא עליה חטים, והביא עליה שעורים חייב . תבואה - והביא עליה תכן חייב - מפני שהנפח קשה למשאוי להביא לתך חטים והביא לתך

שעורים פטור. ואם הוסיף על משאו חייב וכמה

יופיף על משאוויהא חייב מומכוס אומר משום ר) מאיר סאה לגמל שלשה קבין לחמור : ו ב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

האומניןשומרי שכר הן וכולןשאמרו טו והבאמעות שומר חנס שמור לי ואשמור לךשומר שכר - שמור לי ואמר לו הנח לפני שומר חנם:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

אלוהו מעות שומר חנס לנית ליס לריסורס ככר מכוס לענין דיג): סנוסו פירות שומר שכר - לדרך פירות לסרקיכ שומר שכר - כתכסר"כ סכ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »