תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יין נפי שקגו כמי ספר מס'

[merged small][ocr errors]

מרבין על השכר. ואין מרבין על המכר'. כיצר השכיר לו את חצרו - ואטר לו אם מעכשיו אתה נותן לי - הרי הוא בעשר סלעים לשנה. ואס של חדש בחרש . בסלע רחדש מותר . מכר לו את שדהו ואמר לתאם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא שלך באלף זוז. אם לגורן . בשנים עשר מנה . אסיר : ג'מכר לו את השרה ונתן לו מקצ רמים ואמר לואימתי שתרצה הבא מעות וטול את שלך : - הלוהו על שדהו ואמר לו אם אי אתה נותן ימכאן וער שלש שנים הרי היא שלי. הרי היא

שלו וכן היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים : הר אין מושיבין'חנוני למחצית שכר ולא יתן מעו"

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כפועל

ליקח בהן פירות למחצית שכר. אא א"כ נותן לו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ר א

", "א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

נן מעותיך - זס מיתר דסוי ו אין מקבלין צאן ברזל מישראל - מפני שהוא נמן כרו: מסטעס שפיר: נחנו מעדיף לו שניכוריס דבית. אבל מקבלין צאן ברזלמן העכו"ם - ולווין כריש פרקו דיכמות. ומס סגנו מפני שחוכ' מrנו שדס מהן י ומלוין אותן בריבית וכן בגר תושבי מלוה מכתכוbע"ג דמrנס יתירb - טוכס משוכחת. שחכירתס ישרא מעותיו של עכו"ם מדעת העכי"ם אבל לא סיb וכו' נקט לס משוס יפס מחכירות שדס רעס :. מדעת ישרא: אין פוסקין על הפירות עד שיצא סיפb . מכל מקכנין נמן ו מין מקבלין נזן כרזל . השער עירו כ"ג) יצא השער פיסקין ואע"פ שאין כרזל מן סעכו"ס . כ"כ

[ocr errors]
[ocr errors]

- "

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

פוסק עמו על הגריש ועל העביט של ענכים ועל סער : ועל ססיד פוסק

המעטן של זתים. ועל הבצים של יוצרי ועל הסיד עמו כbיזס? שער שירנס

: מששקעו ככבשן ופיסק עמו על הובל : ימות משישקענו כככסן סעניס תן לי כוס . כתכסד"ק השנה. ר' יוסי אומר אין פיסקין על הזבל

[ocr errors]

אם כן היתה לו זבל באשפה. וחכמים מתירין י. סיד: וחכמיס מתירין מיכל ופוסק עמו כשער הגבוה רבי יהודה אימר אף על בין חכמיס לת"ק דת"ק כל פי שלא פסק עמי כשער הגבוה. יכול לומר תן לי ימות סשנס קלמרי ופנינ כזה. איתן לי מעותי: ה מלוה ארס את אריסיו עליס ר' יוסי וbמר ל6 שנ6

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גמלא מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע. ביוקר סגשמיס עד שיסיס לו למיכ' ; והוזלו - או בזול והוקרו. נוטל מהן כשער הזול: כל כrfפס. וחכמי מתירין

[ocr errors]
[ocr errors]

ולא מפני שהלכה כן". עצמי: מש לא יאמר ארם לחברג הלויני כר חטים ואני אתן לך לגורן אכל אומר לו הלויניער שיבא בני. או עד שאמצא מפתח י והלל אוסר

וכן,

- אלא שרצה להחמיר על

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן

[ocr errors]
[ocr errors]

י בכל

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

וכי היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה ער שהעשני דמים - שמא יוקירו חטיס ונמצאו באות לירירבית: י אומר אדם לחברו נכשעמי. ואגכש עמך. ערורעמי ואערור עמך, ולא יאמר :ערור: בשע:ך

כל ימי גריר אחר. כל ימי רביעה אחר. לא יאמר לו חרוש עמי בגריר, ואני אחרוש עמך ברביעה. רבן גמליאל אומר יש רבית מוקרמת. ויש רבית מאוחרי כיצר נתן עיגיו ללוות הימני והיה משלח לו ואומר בשביל שתלוני. זו היא רבית מיקדמת לוה הימנו. וההזיר לו את מעותיו והיה משלח לו ואמר בשביל מעיתיך שהיו בטלות אצלי. זו היא רבות מאוחרת. ר' שמעון אמר יש רבת רברים. לא יאמר לו דע כי בא אישfפלוני ממקים פליני : יא ואלו עוברין בלא תעשה . " המלוה .

- והלוה

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- -1

« הקודםהמשך »