תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

הראשונים - אם הוא בן

יא אין מערבין פירות לומר

ק החנוני קליות ואגוזין

השער. וחכמים אומרים

[ocr errors]

זכור מעשי אבותיך שנאמרוגר

פני שהוא מרגילין לבא אצלו וחכמי

איבור את הגריסין דברי אבא שאול. נותן לו סמריו של יין וחכמים מתירין ומודים שלא יבור מעל פי מגורה.

[ocr errors]

מאנסיך זס נ6מר כbונית אמרו לו לא אמרו אלא את או: י כשם שאוגאה וכריס שמין טובתן ורעתן במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר בכמה מסולס נסכיר מנמלנכו של חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל תשובה

[ocr errors]

לא יאמר לו זכר מעשך רים. לא יאמר לו

אתונה ולא תלחצנו :

סלומר לחכרו פירות שדס . בפירות - אפי חדשים בחדשים. ואין צרי פנו אני מוכר לך לא יערכס חרשים בישנים באמתבייןהתירו לערב קשה בר ו ושהוא משביחו . אין מערבין שמרי יין ביין. קלסיס כיסני". עסק למכור אבל נותן לו את שמריו. מי שנתערב מים ביינולא לו שניס נ6 יערל עמסס ימכרנו בחנות אלא אם כן הודיע . ולאלתגר קושי שסיסניס יכסיועושיס על פי שהודיעו שאינו אלא לרמות בו. מקום שנהנו קמח יותר מן סחלשי': מעני להטיל מים ביין. יטילו :יב התגר נוטל מחמש שמשכיחו קטס משכיח את גרגות - ונותן לתוך מגורה אחת מחמש גתות ונותן סרד לפיכך פסק עמו יד לתוך פיטם אחר ובלבד שלא יהא מתכוין לערב מערככו קrס מכל פסק עמו רבי יהודה אומר לא יחל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »