תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בש"א הייבי וב"ה אומרים אינו חייב עד שישלח כויר (ג"מ נ"נ (שנאמר אם לא שלח ידו במלאכת רעהו כיצד הטה את החבית ונטלהימנהרביעי ונשברה אינו משלם אארביעית הגבוהה - ונט המנהרביעית - ונשברה. משלם דמי כולה:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מעות - לאו דקח נטל למכי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

קונה את הזהב. הנחושת קונה את הכסף והכסף אינו קוני זאת הנחושת

פרק ד הזהב קונה את הכסף והכסף אינו

שכתב דרכור למו דוקb . וכליותימס ססוניb לפרק כ' לחולין דלעיל - ועיין כנס ן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »