תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ונישמעון לומר 6ף לטעון שאביו הביאו לעול הזה ורכו שלמרה חכממכיאו מקום שנאמר כאן ככל , ו נחנס וbין סלכס פר"שמעון: : - ואם אביו חכם (ירושלמי שקול bכיך ולת ממך. ונאמר לסלן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

משאוי - מניח את של רכו ואח"כ מניח את של
אביו היה אביו ורבו בבית השכי • פורה את רבו •
ואח"כ פורה את אביו ואם היה אביו (ס 6) חכם
- פורה את אביו - ואח"כ פורה את רבו :
פרק ג. המפ קיד : חברו בהמה או
אי כלים ונגנבו או שאבדו
שלם ולא רצ'לישב' שהרי אמרו שומר חנם נשבע
ויוצאי נמצא הגנב משלם תשלימי כפלטבח ומכר
משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם - למי
שהפקדון אצלו נשבע ולא רצה לשלם נמצא הנגב
משלם תשלומי כפל. טבח ומכר: משלם תשלומי
ארבעה וחמשה למי משלם לבעל הפקרון : ב,
השוכר פרה מחכרו והשאילה לאחר ומת כדרכ
ישבע השוכר שמתה כדרכ' והשואי ישלם לשובר
אמר רבי יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של
: אלא תחזור פרה לבעלים: ג אמר לשנים
גזלתי לאחר מכם טנה • ואיני יודע איזה מכם - "
* * או

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

" ר שנים שספקידו וכו' ' .

[ocr errors]

- פירס סר"כ כגון

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

או אביו של אחד מכם. הפקיר לי מנה ואיני יודע איזה הוא נותןלזהמנהולוה מנה שהור מפי עצמו: ד שנים שהפקירו אצל אחר זה מגה וזה טאתיס זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתיס י נותן לזהמנה ולזה מנה . והשאר יהא מונח ער שיבא איהו. אמר ר' יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי - אא הכל יהא מינה עד שיבא אייהו : ה וכן שני כליפ אחריפה מנה. ואיפה אף זוז. זה אומר יפה שלי וזה אומ"יפה שלי נותן את הקטן לא מהן. ומתוך הגדול נותן רמי קטן לשני והשאר יהא מונח ער שיבא איהו - א"ר יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי אא הכליהאמונח ערש"בא אליהו : והמפקיר פירות אצל חברו אפיל' הן אבודין לא יגע בהן רכן שמעון בן גמליאל אומר מוכרן בפני בית דין מפני שהוא כמשיב אברה לבעלים : 7 המפקיד פירות אצל חברוהרי זה יוציא לו חסרונות לחטין ולאורזתשעת חצאי קבין לכור לשעורין ולרוחן: תשעה קבין לכיר לכוסמין ולזרע פשתן. שלש סאין לכור הכל לפי המרה' הכל לפי הזמן. אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מה אכפת להן לעכברין והלא אוכלות בין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

גור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

בין מהרכה , ובין מקימעא - אלא אינו מוציא לו חסרונות אא לכור אחר בלכר, ר' יהודה אומר אם היתה מרה מרומה אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות : ח יוציא לו שתות ליין . ר' יהודה אומר חומשיוציא לו שלשת לוגין שמן למאה לוג ומחצה שמריס • : ומחצה בלע - אם היה שמן מזוקק אינו מוציאלו שמרים אם היו קנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע ; רבי יהודה אומר אף המוכר מןמזוקק לחברו כל ימות השנה ה"ז מקבל עליו וגומחצה שמרים למא : ט המפקיר חבית אצ חברו ולאיחרו לה הבעלי מקום וטלטלה ונשברה אם מתוך ידו נשברה לצרכוחייב לצרכ'פטוראם משהגיחה נשברה בין לצלכוכין לצרכה פטור . יחדו לו הבעלים מקום וטלטלה : בין מתוך ירו ובין משהניחה לצרכוחייב לצרכה פטור : המפקידמעות אצל חברו צררן, והפשילן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

''א

? , ו לררן כסויירי וימ לליו; ,

**

לה י-אי

« הקודםהמשך »