תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

א

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

גיזלות מקושרין או בשבילין שכשרות הרי זה לא יגע : באשפה - אם מכוסה • לא יגע בו • אם מגולה - נוטל ומכריז • מצא בגל - או בכותל ישן הריאו שלו. מצא בכותל חרש מחציו ולחוץ שלו. מהציו ולפנים של בעל הבית - א היה משכירו לאחרים. אפילו בתוך הבית הרי או שלו : ר : בין התיבה ולחנוני - של חנוני. לפני שולהני הרי אלו שלו. בין הכסא ולשולחני. הרי או לשולחני - הלוקח פירות מחברויאו ששלח לו חברו פירות ומצא בהן מעות הריאו שלו אם היו צרורין נוטל ומכריז :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ה אף השמלה היתה בכלל כלאה. לצה יצאת

להקיש איה לומר לך מה שמלה מיוחדת שיש בה

סימני ויש לה תובעים אף כל דבר שיש בו סימנים

ויש לו תובעים - היבלהכריז: ו וערמתי חייב להכריז עד כדי שידעו בו שכניו רבריר מר יהור'

אימר שלש רגלים ואחר הרגל האחרוןשבעה ימים כדי שילך לביתו שלשה ויחזור שלש'ויכריז יום א': זו אמר את האכרה ולא אמר : לא יתן לו. והרמאי אע"פ שאמר סימניה לא יתן לו י שנאמר ערדרוש אחיך אותו ער שתדרוש את אחיך א רמאי הוא אם אינו רמאי כל דבר שעושה ואוכ

[ocr errors]
[ocr errors]

פיכך אם

[ocr errors]

א טול

אישתמש

" י - לי 5

וככתי מדרשות ומפרכו יעשה ויאכל ורבר שאין עושה ואוכלימכר שנאמ" והשביתו לוראה היאך תשיבנו לו מה יהא ברמים ר'טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם : חייב באחריותן. ר"ע אומר ל בהן : אברו אין חייב באחריותן: ה מצא ספרים בהן אחת לשלשים יום ואם אינו יורעלקרות גוללן אבל לא ילמור בהן בתחלה ולא יקרא אחר עמו ע'כני מתנות ועיין כמשנ' נערה אחת לצרכה אבל לא לכבורו כלי כסף וכלי נחושתי משתמש בהן לצרכן

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »