תמונות בעמוד
PDF

- תוספות יום טוב הוריות פרק ב רע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מכיfין ספירס כפ"שלח לך דנין אותו(נמ"ל"ג)(לא מעיד ולא מעידין אותי): כקרכן ע"bכתיב וחס נפש כל המצוה שבתורה שחייבין על ורונן כרת ועל מחת פקט6 כשגנס וגו' שגנתן חטאת היחיד מביא כשבה ושעירה והנשי' וסקריבס עז וכתיב כתריס שעיר ומשיח וב"ד מביאין פר ובע"א היחיר . תורס מתתיסיס לכס ספ4 , והנשיא והמשיח מביאין שעירה וב"ר פרושעיר לתכנן לקרכן וס: ז rbס פר לעולה ושעיר לחטאת : ז אשם תלוי היהיר פנוי עכירו שחייכין על זדונן והנשיא חייבין ומשיח ובית דין פטורים אשם כרת ועל סגנתן חט6ת וראי - היחיד והנשיא והמשיה חייבין ובית דין קליע חיוכין על ג6 סודע פטורין על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים וע

[ocr errors]
[ocr errors]

טומאת מקרש וקרשיו ב רפטורין והנשיא והמשיח - חייבין אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש וקדשיו רבריר שמעון ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וישכו

[ocr errors]
[graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעל כ"ג מקרוב אינן ולא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל: ו כל התדיר מחברו קורם את חברו וכל המקורש מחברו קורס את חברו בר המשיח ופר הערה עומרים פר : קורס לפר הערה ככל מעשיו: ז האיש קירם לאשה להחיות, ולהשב אברה והאשה קורמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי בזמן ששניחסעימדי לקלקלה האיש קורם לאשה: ח כהן קודם ללוי לוי לישרא) ישראל לממזר וממירלנתין . ונתין לגר וגר עבד משוחרר אימתי כזמן שכולן שוין אבל אם

היה ממזר תלמי חכס וכהן גדול עם הארץ ממזר

תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ :

נשלמה מסכת הוריות

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

סליק מסכת הוריות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א

- כליקאלה מככת הוריות. וכולהסדרנזיקין בסייעתאדשמיא:

אנא מהורה לעתיקא דעתיקין - שזיכני להשלים גם סדר נזיקין וכן איסור יבוני לחשים

[ocr errors]
« הקודםהמשך »