תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

יתחזקי וירכרו וכריס טוכיס כו הס כריסיס ונזס סי' קיוס ולס כנוגסתיס c6 :5 עלי סמייל'. וfע"פ סימוכתנתקים מחוך להיות הכהן בעל קרי - ג"ג כמו"נס החסילו'. מנוליסיה: ילח כנסת קרוס חת כמוך הפסן • סל6 ירח מתפר !טיין מס סכתכתי כריס במחי כרכור ותחומן סניורס וכי ווג': ינס גמלח פסל כעופר וכסתי סלחס כל זס לפני סfס פתרוני ה6 רפתקניס ליכין לחך - רתכן בר יומס ופי'קו"ר ק' כמכס נסס פסול קוס מליתן ל6 ריס ספסר לסקרים ס מפיס קרי : ולא ככי

6קרי תחתס העיר נקלר נסמיס וכו' ונ6 נכנסת וכו'. ביום הכפירים ולא כנו גשמים אש של עצי כלילס ולי! היזכרני נקנור. כ"ג (הן לר"נ וסימנ"ס. המערכה וְלא נצת-הוות את עמוד העשן • ולא וסתי יחס כספי הגרניט לכל רס"י כתג דלג לתו נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים • ולחין יפייתן דוחט • וכן כמזכ'דכפ"ק יומ6 מייתי עומדים צעיפים ומשתחיים רוחים ולא הויקנחש נחס יפניס נפ'מפ'c c : לה לנקני' ולח קתני להן ועקרֵב בירושלים מעולם ולא אמר ארס להכירו כפופי.ג'נף טל פני סמיס ומייתי כריית) וקתני לה צר לי המקום שאין בירושלים : עשרה וכריס מרוניקההיו נדיקיס ליס והנך עומר ושתיתנתס ולתס

נבראו כותיו. עד היו רגליהם הפני כתנת לטוב לכו ותוי

נטילת מן הסרן ופותריס בני עטרת • "כי ורכי ליתf כתס דן :) רמותינס פס כfויר : ומפתתניס רוסיס • גסעת הההוית נעt' לסס גס רמתני'רתגן תרתי כירוסליס • פתח נניקרס וסייס כירוסס ומפתחייס כריות כל קרקוק תחגרו ד' חמות כדי לח -rcע ומפני סיכל תרפיסהריניית6 כונקרס רתכ ל מנעונס לf כינו את חברו כססו6 כתיך ומזכיר מוניתין : נר לי ספק ספין וכו' : עמור העס; סעול' מן הקרבנות חבל כטת ההקרנה נירו ליס נרסי לפי סכי'כמקוס מומין ניס פרנסתן ולי כי סתויר נח כרמכ"ס : ולא כמלל פסול בעומר הוכרן 6'מסס (כרת מסס ונתגר פינסתי (דמוקר) טיני יכיל קר": סרעומר גקכר בלינה • ולח הי מרכיס לקליר 2 (פי דרור נירוסלס ויס ספריס סכקון גיןכ::יוטל רוני גינל יסעור טל עפרון תן פ'כ"ג נפת רס"י ליול!) דף כ"f : כלומר טל - קחו מס מינו לפני כן ניכוסנס מחמת דופק ולא סזיק ניס ועקרג ל: תנו לי) 5 : • bk פי'6ס חירע כמקיס כמו כר כי המקום

גt לפעמיס פרי ניסן 65 רי מזיק וסח דתנן כירומניס • פי' כרון קייס ראו ככית סמקדס לין חלום כל כך סלל היו OC רכריס מזיקיס כינו וטיין מליין מס הנמר דיומ6 ותf רתכן מעולס פי כמדרס סמנ! טרופסר דחתי לחתויי סfפי'סלס כזמן סכית סמקדס קייס סי נס : . כי כרוזית קייפת קרן לנד: להכיל מריזק נקם ועקרב: שאלין כתר תר"נים ספרים סוכנת כצ'ין על העולים לרגל גומי וכו' • שלי הי! רייס :ס בתמידות • והיינו ניסגל רכסלין כcילי' וי סין • כיח כי תמיד סס :ו עשרה רכריס נכרfו ג'ונין י: וחנו קן פי סחרז וכו' - כתב קלמנ'סח"ל הסנ6 י:רן כו כהיום דרכון יכן : כג כתחלף עזית הדגריס זס כט: Est' כס כל מה סיעס'סן יקי הלכר פיעס' כלוריי וכו: סרכר הטבעי לו יהי קרום לעזיס רקוקיס ותf קת פת לכל נסי • על כן סמרי סְכיוס לפי סס נטקט סלרן Cתקן קרח ועלתן ונג6ר : וכי ימיס• (:לתין סרכר וכן הלר (סוני תיתר לחרי סכל סנפליוק כולס הופתו כטכעי סלכליס סתס מcסת ימי נוc6ת לתת ייחר :: העסר'יע 5c) יקרוס לומר fc ןtס מופת פרוסס נטנע סרכריס רק לו • סכל 6מר סkו נעס כין קאמפית לכרי ופיזי נפלות והמיפתיס סוcמו גטנט ידכרי' 6פר ;עם! כן כעת העסותס תחל'וחמרו על יין מכל סיוס סני כתפנק רמיס הוcc כטכניס שיינק'ססין למה • זהירדן נירוסת וכן לשפע ויוס רכיעי כסנכרס ספכם תופס כטכעו שיעבור בזמן פלו כרכר יהוtreי • וכן סלור הנפיחות מנגר או העסר' : הקוסמוכטנעי סלכריס כלס כין ססמסות על' • ויותר נזר ניקר גספרותמיר פכ"ט הלק ' . וfמר סס 6תר סרני) מורפס תנחי סתנוכי סיס וfמר סbות סנכיל סול תוליעת החל כעת 6סר יזמר כו מה פילמר ויפעל סדנר כמו סtס כניו כסורס ("ר סהוטבע ע"כ • ויקס על זה מחיר מחמר מרט*סכמתי לעתיך • ויסשיין 6יר סtין חית מפס הרס העתק foג f: כננת (מעלן • f6c1כת נרעון מפות הגיז'נסני כפכיס וכמררס סמר כסס למחירי ז"ל hsין דעת התכתיס פריז בקנחי הרטט קייס ככתפעל נfכל יסית כונפן כלל ספק כענין ספעל יתנרן • ורמזנו לומר סלנז סי' פנוי רכון לפניויתניך תניג' כיכלות פנה סכרס סמיס מזרן וכל סופר נולקיפ" וכללי ידיעתי הדכריס העתידיס לסיות סככר יכל זמן ccג' סגן הנמכf הכול וכו וע"פ כן כו זכה הי' 6"כ פועל גם פנוי ידיע' וכתחלפון וכו עכ"ו כלומר כי כל סחותית נסזס ועתס גנרטו, ונטפו ולל תוסכו כטכע למיסיו כעמיס נטת סקי6 ;f6ע"פ פככר יקיפ כזה ידיעתו יתברך ככר קדס כת " הגל כפוי מסכי 6פ"גcלין הודיע ככרית קלכריס סלפסרייס • ותגכל סגסיס תלויס ועומריס כיfפטרות הנחיר סביל קלרס כי כינסו ינסיס כטכיל כני לרס היו ולכי רוימר סכני :פל קתר הספק קידיf כי כל כפוי והרשות נתוני . הפנררנ"ס מרפסוק כי ליז כנס כותי מחשבותיכס • יסעיס נסתכמס :ס : כן חשיב חמרי לסיפח רקרו סי) התשכ'פגת נקיתר ק לספק רעליס כמתחייב בענין כנסיס מפני סכין פנוי כרכיכו ית וקוס 6מרו וכלו לרכיכס לרכי סדרכיי ס פעילוקין סכן חבר מרע"ס קוליעגי נח לרכין נקס סנקגקו ופופולקו

כעונס

ופי

כעונס 6מר סלל דרכיכס דרכי • כלומר :65 דיפו דרכינס לייסי • זליכה) הספק יעלוס תות • ותר:"ס עלו כספר התורקסיף פ"ן מנהלק ג'כתב וז"ל טכין תתפנה ונכין תרין וענין ין גהמוקסית יכו כלתי עכין סכיוחסת ין יכפילקחי נ' הגהות fו סתי היריעות לו שתי הבנות על פייננס ענין : יכו סעלית הנזכרות ויודע שכל מי פוקס הינו . ככלל מכל מס סיוקסליו יתכיור קומת • וכבר הגיר התכלל אין לו סיולססין ובין המיו־סיס אינו כרוכוריונ6 דרכיכס

היכי :"כ ויר)'ג'כ מלינו נפת לו וfמכת : י כין נבראו בערב שבת בין השמשות יוהן פי הארץ כעיןכט מתוק : ש"ת כפפות כע'ס ברושי קורס

סמכור רכרי סחכמי'כfמי סגסמס הכריחי :

תכיfי התנ' וכו' על דרך החמיר :65 כן דעת כלמו ודי לכו שתלטנית: לירנס גזית כדעת ככתי 6:'פליז גוכן נהנינו מרעתו כדעת החכמיס 6כל הני לורנס היכיויס ז' זו דעתס וכי! לעליות כנס תני: ג": שתי . *יf מלf וזיל קרי כי רכ סול ונר כנרו סנגרfו כע"ס 6לו על ידיעתו כמו סכל לפי כדברי התחזירו' ומfמרס תווי תתגנccימי כר:)טת על קיס סיקרע וכו'כרת'כעיני סיזִין ענינו כלל לסלק פנוי רנון 536 הויז פיס לתחנניס וכתכתי כ"כמפכ'ה ftמרו כפסית יוס

:סי פיתג'יקה"ס עס תע:'כריסטית על מכת סיכלו כליתס יסר! הסוכנסי תו' וזה יין כו דבר טבעי גן סיר6' כל תכנית גרידת העילס ליז גנרי) לוס כפכי קבלת האר'ניפר: . abc ל6 יקבלות יחזור יטוס לתוסו ונסו • כי ל6 ככרf : (תכלית זה - וכן כל יfל סתכלים על זה כלל כתריס ככל כסון של זכות ויפוי כה ניפר! • מתקני סתנס כמעt" גרופית עס סיס פיקרע לזרי: סכסכיל זס הול בורס היס • וכן נמס מיכמוך ניסוסע סכשביל זה (כרל • ויסrריסונוכזת ססיסרג וליכfמיכס סיכל כל נגיס חלס כtכיל יסר: מסכיס לfמרס כרחסית גסכן יסרלל סנקרfו כחסית . rfinויס רכיסתס סלמרוס לפכיו ולזכות יסר.. ולי נכים סעס מחגרס זס כ'וכו ג"כ לומר פתוח ית'ויתעלת מגיר מרכזית קרית תביט (סיף לנו כקדמותו • לכל זס מכר מכן סיס ידיעתו יקרן כענין סכל כפוי חכ3

65 סכחו וכיוכו כזס לכטל סנוי רלון ידיעה - כי מעולס ל6 כתחייכו כזה סככר קדמס סנכיליסעיס לסלק זלת סמכיכס כרכרוכי ל6 מחפכות תנסtכותיכס ולח ורכיכס דרכי סחין לסקיפס יקר ולח גבול לססתפק ולח כיוכו כלפון תנחי התנס bk כלסון סמלרס פכיוס ttoי ורכינו כר"ת ספלים ענת קנדיל תופיס להסיר זו הס!ת חמר כי היריע והיכולת הכל מפעלותיו כמ"ס וידע סיס קול פון פעול' וכמו fccר פעולת חיכן תהיינת פנוי וכח רכוי כרית כן נס א • וכסך כזה כחכמת הקבל'ע"c: נבראו כע"ס נין הפמפות וו הן פי סחרן וכו' - נס לפי דעת סרמכ"ס כתירו לו • וכזמן סזס לווק והון סברות כחרו בטעמס • תמלחס כתר kirt • ל בחיתי לסעתיק נס ימיס כי לb ידעתי ליזס יוכסר ומפני סרחיתי (רכינו כדרך חייס זכתר כמc:'הקורמת לו כעפר גסיס טגטסו לחכותינונג'רסרקרק כמס סמתחילי' כ'גומר ל6 ספין 6סס וסייס סלח לומר חרס לר כי סמקוס ססס כנגלי ספירו' גלימת וכי6רס 6קת לתת. עס . ססנתי חגי סכמו כן ויותרכחה לדרוס כן כמקוס סזת • ססרי כעשר ספירות כלימ ככרח קעולס • וכלי ספק שכן נס או הטטר וכריס • וסיתת ססתחלה מפי סלון כמו הנסי' כחשה • !6 סכמופלל ממנו כל חדרום ולומר כפי הננל ססלוי'רכריס טויס לעסרק 9פרות סכסן ככרס נטולס • סכן כמסמר קרלסון סיפר הכתוב כענין ס6רן היתר תיקו וכו' . ופי יכלר פול למלמר יסי חור: סכן לותו חור נגנז • וכך תבחר נגנז בימת של טבריה - ופי תחתון פוס כתמר יסי רקיע ויהי מבדיל - וסכו מיס עליוניס סל6 כטכע • כן פיסחקון סוס כחומר קנס הזה כח עניני סל6 כטבע • רקפת • כתמר יקיי סמיס ותר) היגסת • סכן סתת ות הקסת קול מחירי סחרןתנסס סכתכמנחה כמי קנסמיס • וסמן פות למספר תרס? קחין ונו'כן פרי ונופרן הנק ליל כל 6רס ופריו 6סר יתן כעתו • !כנגוס תמטיר לגן סמיס יוס סמן וסט' -כנגרמתו המהירות סן נסס זקין לחיתות • {פלת מסת עלו כמטס 6סרכו יעפת החיתות • וכמסך מזס מחותן הסמיס : קחתו • ויסתיר ססו6 נריה כת לעת וק6 ממסמר יסרנו ינו' . (הכתב והמכת3 כנגד טני קרמריס נפסחיק ומחמר כעסת הדס כינסנייס הקיות ולבר רוחני • כן הכתב והמכתב • ויטגמנתן דבר יותר רוחני כמה סנקר6 מסל'רוסות כפי' סר"ן • וכן ויקי סלרס לנפש חית יתירה מוכרת ופונט כחרכע רוחות העלס • ותלוחות כנגד מסמר פרו ורבו ומלחו סfת כין כורע fנטיס הכעסיס כלכס היס. וכן הנוחות מעסה סיס סמת • רלה זר דין יקר לפניו. ותן לחכס ויחכס עול להכיל טעמי' יותר מספיקיס • ועל זס סדין כי יתיי ככה מכח סיס סדר זמן סלזנס רידן ככל bו : "פי סחרן • פי'סר"כ (כלוע קרח ועדתו • וכן פי'סרנגלס • וקילל:גר fס כריוfס יכרס : ולרי ביות ועולות כפי קבלת חז"ל פת • וfין קבלתס 6

6ים תפיחים עד מרע"ס • ובוגרת הלן פירס: 6ס נריוס קניקנס מוטל • יכול קרובי פתק• לורי ברולר סיח דכתיב לין כל חום וגו'. זלדכריסס לס כמו פתיתי קייות • ונס זה לוקין • ולכן נ"ל נרקיס עור סלסת דקדוקיס 6'6תרו ופכתת החרמ" fת פי ונסעת לעת כומר ופתסר • ול fס לf כלומר כן כסע'מכנסתי לדקדק לענת לס 6מר לסין פתיחת סתוס מורגל יותר ממר סכל מורגולזין פלת'תס סגלמר וירלו קייס פסולס • סממנת פלח 6מר fcול הוח כפי מס סזכיר רש"י בתהליס ט' כפסוק טייפינו לסעיס לסfונס • 6מר ר'חתי בר זכדי למדרגה התחתונה סל fcול . ו, פעלות יכון חין לסכחיס כל הפסוק מידיע הענין fין סכפפרסס ינוע סירר חייס למדרגה התחתונה של סול • הכח טוב חף כזס לורס ומכקפספסוק נר ניט וכרין 6"כחקירת כפסוק לייק ליפת תודיענו כוסת

, פיסית

פליסית . למרוכל העס גסי (קונס ילין לדין סומיע קול ופי סנלר • כחרק 55 מריס סמיתת הולכת עס יסר! כמרנו שם נועקיס 6וי ולכוי פינוסו וכן יתקרבו 6ל תקו: רתית בסגנון ככל סמסעות • ויס לוריס מפתחת פיה ותרס פירס סגל: אם קסנה סלוטקיס נענורס • וסלירס"י ז"ל כתר ני : כסכיל עני גחר עכולס : פי תחתון • בין הסמפות נגזר עלית MCוכר קל סיילו) על כניעס • ופיוט סו"ס רוס הקול סיונס עס כגעס : וקפת • נחות כרית 75c ידית עור מכיל : וכפן זה מתוך נקיעת כדויות רעס

סירן ליסי: הרגעיס סנס : שמכליל s6 גלנפי'נגרות • פי הבארי ופי האתון והקשת • והמן • והטטה ברונר : יסמטס ס:tp כו גם 69 (קול כעקתס כעת והשמיר והכתביהמכתב והלחית ויש אומרים אף כלfותות ושל סנפרימון תיק : ד כליעתס כי סקון קסוס סיני הסזיקיןיקכירתו של משה ואילו של אברהם אבינו וסיכמין ת לעת כרי פי א קול מכריס שס סלכ'מקנן

כורי כפיו מרחי' חוחו כוס נ)ת כסנסי נכס סמיע

על כוfכניס סרסומות נריו : חת לעקתס נטת קריח ונרות יפלס ססיל פליז כרית כותן. הן נכקעית ונעליסן - וכן פתחי חנני סופון והחוסן יכת-5 משפת ימי נר6סית של היום היום • עכ"ל - ומעפר חני ומר ני כן. לתס: וסכתכליות תחתיות סתיו חקיקי כוחות : סקול ינקינס 6ף סתיס 6ר, פה :) כר: ות כעס יכולנו ותמכת3 • היונקרמיס מכל הלוניה כרטיס : וסלוקות ! לומר סרקי קרוס קול דכריס ייי • כמסמיע (מגיל פינרן ס.שייכן היו סfרכן cc ורקכן ס.ס. ועניין c5cת - כחכן קייס tbtולה היינו גמדוני התחתונה - וירי לחות גדול לוחת bcרסה נרחבת זכוכית שוין ונחלקת לשניס ונגלליס ייו פרח למס הטמיעה קול דיכור אותך ויוומר. ט ר דמררני והגוניס מגלגל הגנת : q6 קאזיקין • חלו הסדיס סל6תר סכי 6 התחתון כלן סייס סככטערו עד סס • וויר: 6סר נקל עליו מפס הקנ"ססוס וחוף הים מתעסק נכריתן וכסכרח כוסותיהן ש רכינו ע"סכחמרו ופנתה מעל פניה של כורך העלים היה לו לס הספיק לכרון גופייתן ער פירוקיוס • ונחלו כוסות כגיל לומר ופקיס וכמ"ס כמעסס - לכל זמר (כתר, מ:בין פניתי נוף : fילו 5c

6קותס לנינו. נגזר עליו נין תפי!!ת פי לרדיפתס פיפטיטי"6 ל'ה • (מנסין כנו עתי ככספר

סיסיס בליז כסגן כיוניונtכת העקדה : קהלי e"וי"ו סענינס קונור • וכתי6מר cf6 כריס יגרs f'

לף זפכתר החרמה ותחסר ני*תתפתים כתיבת ברית • כינו ccת ימיס עסיס וגו'::נינו נbת וכן וכפנחס פריס ספתינו ענינו כספתינו וונתס תסירי הבית ילמר 6ס ככריליק bcncת ימי כרטיק רוז סגיסגינרס קרוני פתי 6 כמלינרס :* • :"יקרוני פתחס לכלן ופנתה תורמת לת' פיי (הסרי קול ספתיס קיל רכריס (סגיר כל רגעסס כתיכס ער פיסול תחתית המדרגות זיf'כנסת המטcחתר ופתחת תחרוןfת פית פתיחת קר לכך כל ענין רכור ותית-כפתית: נענין ותכני ליתס לכנס עוד היית כל הזיס נסו לקונסתf קול סיכ6 על כניעת' קול רנרי ומסמיע פירדו חייס פחונ'גריוט התחתונ':ל סול - ועור לי ברמות רליס למס ספירסתי כנס ccנת התג נתנין תלתין לומר פי סחתין לפי פרחתון ככרס כין ססתפות ותרי כל הפיות מוות וכתיסכחתון סק הנריך בריחתו סתרי כין סrrות לcלז כספת ענינו כfתון סרכור סורו סנכרון בין הסמפות 6"כ פי רחוןנ"כ על הרכור קוף fcמר על פתיחת פר נטלתf ומר פגי פי סכלככרכרי קיס כופרסיס סכזכיר תר"נספירטו סחמר הכלור פירס וכו'וכל זה נובעיני רוח כמו כפתור וכרס : וכי תברר כתנקר'נכחרית של מוריס cהיתה הולכת עסיס! כמלכר ופי'נון קייס נכל מקוס סתיו קולכיס סכחר עונת יכול: מיס וככרf ! ככחרקות פת פיכחו סמיס ככל מקוס ססולכין • ולייןנריה שהסלע היס סזנך ותתננגל טמרס כרלת לכוורת מ'. רס'י פרק מקוס פנקגו (דף נ"ד) 67"כ לתת לה נזכר הנס סרסנט נתן מיס כקלוס fit גסכונת רס"יכך למין - ע"כ - ות°t קר"נוים לומריס ספתחה פיס ולמרקסיות פנחמר כלי כסר עגונת - כלומר סתיו עוניס כגגיהיכור סלת "ועיין לעיל ולכן יניק (מתיסס סלח חמר פי הסנט • כי כלל הסלע סוס 6רוכיס כמיס וכניו יfמר סספק סליל סו: ס.נרחין השמות . לכל פי קכלר כלטרך לדחוק ולפרסוסר־9 קפס סעפנו יכס סכחר • חכליס מפרסיס קסי: לזר סנס סתניפי סבור fcות סירת כו' : ופי ללfתון לסון כרזנגזר עליס וכו'. כי נ6 יתכן שהייתי כל כך מrtc ימי כרס תעדון כל ליכן פי'ניין סייס סכל : עפרס לכריס סגכרחו כין ססמסות 65 כריס ממס• הנס גזירס סנזר הברית בין קישו! סלין כרחת כי סל3 כל ינחק סיס קי מססת ימי כרופית כך לנוקס ע"כ וכן פירסו'נכליל נגזר וכו' ופלפון פי כתכת כסף וכול סמתקל פי סלרז וכו' : והמכתב לסון סר"נסקיז נקרליס מכל ס6רכע לרדיס • ותקרוכי סתיס דנו נסיי ומעשה היס המת וקרנת כת(גטו כוס מפרטי מחקר ירושלמי הסקליס פרקי' • עיין כעין יעקב ויפה מרחה • ולקר קתרין fני כל בעל עסר' מרמריס סכתנכמסמר הקר דין חלק ב'פרק עסריס על לחותו כחמר ורוטלתי סריר זה מעשההכריס בלתי מסוער נשכנינו נס כמעסס סליוט סליירו זולתיכונפנינו כנית סמדרס וכער יכתנס ע"כ : והלוחות כתנסר"נס סנפרינן ליו וקנוכיס מגלגל חלק ככומר נפיכך היו כנכליס וכח קיו כסגפריבן סלכו סקול מק: ולס כנעל לכל קיה ספיריי למר כעלס סtמיס טוקר וכפי'רס"י והנוחות כס קרלסוכות דחנו פניות מפר פכנן מעכמו : יש חותריס לף הנזיקין וכו' וי"6 פֿףככת ט מסיק כדרך חיים לנ6 סתו לחפלוני 6

655c'מוסיף על הקרומיס לפי מסככין קפמפות זמניס מזנקיס גרפניס כפ'כתת מדליקין (דף ל"ו) חיזקן כין קעמסות

מתפקע

חף נכתגלכת עטוית תרנוס מלקחיס לכתתת הלכת ליכ'כעפי' מסתפקע החמה כל זמן ספני מורק תחלימיס לכרי ר'יהולית he כלכת חסרת רספונס מי עf6cס על כרחרמשית נעשית בידי ר'גזית סומ כדי סיסלך סוס תשתשקע חזה חכי מילר' יופי סמיס וככרחת כין סתפות וזות נרחל כגמ' כפרק מקו סנתנו לומר לין הסמפות כרף פין זה נכנס וזס יוכל • (6*6 לעמול וfמרו ספר מחנכת קר6פינת ננסית גרפוס פתתיכן פנחס פלין וכתכ סיס נרססfות מתחלפיס כנוסrסות הניי"fוס:*3 כcf וסניקותו בתוך הרפוס

סלגרסת הנכונה חילו So ונעת סככת תיד: ז נולס ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה: ןשבע'דכרי' ינתק קכרו של משה ספניס לפון נונמי כליס סל:) כנער' בגולס • ושבעה בחכס חכם אינו מדבר בפני מי גורן (שני כריקיס גרוניס • מלחכתן - כך חוסcינו שהוא גדול ממנו בחכמה • (גת ובנין) ואינְו נכנס וf

[ tומריס qb הגנזיקין נגמר כרעתו לח כתרות • לתיך דברי חברו ואינו נבהל להשיב שואל כענין י"ח 6ף ככת וסני ג'י וכס כחכמס • קרוי גולס : ומשיב כהלכ'ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון מחלקים בין הפצות לגי ס כן מדכר לפני מי פגר אחרון יעלמה שלא שמע אומרלא שמעתי ומורה חלקיס זנת בין הזמפית מגן כחכמת • סכן מלינו על האמת

וחליפיהם ור"י סfין לו קמפן זמן כלS כשבור וחיתbטעס רכו לדבר

{6cר גן התפות חנקון בפני חכיכסקלף פניקס מסתו:c: 6הין : וליכו נכנס סכן כל דבר לפוער יסלו תתסלת (למכע (סוף • עכ"ל • לתוך רכרי סכרו סלf יערכנו) וכתי'פפו כל דברי המתינו ולמחי נדחו כגמכס הכנת כמכסו סלf נסחרו fkג' סוספות כי על פלונר ק"י (קריזט : וחיכו ננהל כספים כלי סתרה והחסר בבין השמשות דר'כחתי והחסל נכין rnto\' דר' יקוד תסוכתו כהלכ'וכן כאילו הול חומר כתר לי זפיר ולהפוך: פו וכן י"לנרסל דילן דנה גרסינן סלח פרי י"6 וכרעת כונס או כעגין (מפיכ כהנכס ללכר 6חוקוס כתנס כחן והכי פירוסה קערת כחסר נגרסו ככין הסמפות לר"י ולפיכך עתר טעמפ התלמיל סנחל כענין כלומר כfותו ענין זס עסוקיס כו ולז נס כחזר למרכו : ז שבעה לכריס כגולס • פי'סר"כלפון קרן מזיג כסלכת bכל 6סיStic התלמיר סלס כענין קול) גולמי כניס סלס כנמרו מלחכתןבפרק י"נ דכליס Bסנס) מכיינרב פיפיס סלח כהנכ'על דרן סלמר ר'חייח לרע כי קלי סיתסרקו קקסלמס וסתקין הסכין והסייף כפיעסק הנפת וככחי מסכתf!תפילית כמסכת חסריתי וכןנחתה) מולח גולמס (קגיט נסס לורתס קידס סחיזס יסללס וימרטש כנפיס 6פר קיו טמליס לכפחרס פרחן 6ת מסה טוסק ניפתס כתס מס סדרכו לפתח ויסליס מקונס • וכן קור6נונס בהלכות תפסת • (פסלו לו 6ותו ענין: ולומר על רלסון דלפון ליtסיס לו מעלות טכניות ומעלות שמלות נס 6ינס סלמות וכן מכיכו הקב"ה אמר לי מסה מי חככי כי אך חל פרעה קי6 ולח הולכוק על סדר כרחוי חכליס כקס פרכוכיח וכלבוניס קרמפונק - וכי סוליס 6ת כני יסר6ל סרי סכית • ולזיכו וקתערוכתס חסרון ומין זה עס הזרן סיס דרן קרן פן a סקנ"י על קרcbונה כי חקיק עמך ועל תסכית כפוליך חת מעלן מלות בנכר וכ"6ctיט כור למשנת ה'פ"נסרמכ"ס. קפס ממנריסתעכרון 6ת תריס: ועל מה סלח פמפ לומר לה "ועיין כמסנס י"כפי'סל"כ: ושבעה כתכס סכס 6ינומלכר פתעתי לס פוסק דין מן הסכרס מדעתו לחימר כן פמעתי וכו'לפי סלנגס קודס כזמן לפיכן סקליסbפכו סנפת לכריס מרכות ומלינו כחכסי סרן כSocc מסס יעקב הסוס ל bמרו כנולס • מ"מ כיחר המדות כחכס סכן כסת להעלות על לו סלוס והנס בתל נתו בחר עס הכנזן • כלומ'ו: לכן יולעיס ספתיס יסק מרות החכ' וידיעת התפכיס חמז • על כן לאר יחס תSoc יותר הכס רקע כתוכחה עס קכלן וקיס תנידון וקלופיקס כגולס : אינו מוכר כפני מיפהול גדול ממנו וכו' כי כfכחכולס ירעכו יותר מזס: ומורה על החמה וחט"פ סיכול פי'סר"כסכן מנינו כלפזר ואיתמר וכו'. וזה כתוכס 356 נסעמיר 6ת וכריו ע"י טענות סכילו וכן פינו כמסס כססכקי כסנת תסתכן במסכת ס'פ"כ ול6 קכייסן לתל: וכמנין נסן חתון ילמ bנלס סמעת כקלסיפעת ליןלך (הקל כקלסי לורו' רס"יכפניס: ולול כתלמיליס. ע"כ. ועיין מס סכתכת ניסמט מסת (יטב כעיכיו • קולק ולח כו לומר לס פמעתי כמסנסס'פ"קלעדיות וסספריס לנה גרסי וכמכין • ומ"מ חלל פמעתי ושכחתי :

וחלופיתן בלגרסי חג לו קתני וכ"כ כמדרס kirt : ואינו נכקל להפיל

פי'סר"כ כלי סתתס תסוכתוכסנכקי כלות כלל סגי נית כמק 656 נכנס לתוך רכרי תכירו חכל יתמסמס ג"כ על סילע ספינכהנכק : שוץ כענין וכו'ומ"סקר"נ וכן לתת מכס כז נפיס ספר קיו טמסיס וכו פרחו 6ת מסה עוסק וכו' ומפסטן סל סכתוניס ל6 סמעינן ולח מילי סלס כיוס הקול סעcו כל יסרסל פסחיסס וססbח יכלו לעזות ספסח כיוס סהול ויקרכן לפני מות כלכתיככקרח. ועיין מ"ס כמסנס ג'פ"ולפסחיס כמררט סמוח, הועתקו רכרי סר"ככתקנת חלו הפכות לה הועתק וכן לתת מוכח וכו' : ועל מס סלrpc חומר לה פמעתי • סר"כ לס פוסק רין פן קסכרס מדעתו לחיbמר כך פתעתי תרבותי ותמיסי רז מרק כל 6דס סל6 לסקר כ"ס כפסק דין פיתנת עלמו כלילן גדול וחולי סעי' יסתכן עליו מפני coתען סות קכל כן וכמכח מכסין סרכיס ficפ סלין קלין כן נס קלחות סרכיס מגפי קרן לינת ענין נגדון זס • וסרמנ"ס פי' ול6 יתכחר כמה סלס ידע • וקול המרו

ו 48 מח א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עלמה פלח שמט fמר ל6 סמכתי ע"כ. ועל זה ילדקרלייק וחלופיין כנולס • חלוף סרכריס הלגו • סספכס סס כנולס : -חכמי חרן סbס כדין הרדיו? כן • קל וחימר כעניני יכמת ת רעג 55 כלורת • הגשמי מועטיס ומתיך כן הטער מקיקר: ש הורה : ח גיפי עכירת כלור ככרות חלוקית וכן סיס רע: סל מתומס • מפני הניסות חין יכילין נלסוף התכולה : : לקרוס ענרות הלוקות בtס גופות מחולקות. כמוסתרחק רעב של כלית • הסניס ככרון זהחרן כנחוסר : סל6 כמסרו : נלסון הר"ן סוף פיק ג'

לכית דין • סלח עס! נתן דין זה וכריתות • וכלפי fcתר וחלופיהס כגולס : ח שבעה מיני פורעניו' באין תורה: ועל פירות סכיעית • כפירעגן מיני ונ6 סגי נית לעולם - על שבעה גופי עבירה • מקצתן מעשרין סעוסיס כסן סחורה • וחין נתניכס לסכעת • (fמר כמי ומקצתן אינןמעשריןרעב של בצורת באה מקצתן נותנין כסן קלוסb סכיעית : ניכרות טפי ולס סני נית רעבים ומקצתן שבעי גמרו שלא לעשר-יער של ענוי הדין . סיודעים היכן נתניכס לסכעת. כן נ"3 : מהומה ושל בצורת באה ושלא לטול את החלה קרין גוטי ומעככין ולין מקצתן מע:רין וכו'. כנר רעב של כליה באה דבר בא לעולם על מיתית פוסקין ותו: עווית קרין •

כתבתי לעיל כפ"ק האמירות בתירה שלא נמסרו לבו ועל פירות לזכית לחת סחייכ • ולקייכ 6ת מפני ט"ו דנתוני מקימות שביעית, הרב בא לעולם על עניי הרין ועל עוות הזכfי ; ועל כמוריס כתורת ) נקטי מעפר וסו bס לכלל הרץ יעל מוריס כתורה שלא כהלכה : ט חיה שלח כהלכת. 6סור 6ת המתכות • ודעת דרך חייס רעה בא לעולם • על שכועת שוא ועל חלול השם המותר • ונסתיר 6ת 6סו' : דמפזרין רוקח תעסרות . גלות בא לעולס על עובדיע"א ועל גלוי עריו'ועל ט סכועת סוח . לכטלס סל6 הזין התרומה נכלל • רקטת

שפיכת דמים ועל השמטת הארץ בארבע פרקים לכוון : קנול ססס טונר חתת פוטר' כל סכרי • מת הרבו מתרכהברביעי ובשביעי ובמוצאי שביעי' עכרס כפרססיל נִיך רמת סbין כן נחנס • וכתיב לה

ובמוצאי חי כמי סגני חרס רוליס כתינס ע"ס • וכח מסמע כן

ולומדיס ממטסיו : וטל ענת' ופכת כרק כמס מדליקין : רעב 56 ככירת בחר • כפרק כמה מדליקין דף ל"נשכחמר קפלנטק החרן • סחורטיס ניק גס חוס יגלו מימי פלג שחור חטלו • חיונכ'וי"ט • גפניל רכריס סלויתי לתכס על וזורעיס כסכיעית :

תרומות ומעשרות כימות סחמס ולח סיתס • יגזלו מכס מימי סלנג כימות הנסמיס : ושלא לטול 6ת סקנס - כלומר 6ף סל6 נטול רסלת • וק6 לכתב בלרס סמוחל לים לומר

רוקח חלת • וטעכס החמירס סכיון שהיה יכול ללוס פחות מכסעיר • ולחפותכן הרי זס כמכטל סכולות להכעיס. י לכל תרוגנת ומעפרות חין חרס יכול לעסות כחופן פיפטר עלמו מקן יין קריי • ע"כ היינו מורככן ר6לן מרחוריית6 יכול

להכניס דין גגו' וקרפיפות 656 חייכת התורת חלת סיכניסנו לבית דכתיככערתי הקופמן קנית • (פיכניס רון הפער • השגחכנר וסכנו כסערין • כת! פפסק סרמכ"ס כריס פרקר' כהנכות מעסר : °דבר כל נעינס על מיתות וכו'. עיין כמנכ"

לנקמן כינור סמייל כ6רכעס פרקיס וכו': שלא נמסרו לבית דין לשון סר"נסלח פלר נתן דין תורס וכיון ספסעו סכ"ו רוסייעס ול6 עס • נפיכן וכרכס לעולס ולינו מבחין בין טוב לרע ותיק כלריק כרסט • 6כל לשון סנח כמְסרו . משמע מן • bk כיפירסו סמפרסיס כגון מיתות נילי סמיס וכריתות •לי כמי סכח נסתרת 6ו סכרת העונו : ועל פירות סכיניק• סדינס להפקירס • חי כמי לכערסלגמרי . וכמו סכתכתי כרעות כמסכ'נ' פרק ח'רביעית - ולפיכך מרק כנגד מדת פרלכר גלעולס קוח הפקר כגיסלס • סלין יתנסך סמסקית מכחין • :sk קרב לפטר כי יתכן קולו פמוט יסמט ויניחקו הלוים • כך פירס כריך חייס • ורני תדי כיון סרומיס כעינם נחסכן ל6סר כמנין יפנית • וכן סני דלקמן : חרם כל לעולס על עגוי ירין וכו'. דכתיב ותכלתי עליכם חרב נוקמת נקס נריק • ולין כרית חנה תורק • וכתיכ יען וניסן כמספטי מחסן • גמ וכמה תדליקין דף נ"ג: ט חיה רעת כלה נעונס על סכועת פול ועל חנון ספס• סגחמר וחס כלס לf תוסרו לי • ! תקרי כחנת 655 כחנר : (*יים כמסמע נין סס כין פקר) וכתיב והפנתתי ככס 6ת חית דפוס וגו' וכתיב כסכועת סקר 5 תסכעי כפרי לסקר ותכלת חת סת'רין • וכסגול סrס כתוכולל תחלנו לת סס קלסי נמרח וכמה מדליקין סס : גלות כח לעונס על פוכדי ע"6 וכו'. שפיכות דמיס סגלמר ולח תחניפו וגו' ולח תטמסותת סחרן6פר לתסיוbליס נר חסר fני סוכן כתוכת כח סזס מטתסיסותת חיוכס יוסכיס • וליני סוכן כתוכס • גלוי עריות סג6מר כי כל התוכנות החל כסו חכסי קורן כתיכ ותטת הסרן וספקיר עונה עליס וכתיכ ול תקיח כ6רן 6תכס כטמfכס 6ותר - וכע"6 כתיב ונתתי fת פגריכס וגו'. : וכתיב ותפתותי 6ת מקרפיכס ולתכם חזרה כגויס • כפמטות ויוכנות כתיכי 6ז פרנק החרן 6ת סכתותית כל ימי ססמס ולתס * כז-לויניכס • וכתיב כל ימי הפמר תסגות • נמרח בכמה מדליקין : בארבעה פרקיס הדבר מתרכס וכו' סכחסר יקות מיריק רנר כחלו לפרקיס • יתרכת לז כעון סלו . לפי פיקרק כהס תמיר קפון 6כל קנת חנזיס• והנה הול מלס כנגר מרת: ני * החסיר חיות העניונס ססכ סכפית טימסור לו לחמו כסיחרכו לו חייזי לכך יחסרו מיין ותסחר תכולתו לחוקריס - ומעתס ל6 קסס על השנה הקודמת כלוס • מל"סכסס סר"ס cnkונינו : ובמוצאי סניפית לפי סכיעית סיס עגמר פנס עון חסר * סטל המסכן סלכר לכך נתרכס כמזכחי סכיעית מיד ולס קגן כפמינית מפני פירות פכיעית כ"ככמר"ס • וסכני חינן דקדוק לסל כסוף פ'ורסוטק

נתון

« הקודםהמשך »