תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עמהן בין שעשו ועשה אחריהן פטור מפני שתלה בכ דהורוב"רוירע אח מהן שטעו או תלמיד והוא ראוי להוראה והלך ועשה על פיהן בין שעשו ועשה עמהן: בין שעשו ועשה אחריהן בין שלא עשו ועשה - ה"ז חייב מפני שלא תלה כב"ד זה הכלל התולה בעצמו חייב. והתולה כב"ד פטו: ב היריבור וידעו שטעו וחזרו בהובין שהביאו כפרתןובין שלא הביאו כפרתןוהלך ועש על פיהן ר"ש פוטר ורא אומר פפק איזהיספק ישבלובתוך ביתוחייבהלך לו למדינת הים פטו אמר ר"עמורה אני בזה - שהוא קרוב לפטור מן החובה אמר לו בן עזאי מ"ש זה מן היושב בביתו שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע וזה לא היה אפש'לו שישמע: גהורו ב"דלעקור את כל הגוף אמרו אין נדה כתורה. אין שבת בתורה - אין ע"א : בתורה הרי או פטורין. הורו לבטל מקצת מקצהריאוחייבין כיצר אמרו ישגרה בתור"אב הבא על שומר"יום כנמר יום פטוריש שכתבתורה אבל המוציא מרשות היחיר לרשות הרכי פטור • ישע"א בתורה אבל המשתחוהפטור. הרי אלו חייבין. שנאמר ונעלם דבררבר ולא כל הנוף : ר הורו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ל (ולע

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רהורוב"ר ירע אחר מהן שטעי ואטרלהן

טוען את אי שלא היה מופל שלב"רשם או שהי אחר מהן נראו ממזרי או נתין. אוזקן שלא (ס"6 ראה לו בניס הרי או פטורים)שנאמר כאן עדה . ונאמר להלן ערה מהעדה האמור להלןער שיהיו כולם ראוים להורא אףערה האמור כאןעד שיהיו כולם ו"אויס להוראה, הורו ב"ד שוגגים ועשו כל הקהל שוגגין מביאיןפר מזידין ועשו שוגגיןמביאין כשבהושעירה שוגגין ועשו מזידין הרי אופטורין: ה הורו ב"ר, ועשו כל הקהל או רוכן עלפיהם מביאין פרובע"א מביאין פרושעיר דברי ר'מאיר ר' יהודה אומר שנים עשר שבטי מביאי"שנים עש' פרים ובע"א מביאים שנים עשר פרים ושנים עשר שעירי'ר שמעון אומ'שלש'עש פרי ובע"א שלש? עשרפרים ושלשה עשר שעירי - פר ושעיר לכל שבט ושבט . פרנשעיר לבית דין הורו בית דין ועש שבעה שבטים או רובן על פיהם מביאים. פר וכע*א מביאים פר ושעיר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר שבעה שבשים שחטאו מביאים שבעה פרים

- ושאר

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שבטי"שלא חטאו מביאיןעל ידיהן פר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שבט ושבט ופרושעיר לבית דין
אחרטן השבטים ועשה אותו השבט
על פיהם אותו השבט היא חייב ושאר כל השבטי'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מדתנן מותו שכט חיי bk סb פטוריסרברי ר"יהודה וחכמים אומרי'אין חייבים

אלא על היריית בית דין הגדול בלבד - שנאמר

[ocr errors]

שמר שכטיס תייכיס ועיין ואם כל ערת ישראל ישגו ולא ערת אותו השבט:

פרק ב הורה כהן משיח לעצמו שוגג . ועשה שוגג - מביא פר • שוגג ועשה מזיד - מזיר ועשה שוגג - פטור .

בהורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו מתכפר לו

ועשה עם הצבור ועם הצבו שאין בית דיןחייבין ערשיורו לבטל

[ocr errors]

לפלנימוסכי נמי ס"י לשמוע שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת ב"ר לצבור:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- סוף

[graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לבטל מקצת ולקיים מקצת וכן המשיח ולא בע"א עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת : ו אין חייבין אא על העלם דבר עם שגנת המעשה וכן המשי ולא בע"א אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעש"איוב"ר חייבין ער שיורו ברב'שזדונו כרת - ושגנתו הטאת - וכן המשיח ולא בע"א : ער שיורו על דבר שזדונוכרת ושגגתו חטאת:ר אין ח יבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש . ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקר אבל חייבין על עשה ועל לא תעש שבנר' ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעש"שבנד'

איזו היא מצות עשה שבנדה פרוש

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »