תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וחלופיהם כגולם: ח שכעה מיני פורעניו באין לעולם. על שבעה גופי עבירה - מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באה מקצתן רעבים ומקצתן שבעי"גמרו שלא לעשר. רעב של מהומה ושל בצורת באה ושלא לטול את החלה רעב של כליהבאה:דבר בא לעולם על מיתות האמירות בתירה שלא נמסרו לב"ד ועל פירות שביעית, הרב בא לעולם על ענוי הרין ועל עוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה : ט חיה

רעה בא לעולם. על שבועת שוא ועל חלולהש גלות בא לעולם על עובדי ע"א ועל גלוי עריו ועי שפיכת דמים ועל השמטת הארץ בארבע פרקים הרבר מתרבה ברביעי ובשביעי ובמוצאי שביעי

ובמוצאי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ובמוצאי החג שכס שנה ושנה ברביעי מפני מעש' עני שבשלישי בשביעי מפני מעשר עני שכששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעי ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים: יארבע מרות באר האומר שלי :ך:ך : : ויש אומר? זו מרת סרוס שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך.. ושלך שלך לזסיר שלי שלי ושלך שלי רשע":"א ארבע מרות בדעות נוח ל: ונוח לרצות יצא (גמ') שכרו (גמ") . בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצו יצא הפסדו (נ"6 ספך) בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיר נוח

לפעוס וקשה לרצות רשע : יב ארבע מרות בתלמירי מחר לשמוע ומהר לאבר יצא שכרו בהפסרו קשה לשמוע וקשה לאבר יצא הפסרו בשכרו מהר לשמוע וקשה לאבר חכם קשה לשמוע ומהר לאבר זה חלקרע: יג ארבע מרות כנותני צדקה הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רעה בשל אחרים יתנו אחרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והוא לא יתןעינו רעה כשלו יתןויתנו אחרים חסיד איתן, ולא יתנו אחרים רשע: ירד מדות

בהילכי לבית המרר'הול ואינו עושה שכר הליכ' : בידו עושה ואינו הולך : מעשה בירו ועושה הסיר לא הולך ולא עושה רשע : גלו מרו כי יש כי לפני חכעוי'ספוג ומשפר משמר" ונפה ספוג שהוא סופג את הכל משפך שמכניס בזו : ומוציא בזו משמרת שמוציאה את היין וקולט את השמרים וגפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסלת : טן כל אהבה שהיא תלויה ברבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינ תלויה ברבר אינה בטל' עולםאיזו היא אהבה התלוי בדבר זו אהבת אמנון

ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן: יז כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקי* ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמי זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו: יח כל המזכה את הרבים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשו' תשובה משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמ'צדקת ה'עשה ומשפטיו עם ישראל ירבעם חטא והחטיא את הרבים חטאהרבים תלוי בו שנא'על חטאו ורבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל :"ט כל מי שיש בידו שלשה דברי הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים - מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה י. ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוה, ונפש רחב מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמיריו של בלעם הרשע . תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה. ונוחלין לע"הב, שג להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה' אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים ניהנסויורריןלבאר שחת שנא"ואתה אהים תוריד' לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לאיחצוימיה ואני אבטח בך: כיהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

עצה . בן ששים לזקנה - בן שבעים לשיבה בן כתורb : כן עשר נמשנה בן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »