תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ה בעשרה

במאמר א"יכול להכראית אלא להפרע מן הרשעי' שמאבריןאת העולם שנכרא בעשר מאמרו וליתן

[ocr errors]

טמn . bנלך כוז וזוג לה ורעשהכל לפי החשבוןוא רחך אתהנוצר ני?) שועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון מלכי המלכים הקב"ה :, כקרח כחי"רק כד"ס כ'י"ע

[ocr errors]

: .בית מניס לך
כרחך אתה נילר) וע

לפני מלך

תשעס שכר מיבלצדיקים שמקיימין את העולם שנברא שתיכת מקח ענמסל נמנf

בעשר מאמרות: בעשרה דורות מארס ער נח ככתוכ כפת"ח מ"מ נמכf

[ocr errors]

להודיע כמה ארך אפים : שכל הדורות היו מכעיסין ובאין ער שהביא עליהם את מי המבו ירורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2 47 מז ב גג

*

[ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]
« הקודםהמשך »