תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

כמלרס רכהפ' ותחנן פל פפוק הופך לס קורס כללס דמו וסוף מטיפיך יטיפון שלה היה הרכר מפור כילן נסרין לה יספך למרר לו וקרי כמה כני סקס פורנו ומתו על מטותיס' כ"רוסקכ"סמסון כילן פמגלגלי חוכק ע"י קייל ופתיר קר הסיכו 6ותו מקו כחרס למו ישפך כסיכוסו כל כלי חרס לפפיך o6"ככתבוט מקן מיתתן : ז מרכק כפר מלכה רתק המרכו ככל . לותר סער רמי יספן ע"ג • וקוסיס רחפוגה במי פעל כחכילה ושתי כל סנעפיפמן וכעל כפר מונ'ענין רמה בקעי הריסה הנה בחיתי המהמר

וקוס רפק למת כמסט ככסר הזה על רחטפת וכו' רbיקל וסוף מטיפיך יטופון: ז הוא היה אומר מרבה בשר מי - וקמ"ל קלי פכל פס נכריית? פרקניל הג'גוזס

מרבה רכיין קיין חלס חוז מרכוי פי'רסי הוטל לפי והכיר כו

תורק • וחכמה • ונרקה : סקוס רוכס• ע"כ)וכפירס"י רעל מסכת6 דילן כפנים מקומות שלה נתנו לומר וו הנכ'ע3

°.

מרכק לכן הרמ3"ס נס כר"נוכל סמפרסיס העתיקו וכעל מדרס סמוחל חמר כתירון סקוסיה רסיפה ולכן למר וסוף מטיפיך כלומר דנבזיף פיינלגול סקויס כרכרי רו*5 והפכיס לרעת'פיטלנורך של חכמי קסומות כפר הזכיר כחנרכנt גפ פ כי פלז)סופי פיפטן וכקי :יח סרוגל כרחק מסור לומר רקכל סכיbמרו c S7הגין בקלות לכל הגולגלת פפט פליר פורגס ולf שתכיני ססריגת יותר מכות מקרנות • עכ"ו. וח יתכן כעיני כלן לומר סכח קיתס כוכת הכל כמסמרו זק כי 6ס מת סתו כסור לגלגול ססס סמס מדכריס סנעלמיס ורסו להסתירס כי 6ס למריליס 6חרק'קורם • ל6 סיס רכי'כקרוס מוכר המחמר רוק וסכחו כמלכתו כי כמו bין סמקרס יוכח מילי פפיטו כן לין סמסנס יוכלת מילי משמע) המוכן לכל והיק מניס מלכר זס עס טר כנחמריס מקוכליס לכנס רניסוס כפל פס ולח כתכ כמפכה ועוד חני מרקרק בסדר קמפניות קנפו סכיון רות חיכו את כמחמר על רכר סקרס סרחה גלנינת לח) רות כיתהכניסו כין הוכקי כין עניני מוסריס פסול בית חומר רמון מרגלין כפומי ורות נילחקר את המחזמר לכסוף כל סכן סכלסון רמי 6מרו לחקיר 5ו כערכי כין קרם נקרס וכן וכרים ספר רכר היה לנוכז ענס גונגנת תינת. ולמה זה 65 יסל קנין לחמר כלפי הסימעיס וכי קוק ליס למימר על לחטיף חטפית וסוף מטיפיך יטופון נסיס לדקדק תר) לף לקלמר לכן נ"ל לומר רת"ק וכמו :bמר חין ניר וכו' וכל רכותית Sסלול הפחיתות כןg6 קח רלה וכו'וb"5 על דחטפת וכו וכמסך לו למסס ונהגן קוח היה חומר מרכק כפרמרנק רמתוכו למיין כהס 6ס פחיתות 6ס מעלות ולפי פכטרחת לגלגולת רזות 3 : 6 על רחטפת וכו'כלומר מסתמס כרעת נותן והשכל מחייך ועל דלטפת חטפוך ולסוף מטיפיך יטופון כי כמות fcלס מולך כה מוכרין לו שכן היו המרת וכן הסכל מחייך חלה על כל זה המכילות מכסיקו פררי יונה נתרגיס ול6 סרגי וירכת קורני לסנכרני וכלי להסכי המכילות פלחית6 מכחיסלמס סמחייכו הכל ותל סעל כל פניס הכל כמרק למתופפיטת גבר נפט לפיכך הון התחומר ורות מרגלא בפומיהמן לז קלחה מרכס כפר מרכס רמס וכו"להרגיל כפי הכריות כי מתחיינהכל כחיובחמתי וכמרק ינפר פררי מתה מונח מרכקנטר מרכס רמה וכו' לענין הפחיתיות מערכת תורת מרכס חייס וכו' לעניין המעלות הרי כי מרות הנתונות כעונס ישרות ותמימות קס ומן סגלויות קתרין נגסתרות ס סקינו פנס קמת בלרק ויו"ר כמסכיס !5 סלין ככו כס (הסכינס ולעמוד על תכונתס וכענין סכלומ'כילה מח:כותי ממbכותיכס וכל לרכיכס ורכי ונתכח 6"כפות המחקר על רfטפת וכו' לס 6מרו כדרך חיוב בחייכ מכן קחופכן - יריית נוון קנתה קיק חומר סכך קיח קרנה כפי ססכל ומפני סכמפורס'מכחיס כלי סלל יכח הסח"ו לית'רלית לין ולית דיין נפיכך הוס היה חומר ותרגיל כפיו לסמיע כקרגרס מרכס נסר וכו' מיכה פורת וכו' לומר שלמרחה ענינו כספט כטר טעס ודעת סכE ot!! כמטכיס כסור בין גרענין לטיג • כן כל הפרות סכעולס נהנות על הסדר ות"פ סלין ככו כתלהפיג וחומרי שזה התלתר רחטפת וכי 6ינס גזירה אותנטית שכן יקרה כהחלט פסרי לפזר והגסטף נח שטף • וכן קפסן לפזר פלר יוסטף ונכך לח חכר המסמר כלומר לממיע לרכי'אבינו לבין עכמן חמר כן נגלגולת סקי עגס כלתי סומע ומכית סהכה" שכן רחוי רעל רוטפת וכו' (הקוסימן המליחות נ"כ ינס כפי"כלל חבל ע"ימסמרו הכמסן סמכלן ולילך קוס קיק6מר מתרכת נסרוכו'המזכיל יכין רוטב וכל רכריס סכיוכח כלורליין 65מרן פרמגילי הם חיכינו לכלכו כל סrומעייפן ולמשמע תזכיו יוכיסוייעוץ לנרות עיניו css& סיון 6ינת"fciין עלית תסוכס כי ל6כיל חן ליכין ענין התפינת ויhcר 6"כגנון עס קסלר ויכל מ"ר נילי מכפול • וור כלסין 6רמי טרול סלסון סמורגל כפי הסמן כומכיס י:ס כדמוכח כפ"סיסקוס סהרי מנין לכרי כלו יוכר עס גולגלת פלסטיס גס כדי סהרמון יכינו מbמרו כתפמפו שכן הילל דוחטפת וכו'ולמסכ t5 הכין הכרו ועכיכו כמה פרות חומר חק"כמרכס כסרוכי'ותית חומרו כלסון סקלס כן נילס כעיני : מטיפיך יט פון :cנ ענו 6cפי" כרכיס פורנו חת קיקיל כנס יהרגו • לכן 6מר כזו קנולגלת הפחת סתטיפית וחס תיז רניס כולס יטופו: מררס פמ S5 : יטופון פי קונסלח היה הדבר מסור נידן (תרנך וכו' סמגלגלין חיכה ע"יקייך וכג' • וזיתי לעת סרמכ"ס כפרק ח'

מספרקיס פרקלים לפירוס מסכתה ז! סלע"פ פקיק כאן קקנ"ספוס יסרג לf נור פלוס פמגוסו קול חיכו לזר סtס יתכרך סהניגריס לעתיל מקס גדיקיס • מיס רספיס וזס bמת וכל גופני כן כתחייג פלוכי קרע להיות רע וכו'. לכן בבחירת עכמו קול Cעת ופעל הרע • לכן עגס יעגס וסרכס סלוקיס קיס למס סיקרן זס ולפי זרחים סוס ליס ריס וקיים • עגלגלע"י וגמולן יפנען קיכר6פן • (כ"כ כסוף פרק ו' מקנכות תסכה • ולfע"פ סקרמכ"ן כפרכת לך לך

מעיל

[ocr errors]

פינת רחנס :מס יגזלותו מכיס לך fו סמיf יכו עלי: גסטיס הפין על רנר הלגו וfר סfפי'נזר על פלו'פיריע לפעני וקרי ויתרנוסו יחסיד חזר היה מתפלל סמקוס יניננו מפזור סנפס 6:'ועות נזירתו סל הקנ"ס זכס כרכר מנות וסקרין עור וגי זסfלו תמנו מתו פזור הגפ:6מר לסס סיסיו לנכסיס מרוכיס חומר ::fפילו כודת עוכריו סbס קרס לסר ועסת סוכס עס כל תפיורי" במקומות תרנים וכרין לפזר גפ: לתפור לכחן ונכסן: ותfינס תפוכס כרכרי סרמב"ס לפי סfת סעיסת קרע פרגר" חרבת נקיס תרנת כספים

קרמנ"ס כיfריס עליו סוס כורח נקיט וחזיל • כתחנת מונה רמה מרבזנכסים מרבה דאגה מוכ'נשים מנס fי לf פעל זעת לדס וקbc טלמן וחוכל מרבה כשפים מוב'שפחות מרב'זמה מוב'עברי' נקייס תחמרו של מלך כריך .ותת ותונס כסר וחח"כ מרבה גזל מונה תורה מר'כה חיים מרבהישיבה היל • 6ל6 זדוןנכו הסיסו מנקס (קרנות נכסי'ולחזר מרב'חכמה מונ'עצה מרב (גמ'ותור) )תכונ'מרב' (כן ולפגנג גכח נעי וכfסר מסיכת נכסיס רולס סיס צרקה מרב'שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו יוכנו לכרי סרמכ"ס כך ניו ספק נפרנס נטיס וכו' דברי תורה קנהלו חיי העולס הבא: דרבן יוחנן פתק ממנו גס לפנת

כי גסיס ולחיו בןזכאי קכל מהלל ומשמאי הוא היה אום אטלמר סרחכ"ו cb נרות לי :ן פתרנגפיס כל סמת בריכת תורה הרכה

אל מרבה במס פי'סר"נכקכר ספחת סתסמסנס סרי מרנה

וקשתרמה לתת כמת' ספחו וכיון שיש לו כני כית מרוכיןלרי Sפרו וכרטי לספק יין כנפו סחי' פי'סמדר פתוח כסס סרי"ןסוסן *f55 פרעתס ומזון לבני ביתו ומרכס עכריס לעכוך הסדות וכרמיס לכך סן סתמת מרנים S6 סכל מי סרעתו כקיסיסלו לסנטער כחיין סכויין נסדר זה : מרכס תורת מרכת קייס • דכתיב כי היה על גידול במיתווספתדע למעט לופו ניוול ויח'ירנים מעתה חייך ואורך ימיך: מרכת חכס סנותן טעס לרכריו ותסגרו' קרמר סתנכס כמותו כמו שמרנים המקט בכפר סקי וימעט פלו מתימכות על לב השומעין : מרכס יסיכס קרב תלמידיס לכיוונו 65 ירמה נער כי מיכת כפר מרכס רמת פכ"ל מתקכליס וכליס לפמוט סברותיו וחית רגרסי מרכה סיכת זה הכינותי מר יתלונן לרס חי על כיולו וסוס לקכר יוכל מרכס מכמס מי סמרכס כתלמיליס קתליידיס מסדריס טמון כעפר (לחין רוחה ומידע כל *ק • הס רמת תcלטנו לו מותו ומרכין ומוסיפין על חכמתו: מרכס פלס מי סמרכס תולעת תלכלכו והגליל ולין בולס ככיול כמלח סלין הכיול כחול לסול פלס מרכת תכונה מבין דבר מתיך רכר מעלות סיועלין (מחומק כל סכן כסקול המכוון כלפר bס סרי סוf מת ולזין נותניסתו: מרכס כרקי מרכס סלוס סכbמר וסיס מעשס 6תו יודע על מס מן קניון • לחיזו סכת b"כ ילטער על זס קרקס פלוס :•

ח S6 כעילו כחייס קייתו • . חבל וכריתס כfמריס כחתת פלמת

עלתי קסת ולח סקיימו כזה הקרנסה (מת ועצי מס סחיכו יפנו לכל ספרו הקופיקות כלפי כפסו סל סמת הרוחות ככיוונו של הגוף ומגטער מחול על זס וסרי הנפקוס קייס וססכימו כזה נס חכמי החומות רלס לומר כסcחרת סנפס וזס שbמר סכתוב חיובי"ו כ"ג לך כפרו עליו יכלב ונפשו עליו תסכל וחמר כפרו יכלן כפירום סרלכ"ע לסון ספתק כמו כל חלוקת חוכת תכליכו מלכיס כ'ג'י"ט וקולcין מוSoc לרכריס סכלתי מרגיזיס ססקתס כסס כמו הכלב 56 הפרס ע"כ - ומבלרתכתוך סלfמנס גפסו עליו תלכל ככחך סקול פסוס רוfס ויודע ומכיר כגופו חפר היס כו. *מסך קרח למר סר מין חומר כסוף פרק פוסל במסכת סכת סכל fcומריס כפני סמת יודע על מיתעכל הכפר) זעל זס כיכו כחומרס קזס רמס למת סר" מכר הנפט היודע זס • ופרט שכן סיס רעתס : סכמת לה הזכירו כזר (כחי הטרו ככסר סחי • הול (קו נקסוות קלסין וסימרו כמחט בחי • סו סימרו ג"כ ככסר סמת 6כל רעתס פתוח ק'גמת ל6 לכפר קמת סbינו מרנים כל הכל למת סולקחת ירכ' כזס לכפסו ותתמס סקורח כנפ'כסס מת סכן סול לומר בכתוב ודורס 6ל סמתיס וכליספק סעניכו ל כפפות קמתיס לכל כלפי סקלריס' סיס כמקוס סtס גופי המתיס סס סיס סדריסלכך חוקר ודורס S6 המתיס לע"פ הדרים כעלמ' קיס חל הספות הקמת חף כהןסקיפי הוח חל נפש המת וכלפי ספעל סקיפי נעם' כמת עכמן יכון כעל סלפון סילמר קפה לתת לr"פ שהתכוון להנעת הקופי סרו) S6 גפס התת כן נרחס י וסכ תכחתי כספר כל כו ברכות לכל סכתנכט ס סקכור"פתוח מפכי סקס.ל.פ כתרחה הגוף מתכות ומוטל כלי קכור' ועל דרך זס 6מרו קסס רמת לתת כמחט 5:פרסמי וסרמיין קזת רפיון כמכילות הקופיע ברמותו עכ"S נס מכחתי כתסוכת הרפכ"ח סימן סט זכתר נ*כ כפפטת fcין לער למת כלSrr • ותחניטין יוכיח : קנה לעכמו נסגחתו כעולס הזה מרר'סמו6 נסס ר"ן נחמיEb ומכחתיסער לזס כפי' פכן סכינו כפ"ק דסקליס מפנק ו'סכסניס דורפיס מקרה זה לעלאוופי'סר"ננקנחתן ומ"תנ"ג לפרt@ פינינו פקנת עלמותן ור"ל פנסיות לו סס טכ הנתנתקענס זהיר מר סוf וכל bcין לו סס טוכ סנס סול כל הית וילון סגור הפס הו המורה על עלמות קרני פוסו מס סקרל רליס סמית לכל חי - ולכן t phס טוב הרי זו תורחת על עלמותו כי נלין סס טוס רחוי לו סל6 תיר והרי הול כריז הייס ולין כן קיין bל כלוס : ח קבל מסלולי כפלפנת הלל 65 הוכרך להזכיר אומנוקכלי יעכטי מאפיר סרבן יוחנן כן זכסי • סלf סיס כני כנין ופול סהול ריק לו תלמידיס סרכס ורכתתתנחלוקת מרס (6קריסס

בר א הזכיר

[ocr errors]
[ocr errors]

מכיר fcע"פ סנחנקו ככמס דינס ת"ת פקר סתורס קכלות. ה 56 תחזיק טוכס לעלמך לומר הרל'תורת למלתי ולפי 6cc כמו שזכרתי כריס פ"ק: כי לכך נוכרת לסס כדיכחת לסור לס כניס לה מקרח אל תשב הלכת וחנות סלח לתו היה לומר מעונס כלכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יוס כספי מלכנר כהתנֶת כן : כור סיר גרסי ול6 נור סיד כלומר ככול טוק נסיך : בקנ"ס עס וועt'כר6ccbס לין מקבלין יסרסל 6ת סתורי פליני מחכך טפר כן הול חיכו סוכז דנר 'מתלמודו : חסרי יחזיר הון (תירו וכת

יונרקו מחוסר כמרות טבות • מתכח עכפיו פחוכר גלונה • תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה עד בכל הפולס לומריס מוטלת עליו ולח בטונס רוח תלמירים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואו הן (ס"6

65 פניו חסרי מי שילדתו ו6

° :'רסי:חמשה תלמידי גרסי רכי ככונסון) ו"אבן הורקנוס ורבי יהושעבן על פס ססיס נרמ"( פיסל קילו לר' יואכן נ"ולה מנת חנניה • וופי יוסי הכהן ור"ש בן נתנאל ור"א בן חכס ססיתס מחזרת על כל רק הגרוניס פנחסר (קס עיך הוא היה מונה שבחן ר"א בן הורקנו בור סיר בתי מררפו'סכעירה ולומר קקכנס למנס הונ'תלמידי'. (ס' סול שאיני מאכל טפהר'יהוש' אשרי יולדתו נסס ככקטה מכס כקס החליס סיו לו bורם סגול ר' יוסי חסייי"ש בנתנירא הטאור"א בן ערך רחמי'על סעול' הזה שכמעי נס הרמב"ן: איעזר כן מעין המתגבר. הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי מיקיס חכס ומי שנולד ל בורקנוס לפי מתנגנילין היו ישראל בכף מאזנים ואעזר בן הורקנוס בכף שניה סוניה"(ערסתו )מכי' סמדר קורחס כסמן רס"י : כור מכריע את כלם: אבא שאול אומר משמו אם יהיו כדי סלח יכנסו כחזני מכל פירול*ס פור וכתב הר"ן כל חכמי ישראל בכף מאזנים ור"א בן הורקנוס אף דברי תורה : מסיר סעוס ' והכי גרס ול6 כור סיר כי עמהם וראב"ע בכף שניה מכריע את כלס : ט לפני מס רת הדין: ירח קטן כור סיר ר' כור ססיל ומה אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה (ס"6 טונה) מחמיר על עצמן וחוסר עליז הכחישנות • לכל בור סוד שידבק בהווארסר"א אומר עין טובה רבי יהושע

דכריס המותריס מירלהן ספרות יפה ומטמיל קמיס אומר חבר טוב ר' יוסי אומר שכן טוב ויש אומר סמח יכל לידי הטf דחס 65 מלח יכלמו כקרקע . הרואה את הנולד ר"א אומר לנטוב אמר להס כן מלי רכותית לפילו עס ונשלמותו סיו'וכל חסר י"ן רואה אני את דברי אעזר בערך מדבריך שככלל החרז חפפר (יו"ירח חטל: כדרךנחי העי"ןמדרס סמו! דבריו רכריכם

אמר מעין המפנכר - לכן רקו :: כוס הרסנין . ופירס"י

ומוסיף

פלפול וסכרות * פורט"6 דף נ"י הועתק כור סיל כגרסת הספר : מרעתו : לכל סלול חומר מחמו פל וכן יוחנן בן זכחי : שאינו מוכר טפת כלומר לענין זה קול סלומר לכול סול (לעזר בן ערן ככף סניק מכחתי כתוכ כחכח cלול נח נחלק

ולח ככל כחינתי לפי סיס ככורקוס נמי לגריעותח cסין על ת"ק וסני קרכריס סמרס רבן יוחנן בן זכחי וסניקס חמת מימיו מתוקי כמו בחר מיס חייס'סוחיל וחלו חינסbס מכונסי' ללענין הנקילו והזכרון קיסר'ליעזר מכריע ולענין החריפות וכל ככפיס כלל - ועוד bסוכי מטעס קסיר ולפיכך קולרן והפלפול היקר' 6לעזר בן ערן pכריס : ט טין טוכי . לנסר סחיכו מחכך טפס מדרס סמול : חסיר פירס הר"ן מסתפק כמה סיסלו וחיכו מכקס וכריס יתריס וינו מקנה פעוטרעפנים משורת הדין • ועיין מ"סנסוף מסכת סוטה *: כפרוחס פיס לחכריו יותר ממנו: חבר טוב נמוכיחו כסרולה ,דא קטס פי' סר"כמחמיר על עלמו וכו'רס ל6 כן מלי חותו עוסס לכר ססינו סנון: פכן טון • מכר סכלו לין כיום

רכותיס וכו'כדלעיל משנת ה'ועיין מס סכתכתי כסוף כין כלינה (חכו חכר טוב חיכו מנוי חללו ככל פת : הרוחק פוטר : ואיעזר בן הורקנוס 6ף עמוס . כתב קו" את הגולל. לופס ומכיט כמה שפתיך (היות ומתוך כן כסכל סמלס כתוכ לסכל פסול S כחלק על ת"ק וכו' . מ"מ כיון מחג הפסל מנות ככנר סכרת וסכר עכירה כגנר הפסו' : ודברי חכ'סbול כלו על רכרי ת׳קסונרך להזכיר כי 6ף שיעור גב טור (פי סינכרוח סמכים לכל סחר הבהות וקול המקור בן הורקנוס fcתס סכחת חותן 6פילו סוס ככלל וכו' הכל פתתכונוכעיס כל הפעולות - וחט"פ פסנפעולות לכריס כת"ק טרכריו רfסונה כחולה הולין (פרס סכbמר וכל . מיוסריסמ”מ הכח המטורר כל התנועות רוח כלל לפיכן חכמי יסרלל 6◄ 6ליעזר כן ערן עמסס ככלל מדרס Sound : 6מר ר'6לעזר לב טוב ומפני זה למירכן יוחנן כן זכחי רוזה ט צאו ורח. • כרסמרי כענמס נפק רק וסכס וסמכון

חני ככל זה ילילסBכל וקסתוטטו בתכונן כעיון ולהשכיל קיטכיוסו לסון רחו כמו ולכי רלס סרכס חכמס וכמררסbמן! *סקרי”ס נורס גרפונק כלו ורחו)cהטיל קרין שופן סכן היה בגרסה ככל סספריס כטוליטלס וככל מחוזוקית ומפרס לפי סbתו עמו קו הדרך הטונר • לומר נסס כחו הכל כדרן רעה למר וחו כילה יגור עמו רע : שירבק כת סחרס כתכ מדרסמל קריינס פי'כי כולסי פככל הטוכות וקיטרותים כדק חלז ר' ברק לכת להיות כק לס גפונס •כי טוב לסלס לחוז כמרס 6חת לפנס כסלמות.. וכקל חליו להשיג ממנה

בטיוכוס

[ocr errors]

לניחת רכרי 6לעזר בן ערך (דבריכס : ליזו סיס דרן רעת הטובות הסינית כנס מסיות כו כמה מרוק היכן פלס כnf פיתרחק ממנת הזרם הוכרך לזחול מתס זה ולה סכין מתוך מסס ע"כושפת"יפק עב"ג חומר חגי פעס וס יתיס' :bע"פ לכריכס ..*fפניס סהדין הרעת קי6 הפך הרך הטוב'לפי סkו הסכמיס חמרו היו קיז דרך ישרה וכו'. קנת רכי ססיס פלח כל מה פרוח טוב יקיס הפכו רע כי מדת החסידות וקו 6חריסס חזר וfמר כרתנן נריס פרקין חיזרו לרן יסרק וכו' קי: 'לפניס מזור הדין קים

לפי שהול 65 6מר על מרק מנת ומי שחיכי הפיך אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרח'ממנ' חקת פידכק כת יפעל ידי עמיתיך רכריו על דין תורק הארםו'א אומר עין רעהו יהושע אום חברוע יופלס כחמור חלס סוס חומר הינו רע (6פסר קית כותר ר'יוסי אומר שכן בעו"ש אומר הלוה ואינו משלם סככל מדס ומר" bcרס מורר bdס להסתפקות ותיק מין אחר הלוה מן הארס כלוה מן המקום ברוך הוא • טוכקסי רין טונה בקשת שנילוהרשע ולא ישלם וצדיק חונן וניתור"א אומ' פיכור לו פיכחייכת cכן רלוי היתרומ'חינת ייך רע" (פי לב רע אמ'להם רואה אני את דבריועו בערך פיפעל ומיעפס ונכדו'חומר סליכן, מויק cics חוס כוס מיבריב'שבכל דבריו דכריכ':יהםאמרו גמS :) סינר ולס קfמר סירכק וכן נזר המרות לפיכן שלש'רבְרי ר"א אומ'יהי כבוד חבר' (ס"ח תלמירן) כוסכח : הלוה וחיכו הוכרן לשלול מפסליו היה חביב עלידכשלך ותהי נוח לכעוס ושוב יום אח מסנס כתב סר"נ קול הפך קורן רעת סיתרחק ממנה לפני מיתתך והוי מתחמם כנגר אורן של חכמים•

סכולת לת הכולרומן • ולס קורס: קלוס וחיכו מסלס • והוי זהיר בגחלתן

שלא חמר סתס מי ס6יכו רולק הול הפך קרוחתחת הכולך

מת הגולן לפי ספר כן סלסלה פלס לל ימכח מי זימנו ויהיה מוטל כרעם •ולס 6מר סיכיל טלמי ככז הגילד; וכרין לומר cnc לעיל ומתיך כן סקס מי סליכו ריחתחת הגונר לפי פלפזר לרס פלינו,רוחת מחפס וכו'סיכי עיקר פי' קרוסלת הגולן מלח מתוך כך את הגולל סלח יכח לידי תקנה זיניל עכמו ככוח סכילר קסו6 :' כמסך נס כן סמחסכ וכו' 6כל עיקר כונת הרוחס לת הכולר ולריק חונן ונותן סקנ"ס סקול כריקו פל טונס מוכן ונותן קול מס סמפרם לופס ומכיט כמה שעתיד להיות וזה ככל לתלות מה פלוס זה ממכו וכן פרע לו נמכר הכוס כפחר חייך עניניו ועסקיו לעל rcתוך כך תחסכ וכו' ללח מייך מיליל וכו' למקוס : י קס bמרו סbפק לכריס בדרך חכן• (כמוסריס • וכמדרס סמל כתככtס קר"י לירמס 6ס סיות סהרוח: 6ת ובמלות • לנו כענין קלסור ומותר והפטור והחיוך רכריס קנולר קיל דרך טוכת קכלתי רוסככולך חיכה קיח רעה • הרכס 6מרו • חי כמי 6לו סלסס דכריס קוי מרגלת כפומייקו לפי סמליכו חנזיס קרכה סעס סיות ססינס רוליס 6ת סכוגר תמיד: יְהִי ככול סכרך סכיעליך כסלך וסמתי יקל זס כסלס קס קולכיס כררן יפרת לו החכפיס סמקיימיס סתורס לסס מתי נוח לכעוס • סbס לתקנוח לכעוסלי 6פסר סלס תובל סמיס לח (תקות סוס סכר • ולח מפחר פוס פינס 6 לסמה. כככוד חכרן קרי דכור 6חר : וסוכ יוס 6חד לפני מיתתך הרי פזלת היל היכולת היותר פלמק סכעכולות ונכן לס 6מר רכי פפיס 'והשלישי • קוי מתחמס כנגר סורן של חכמיס וכו': סוס שמעון סלרן קרעק הילס מי סליכו רוחה חת רכילד 9"כ: יום חסר גפני מיתתך • לפי סלין ללס יולע חימתי ימות המקום קו מקומו של עולס • וכן הון חוזר ומתחת יעשהתפנכה קיוס•סמל ימות למחר : וקוי ותי כנחלתן •Se .. זרועות עולס • 6כל סעולס לליכינגו • סכומר

הסמיס וסמי קסמיס לסיכלכליך רס"י : וצריק פירס

קרינסקכ"ס סתוס כריקו פלפולס סכח' כדיק וישר קול וכן נחתת כדיק על כל קכח עליכן • קרמכ"ס : יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך • הלל פלין חרתנן לקמן פרק ד'תפנקי 3 כגון מכון כתורחרכך רקתס כמכריס סקס חכריס כתורת• דין חייט• (כמדרס כולל כתכ ריס ספריס ונרפי נסכסן יס ככול תמירן וכו וכתכ ר"ח לנרוס ככול הכרך כוך • bo°כלס הולח כטכע סלח יקפיד על ככולו • כמכח gbc לככול סכת ל6 יחום • חור ולחי רחינו וכן למר דוד המלך ע"ה קולו קאיס וגו' נכוס כעיניו כמלס ותירחי ל'יככר • המכס כתלמיד יפרקסיטל חמוויקי ככיך תלמידך כשלך • כי ריו לתלמיד להיות כיכן • ע"כ • ולי ברחה רחי מסיס הס לס חריס פלס סמל התכח סירס סכין עליו כסלו חלק כסככול עכמו סכיכ עליו • וקייכו רוח קחמר יסי ככוד סכרן כפינין כסלך

ותיקכלסון קכרק • מלח וכמי סנס ככור פלמי חביב עליו קול מרכר וכן ספֿריך לומר חנינ עין • ותרס סכן קול פירי כמפנקינסמר רבי יוסי ירח ממון סכין סכין עליך כסלן • וכי סלק דעתך 6ס יסיק חלס מפזר ממוכו ומחכרו סיתס גסכן יסחי (פור ולחכך ממון חכרו • לכל פלח רכר רכי יוסי כלפי חותן קולס • ולס 6מר 6לס כמי סגס מתוכו חכים עליו. לף כן לענין ככור נס כן לס 6מר חלק כמי סנס ככולו מכיל עליו : והוי זהיר בגחלתן : פירס סריג סל תנסג כהן קלות רחt $ קרמכ"ס כפתתחבר לחכמיס • ול fנסי המפלגת 6ל תתנענע עמסן • (6ל תתגלה עליסן • לכל מקיס חכרתן נהריעליס שתתקרר כעת פֿיקרייך • נחל תוסף להתקרב עליססיתר ממה סיקרכיך פלח תפסיד כונתס כן וקרפין לרכתס לפכלה שיער מקס המעג'6פר קקוק • וקמטיל זק כמי פמתחמס כל: טלזס סכרחוק מתינו יהנה כחומו נחס יוסף להתקרב יסרף 6

מר ב פנסיכתן

קנקן

[ocr errors]

44 2

שנשיכתן נסיכת פועל וכו' כלומר פכעמיס סס מזיקיס תנתן כהן קלות רלס: 655 תכוס • סלח תענם על ידן : נפיס'

כפעל :bס • את כמו הנפיס' ולמר סריח פועל רפוחתי קפה לפי ספינין דקות מקומית ופקוחות וכרין נסיכת קמיעל סרפוסתה קפה • ולפעמיס fcינס מזיקיס תרופ'להתוך הכפר כחומל ונהרחיב יגדיכם : טק כת עקר3 בפעולה שלמה וזס כrי עקינה כלכך ולמר פרינס כטק'כת קפה מכסיכת נחס: ולחיספן • רכורן : פריסת פרף • כיכל פקר • , ונפעלניס 6sינן

היכל מפי הסרף ספירן מיקס כי 6ס ניכור בניו • שלא תכוה: שנשיכתן • נְשיכת שועל - ועקיצתן: נפעת כוח לוחם • פיקסר מר סוה כנסים הסרף

עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריה' הסרן קזס ליכו מקכל נקש כך כרחה לי °(ליכ'נ' עו' כגחלי אש : יא רבי יהושע אומר עין הרע ויצר כפור נקסים • כוכתיכ 6סר סחנו כלפוכות יס כינויס הרע ושנאת הבריות מוציאין את האד מן העולם: להישמע לקול מנחפיס• כן ,אורתו", ונידוייס מתו" יב ר'יוסי אומ הי ממון חברך חביב עלירכשלך תלמיד חכס 6ס פקניטנו דרכנן לפי שכן נמכח נחכמי וההקן עצמך ללמוד הורה שאינה ירושה לך וכל ותכת לפייסו 6ינו מקל הגמר'כינויי כמו הוי מסיק מעשיך יהיו לשם שמים : יג ו'שמעון אומר הוי, פינס: יא עין כרע • כעו נהפך פולסי לכור'כפ' סזקן זהיר בקריא שמע ובתפלה. וכשאתה מתפלל • עין רעה : שbינו מסתפק דף מ"ו יכדכפרק. מרוכה תעשה תפלתך קבע , א רחמים ותחנונים לפני כמה שיש לו וקאר 6חר רכרי' גורפינקו (פוקן כנזר המקים ב"ה. שנא כי חנון ורחום הוא ארך אפים לחריס • ויסמפרסיס עין ספרו: ס"נהיו חמהכינוי: ורב חסרונחם על הרעה ואתהיושע כפני עצמך: קרע פמכני עין הרע כממון סכמטפתינו ג"כ לסוכות סל

יר דכי חכירו לו ככנין ומזיק לו : בילוייס • חרמות וסתות

וסכלת סכריות פנווק הגס בפונות אל חכמי המשנה : לחישת סרן פוֹרְק כפין ורמכ"ס פי'סמולס חכרת קעריות וליקל לילכיסילי • ולני כלע'ופיפנ6

° כדרן סעוסיס לוויס קכלו זה לזה . ר" : שמעתי לדסקסס סמכיל עליו פכחת סכריות • וגורס מקכל שרף פי'סר"נקסיף קזר סיכומקכל לחם כפר נחסיס סוכחיס 6ותו : יב התקן עכמן ללמיד קורס • סלח קלמר

כרכתיס 6שר ל6 יסמע לקול מכחסיס דקרל ללטיל סוחיל וחכי חכס • ולכי לכל חכס • תורת חוזרת (כסיל מינית מסייס כמו פתן חרס יחטס לכן • תרניס נ"מס" ומ"ס פנס וליני גרין לכקסfחריס : וכל מעשיך יהיו נספ• 96 גר"נכן קלמיד חכס 6ס תקניטנו ותכס לפייסו 6ינו מקכל כסער פחתת עוסק כחכינס וסתיס • וכרך 6רן • 65 כתכוין פיוס • ומסייס סרמכ"סולתר תדע מעניין נחזי סהתריס כננו ליקנות נופך חל שקרית כרית כפפות רכון קינן : ין קו רכו חליסע סנפל כתלי מטונף כסתכלר מדברי חכמיס כענין זסיר כקרילת סמע : לקרותו כפיכתו • וכן כתפלס • לסתפלל וfנסיס מלורעיס וכן עס 6חרי'וכלן קתבחר נזק סקפינו : כל תפלס ותפנק כעונתס : קכע כפרס בים עלי קוכר רכר

וכריתס כנרכי 6ס•סף קלות סנקנות. כי פורן נדר קכועס וb מר חימתי לפרק מעלי קונזק • חי כמי קנט

סל חכמי'כנון יחור סל פנויק • ססתס חסס נרה קיס כחרס סקבוע לו כקרח פרק 6' פרסה לתת סbומר 6ותת פוקסיה כנרת'ער 6תכס כמיס(ותכן כמסנס נפ"ק רנדה • כקרילס כעלמס וליכו סותרס כלפון פּסכיניס כחרס סמנקס פינוקת בת יוס חקר מטמ6ת כנרת)וחכמי נורו 6ף6ס טכנס רחמיס : כי חל חנון ורחוס קול). רוכה כתחנוניס ועל ידי הרי נזרו על יסוד פנק 65 סגל טסורק ולס סכל טמלה. בתחנוני סוס מרחס מיר: ! תהי רשע כפני עגמן תפסה רס"י : יא עין הרע • פי'סר"3 כמו טין רעס • ולומר דכר ססיוס ולמסך תרסיס 6ת לעכמך מורתנ"ס פירס! תקי המוכיחין חת החלס מן העולס ולין לריך לומר סיתרחק סחר רשע בעיניך - כלומר לה תחזיק עכמך כרסע סמתוך כך חתי ממנו ולפיכך אמר ר'יסוסע לעיל מהדרן פיקרסק ממנס כללס יוכל לתרבות רעה לגמרי • ולני סמעס 6ל תקי יסע כלכר כוס חכר רט ווקן חלום יותר כ"פ כמדרס סמוסל : יצר

.ס • סקפרוס מן קככור • ותעמור כפני עלמן : ורע • רוב התחול • קרמכ"ס : ושנאת קכריות • כתר

יד לחפיקורוס פרנססרמנ"ס פי'סתולס מכרות הכריות וחורג ליסכיקילי טל רוע קנפס וסוח סוני קמרה קססורק סיכיל ס6רס למלוס רסות עיניו ויסכל וייסכ לו סכרת החיות • והתכולל כמרכרות ביערות • וכקר כמקוס סלינו מיוסכ זס 6כלס 5 מלקפריסות. רק לרוע תלותס וקכסתס כוונתסו ימיקומרס ככח ספק פיקנה נופו וימוק טרם עתן ע"כ. ומ"ס עול סר"נחלס קסה סמכיל עליו סכלת ככריות • כתר כמלרס סמול פיפמפרסס והכל מקלנין לfותו ותחול עליו קנלתס• ויכס מן סעולס סקלי 6מרו ק:55 חלתהיל קללות קריוט קנה כעיניך וכו' : מוציאין את מוס מן העולסי פיין כפ'ומסנקכ"6 : יב יהי ממון חכרן קכיכ עליך כשלך. עיין מ"ס כמפכה' :' והתקן נכון ללמוד קורי טחינה ירושלך • פי'סר"כ סלח תלמר קולי והכי חכס וכו' תורס חוזרת על סכסני פלס וכו'סכ דרש * 376 כפסוק כח ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך למר ס'מעתה ועד עולס. כפרקז דנ"א דף פ"ס וקח" ו"ירקני מילי מתקן פלמינכן המקקיימלכן יותר מכולת - מילון הכי . לס : יג הוי וסיל כקריסס סמע • וכתפנק. לפי ססס

קכלס

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]
« הקודםהמשך »