תמונות בעמוד
PDF

ר"ע מברטנורה בבא קמא פרק י תוספות יום טוב כב

[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

: ל מין

לא מתיבת המוכסין , ולא מכיס של גבאין - ואין נוטלין מהם צרקה - אבל נוטל הוא מתוך ביתו. : כחוק סמלכופ bינו כחזקת מן השוק : בנטלומוכסין את חמורו'. ונתנו לו חמור אחר גזלו : את כסיתי • ונתני לו כסות - מפני שהבעלים מתייאשין מהן המציל מן הנהר, או מן הנייק או מן הלסטי אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו - וכן נחיל ש דבורים אם נתייאשיהבעלים הריאו שלו (גמ"כן) אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטאומ: : מכאן יצא נחיל זה ומהלךבתוךשרה חברו את נחילו ואםהזיק משלם מהשהזיק , א יקוץאת שיכו על מנת ליתן את הרמים ר"ישמעא בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אף קיצץ ונותן את ג המכירכליו וספריו ביד אחר ויצא

הימנו שאני אומ'מכרןלאחר ולקחן זה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

סוף

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

זההימנו: ר זה בא בחביתו של יין וזה ככרו של
דבש נסרקה חבית של יבשושפךזה את ייני והצי)
את הרבש לתוכי אין לו איא שברו. ואם אמר אצי
את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו שטף
נהרחמורווחמירדוברו שלו יפה מגה, ושל חכרו
מאתיס הגיחזה את שלו והציל את של חברו -
אין לו אלא שכרו ואם אמר לו אני אציל את שלך
ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו : ה הגוזל
שרה מחברו ונטלוהו מסיקין אם מכת מרינה היא
אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגולן חייב
להעמיד לו שיר אחר : שטפה נהר אומר לו הרי
שלךלפניך: ו הנוזל את חברו או שלוההימנו
או שהפקירלו בישים לנוחזיר לובמרכר - על
מנת לצאת במדבר יחזיר לו במרבר ;
ן האומר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ו

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ז האומר לחברוגזלתיך הלויתני. הפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לךאם לא החזרתי לךחייב לשלם. אבל אם אמר לו איני יודע אם גזלתיך ו אם הלויתני: אם הפקרת אצלי: פטור מלשלם : ה הגונב טלהמן, הערר והחזירו ומתאו נגנב , . חייב באחריותו לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו ומגו את הצאן ושלימה היא פטו': ט אין לוקחין מן הרועים צמר וחלב (ס"6) וגריים ולא משימרי פירות עצים ופירות. אבל לוקחין מן הנשי כלי צפר ב"הורה ירו ג"ג) וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון - וכולן שאמרו להטמין אסור . ולוקחין בצים ותרנגוליס, מ"מ : י מוכין שהכובס מוציא הרי או שלו. ושהסורק מוציא .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »