תמונות בעמוד
PDF

חוסרין חת כולן:יין נסך זכית 6חת נשף מִניות חוסר לחות כלן הלכך ולחי רחי כל סין תני קfמר סכל 6חד ממיסופי הגג נסגס ולין כן סנכס כלכתכינן סלייס כל הכללים פולין לס קולח רכר סכמכין חוסר תערוכפי 6פילי רינס עליו לבן רמי חותר חכיות ליס כמנס bcoר קכל מותר ככנלס ולסור כיוכח כן סר"ן: יין נסךפי'סר"כוכית חקת כ' חכית וכןפי כפתיס : וע"ח • כורק סינכלוק וכתערניכטף כורת סמיכוט"ח: רס"י והרמכ"ס וככח כזכחיסרותיתר כל 6חר כעין ולח לגי ועורות (כיכין לסוי נמי

לתערוכית ונטיל ותתני לסורי הכס' כדאמרי'כפין יין נסריע"א יעירו לבוכיוושור הנסק'ועגל ערופ' דנקיןוסנכרתו דפקכמסנס מעמידין : וכפורי מלורע . וצפירי מצירע שער נזיר ופטר המו ובשר בחלב טפ"נ כפת מכופת בעלי וחולין שנפלטו כטור' לסורי ושעיר המשתלח: וחילין שנשחטו כעיר הריאו. 6סר מיירי כלכורת זקן רכר הכל הוכפ'כרקרופיןפיס' אסירין יאיסריזככל שהן: יין נסך שנפל לבין • מכמנין וכל פון קרסcיןסכל להו: סער מוי דחפורי קכו' כולו אסיר בהנאה רשב"ג אומר ימכר כולו לנכרי הר"cc

6ע"פ סהול מפרס קול רכתי ונתן טל הלbcר חוץ מדמי יין נסך שבו : יא גת של אבן שזפתה ככזן כל סיס כו תפוס לתס תחת זכז הפלתיס 6ס נכרי מנגבה והיא טהורה

ושל רע"6 נחכעיכן רכר סכמגין כתער3'6נור' סל סמר נויר

וזה כרעת 6חריס סכת לעיל לפי כיף לנורות festר :ערות • כלן לסורות בהנח': ופטר לפי סר"כ ולפימית ניתס • ומ"ס סר": זין כן הלכת 6 קמור • לפור נהגו כל זמן פנה כפרית : וכפר נחגע חתיכת כרכתכיסוכו'פוליךרמי חוק סכית וכו'דחסכינן נס כאן הוכר) כפר סיתכסלס נתכונתערכס כ6לף חתיכות חוסרת 6ת כלן זנטלת וכתב הרנ"ו רק"ס לסחר ק6סורין ככל שהן פימכרו כלכלה וסכר הלי תכל דרכר פדרכו למנות וסיפורו חיסור מון תרמי חיסור סכקן ורכריו עיקר הר"ן כריס מתני' דלקמן תגו'. חוסר לק תערוכתו ככל סתול וכל קני דחפים כמתני' וסכ"מ כפ"ט ומסמ”ח כתלסוף דעת סרמכ"סכן: ושור רכר סדרכו נימכויתור וחיסורן סיפור הנח": סרי או למעוטי הנסקל ופגנת ערופ' • פירסן הר"נכפ"נדקרופין מפנק.ט) לסירי תנו'fcין דרכן לימנית -חן פדרכןלימכות עליכן לחפורי קונכ'כעל וכפורי מנורע (חולין כו'. וכ"כריחולי הנח'6 cיכן לוסרין 6ת תערוכתן ככל שהן: • סנפל לבור סל פכנרסת המסגס סלסס היו קרומיס • לך נס כקדוסין נפט יין כולו מסר כהנחת סהיין ונתנסך נפ"ס חוסר כווינו ככל כמו סקול נכון בספרי שלפנינו ועור מפורזיס סס מת סס פתול. לכל סתסיינס סלככריס סלס ילעגו סנתנסך (לחי פי־ככהן : ושעיר גיר כתב הר"ן דיסורי, הנחת קנס מע"פ סbסור בהנח"חיכו לנסר תערוכתו כהכר'6 k ימכר כולו לכתי'וכמן ענקb cf6סר פחת זנת הפלתי וכ"כוסיותית סוס לנכרי חוץ תרמי לותו סס יינן וכן הלכת: יא פופת עכרי לכמג"טיפ"נ רקרוסיןמפרס סר"נתקלפיס צלל פרע סער אורח: למרמ כת זמר פירתח ולהפנורי (קוטר) לופתח : רחפו והכי חית־התס כנמ ומ"ס הר נוfס נתערב לגור' וכן מנגנת כמיס ולפר : וסל ען לכעי"זפת טוכל וכלי חמר טפי: רקפת קוי רכב הנמכר כמנין כמס נישות כפנט ועוטין מהן חומר יכנס

כשל סקין רס"י: הרי אנ bוסרין וכו'. כנמ פרידוניתני מנוי

פרך וכמוני כרז(חס של ערג"נ bכלחי הכוס הן)הסתג'וק פ"ג לפרנס מפגרזומcסכמי 65 חניככרות של כפר כולענין זמן כפפת רקח ר"ע תנועס סתס : הרי או כתב הר'ס ! למטוטי לסורי הנחה פלין דרכן ליאות קו סוכן לימנות היכן ליסורי הנח'נמו6"כמתני' קפ"ו לחולין רל:סרת גיר הנפה מחוסלכרית תול חתיכת נכלת ורווית נסתככר היל • פלינ6 bמתני לסכס • וכן כמי מתגי ררפ"ח הוכחיס כרוכע ונרכש וכן סכות פוך כרפ"ו דתמורס וכן פרוטו'רסיף מעילס ומיסו תרל"פ מפרט רקס לקסמר למעוטי כ"ק למעוטי כלה תפיר להן וכס"נ קלזרינן כרפ"ק דנ"ק למפוטי וכו וכח פליגל וקרחכ"ו פינינוקכיס רחית הגרי' פ"ולתמורס מריכן להכח. קיי כיין נסך דחסור בהכל קהפיכחיסורי הכחס וכו'עכ"רולי לכתי קסי הפיס רמעינקג"ע : י. יין נסך סגפל נכור כסנפל כחכית נלול וכסכרת וכפל כולו כ6'גו היתר על חמרינן קמה קמח כטיל ליס כרוככס כעין ריט דף ע"נ : רבן שמעון כן נמליץ חומר ימכור מוזוכי" • פי'סונ נסכיכסתסיינס וכו'וקמן 67פי כתערכסיין ממחבל כינתערכ מכית כתבי לפי יין נסך גמור כמי פרי כקונכת הכלה ניס כמלס וכרפי'סר"נכמתני דלעיל • ועול כמפנה טלפ"ג וככר כתכתי והולכין הכלה היה חסר סימכר רחרח כלל חין לס פני 9 ° 0 קרמכ"מכפי' מסנה לנעיל חנית של יין נסך פנתברר לנו פנתנסכ'גע ל כפותסרכס כסביות קרכס ימכר הכל גכרי ניטול סעור דמי לותס חכיות ויסליכת לים המלח וזהו פי' יוליך קכחת ליס קמלס פקלסלס לכרו כפ"נמזו המסכתס - ע"כ ועיין n° כמנקו'כרמר 6סור וכו' - ועל המסלקין בין ין נסך לסתסיינס • כתכקר"ושל כסוף!פרקנ' • ו*יש לספק פחר חיפורין סנפורס נמי רומין ודעת קרספוניסו ללסתס יין מדמיינת מפני סל מכיכו כל חמור(כ. חיסורין יותר תסתס ינס לרכס מלינוכתן כלהקל פלין חיפורין כתפסו כמותן • פפ ובתכתי ה נתסוכת על מה פריק קסס כעיני כמשנה ('פ"נ רערנס וחמחי 65 מלמין סחר חיסורין ניין נסן ולחי. : יא שזפתה נכרי כפג ע"כורחל עמרמס כק סמרל פורת לכבורי קוטרל רזפתנגטון) יש יופי קוטרל כרחק פהול לפין קטיר הכנען 8

גב א

חכמים.

[ocr errors]

וכלין לסיות

וחכמים חומרי יקנוף לתקופת וחח"נייננכו סר"ן וסר6"ס:, כסן חכן ולין סלכיכר':Sc חרס כין כריכיןלרככן חט"פסק (כ של חרס. חסרה נכתב קר נורס גלס זפתח כלע ליק. קזפת 6סור דחוס כנ6 ופתח בלע כי המרה : יב כלי פסחים ב

חמרס וכ'נרס יוכנומיסט פטהזפת נקלף6 הוסר 55 סעודה ולוקח כלי מתכות . fו כלי חרס המכופיס כלכר מוס טעס מיין לפי פהחרס עלמו מככרקופת כגע כפפתותיין וכלי זכוכית ככלי מתכות : לחת פדרכו נקטכיל כלומר כלי מפת לזפתק (לין לפי כלל

הללו לימור כטכיל 170 פתק סלופי בלח זפתס כלע ושל עץ י אומר ינגב • וחכמי אומרים יקלו את תחין 6חר כגון תסמיצוב* מקרריכ'דכון מתני'נג'רון הזפת ושלחרסאף ע"פ שקלף את הזפת הרי זו כונן : ימכיל בתק' סכסר וק כל היה כדיקס כמ' ולשון אסור : יב הלוקח כלי תשמיש מן הנכרי • את (מגיל c6 וטבילקן מתיר : קרמפוס החרסננס טוכ': שררכו להטביל יטביל. להגעיל יגעיל . ללבן נכנעיל כנון יורות יקרים אסורה וחינת נתרת ככנון באור ילבן באור השמורוהאסכלא - מלכנוכאור טל מתכת מספיטן נ' כ & דעתי כגנון חינו מפליט

והסבין •, שפה • והיא טהורה : רותחין : ינעיל כרותחין ככלי חרס וכיון דכרין טרוי נשלמה, מסכת. ע"א

שמכניסן לתין יורס מליב גם ין כרידקל פ'רעירוי מפליט

מים רותחי' ומוסין 6ותס ז חן כלח קליפ כל זמן סלח לין נס דלק גרע מקנקני" סמכניסן כתוכס מעט חוק חסר Cncפצפן ומסיר קחלוד פלקן ולק"ג

לקיום (רתון מסנסו'פ"כסר'ט :: מטבילן כמקוס ככרנטכילת or6 והן מותרין : לנכן כליס : א הלוקח טתפתיס מן: הכרי פי קריכלי סעול'נמ' פֿמפתחייס כסס ע"י סלור ביכם כלי רוטס כדמפרס לזיל

כליסעולס חמורין נפרשת • כפרשת כלי מרין כגוןרספולי ההסכלות': מנכגן כחור על סיסין ככוכות נתן ופירש"י דכתיכ כל רכר 6סר יכר כחס ולין לידלססתמס כ"י מהן ולח"כ מטבילן-וסן מותרין : ספק כוענק כקרקס ק מור bk כניס סל לרכי פעורת • ע"כ. וכגמ דחפי כליס פעמיס 6ס מין כל נוחות וחוכל כס לוכן • סומפחיזק כרט סלמיס כמסמס לתסיסניס וליכגן מחריסרמו 4 (חפ"ק כט 9פחות סלת וחוכל כס 6פי רותחין • (6ס סיו נהגומות מנכגן טכיל וכרמכ"ס פרק ומרג' מלכלות אסורות כתוב כתקנת, וכלן סכפתמם בה ער סלת קרמית . סנפר שחקנין ועד ספריס וכליס חרסיס סיכן כריכין טכילס •

פנס קטכיל מותר : ככלי חרסיס וכו'. ומ”סיונודוקי כלי מתכות וכו'. גמ*

נשלמה מסכת ע"א כלי מתכות למורין כפרס לכתיכרך תת הזוג יגור:°• "סלו כלי חרס מכופין כחנר מפרס כנמ'וכתר תוכן לזליכן סחפרו מתכות ומפוכלי זכוכית סוחיל וכי מכרו יס קן תקנת (ע"י קתכק) ככלי מתכות רמי • נמ': את פדרכו נכטכיכיטכיל פי"סר"נ כמקוס קכטר (טכינת fסס וכתיכ חוכמי ברק יתחטל מיס פרטוכלס כתן דמדכתיב לך חלק כי כדי דליה תינח מי חטלק רכעי סאג'ו • וכ"ת דכעי הערב : כנרת דכתי'סעכיר כfס וטלר והחי וסקר קרח יקיר למר רטהר כטכיל כל6 ספרו cnc סני - וחילח כתב כי מה' וטסר כל

דתפירסי6פי כמקות חסר גמ' ועיין מ"ס כמסג'י פורמקוחות)ום נקמות על טרנסלח הכריך ג"כ ספסוף כדי להסיר : ונמרק מיסו מעל גביס כו פהנריך כתנעלה - וכמ"ס ספוסקיס: ינעיל פי'תר"נגרותחין פה כלומר כל 6סר יכל

כף תעבירו כ6: פי'כדרן תסמיסו כן סגפכתן . כרפירסינפי סחומס ומ"ס סר"נו6ק"כ מטכינו כרינפמ מטהר ומכתי ל נס כמ"סמעיל וככון ל קנריך ("למהדרין) קריכלסופן תחלה יא) כדעת סטור ונתןטעס מדכרמפלס יעכיר ככל וה 5 מי כנעל fsין כס סמיס ככס סלסולסון לגפנת כתכתי פירוט כמה: פיקי 6 רונקיס : שפה פי קוצנועל כקרקע * סי'פעמיס וכ'וחוכל נתכונן וכן פי סרמכ"ס כפירוט • דיסלדקדק תק רק כמתני'ccנסנספור מכנס סגדו לחוות ו בסכין הגפרו של גולן • ותירן קרן די"ל סרכפרו של רותח מוריס גרין 3:כותו נפול תסכלת ומכסכין , לפי סכלד מוח בכלל מהססגל נפגעיל ינפילbלכן כלור ילכן כלור וכל כמסונרך לסגתן כספות ולסכל פלפני הפגינו כהן לפני קנפיס דוכסנעלס סני לסוכרליתס כגמ' (סכויס סיל כמפכתי 6פ6רזכחיס • ומעתס מסיק רכ 6סי דסתס נכנע סתיו כנע ובסנעס כופר קיר ענוס כתוך דופני הכליומעולס לחתוכר חיסורס וכי פלט פח חית6 כחיסורחנטיניק) קת' • רומנכען : כסרן של כוכן נמי כספרו6סכנה ל קית לרין לפנותו לפי סלין לסס תסמי-כלובן • * משתתמכהן כלונן פסט דסנחס כשלמס סנינהו כדין בלי תמיסו סל לוטן או סכסכין מטוס חגג רוחק לסכינח כלע מס פחותכין ממנת הח) פליין פיפס * נטילת לפי כנוט ולפיכך מנס סכערס ולטת הרמב"ס כפרק ומרגכיתתסכלות אסורות לסיפ'סוח הכפר ופי' רוקחין עג' סר"ן ופופי'סיפה הפחוס כרתיס וכתכ כ'סימן קכ"ח סהר מלכרי סכפילוסו'מפי סירופלת מכיר כן ולתי ספיר דגרסינן כנמ'ומעגן כוי'. והרכ65 סכרין כסכינס טכילס וכןנרות לסון סרמנ"ס כפירו סכתכ וס oco מליכן וכו'וקו תכלית סרכר סכל לענין טומלת וטהרי %'6 כלה מכילה כתי מקיס כ"3 • מסמט רחלו לפגיfיסור וקיפר 4

?כוטכיל זו שהוכרכמ ככלן מסוס 6סור והיתר היה כמ*סנ"כ הרמב"ס לעיל רך וכן כחכורופ' שקל מהכנות לסורות בתנטכינקדוכן חיכה לענין טומסק טהרה וט' וכרין פיון רגע להנקכין סכניס סחר כלי סעודס (פגין מכילה

ביכורן

כסכור סין גרסה rcמלק 6ל6 שקכל כריך טבילה' ... c " m תר"כ וכלן נסתre נתן עד 65 תרתית וכן מותר - לכיתן,מנס לפנס מותר וססר לס bסות ניצולי נכריס fk קלירק כלת יותר גמ'. והעתקתיס לעיל ממנסג' : למר סמרפיס 6מרתי כבי הודיע ליטני סכתוני נכ"מ רסתסר כזו המסכתס מסוס ט ס מיירי כעובדי ע"6 ממפולו קעמיס כזמן סוף fcכחנוין פגים פקת קס (לו עוכרי ע"6 לס כמו סכתנרכינו הגדול בעל ע"יממסכת זו פרק 6 ברכר קמח לחסר חיליקן *

סליקא לה מסכת ע"א פרק א משה קבל תורה מסיני חותר לכי לפי מסכת לשון הרמב"ס כלפרנסלס לו מה שהיית כריך קפופט •

א לינק מיוסרת. על פילוס מנות ממכות ,התחיל כסכת ועPC ת לפני עניינים. הלחץ כדי כתורס כסחר מסכתות סכמסנס הלח כנס עוטריס ומלות 4 הודיע היחכמס וסקכלת חמת ונכונת וקכלוס עס מעס • חכתי כותיסנ"כ חכרו ספרי' כמו סבלו מנכס כררט המוסר לפיכך רחוי לככך סתכס ונקוסינו כמענה נככלת • כשכיל כילד יתנהג החדס עס חברי

הגיע הקורסק ! • ססוס לפיכך התחיל תתניf כסכתס .מסכת אבות

כלולו כ: כדורס וכן חמרן • משה קבל תורה מסיני

6ס כחסכו לחקור 6חרנו לומר לך שהמרות והמוסריס פרק א משה קבל תורה מסיני ומסרה פג רכן נמניס וכו' נלמד סבון קסכתיf. 65 בלו סוס מכתי הנמנים בולכס bk לף וזקני לנביאים ונביאי מסרוה לאנשי כנסת הגדול וכעין הים מופר. נדון ! כלמרו גסני : מסיני •*

הם לכני ללס סלס יילמדו מלוע מתי פנגלה בסיני: לזקניס

ונקבל מספר פלוני fו תקנת ..fריכו ימיס וfקרי יסושע ויfותס סזקניס לזקניס 6חריס " דִין פלוני וסין מלכר כן

דין פלוני וסין מלכר כן • Cהמשפט חינולפלוני השופט ה גן הגיעו נתונס לנכיחים . סין עלי הכהן וסמוחל לסקנ"ס פלוס 6וגן כו • כמ"ס כי המפעט לתיס הו6 חדר פרפרני : לוfנשי כנסת הגדונס • ק"וזקניס סין קבל מספט סחר • וקכוס ליס מפי חיס על סלולות וחולפיס

זרוככל

יוסטין סיי סקול רונה כזכור סמסכת זו מוסר כל חכס י

לחכמיס ט"ס כלי סכל מזור מסס קמרות הטכותולין fדס גרין לזה קוכר כמו דייניס • ספמי קרן כפלח יהיו בעלי מוסר לין ססיזק לכל תחתון til לבעליו כלכר חבר השופט כ-65 ויקת בעל מוסר ולנועיזיק ישלמו • וויזיק (בני 6רס לפיכך היה תחנת רכריז כמסכת לחנות מוסר קליינים כמו fsמר סוי מתוניס גל'ן וכריך סיוסר ססופט ככל העניניס סיסכמסלכות כגון סיסית מתון כדין וחל ימסר פסק דין ס6פסר סיליס כדין סול פנין נסתר • כמו סfערן ע"ס דין, פרומה לזין ולהחלין קלין כמו בן כסידין 6ין בידכרְנסת פוסנקרח עינוי סדין ועלויותtתו בחקירת העריס ולהזקר כסעת החקיר עם ילמדו קפליס מדכריו מַה פיסייעס על. פינס יוזין 35 מול טענה נכעל הריכות נקרס עורכי הדייניס • 3! חגג כפסו כחכורת עמי קורןגלילית (כון ו! יתעלס מבני חס עד fc יוכל לרחוסן בכל עת סינטרכו אין פתח יחכררחכיון • ו יכקפ מכוחס (תעכוניס פן יחכך הלמת ! תמשכהונחות • והחדיך כלול במוסר קלייניס וסוף דבריו ולfחר פערלה פרפיפט כדין לכל :: המוסדיס כדינתוסר בהס 6"כמס כסכר ונכון תיק תיקון מסכת חכות 6חר מסכת סנהדרין יפה Eכלות צית לפי סקיכוללת מנה קתוסליס.. ועול נוסף עליקס עניניס 6חריס מניסיס עדי פריסות מן העולסוככוך קעולס וכעליק ומעת סיור וסירוק ע"כ וקרח (מסכת זו כפס 6כות - דִי על קומת סחכמיסהס סלכות כענין 6לומר bלי6 חדי 6לי . על שיקו זכרונו לברכת , וכן נקרו התלמידיס כניס •

סכfנזר וס6ל יפון נגן כיסעיסז') : פרק א משה קבל תורה מסיני: פי'סר"כ ממי סכנעס כפיני . Eפּ כננננק כסיץ קכלבכעתיק ופרטיה ודקדוקיה

שלח כתחלס נוהלכה • וכמו 6פכו כתורת כהניס סככים וסיכפילופותתנת פרשת בהר סיני להורחת זו קול 6ותר מסיני ולח רסר דק קול Lקרין לות על קלי • 6קת לחמס ככסתייסר: פקכל פרק היס ליולרתה קתלמיליס כניסקס להימה שעתיד תלמיד ותיק לחום הכל קעלמפת סנחמד ועניתס ככל סלכריס• ודרשו כפ"נ רמגינת מגמר סירfתו קק"ס למסס דקדוקי תור ודקדוקי סופריס וסטפ פרקרוקפופריס ל6 סו bk כלרדיחי כגכר כמי ספירסתי ניקרג'י:fמר קכל ס על רולידער כמו טכיקרקרמכ"ן כהקדמת פי חומס כססיס פערי בינה פנברחו בעולס סעל קרוליfמר ככרח • כג'S :: ומסרה ליהושע שכל עס סקנל מסל ניקוסע לכל כמסס 65 יוכל גומר סכמסרת לו כי לל כמסר לו . כל תמור'זירי סער

תחמסיס לחכמסר לו כמלמרס ;("תחפרהו מעט מbנסיס ולפיכךbמר 6ינו מקבל כלומר כל מס סכי כfוי לו נקבל קבל מסיני כן פירסו המפרפיס : ונביאים. מסרוק (חגי כנסת הגדול לומר bלע"פסלח כל סכנסיס סיו כדי6:* נמסרת נקסקתור כונקכז פנחסיה הקודמים לתס 6כל מכלן ולילך פנתמעטו סדורות 65 נמסר כינס לכל קכל קל fמר כפי וכו ומ"מ התור'פכילו קבלה היס 6כלן מים מפי ים עד אפ רכיכו ט"ס מסיני : כנסת הגלול כתב קרנסנקרfו קן לפי אחזירו שטרסליפק

מב ב

4

2 .2

[ocr errors][ocr errors]

סהעניך'סכת אימת הפוך וכריחתו • 6"ת תיכח כזמן סכית סמקיס קייס 6כל מזרב מחיסכ'למיתרי Catנין סנפר רון

כו'. בחי ירמיס ודניס ול6 חמרת נגיר וכורירמי 6מר ורוככל פריק • רעלים • מרדכי כלפן סקיי כימי עור כפעלי מן הר הגדול הגבור ה'ככלות סתו (סימן ל"ג) ולס 6מר גורל כנולס ככית סני • ומכל5ט חני • זכריס ומלחכי זנחתית כן דני 6מר כנרול והנורה (סימן ט) 65i 6תר לנבור : הם יכלית וכריתס• ונקרfי כנס'הגדולה.לפי שהחזירי הטטר מרינ'דכריס פי'הרנסיסנסס קייס התורה • וכמסכתי' ניופנה :מסי 6מייסנרול הגבור והנור)

כחי ירמיה פרק מי מפרסנ"ל מרג'

ודני ,6S 6תרו נגור וגורל כפומיסו כמו סמפיס הו6 הס אמיו שלשוכרי הוו מתוניס כרין: והעמידו ורס החזירים ככתחנת . ה"חומר לקין כמפגינ': תלמידים הרכה יעשו סייג לתורה : ג שמעין

ב שמעין לפי סfמרו סן סן גכורותין * והעמידו תלמידי' 6מר הצדיקהי' משירי כנסת הגדול הוא היה אומר על כן הן נוריתין : c&מלח כן בין עמיר' לפי שלש דברי העולם עומר על התור ועל העבודה הילך חומת

הילך חומה כזו יכילס סימות מסר על ימות ר"ג

ועל להתקייס מפכי כמלחימות : י' לומרן ננמיך (כופי

קס למרן נ'דכריס . קרל' סר"כ כסיף סוטה) וסרכ יושב על הכסל כמדרס סמול נסס לכריס 6מרו • 6t ג'דכריס הלבן חזרו (הן) cc נסס קיסו

'יוסף נחיתקט ולס פרו6 נכון כפי הנפין • מ"מ חין זה התור' : היו מעונין ברין סfס כל דין לפניך פעס Cתי ופלס תכנית הכוון סיעמלו 6ו פיפכו ולמה זה חמו ותעתיקו 5 ל תחפר רין: ככרכס לפני ופניתיוסלסקי כ 6 סוו מתוני' ליד פוהו תכלי' הכונס לכן גרס 9 פתוח חומר ורעמילו -כלומר ממתיניס קרס סתפסקי קלין : והעמידו תלמידים תלמידים להעת לס על רגנייס כל ימוטו - כלומר לפתירס הרס • (fפוקי מרכן גמליץ דחתר כל תלמיר סלין תוכו כברו ע! רגל סס נסכנת חמתתה של התורה • סזתי עתיד' וקייס כי שיכנס לכית סמדרסקת ל pcגמדי פירק לכל חרס וfין ניין סקר חין לו רגלי'. וכיון כסמר המסיבי כמעט נטוי רגלי (גקוק לקרין • (כלכר סb ייס ילוט מעניין סמעשיו לפני סר"כרכרלפ כן הילרן לחזור על המעמדה 6cע"פ מקולקליס וסfני סומענית : %י כמי 6סמועינן ס"ס העמיד פיתיוסוכה סעס כל זר ירית הלמיד כחופן פיייו עומדים תלמידים נבחרותו יעמיד תלמידיס כזקנתו וכתיב ככקר ורט קיימיס על המת כי זנת זס 6ין זה העמו" תלמידים - הכל זרעך ולערנbתכחין : ועשו סייג לתורת כרכר שלה יכל כס הוזיס (פיניימין) שוככיס כתרדמת כלולת • (יכח כנו לינס כחסור תור כגון פניות לעריות וסכות כסכת : רכתיך מכל הדברים הללו;6ין חכו מקיימיס המוסר הזה

הלח ושמרתס תת מסמרתי עטומרת למשמרתי :: מסירי כסמלמדין החתת והלוק לס זולת ועיין מס סכתיכ כס"ו מסיורי • סלחסר סמתו כלן נסתיירת הקבלה בירן • וסו6 • במש::נ העולם עומד יכו' : פירסר"כ לח ככרו כ"נ חחרטורה • הו הי 'חומר כלומר כך כי מרנלס כפושית העולס ל6 וכו' - וכמסני סגסון פרקין כתוכ כמדרס : תמיר • וכן כל רכיפֶלוני חור

תמיר • וכן כל רני פלוני לניר • ריק היה חומר סכמסכת or דים ספריסכמלח לגרסי פטעס ככרס: על התורה . פי'היה רגיל לומר כן תמיר : העולס עומר לנכרס הפולס פייר"3 65plc ל קכלו יפרח 6ת התורי כח נכרלו סמיס אל נזכיר ג'דכריס סללו: על סתירה • שמלה כח קכו יטר! ,וליז • סכfמר 6ס לח כריתי וכו' ולפי ססוקסר לו דעכודס , 6ת סתורסf נמרלו סמיס ורז • רכתיב 6ס ל6 כריתי יומס זמינית חסדיס : הינו קורה לכך מפרסס על קכלתי וקיק ולילה חיקת סמיס וחרן ל :מתי : על העכורק עמדת פירוש הכתוב וסל6 כריתי סקכלתס יומס ולינס -נס חוקות יקרככות סכך פנינו כמס תענית bret מכללו"ח נתקיימו סמיס וbרן לח סתי ועיין כיוכח כזה סוף פ"ג רולריס • סמיס ולרז : ומנינו סכסכיל סוכנות סתקרן כח נסכים וקסלי hc"כעל התירסcמר ליג' חזהרה כלל ואינו דומק (סקג'ה) סל6 יכיח מכול לטוס , קרי ססעולס עומר ע 6Sינן ולכן נרמ'לי וקתולי קי6 התגית ולמוד התור' • והיינו כקרכנות :

על דכתיכלס לח כריתי יומס ולילס • כענין פג'והגית בו יומם לינה כפירס"יניק6 rc(תל וכו' • ל6 על רפור סכחמר 6ס לf וכו' : ועל העבודה כתב יייעכודת הקרבנות שלך תכיני במסכת תענית rkנח מעמלות וכו' - וכ"כר"י : ול6 דיקי סלינה על מסנס גנל ברית • 66 מיתרת חח רחיסר מקככר 6חל 6חר ונחסי וכו'כפר'וף כ'זע"כ • ויפלדקדק ולפין ה:חזיר מלח פעמיות כח נתקיימו סמיס וסרן .6" מין אורחי (סכסכילס גנרלוטהיילפסר לומר חלי פרס גכרחו ל6 סיסנסס קיוס 6לו לין מעמדות הכל על המעמדות סכק כריחותס סיסיונכריס לכתתנפנפנינס סחין כח סמקיס כלכר סכנר הוח נחל

ככס הממליס רנו סלח היי ° אכן, יוזר התומר סיכה כז כעכירס נלולס עד סכסכילה נתקוה ונכרי קענס ומכחתי לה התחמר רfי כמי כפרק כל העיר כמסכת מגילת רף 5*6. וכתס קכי העמר למרר לפי אמליח משמרות 5 נתקיימו שתיס ולרז • סכfמר לס « מריק ומסון לס חקת פיס ולרן ( פמפי - וכתיכ וחזרה אקיס כמתחרט לי לייסר ער חכריס לכיס ע'יינ'סע סת6 מבית סנקדס קייס נכרי) ועוד סקרי סיים קולותר קנגו לכנר לפניו אינה כזמן וכו' - ולפיכו ככר פקנפילתס סדר קרסו

[ocr errors]
[ocr errors]

פרק א תוספות יום טוב . ועל גמילות חסדיס דכתיב יונס יסך ימית וגמילות קסדים, סקירחין כיס מענתוני עליסן כא מקריכִין לפכי קרכן וכפי' סיס לסמס קתניס וככסס לנליס ילכקי סוניס ולקכור מתיס ניירתענית כתוך גמנוס רמנת יליף ליתלקח : וכיוכח :זת: ג פיס לפין עין ערכן מתינזיכן פירסי: ג איש סכי היתרון נמקוס סנקרח סיכו וחיס כלפון 6רון ות 6 מס סיס נותן לתי סכך fותו ורוח הינו חייב כדין ליתן כרכן חי: כ"ג כ"ס יוrמf ופי'סר"נ סס כפ"קמסג', לו כלוס כס: מה זיתן 76ס

ג'לים לרוני °ועיין כפ" לכנו קטן 16 נחתו • 16 ועל גמילות חסרים : ג אנטיגניס איש סיכו קכל דחלה תפנה כרכו'קתתחיל לעבדו מפני קור רוח סיו משמעין הצדיק - הוא היה אומר תהיו כעברים חי: תקיע וכו': אל תקין לו וחפי' לתהות פוס כזה לו המשמשין את הרבע מלקבל פרס אא הוו כעכריס המסתסיס חת קין יעבור חרס 6ת מרח! • חנה כעבדי המשמשין את הרב שלא ע"מ (ס"6 ע"מ ע"מ לקבל פרס. פי' הר"ן מסה כלכל: ויקי . (ז)

לקבל

ח מסתלס כלכר . כלומר

:סט: : הזריקה העכורה - מהנת כנכר לפי פזו תי) עיקר סעכוך חנן לס סתוסר"מתעכידת פ”מ לקבל פרס היס 6סורת no"מ כיכר ה'סול ולפני כן כח נמנע סתורת השלמת (תודיע הסכר העוגס 656 cfirי:כיר פתקית סכר לו מניעת התיזה הנס לינו כמענה כמו העינר כוהנת סחין לו נזכורתן סוס פניית כלל ורכת התנס לסזס רנו סנרית מן סעונריס. מסקנת חכ: 65 פיוני העוכר לתקות שכר מכללהטונריס לס כן סול וכמחמרס כפ"ק הנ"נ רחימר סלע זו לכדקס כסכיל סימיס כני כדי שיהיה לי תיק לעיניו לריק נמור ועוד פרס חי חקר חומר כן חתר וקפת ח"ו רגליתן פלס טוכחי יפר! כי חיי פוקל מיקס פי 6טר יחמר כי הו. זה ניכר מתכת הייטס כעיני ס'סכל סעיכן ומתכיין פיתקייס כו יעולי קפיר'סכחמרי (כו מפיוכ"ה פלח יסית מקבל שכרי הטוב על זה 15 ביחס למרייהו דתימרו הכי וכן 6מר ר' כריספ"ג וקוי מחסר קפסר מכות כנגר סכרת וכמ"ס 3סנס"רוכן כסוף פ"ג וכמן תולס כעל מלחכתך וכו'ועיין סס מס סbכתוכ על ודע מתן זכרן וכו וכוריס 6חי סמעון דמסכת ג'פ״קרוכיזיס יוכיס וfף ה התכח לחלכך נתכוין וחכי חומר סמדכרי עכמו לתת לומר כן וססוח נסתר נענתו מזה סלח נכשל כרכריו מרחמר 6ל תקין כעגריסוכו'וג6 6מר 6ל תתיו ניכריסע"ת לקבל פרס וכזה היה מלמדנת.יליו כדרן קלרק לכל תורת כלמרו! תהיו כעברי" וככלומר רורי cocro"ע"מ לקבל פרס • עכריס הס 6כל 6תס תסיו כמותן ס גדוליס מתס ועכרו מחתנת כלכך נרחיתי רכינונהר"י ליוול מקרלב : גספר יין יס סכתג סלכן חמר את קו כעכרי וכו'ולח לי נוכחתרו ! תהיו וכו'כפי סמחזרו וחל תהיו קית נסמעססיל וחוסר שקיות כעכדיס המתסיס וכי נוה זיכו סלין וה6סור • סנסיעכר כן סוf כדיק גמיר חכל כל כח הנקירות ct עיר מעלה ומדרגה יותר גדולה וליס יעוכר מלסכס ונק הוכרך לכפול ולונר ל6 סוו כעכריס וכו לומר סלין תכנית כינתו חל6 שתסיו כעכייס cncין 695 ע'מ וכו'וז קיח המעלה היותר גחלת לכל חין רכונו לומר 6סור cnc ע"מ לקבל פרס צו דכריו ודעתו ° ומעתס כס ולמד להתכח תזר קנה כפי שלימותו וסכמתו כתחכס תחול כדכריו סכתחלת פונו סורק על זה 655 יסלול סט כריס ע"מ לקבל פרס : סנס העוכדיס נתפרע לקכל סכר ריח קורח חותס עכליס ונס הוסיף כילור (כלר שחתו וכו'עומר קלח כה רכרי כלס 6ני סתריו 6כל חסכונתי כחמרי ? תהיי וכי ל6סור לך עיקר כונתי סתרין וכו'לקיסירכס המלכות היותר חלימה כמענת, ולס לfסור קוונת כחמור ומעתה על 6חת כמה וכמה סלfיtמע על פי דכריו St התכח טעות כרוק וכיתיס סתיו חומריס סכתכוין לומר סלין כחן קכול פרס כלל כתו סנזכר כוכרי קונכפי' משנת :*6 !6 ספות לי לפרק כפי פיסל מפורס לכל ותס • ויליתי כקוס'פ"ק דר קרם דף ו סכתכו דמתני'כנכריס פתורין טל2 דרופונית • ע"כ - ותמהני היחן 6פפר לימי כן ססתנ6 נקט מנתית על סנכריסוכ"ס וכל הני מילי לחכות מרג, כפימייסו או לפי פי'חסד דקר'כ לעיל כמסנס נ' . ונס רני'הקרום 65 הוי לית לקכטו כמשנת 6o6ין דכריו כי 6ס על הנכריס ונחת פקטס דעתי נרותי הבריתס ויספ"ק דפסחיס דף י'ריס עמוד כ'סכתכו דמתני' מיירי ככס"גפס לחתכה לו הטונה סהין מנפת פלס ותחרט על הברקה סעפה לכל מי :bיכו קותי ומתחרט ה"ונדיק גמור וכן מסמע גריסר"ס וכפ"ק דכ"נ ולפי את כל הנקטי כר"ס נכריס ללונמס כעמה פרס תותיס כרית כתס כגמ'חג. משנתינו כיר: התיקה. ודכריסס סכי קלמרי דמתני'ככנון נכרי וכו'וסיינו יסר! תתוקה כמו נכרי שכוח כון רסיס קוסק : פרס כתנסרנהול כחרס נותן רמי סעכל חוקן וקול הינו חייב גרין ליתן לו כלוס וכלומר סוהוסיפרccc כין פרס לסכר כי הסכר סוח פשתן כדין • וכ"כ סרמנ"ס שלא ע"ת לקבל פרסונn° p6

° שלח נקבל פרס וסותר. ניסח'חייניניתי דלח שייך לימר סיכוך ע"ת ועל תגלי שלח יתן ספר דמשמע מינית,כ6ס יתן לו שכר לחיעכלותו - ולע"פ סכעל מדרס סמו כתר פלניסחק הרחפוג חת"פ סהול עוכר על יסתס ול6 ע"פופ"ת היה יודע סטיף סוכר (כח. זכרי קול סקות 6ל הגמול . לכל כיכר פ"ת סל6 נקבל פרס דייט שכפי עוכד ע"מ סלל לקכל רק :לתגתגמיר' • ע'כ - תיקין סעכין הכל על הנסין וסספים על נוסחת הפפר פסרי s6 פסלינו עוכר 66

65סנה יודע סול כסכר סופי לנו לומר 6ני ס6י; זי דרך מונד מחיכס . כbסגן סין לך עוכר נמכר גדול מאה לכל קענעמ6רנ"ה5 cכפילין מקלר תמיד כעכולס. וסנס כנקי שלח עכר כרסנינו כרוכוקכתוכו יתכן. וכן קית הגג סוכר וכfcכי כעלפי מה חצי כפי' הו"נ כתה י'ו

או

« הקודםהמשך »