תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5-*r------------us

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

א) תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לו לרבןיוחנן בן זכאי ואו הן (ס"מ לb גרסי רכי ככונסון) ר"א בן הורקנוס ורבי יהושעבן חנניה - ורבי יוסי הכהן ור"ש בן נתנאל ור"א בן ערך הוא היה מונה שבחן ר"א בן הורקנו בור סיר (סלb סוד שאיני מאברטפה ריהוש' אשרי יולדתו ר' יוסי חסירר"ש בןנתנא ירא חטאור"א בן ערך מעין המתגבר - הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים וא עזר בןהורקנוס בכף שניה מכריע את כלם: אבא שאול אומר משמואם יהיו כל הכמי ישראל בכף מאזנים ור"אבןהורקנוס אף עמהם ור"א ב"ע בכף שניה מכריע את כלם : ט אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה (ס"6 טובה) שידבק בהחארם ר"א אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב ר' יוסי אומר שכן טובר"ש אומר הרואה את הנולר ר"א אומר לבטוב אמר להם רואה אני את דברי אעורבןערך מדבריכ'שבכלל דבריו דבריכם. אמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »