תמונות בעמוד
PDF

נהלל מרxc6 מרקוליס מעות כפת חופי'קריאו מותרין רמנית גפיל ומסקי קתו"?קייכו ככנין 6תס 6: קלי fמת • והוס סלסיסיו מונחין נגוי(כגון)cו הזיות מיניס ככיס ומ"פ סר"ננין סתיס כין סלס 6סוריסה :נתיס דר'יסמי* קפור ותלוי לו על מלרו כסית מקופלת ומונחי על מיפו לו פרדר ל6ת עתיס 6כל לרכנן ר"ס וfחר כמי 6סור ייני קלמרי על ר6סו כניסנמי מונחיס על ר6: כ5*, סינס ון נוי : סכרחו עמס כל תסכניס מגרסות עתק כין cc כין rתיס נין ג סלח כפנס סל6 יענק

לחך וכגיר'זס כתיכס"נ מכר לעע"6 : ר (65 5c ושאין נראות עמו מותרות :ב מצא כראשי מעי' ר'יסמעS6

6פילו תיתי כווי ע"ס 6סוות מין רמתין כסת או כלים הריאי מותרין פרכילי ענבים אסרו וכתכו סתוס' כ"ס נילי היין מספסלו נעה יעטרות של שבליס ויינות ושמגיס וסלתות : וכל דהוי פני למימר 6פי' חוה ל חגור : ופל יפרחל פו דבר שכיוצא ביקרב על גבי המזבח אסיר : ע"א כי מוסר cn fk! הכתכ תיעכר לכתיב וסס כסקר שהיה לה גינה או מרחן נהנין שלא בטובה ואין נקט שתיס מותרות נקט נמי בר פיעלס לת רכרי סתר נהנין מהן בטובה היה שלה ושל אחרים נהניןמהן יכפתיס - ע"כ - ולסון כלומר ממכונת סריפרח, בין בטובה ובין שלא בטובה : ה ע"א של ע"א. הרמב"ס כפ"זמר נכות ע** אנו עפ"ק שס נסתר מכני. אסורה מיר • ושל ישראל אין אסורה ער שתיעבר וכן חנני מרקוליס כל 6כן מתיר פניו : 6

° מכטל ע"א מבטל ע"א שלו ושל נתורי"ף°°ג חברו, (כ"6 קגרלית פפה עמי לפורי ע*t fלו וכתי' קסנילתית' יפר!)וישרא אין מבטל ע"א של ע"א המבטל ע"א נחר: בחרי או מותרין תפיפון כרם • כפרן גורגין ביטל משמשיהביטל משמשיו משמשיה פותרין כתוך מחר לוי ותרלו הת כהן נתן חלקות • סכל 6ס יחיא אקירה :

סקיליקס ולfק גלוריקס ען נטלוק קרי : מותריס ; על

בן 6 עמים • מסוק רחל כזמן ספלו כפותפיק סין סלכס 7פ ססין מעט מתיז מקייכיס עזולט • וקרי ליה פקוניס 6לbr כל מה ע* bליסל6ל 6פילו יס כס ותפות: ויטרס, חיט מכפול. דמקריסס קמק מתסר וכתוכ 6'6ומר על החמור פין וון ע"6 ש ע"6 נלס' נתן לו הע”ח רפוק : פליקס 6כל ען וחמ 65 כתי כל כינו עמסס דומיס רעליק

.ק פתסס מס עליסס דכר bל כי 6סור וסלינוש בו מותר 6ף עמסס ספר של כו-חסוך • כלימו טל נוי מותר לכל ספכס bס דס"פ 8 ילמר ענייס נמ': פרכילי ענניס ועטרת 55 מכניס . כי מדין תקרוני מאסרי רכג 47 כ"סט"ח מוקמינן לקו כגון שכרן תתחלת לכך וסו כעין פניס כין פריז כחיס כמקרסbככוריסנדלר כרטיסמפרספככלירק עכו (ע"6 וסוי כפר פקל 5פכית רומי לזכיחה)bnע"ג כfין כסס עכודת לגבות כפין פגיס מקרי , ויינות וטניס וסלתות כמי פסטל רכעין פניס קל לקל) חיתפסו כתקלס יין נסך : bמניס וסלמופנמכרות ונכונהו רבי חיישינן רכס מכיר פסו תקרוכס כעין פניס סכסן היין וסקטיר קנס מססמן והסולת לו סכמכחומריס סן

כרענריגן כמקוס ומש"ס מיתסרי קיין : פרכילי פנביס כשהעגכיס כרותיס עס האמורות נקרליס פרכיני ענכיס • כן פי'סר"כ כמסנקנ'פ"ק רפוקנין : : חנין מהן ללין הקרסלע"6 כר פיקריב כתקרוכת ר"י: שלא כטוכס פי קר”ג סלס יעלס סכי לעט* : פפירוס רש"י ותקפו כתו' פרק דלעיל דף מ"ד דלסון כטוכר לס csמס סכי והדרכת נעכר וסb כסכו מכעי ניק ועור רח כסכר כסיפר כי היכן ל6קריס חלק כתרת הפרי(ועיין לקמן)fמחי תה מרויח לעosh6 מפרסר'יסלס כטיכס סbח יחזיק טופס לעס"fע"ג. • גברת שרוכ'ctלח יתן סכר תהרוח דריכ"ה דעריות . ומתנ'פ"ו לסכיעית לעניין פירות סלישית וכן פי'סר"ן כסס תרכ"ו כל סתו' כתבו לף על פי סנותניס לתסיסני פרי ולח רמי למתני'פ"ק רחכיות מעוטרות חסור ליקח מהסמפס מכס ע"6 דסתס מי רי FCמכס סוס לכורך יע"ס וכתכי מיתרנס נמי דכפ'ז'רנוריס משנתו כמויר הנחת רסו ריקי ממט א כפות כוסזפת מניס סר"ן על פירטיוכיון דלאנט 6 טפמן 65 קסח תינת כ35 ; שלא כטופר פי' סר"נסלח יעלה סכר לעט"6 כיכר רמתני לה כגמ'חריס • אליכה למתגייס לסיפה והרמכ"ס פוסק פקולח כמחן רמתניחריic חנות

פירושו דמפרס כטפת כרכריס כהרחכ'ו וקוי מדרככן ולסכי 6זלינן לקולח כ"כהר"ן חכן סbר קפוסקיס מפרסיס כמלך במתני'6סיפח :bפי' ל6חריס חלק נטוכס עס ע"6 פר : ע"א מכטל6

° b לן כנקר"נ דכתיכ פפיני אהיהס סרפין כcfכפתן נותנין נקן מנת פ"6 מכל הס כטלוס קריקן כטניס לס'כ הרמב"ס כפר מסלכות 0°

p וכריךלומי רס"{ הייס מת כי החי (כדלעיל crפפנו מעסה לו כלוס כחול 6תס כק מלי מתכת פסיליקס תסרפין כc6 • מעתיקס לכתיס נקר6 למה לי ודני ניכ6 למסעי רכל ססיליס לפי סלינס 6לסיס סנריכס הכתוב פרעה t סנסיס 6סקופיט כפתונותנין וכו ומיתו כנמ'דעון רוייס פסיפי התירס הספסנו לחלות נפק ניס ספוסל את מוכתיכ כסיפח וקרח ( תרגול פסף ותג עליה ונקחת לך וקסיס וקודי כתיב לח פזמוד וכתיכ ולקחת לךס כינד פפנו לחלופח חתול פסלו מעוק ולקחת לך פיר* ופסיכי דרי5c דקרי תרי גיני מסמע ודרכון ליין 6חיסר והיתר דקרח; ושל חכרו ונ6

°סb יפרוכן העתיק הרפופי'כאן פלונית שותפיי ולין כן הלכה וכו'וכנת ורכילותן הגס ושל שרחל וכנור וסוקסס ופברוארtחלט ע"6פלס פי

קט? מבטל ומפסיק o ns אבטל בוקטמוסגר חברון

:

אתיך"

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ערן

פנר יסרS6 לרעת לנפסיק פלח כי מכטל פורנפסי דיפר! ה פיסק כפניס • מפכה כקורנס ער סרמיל נורת פניה : לי כטל : ביטל משתפיל המשמפיק כפרס גרירי הר"ן: גררה מחוך והלך כתוך סטיט : לִינְס כטינס דלפוס טעס נקרי ה אינה כטילס פי'הרינרלופס סער רפח ענק והדר פנס רתס עלס וסדר פנס נס : ו'לומר לטנר פלונתל דרכי ורכנן גנים

לה דלמר קרס וקיס כי ירפס וסתקלף וקלל כמלטו כפמכר לע"b6כל מכוהניטרל כורף הברי סכל כטנק והגג' ה ובחלקיו ופנס מעלס וכתיב

כחכמיס :. ו הניחוק מתריס וחן לרכיט לחט"ג הכיצד מבטל קטע ראש אזנה ראש חוטמ'ראש סוכריס וחין רעתו נחזור יקלל כמלכו וכחליו וְפִנה אצבעהפחסה אע"פ שלא חיסרה בטלה רקק נפנת פלוס מותר' קולין מטלה (פנה לבן למעלה בפניה השתיןבפניה גררה רק בה את הצוא הרי (כחו לדעת ול6 נטלות לסמיס) 6רן יכיט(חוזר זו אינה בטילה מכרה או משכנה רבי אימו ביטל

זו אינה בטילה מכרה או משכנהוני אימו ביטל טמרס כטלות : נימוסיות ועוכרע"6 15E נמ ולל דמי והכ"א לא ביטל : וע"א שהניחוה עוברית בשע: סל מגני'לכני גזית העתיקני נסח מתניד פרק לנפיל שלו מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוס או של כריך מסלך סמלך וכסימלך דקלמר ליס זו טומרת על מלכיסהרי או מותרות מפני שמעמידיןאות בשע' פיגו סס מ:סיכיס ס ע"6 קנית וכל סעס ממתינין שהמלכי עונרים: זשאו את הזקנים אם איןרצונו. (קוח מפקקו נקי כגמ'מפר' לפניס 6ינו גורג כת מנהג בע"א למה אינו מבטלת אמרו להן אוירב שאין מפני פגכיחין 6ותס כלומ' שהות מקרי לסתס כל סכת' צורך לעולם בו היו עובדין הירמבטלוהריהן פֿיט מניוקלות למסיב ot .פעתס כזלזולס קיימס עוכרין לחמה וללבן ולכוככי ולמולו יאכר עילפו על כל סעת סנס כפעה נמרח ]ס : וכי חומר מפני השוטי אמרו להן א"כ אבי רכר שאין צריך פמנג: טונריס ופעמיס בטלה לשון סר"ן פלונת6 לעולם בוויניח דבר שצורך העלְסבו אמרולה ססמנכיס עוכריס כרין דרכי ורכנן כסמכרת (ע"ח. אף אנו מחזיקיירי עובריהם של צו שאומרי'הרעו 6חר ולין. חוספינקס לנגן הכל מכרה ליסר! גורףדכרי שהן אלוהות שהרי הן לא כטלו : ח לוקחינת לחו מסמסי פ"bסיכי : . הכל כטלק וכן סרמנ"ס בעוטהמן הע'א אע"פ שהוא נוטל בירו ז 6ף לנו מהזיקון ידייס SE . וממילה רט”ס רחמון

ונותן

ו המוכריס נחכס ולגננת : לנוף הוח לפניני דלי חתימל סכי cf5מוטיכן רכותח דלפי' לס סימ רוחין 6ccר ט”ל תרכו מטכמן יחלו קיימות היינו

פי כלורף ע”ח רכרי הכל כטלה וכנמר6

fיתח בקריה מחלוקת הוליס ללו : ח נת כפוטק סמרטק ולרנס ע"66ע"פ בכור•6 ° וכו' הר"ן מחלוקת כגורף ע"6 כלומר סמכו סמל בוטל בילו ענכיס

מתין ע"6 לורן חכרו לסתס לפרי רכנן דלס כטיל רסנר סמוכר כיון דניקית פ"ס סולו פלח נס זלס מכר נס הכל כלורף יפרbל דכרי סכל עטל המידע ירטע*6 ריסר56 תגר (לע"כ כתכעור ומסכנס כנין סbומר לס כח הכחתי לך מבחן על יוס פליני קרי הול לן והגיע הזמן לח כַּדלס ורוי ניק כמכירת ° 507כמחי רכופיס רכור?p"כ וכנ"י פימן קמ"ו כתן לגרור מדברי קרמכ"ס דנ6 מפגינין נירן יסר! לגורף ע"6 ללח כמכרת לכל 65 כמסכנס ע"כ וכי מין נרחס כן מוכרין רפידוק מרישי'פכתג נמכרת לכורך יסר בטלה ולס נקט לו ! פמסכנת nc7 רכמסכנת חן כלירן פרל 85 כטנק , תינוק מסיפה הפכה סכקכ לכל חס סכנת חן מכרה לט6

° 6 ניסרסל * 6sינן לורן וכן חינו כטנק 7ס"מ רלוקח משכנת.ליסרס סחיכו לורן קל עגורן כטנס וכן ככ"מ כקן כוכרי דין סמכיכן נמכרה דנקטי קל"כוסרמכ"ס כפירושו כלו כלוקל כקטי חלק מכרק רענן כריסנקטינה נמסכנה : ! מפני 6מעמידין חוקס כסעת ססמלכיס עוכריס פי"סר"כ ופעמי'ססמנכיס פוכריסכלכך חסרת ולין חופפין להס : הלכך לח מncע"6 ספידי וכן לפון בt* . "הר"ן כיון ספעמיס וכ'לה קמיע נמהפכנקומפמפיפ"6 ונחקר מיחסי מנייק וסוי ניק נט"ל שהניחו עוכדיס וסריספ"כ וקוס כתכו וס"bסעכוס coלוס 6

° 0 סלח נכורן סמנכיס.. וכזרוחין fcין קמלכי חופפין כקס גס הס מכטליס לתרע"ס • (סרמכ"ס מפרסכענין לומר סכפמולך מלך 6חר מקיין כימוס 6חרת והן כסמנכיס עוכריס וממלכותן וגו) ידעתי למה קרמכ"ס כחכורו וכן הטירלס העתיקו בכל # : ז שאלו חת סזקניס כלומר רכר ותנcסל נחכמי יסרלן הר"ן : יאכר עולמו מפני קפוטיס וb"ת סינוס יחכך קסוטיס לה קל סכרי מלינו מחוכריס כמלחת ספקס (סלתס כעכין יפני יפז חרן כנען וכפז סקס קולס לכן לס כחכח כמו סכח כי65 סנס פון הומור כמו כן חלו הסיטיס כתתמלח סfתסיסכלו וקילס נכן 5 bcס לכלס קולס לכן סרי זה בכלל יחבר פולתו לפי פסטונס נכס שתסל קנסות כתוכק ניידי 6רס לקמין פן נהפכנחיל ולפיכן לין לחכרס קודס פתתלח סתם.. נרחק ניורקיתי כספו לקיס על מפנה הכל כפוי ורפית נתונס וכו' פרק פליסי דחכות שפירסcחס יחכר סעונליס (6 קית החדס נעל כסיל

הרי ירח מן החכור לגמרי ע"כ : ח אע"פ פקוח נוטל כוח וכו'לכח תימס ללח סריק (קח גת כעוטה 6ע"פ Pob ויכן6סור כרתכן מפני נ'פרק כ'ht לכל דידעיט דלח ננע • לכל כיכע פיפק לי לעניעה לף ביין 55 יפרחל חוסר כונק , מענקי קמשמע לסכספרי מפוס לסכתי כסן יין קול bקלכקי מסי רכוקס סבטל כיריו

קה

ד

פתיךין: וכותנה כתפוח מקיס 6סיפז העניס סע זו כמין תf נגע ברגליו כדריכתו ודוחק לותר רדוקf כסדין על דפים גל קרו תפות (סנר תנח דיון בו ניסה יין נסך על סירך סמנים על העככיס דמתני'סתfn קתני ועור לנתכי fפי' רון לכרוזי מפנס ר6פינת סיס ולין סנכס 6ל6 כיון שהתחיל היין על סענכי"לל קפי רכעבירתי'טריך ולס מכסן כללקין מתני' המסך נעם יין נסך: מס סככור 6סור לfס יגע בוע 6

°חרי י"ז חי נמי דין לן כסוך כרגל וחפילו מתכוין ונחלקי כזה כן : ט דורכין עס ע"6 כגת

הפוסקיס : לתפיח פיר' מלח למריכן מסתכר כלסורי ונותן לתפוח (יין'ורי"ף ליכו) ואינו נעש'יין נסךעי קי"כ מקו'6סיפת וכוקרוי הכf'מ (רחפי') נפתית שירד לבור ירד לכור מה שבבו אסו והשאר מית: תפוח עיין כפי'מפנס ג'פ"ג סכר קfי תכל. הרי כל זמן ט דורכין עם הע"א כגת אבל לא בוצרין עמו ותמיד : ואינו נעסת יין מלח ירך גבור ומסוס נורס

ישר כפן וכופין התו 'חיכו נע:* טומס ליכס rcסטפריך כתס ע"ח מעט)גטמחו וכתכח cזין וכו'כן הגרסה ני"ס פגורסיס fcיכו וסוי סיפח פי' לריס) . היפר! גורס טוכס": לכו לסטנדין עמו נפי פגותנו כנת טמ6

bכל לfותס ספריס פנורסיס לינו כוי"ו (6"כ כסמע דין חקר וט"6 מטמb סענכיס כתנסו ותיר! הבוגר עמונורס טיס' ספיר נגע כ"כקלו: המוסך מן הנת וירו לכור הינו כfסר • ופכר החי תנח חסור גרוס טומלי לחולין סכי וחפי'סס סל וק rfסי מנטריך למתני fע"פ סניטל כילו ונותן לתפוס • ע"6 גין הנכס כמכ' זו דקיימ'לן כיון התחיל קיין (המסך הן מסיפל סמעינן יותר סbיכו כעסת יין כסן כלל ער פירר געזיין נסך הנכן חין דורכין פס ע"6 כנת וקיימח כן מותר, לכור וי"ל לל זו 6ף זו קתני חי כמי תכח סיפbגלויי ריץ' רלח לגרוסטינה(חולין סכלרןיפר! כתסולין הס גע? תוכן תימ'דכתינת לתפוח כשהכל כסף ! תתפו קויכן יוכר לכור כולין עס ע"6 וחט"פסנורס טומחת לפולין 6ין בכך כלוס קמ"ל סיפר רייך לכור לוקל) ע"כ : ער פיררלגור • כתב ומיקו יסרSf קכוער כימו לכתחלת ל6 יקח ע"6 טון לפי סר"כ וחין הנכס ל6 כיון שהתחיל היין המסך כפות יין כסן נסכיח עככיס ענת מפוסלך לך 6תרין כזירס כו' : גמ'. פירס"יססנת ססויס כמררין ומסעה פסול כמסך מכך

יסר6ל העליון לכך סתחתון קרוי יין • ע"כוכנמרח דכיין נסך תמירן

רככן חע"ג. לנעכין מספרות ל6 נקרס יין ער סיקפי כרתכן כתות ז'פ"ק רמטסרות נפסלת בחנית כמ"ס כמסנס ז'פ"ר:"מ: לבור כור היו עוסין לפני הגתוסכלי נתון ccקבל קיין יס פטקין קכיל כסיל וקיין מסתתר בתוכי fיכו מחבר טפת וקול גיר סיר כלומר רתכן כפרק נ' דכות תפנתח ט*י ; מה סככור 6סור פי'סר"כbס יגע בו ע"6 66"כוכן פירס"י ומסיימי סתו וססלר מותר ולפי"יגע בו פ"6 רומי) הריסf רכתיך לתפוס מיירי ככניעת סף מותר לסיפ'מיירי ככניעה : מותר 6ף נסתייק כי ריסרלוקחין משמע דמותר כסף נזית קן ועיין כפי'ק"נ רנקמן : ט דורכין עס ע"6 כנת כתב סר"כימפוס גורס טומחס ליכcnc fעתסרין כסס ע"6 מעט בסמסו וכן פירס"י ומסיימי קת'רסין (פרס דורכין כתחלת דריכת ומטעס סכטמחו הכל כנת טm

" fir"כיסר! קעופה פירותית כטומfת 6מני נח דורכין עמן מיין סנטמס הכל כנת טמס" (ועיין לקמן וכן כפירוס סרמכ"סfcכתוכנקמן) חלה ;סוף דרכם וכן משמע כירושלמי על כחן ותו מפייסר"יומסס מסייעידי עוברי עביר"ניכf ססr"696 כלטות על כן: אכל 69 בוליין כמו פי'תל"ג לפי סכיתנת כנת טתחת (תע"6 מטמ6 הענכיס נכנען תמיסת לירכיון דכנת טמ fת ניתנת תיפיק ניס למקנת מיטת ככסכיעת סע"6 וכן קציח בלי חספין לטומחת וננעע"ח למס לי הכותנסכנת טמלת ולסורס לפי שנותניס כנת טנק ונורס טומחת תור פנתינתן לנת ct9 דריכת סול ולריכתן קטמחס (כפי שהוכשרו על ידי מפקין קיוכfין כסעת דריכה קרן וקור'רביכה ולחילת מקכלי טומ6 דסתמן 65 הוכשר (רח לקיית גן הכוכר כנת סיכסרככמסכת י"ח לכרפ"קרטר')קייט מיכל לסוכער ולסי ע"כים התורמc"ק כח פירס"יסמס יככרנו ככליס טתחי דחפי'לס ככרו ככליסטמלי , נטלו על פלו סכסרודסתמ'לס הוכשרו ע"כ ו'סרמכ"ס וזס סטעס לfסור פיככור הע"לעמו לפי סעיקי כידינו המוכר לנת קוכטר• וכפכונס נוטס קנת טמחו ויתית סוס פול לטפס כסה:6 בוגר עמו וכן לכל מה פתתיר לבעוט עמו נפי ססכת הטימסר ככר עכרת לפי סככר נטמס כפגע ע"ס וקול מיכזו כמו חתול פיקרנוע"כ והל קמן דו°c ק:*: לפי הכותנה כגת טמר מלסון

רס"י סעתיק כן ומסוס rtגידי בריכת יקס מוכר לכל כוחו סכי סתת 9 תוכסרו וחין העחמט or כמנעו"ס סר"כוקע*6 .מטת קעככיס כמנעו מלפון הרמנ"ס העתיק כן הס* נְבכירה הוסרו מן הסתס ונזכינו למדין סין הרכבת סני הפירוס

פוליס כס ולפיקנ6 קות5 נהר"לנחכרס כלסון חזר: לא בוכרין עתו כתבתר"נסגר המיתנחלסור וכו וחין הכיכpכה זו וכו'וקי תותר ערוס טומיס נסולין סכ6רזיסר: כסתחולין יס פלע"b6כל יפרחל עוני עכיר' קוח לפי מטמה התרומ' וכו'כדמסיק סר"נלקין וכן פירס"יגס סרמכ"סמפר כן ותכן כמשנס ג'פ"ק דמעפרות הענניס מtהכחיזו חייכי כמטסרו' ולפיכך קיין טבולי לתרומת קורס בניית מ6c"כ לענין חנס סלס 6סכי כסף פ"תרנטין וכסכיעית bס מסתטיל סמיס וכיוכס כוס תירכוסתו'סתס כנטין ועיין עוד מק פקמן נס עיין מ"ס של כזת גסיף פ"סופריעית כס"ר (מפקר"נ ומיסו יפרג - הכוכר כרמן

מא א לכתחלה

[ocr errors]

לכתחנת לחיקת ט”ח פמן וכו'מפוס מגט טfכפפות יין נסן יפר. העיס'פירותיו כטומ6ת עוכר עכיר' סוfלפי סתו'מטה6 תמר כנטורף נ"ט: לא דורכין פרריכתן נעכיר כגת טמחת התרומות ותמסרות סכקס קלכך 6סול לסייעו כדי סלק ירח

כך אדריכתן כוס עיקר סומתן כסכעסין מסק קן צמחי":"י סגת וניל בכך כל כוליכין עמו סכית ריקנית לגת : ותניחין עמו

:"יו מסיימי הקו רינטיין לוfסמעיכן כסוף וריכס ר6סור הבית מנחות מן הנת למחי רקוס פור מיfחר סנטמחו מותר סייעידי עוכרי עכיר'סע"פ

ליקן היין בחביות טכנחות : ככר התחיל כעכירין • 3 ישר שהוא עושה בטומא' לא דורכין ולא בוצרין • 6ס יפלו עליו מכות 6סו" תפוס יורינה חד מצפה עמו אבל מוליכין עמו הביות לגת ומביאין עמו מן 6סי לו על היין תלות סות קיל הלכך 6סור 6ע"פ סכנ' הנתנחתום שהו עוש בטומא'לא לשין ולא עורכין היין מפוענעו בחוסן חן קול טמס כתחלת דריכס ונ6 רמי עמי אבל מוליכין עמו פת לפלטר: יע"א שנמצא כממוכו ונגס כיס לדחן המלך ננטכעל כנת סכתכי התוספו' עומד בצד הכור של יין אסיש לו עלין מלוה אסור כוח: כפל הי”ח לכור מלח פעיל רתו ניכ' למיסר להדריך אין לו (ס"96"ג) עליו מלוה מותר נפל לבור ועלה יין וענת מת חפ"נ רננפיק עתו כיון סכנו נטמ6 אכןלל ומדרובקנה התיז את הצרע בקנה או שהי'מטפח נפ'סכפל חיכו 6ס: נקכח) דמי למוליכין עמו .חביות על פי החכית מרותחת • בכל אלו היה מעשה קולחיל ול6 כתכוין ליגע לכל וסיפה • ודמיס לנח כורכין ואמרו ימכר ור"שמעון מתיר נטל את התבי וזרקה עליתי כעלייתו חוסרו מפוס 6ע"נרכטמ"כניס וגרמנ"ס (הרי"q"ג) בחמת לבור זה היה מעש'והכשירו : דמודת לע"6 על מכלול : 6ף כלירי, ככלל מלחכת יא המטהיינו של ע'א ונותנו ברשותו כבי' הפתו' ומודדו נקנת חי פרי' קע"6 קרריכת ולפיכך 6ף על פי

לרשות מודל יינו סליסר כקנ'נרתי דלסכרתו כג'כטמסו כככיר'

fו סהתיז הט"ח מת הכרעה 6פי'סכי 6ין דוכין וכן לסונו כסורק הענבי כפלמת העביר" ממנו סל יסר! ע"יקקנולס כנע בידיו ניין : המרותקת ססית' ולפיכך מותר לפחת עמו 6ק"כע"כ: לא לסין ונ6 עורכין קסכית מעוקרתיחות וטפח הע”חכירו על הרתיחות חין דין עמו לכל מע:'פריכה זו כעכירס רס"י: לפלטר פי' הר"ן נסוך ככן : רכי שמעון מתיר ולין סלכ'כרכי שמעון: זה קיק כמסנג'רפ"קורמלי : י. אם יש לו עליו מנזק פי' הר"נסות מפפס ותכפילו חף כספייס : יא כמטרר יינו סלע*6*פר*

נד קיין מסועכר לו כחוכו פעמה לויפרחל יין זת חפותיקי לגבות סדרן ענכיס סל ע*6 ככפרות כלי כתיכרו ניסרfן וfין כותן הימנו רס"י: אסיר סתס נגע כוללין סרמכ"ס פרק י"6 מעות לע"6 על סימכרנו ל6חר זמן : וכותנו כרסורי ל ע"6: מהלכות מלכלות 6סורות . כל יין סיגע בו קעה קרי זה

בעיר , 6סור סמס נסך 6ותו סמספכת סע"6 לפ"6 תל עמלת פיין של

ישרחל סכנע כו סע"6 דינו כספסיינו סתולס 6סור נקניית : מותר רנתפס כנג: 6פי על קכניס ומb'סלס תייסינן פתח כנע דמרפת הר"ן : ועלה פי'קר"נמק הכל עלס מי 6סור מסוס למולס וכו' על פניכל ומסתתכסכיס כפנייתו ולחסוך כהנחת רש"י: וזרקה כחמתוונ56

°"נ כחמתו ויסקלת פניס לנרס'זוהכנת רמותיך נטל 6ת סחכית וכו'ולייק כקמתו סין סלח כחמתו 65 נרחה סלר מסכתינו קי6 6

% כריית מייתי לכס גריס כל זה היה מעסס ככית פחין וכמתני' ("נ כבית bcן ומרמייקי כריית6 ;"מ מטוס לכמתני'b"גכחמתו (יד כספר קרו*פרחיקי כתפנק בנית fsן) mm"מ כרחה ודחי לייתני' נמי לוקח כחמתו לחי 65 צימר הכי חרמותיר מכרית לסתיע ממתני'חלה o° גמ' דכרייתח מיפרס למתני ולס פליגי דמתני'סתסל קתכי מפורסמס זריקת מפוס לחמר הוח לו זורק ולמסקכח רמסיק רקחזיל מיניס מינית פדוחהו ער סנופל לתוך קיין ולחו זריקס ממם הוח ומס"ס פחמתו חין רקוי מגע עיונר 6חר סלס ככונה לכל סלס כסמתו כח לכל כי זרק מch ספיר כחמתו סרי חיכח למימ'ג"6 דל”ג כחמתו לסתי מעסות היו חר6 דמתני'זריקמתם ופלח כסמתו היתה ותלת רכרית כסמתו ולח וריק ממס: יא ונותנו ברשותו בכית הפתוח גרסות סרכיס כעיר סיסנסע"6 ויפרחליסמותר פי'סר"כונותכו כרסות פלס"6 סנוקר וחפי'לין מפתח וחוס סרי סול סלין מלו על חותן היין כנון סכקככו סתקכלתי ממך כדחמריכן לקמן כחילן ככל כן פירס: ומסיימי קתו וסיפה פרוס דרים'6ין זה מחוור לח"כלפרכינסו ולתנכלו סכי קמטתר יימו סל ט"6 וכתנו ברשותו וכתכהתקבלתי ככית ססוס פפות . (רק"י וכן מותר לכל לס רלקיסר? (הוכיחו וחיכו מכיסו 6סור על סיפר לומר קר”ן ועור הקסו סתו' כbסר"ת fדמפרס לקמן גרסות עיס 6חר 6פי'כעיר סחין יסרbליס לריס ob פרי מפורט"ח חקר מרתק וזה תימס גדולת רכיון סbין סס מפתס וקנתס ניחום פן יכסכנו הנפקל כי c S6הנפקר ירתמן סמוכר פן יעכל עליו כימת חוס סמוכר 6ס ינסכנו הנפקר ופול מחקר : דמיירי כע"6 סכתפלו סתקכלתי ומעתה מת חלוק יסנין ע"6 זה נע66

°חר 6פי' כיד המוכר ייכו 6ל יסר היכן כן "ערכיון פיסלו סיכות ככיתו לסור טפי וכיול כזה כתסוכ'רשכ*6 ככ"י סוף סי'קנ6

°) כן כרחה(ר"ת (העמיל מסכתיכו מיס מפתח . עמותס וכן פירש"י כפירוסיס רסוניס(וסלי דלק מרכר מפתק ויותסלחקסיס מפוס לכס סויכל ככולתו פנויין רמוכר ליק קכח קמפני כלנקר"ן וכנר כתב לוקע?6

ספקכלתי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כפיר סוכת ע"6 ויסרחל מותר דמרתת כ"6 לכת חזיית התקבלתי ותגכן כעיר סיפרfל וע"6 דריס נת ופתח פתוח לכך יפרחל רעברי כרסות סרכיס ותפסידנ6 ו6פילו לין מפתח נרת"ב חט"פ פתוח יינו של ע"6 מותר כיון רמפתח וסות נידו וקותס סרי זסוס סלין לו מנוס על חותן יין כנון סכתגלו סכ"ח ירח פן יררן יסר! טורס ומזייף יניר ליטר- Cטיסרו) התקבלתי ממך כרfמרי' (לקמן): רבי שמעון כן לפזר סומר ויפסיך למכור יינן • ולס רמי לע"6

eגמל ככר סכור סל יין כל רסית ט' זת קיר

דה סרינן כיסה מלוס עליו פלונתח דר"ס כן לעזר ותיק לרשות הרבים בעיר שיש בה ע"א וישריס מותר (כמתניתין דלעיל) דקתס

בעיר שכילה ע"א אסו ערכ"6)שיושיב שומר ואין כיון סלין מפת' וחותס סומך ישרk ייןכרסותו של פ"6 נע. השומר צריך להיו'יושב ומשמר אע"פ שהוא יוצא

על זה סיוכל לנסכו קולס קיין קול לכפין פיקס הכי ונכנס מותר ר"ש בן-עזר אומר (גמג"ג כל רשות סירות סוס חלס וסתי נמ פתוח נרת" ועיר סיפרS6 ע א אחת היא : יב המטהר יינו של עאונותנו ספיר לתלון רטרי. מתפקידו ע"ח דריס כס 6כל ברפות ברשותי והלה כתו לו התקבלתי ממך מעות מותו ככית ע"6 חפר לנכי"ט 6 כ*6 6חר סלינו כעל סנית אבל אם ירצ'ישר'להוציאי ואינו מניחו ער שיתן לו 6חר סוי יינו סיסרלל .6 אפילו בעיר bcין יפר: רריס את מעותיו זה היה מעש בבית שאן ואסרו חכמי': לע"6 סקר

כע"6 סקר סוס רכר על בק שרירני שמעון כן לעוד פרק ה השוכר את הפועל לעשות עמו היין יכנון ים מפתח וחות וכי היכי דכרפות הע6

° כעל שכרו לעשות עמומלאכה אחרת אעפ שאמר לו ומזיף 6פילו כעיר שכונה קיין 6סור ללח כשיר פיטר! העבר ליתבי'של יין נסך ממקו. למקו'שכרו מותר ע"חים (ספיר וסיפ רקתני זע”ח דריס כתורנית כתום

השוכר

ותנה כותב לו סתקכלתי סוי נרת"רהמ) כמי כרזות ט'6

יינן סb יסb סנכן כמפתק חסר כריך עיר פיפרסל וע*6 כריס כת וכית פתוח לרה"ר • וחותס טרי. 6כל כלל מפתח וחוקס לין נסתיר כיון פכרסות וסנכס כר'סכן חנעזר: (ממן סמפתח גחותס כיך יסרסל כין קע"ס לכקל ינסככוונס דמי לקסוס רכבתגח ככר קניר סתתרט כרסות בעל היין בין כוסות ט'6 חחר מותר לדברי סכל :-יב כלין לומלות על קיין • * רסתס סיכס תרפי לטיכותחייכו סל וסנס כותב לו שנתקכלתי ממך מעות מותר . fס סכית פתוח יפרח וכרסותיפרון ורסות יסרחל מעיל כמו מפתח וסותס• גרסות סרכיס זיסרא דריס כסותה העיר כרfמרינן לעיל: חבל על כלן • וכנ"יסוף סימן קל"6 הכיסתסוכת הרסנ"ס רמפרס מס רכס וכו'. ותפת) הוי היין מסכון לכל הע"6 הוחיל ויסלו לריסל כרקתני בלח סתקכלתי וכלה מפתוחותס• bk וכרסותו תלות על היין לסור • רלח מרת רסכר לי קו לי וקבעו לי היינו סין סע"6 ל bס • ע°6c cין רלוני לתסריך כפירוס

חמין רידי קול . וfע"פ סמפתח וסותס ניר יפר: 6סור: סוניס גס ג'ט סלולס סעתיק לס כרכרי סתוס' : בעיר פרק ה השוכר 6ת הפועל לעשות כמו כיין נסן (סריקי פיטנס ע"6 וסרקניס דחוcc הו6

6פילו כלילות bcס לל מכלי חל כלי fו (קולין פכיות ממקוס ירחנו את ירחכו זה הספיקו כלילות חין רגל כל העולס כלק מקוס ולפילו כסתסיינס סכרו 6סור קנס לוח סקנסו חכמי' מר"סר, תטוכות רס0

° 3 ניסיף פי'ק*6; ער פיוסים כיין נסך וכסתסיינס : סכרו מותר וכגון fcמר ליס כל סנית סומר : תימס קייכוריסf ריסרלל וע* ררין כס ולין לומר וקנית בפרוטק לכל 6ס 6מר ליה העכר (יק"חכיות כמרק דלטריך ליוכס ונכנס רכס כמי מעיכן מתריס6 דקתני דרין פרוטות וכמנחת סכית סל יין נסך כיניקס פכרו לסור : כס • ול6 סיקס נותן פינו נע כל היום ו' סוס למיכ כר

הסוכר

למיכל יפרחל טוכל) ק רחפיני כקר פני • תוס' : רבי שמעון כן לפזר סומר כל רשות ע"6

fחת תיק פי'סר"ן וכי היכח וכו' קכס כמי כרסות ע"6 מחר כריך וכו'גמ'. דחיישינן לגומלין ופירס"יfע"ג לכל•6

° סקכות שלו ייחר לו נקרן זויות ליסרחל 69 נגע דנתפס עליו כגגכ חיימיכן רכתס סכיק ניק לע"6 חכרו כעל סיין ללס מרתק לנסוכי כי היכי רסחר יפרח הכין מפריע"6 זמכס 6חריני ומפקיר ניס נכי קתול ללסכוק לית לכסוכית : ע"כ. ומ"ס סר"כוסלכס כר"מ כן 6לעזר• כ"ג הרמ3"ס • וככ"מוג'ינחק לזכוf טעס 6כל סרטכ"6 'וקר פוקר"ן• פסקו כת"ק : יב ואסרו חכמיס פי' הר"ן דל6 מרתת לסכר לי קולי ותבעוני סמיכס לילי קול . ויחמרזיתי מסס ידעו כו כח יקחו ממני קרמנ"ס פרק י"ג מהלכות 2 מסכלות 6סורות : פרק ה השוכר את הפועל ע"6 ccכר fת יסרחל • רס"י: שכרו חסור פירסקר"נ קנס וכו נמרח • מטוס ממרח ליין נסך קנסו fע"נ רנסכיעית לה קנסו פועל דלס כפיס לגרית כמ"ס כמסכד' פ'סמיני הסכיעית : שכרו מותר פי' סר"כוכגון סbמר ליס כל חנית וזכית בפרוטה וכחניות חינן פל יין כפן 6

6 כגון סל שכר (ע"פ She מעבר לי חכית סb ין ניך--כרו מותר ונירס'יסרי פרוטה לנסרס bי נמי ל6 פקיל מידע"6 ו6יכן מתרי לקס ל6סייך שכר קתול סכית כללי חינך רכל קרס קנין לגרס כספי כפה ע"כ וק"טד"נ 6כל 6ס 6תר ניק קעכר לימחק חכי כנולס פרוטות וכן סכרן

מא ב

ספר

« הקודםהמשך »