תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"קמל כטל סמפני שאין דרך ואוסר ככל שהוא יין ביין ומים במים ככל שהוא יין לגו סתיר אסור כמיט גנו

הכללמין במינו במשהו , שסו וכלכד פיסיס סיימו ואסורין ואוסרין בכלשהן סנופל לתוך ססיפר נופל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- t

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ושל עץ ר אומרינגב וחכמי אומרים יקלוףאת הופתושלחרסאף ע"פ שקלף את הזפת הרי זו אסור': יב הלוקח כלי י: שדרכו להטביל יטביל. להגעיל געיל . ללבן

[ocr errors]

והסכין - שפה - והיא טהורה : נשלמה מסכת ע"א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הם אמרו שלש דבריהוו מתונים ברין, והעמידו תלמידים הרכה ועשו סיגלתורה : ב שמעיו הצדיקהימשירי כנסת הגדול הוא היה אומר על

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שלש דברי העולם עומד על התור ועל העלייה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לקיר: "יקייטי

[ocr errors]

כל זמן - י

[ocr errors]
« הקודםהמשך »